• Novinky

     • Máme nové parkovisko!
      • Máme nové parkovisko!

      • V mesiaci september a október 2018 sa uskutočnili práce spojené s vybudovaním nového parkoviska pre rodičov a zamestnancov školy.

       Za vybudovanie spomínaného parkoviska patrí naše poďakovanie pánovi Zahorecovi a starostovi obce Bušince Ing. Z. Véghovi. O celkovú úpravu sa postarali pani upratovačky a pani školníčka.

       Následne dňa 23. októbra boli osadené aj dopravné značky. Dúfame, že osadenie značiek sa stretne s porozumením a všetci ich budeme navzájom rešpektovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Timravina studnička
      • Timravina studnička

      • Literárna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá sa každoročne organizuje na počesť významnej slovenskej spisovateľke a to Božene Slančíkovej Timrave (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

       Čo videla, to napísala, a potom sa v nejednom dome červenali od hanby. Mala totiž ten vzácny dar vystihnúť realitu veľmi trefne a stručne. Nebrala si servítku pred ústa v žiadnom prípade, ale zakaždým presne ustriehla mieru. Neurážala, len poštuchovala a tak rafinovane, že jej to okolie doslova „žralo“...

       Dňa 22. 10. 2018 sa v bušinskej škole uskutočnilo školské kolo Timravina studnička. Cieľom recitačnej súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť k objavom krásy umeleckého slova, a tým aj k rodnej reči ako aj poskytnúť priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

       Spomínanej súťaže sa po úvodnom slove Mgr. Bizovovej zúčastnilo spolu 10 žiakov. Menovite Václavíková Ema, 2. ročník, Zahorecová Nikoleta, 2. ročník, Marcel Rácz, 4. ročník, Strhár Jakub, 5. A, Ivan Daniel, 6. ročník, Dobra Juraj, 6. ročník, Olách Adrián, 6. ročník, Andoková Dominika, 7. A, Oláhová Erika, 7. A a Görčiová Monika, 7. B.

       Recitačné výkony hodnotila štvorčlenná  porota, v zložení Mgr. A. Bizovová, Mgr. A. Pokorná, Mgr. E. Pallaiová, ako aj člen žiackeho parlamentu Peter Krahulec zo 6. triedy. Obecenstvo pozostávalo zo žiakov 7. A a 4. triedy, pozvaním nepohrdla ani pani zástupkyňa Mgr. H. Boriková.

       Všetkým zúčastneným patrí moje veľké poďakovanie, predovšetkým súťažiacim žiakom za ich odvahu, usilovnosť, snahu upútať a priblížiť slovenskú tvorbu hovoreným slovom. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pedagógom, ktorí žiakov s trpezlivosťou pripravovali a usmerňovali.

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       I. kategória

       1. miesto: Marcel Rácz /4. trieda/

       3. miesto: Ema Václavíková /2. trieda/

       3. miesto: Nikoleta Zahorecová /2. trieda/

        

       II. kategória

       1. miesto: Jakub Strhár /5. A/

       2. miesto: Adrián Olách /6. trieda/

       3. miesto: Daniel Ivan /6. trieda/

       4. miesto: Juraj Dobra /6. trieda/

        

       III. kategória

       3. miesto: Monika Görčiová /7. B/

        

       Marcel Rácz, Jakub Strhár a Adrián Olách sa zúčastnia okresného kola 8. novembra 2018 vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Mgr. Erika Pallaiová

       Foto: Bianka Ďurišová

     • POLEPETKO
      • POLEPETKO

      • Ak ste začuli čarovný zvon, to prišlo k nám divadlo Clipperton.

       Dňa 15.10.2018 k nám zavítalo divadlo Clipperton s divadelným predstavením Polepetko. Predstavenie rozosmialo našich škôlkárov, všetkých našich žiakov 1. stupňa a žiakov piateho a šiesteho ročníka. Deti sa na chvíľu preniesli do ríše rozprávok.

       Mladý Polepetko popletie skoro všetko. Slová, príkazy aj dobré rady. Keď rozpráva, ani vlastná mať mu nerozumie. Popletený Polepetko si však získal srdce princeznej Arabely a podarilo sa mu prekabátiť aj čarodejníka Rumburaka, a ako to už v rozprávke býva, všetko sa šťastne skončilo.

       Rozprávka o Polepetkovi potešila všetkých, ktorí sa trápia nad svojou popletenosťou. Človek býva občas dopletený, popletený, zapletený – keď sa však riadi svojim srdcom, správnu cestu vždy nájde.  

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • BIELA PASTELKA
      • BIELA PASTELKA

      • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2018 organizuje už 17. ročník verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka.

       Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré podporujú nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Biela pastelka je nielen symbolom sveta nevidiacich, ale hlavne príležitosťou prejaviť ľudskú solidaritu a ušľachtilosť. 

       Ambasádorkou Bielej pastelky 2018 je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová.

       Dňa 21. septembra 2018, t. j. v piatok sme sa do zbierky zapojili aj na našej škole už po tretíkrát. 1. a 2. vyučovacia hodina bola určená na spomínanú zbierku. Pripravení dobrovoľníci navštívili každú triedu. Do zapečatenej pokladničky žiaci prispievali dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok bola plastová spinka s vyobrazením Bielej pastelky. Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať 85 eur.

       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať členom žiackeho parlamentu, menovite Leovi Dívaldovi, 5. A,  Petrovi Krahulecovi, 6. trieda a Michaele Kováčovej zo 7. B triedy, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        

       Ďakujeme Vám, že nám aj v roku 2018 pomáhate písať príbeh Bielej pastelky...

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Žiacky parlament ZŠ Bušince
      • Žiacky parlament ZŠ Bušince

      • Dňa 17. 9. 2018  sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novovzniknutého žiackeho parlamentu (ŽP), ktorý tvorí spojovací mostík medzi žiakmi a pedagógmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, prezentovať a vhodne argumentovať svoje názory i názory svojich spolužiakov, hlavne niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, kreativitu a umožniť sebarealizáciu žiakov.

       Členmi ŽP sú vybraní žiaci tretieho až deviateho ročníka, t. j. 18 členov. Za predsedu ŽP bol zvolený Adam Števka (9. trieda), jeho podpredsedom sa stal Ronald Oláh (9. trieda). Školskými moderátormi sa stali Adrián Olách (6. trieda) a Rebeka Ďurová (8. trieda). Nástenkárkami sú Monika Görčiová a Michaela Kováčová (7. B)

       Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, pedagógmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy ako aj jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravia a o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom členov ŽP, nástenky na hlavnej chodbe školy, prípadne školského rozhlasu.

        

       Členovia žiackeho parlamentu

       školský rok 2018/2019

        

       3. tr.

       Adriana Berkyová

       Alexa  Zolyomiová

       4. tr.

       Bianka Ďurišová

       Marcel Rácz

       5. A

       Karin Belová

       Leo  Dívald

       5.B

       Radka Kováčová

       Michaela Kováčová

       6. tr.

       Peter Krahulec

       Adrián Olách

       7. A

       Peter Baláž

       Marek Kučák

       7. B

       Monika Görčiová

       Michaela Kováčová

       8. tr.

       Evelin Kissová

       Rebeka Ďurová

       9. tr.

       Ronald Oláh

       Adam Števka

        

       Vedúca ŽP: Mgr. Erika Pallaiová

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
      • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

      • Tak ako aj na mnohých iných školách na Slovensku, aj na našej škole sme 3.9.2018 privítali nový školský rok. Po dvoch mesiacoch prázdnin našim žiakom znova začala škola. Ako to už býva zvykom, otvorenie nového školského roka sa konalo pred budovou školy. Naša nová pani riaditeľka Mgr. Dana Strhárová privítala všetkých zúčastnených, predstavila nám novú pani zástupkyňu Mgr. Helenu Borikovú a následne sa prihovorila žiakom i rodičom. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil aj pán starosta Ing. Zoltán Végh, ktorý poprial žiakom veľa síl do nového školského roka. Následne sa žiaci spolu so svojimi pani učiteľkami presunuli do tried, kde sa ešte raz zvítali a oboznámili s organizačnými pokynmi.

       Rodičom a učiteľom prajeme veľa trpezlivosti a žiakom veľa chuti do učenia.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Slávnostné ukončenie školského roka
      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • Dňa 29. júna sa pred hlavnou budovou našej základnej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018.

       Po vypočutí slovenskej hymny sa k žiakom a prítomným rodičom a pedagógom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Pavel Kukučka, ktorý osobitne oslovil našich prváčikov a odchádzajúcich deviatakov. 

       Pani zástupkyňa Mgr. Dana Strhárová vyhodnotila niektoré súťaže a odovzdala ceny najšikovnejším žiakom školy, ktorí nás úspešne prezentovali v súťažiach počas celého školského roka a spolu s pánom riaditeľom odovzdali knižné odmeny žiakom, ktorých navrhli triedni učitelia.

       Na záver sme si vypočuli príhovor starostu obce Bušince Ing. Zoltána Végha.

       Potom žiaci dostali vo svojich triedach vysvedčenia od svojich triednych učiteľov, okrem deviatakov, ktorí si ich prevzali na miestnom obecnom úrade.

       V mene všetkých učiteľov prajem všetkým našim žiakom PRÍJEMNÉ PREŽITIE LETNÝCH PRÁZDNIN!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Zberové aktivity
      • Zberové aktivity

      • Zber gaštanov sa uzavrel 25. novembra 2017 a bol odoslaný na ďalšie spracovanie. Zapojilo sa 11 žiakov a najviac gaštanov do zberu priniesol Krištof Berta z 2. triedy.

       Zber plastových fliaš a papiera sa uzavrel 15. júna 2018. Do zberu papiera sa zapojilo 31 žiakov, a najviac kíl priniesol do školy Alex Ďuro z 2. triedy. Do zberu plastov sa zapojilo 25 žiakov, na prvom mieste v tomto zbere sa umiestnil Szabolcs Ádám zo 4.A triedy. 

       Najlepším zberačom a triedam srdečne gratulujeme a povzbudzujeme aj ostatných, ktorí sa do zberu ešte nezapojili, aby separovaním odpadu prispeli k ochrane prírody a čistejšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

       Vyhodnotenie zberových aktivít za školský rok 2017/2018:

       1. pagaštan konský /1. miesto - 1.A; 2. miesto - 2. tr.; 3. miesto - 4.B/

       2. papier /1. miesto - 2. tr.; 2. miesto - 1.A; 3. miesto - 4.B/

       3. plasty /1. miesto - 4.A; 2. miesto - 5. tr.; 3. miesto - 1.A/

       Mgr. Marta Fajčíková

     • Vedomostná súťaž - 2. kolo
      • Vedomostná súťaž - 2. kolo

      • Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo 2. kolo internej vedomostnej súťaže. Súťaž prebiehala tradične v dvoch kategóriách - I. kategória /VI. - VII. ročník/, II. kategória /VIII. - IX. ročník/. 

       Otázky boli zostavené z viacerých oblastí - história, geografia, prírodoveda, literatúra, umenie, náboženstvo, šport. Súťažili jednotlivci aj triedy. Výsledky boli nasledovné:

       I. kategória

         1. miesto

         Kristián Bercsényi /6.A/

         Tibor Žiak /7.A/

         2. miesto

         Patrik Koloman Petrovič /6.A/

         Michaela Kováčová /6.B/

         3. miesto

         Martina Huszárová /6.B/

       II. kategória

         1. miesto

         Samuel Pallai /9. trieda/

         2. miesto

         Martin Ivan /8.A/

         3. miesto

         Lucia Balážová /8.B/

        

       Mgr. Pavel Kukučka /riaditeľ školy/

     • Bušinské pero - súťaž v grafickom prejave
      • Bušinské pero - súťaž v grafickom prejave

      • V dnešnej pretechnizovanej dobe si len málo ľudí dá záležať na peknom, úhľadnom písme.

       Už po niekoľko rokov prebieha na našej škole interná súťaž v krasopise pod názvom "Bušinské pero". Veľmi si vážime a oceňujeme žiakov, ktorí chvályhodne prezentujú svoju osobnosť aj písmom.

       Výsledky súťaže v školskom roku 2017/2018:

       I. kategória /1. ročník/

         1. miesto - Nikoleta Zahorecová /1.A/

         2. miesto - Bianka Botošová /1.A/

         3. miesto - Katarína Görčiová /1.A/

       II. kategória /2. - 4. ročník/

         1. miesto - Karin Belová /4.B/

         2. miesto - Sofia Vámošová /3. trieda/

         3. miesto - Vanesa Kováčová /2. trieda/

       III. kategória /5. - 9. ročník/

         1. miesto - Samuel Pallai /9. trieda/

         2. miesto - Lucia Balážová /8.B/

         3. miesto - Lucia Görčiová /7.A/

        

       Mgr. Pavel Kukučka /riaditeľ školy/

     • Školský výlet 2018
      • Školský výlet 2018

      • Dňa 1. júna sa žiaci II. stupňa bušinskej školy spolu s pedagogickým dozorom (PaedDr. Ing. Kalmárovou, PaedDr. Cirbusovou a Mgr. Pallaiovou) zúčastnili školského výletu. Vígľaš bol prvou zastávkou nášho putovania. Zámok a zároveň aj štvorhviezdičkový hotel prešiel v roku 2014 veľkou rekonštrukciou. Ponúka nielen ubytovanie, ale aj zaujímavé prehliadky zámockými chodbami. Kamenné nádvorie s hradbami znásobuje výnimočnosť zámku.

       Počiatky slovanského hradiska siahajú do stredoveku, kde vznikol kláštorný objekt spravovaný templárkym rádom. Neskôr sa sídlo dostalo do rúk kráľovského rodu Anjou. Kráľ Žigmund Luxemburský dal  hrad prestavať na poľovnícke sídlo. Na zámku pôsobil kráľ Matej Korvín, Vladislav II. Jagelovský. Počas II. svetovej vojny bol poškodený, z veľkej časti vyhorel a chátral niekoľko desiatok rokov. Po rozsiahlej rekonštrukcii sa v septembri 2014 konalo slávnostné otvorenie a zámok bol sprístupnený verejnosti ako hotel The Grand Vígľaš****, ktorý sa špecializuje na kongresové a gastronomické spoločenské podujatia s poskytovaním wellness služieb.

       Naša ďalšia cesta viedla do Brezna, kde sme navštívili Horehronské múzeum, ktoré patrí medzi mladšie na Slovensku. Múzeum sídli v budove starej mestskej radnice na breznianskom námestí. Stále expozície: Národopisná expozícia - Život a kultúra ľudu na Horehroní, Historická expozícia - Brezno v premenách času a Literárna expozícia - Literárne Brezno.

       Bystrianska jaskyňa bola poslednou zastávkou poznávania nášho regiónu. Je najväčšou jaskyňou južnej strany Nízkych Tatier. Nachádza sa v Bystrianskom krase v južnej časti Národného parku Nízke Tatry, pri obci Bystrá. Bola objavená 29. júna 1923. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.  

       Výlet sme zavŕšili v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici. Po dni plnom zážitkov a spokojnosti nielen z objavovania krás Slovenska, ale aj chvíľ strávených nakupovaním sme unavení a zároveň spokojní absolvovali šťastný návrat domov.

       Tak niekedy nabudúce....

       Anetka Barányiová, Sonka Kučáková, Samko Pallai a Mgr. Erika Pallaiová  

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Každý rok si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.

       Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

       Na hodinách anglického jazyka sme si pripomenuli Earth Day prezentáciami, besedami, ale aj tvorbou básní v deviatom ročníku:

       Earth Day

       Our Earth worth just like

       your health.

       Try to save just one tree and 

       you can be free,

       because all the plants are our best friends.

       We have power in every

       little power.

       Just stop the trash and

       our planet will be fresh.

       Give the Earth peace,

       so much it means.

       Preserve love and keep it

       for the next generation forever.

       /Aneta Barányiová/

        

       Mgr. Helena Boriková

     • Cesty za poznaním minulosti
      • Cesty za poznaním minulosti

      • Literárna súťaž „Cesty za poznaním minulosti“

       Vyhlasovateľ: Múzeum SNP Banská Bystrica

       Školské kolo

        

        

       Mgr. Erika Pallaiová

       1. Michaela Kováčová – VI.B

       Mgr. Marta Fajčíková 

       1. Evelin Kissová - VII. A
       2. Béla  Ádám - VII. A
       3. Rebeka Ďurová - VII. A
       4. Natália Kováčová - VII. A
       5. Lucia Görčiová - VII. A

       Mgr. Andrea Bizovová

       1. Melinda Kováčová – IX. trieda
       2. Norbert  Szíkora - IX. trieda
       3. Samuel Pallai - IX. trieda
       4. Denisa Oláhová - IX. trieda
       5. Soňa Kučáková - VIII. B

        

       Do krajského kola postúpili:

       Norbert  Szíkora /IX. trieda/ - 1. miesto

       Samuel Pallai /IX. trieda/ - 1. miesto

       Michaela Kováčová /VI. B/ - 2. miesto

       Rebeka Ďurová /VII. A/ - 2. miesto

       Lucia Görčiová /VII. A/ - 2. miesto

       Denisa Oláhová /IX. trieda/ - 3. miesto

        

       Mgr. Marta Fajčíková

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Výsledky školského kola súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018:

       I. kategória:

       1. miesto - Sofia Vámošová /3. trieda/

       2. miesto - Marcel Rácz /3. trieda/

                          Ottó Adam /1.A/

       3. miesto - Ema Václavíková /1.A/

                          Bianka Ďurišová /3. trieda/

                          Dominika Bučková /1.B/

        

       II. kategória:

       1. miesto - Adrián Olách /5. trieda/

       2. miesto - Jakub Strhár /4.B/, Karol Rácz /4.B/

       3. miesto - Santiágo Motoška /4.A/, Tereza Oláhová /4.B/

        

       III. kategória:

       1. miesto - Denisa Oláhová /9. trieda/, Vivien Oláhová /8.A/

        

       Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 4. mája vo Veľkom Krtíši, kde žiačka Sofia Vámošová z 3. triedy zíslala 3. miesto v I. kategórii - GRATULUJEME!!!

        

       Mgr. Xénia Zólyomiová

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Zákon zachovania hmotnosti, pH kyselín a zásad, kyslé dažde, valenčné elektróny, chemické reakcie a chemické rovnice, výpočty, kyselina sírová, modrá skalica alebo pentahydrát síranu meďnatého, tak toto všetko je chémia. S chémiou sa stretávame úplne všade. V domácnostiach sú to  pracie prášky, lieky, kozmetické výrobky, ocot, sóda bikarbóna a iné. 

       Chémia je celkom obľúbeným predmetom najmä vďaka experimentom - pokusom. Nie je to však ľahká veda, hlavne kvôli chemickým značkám, vzorcom a výpočtom. Na našej škole máme žiaka, ktorý všetko toto výborne ovláda. Je ním Martin IVAN (8.A).

       Dňa 26. 4. 2018 sa zúčastnil krajského kola chemickej olympiády v Banskej Bystrici. Spomedzi 34 súťažiacich (a to hlavne deviatakov) obsadil Martin Ivan 9. miesto v kategórii D /8. a 9. ročník/.

       Blahoželám  ku krásnemu umiestneniu a ďakujem za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Škultétyho zornička
      • Škultétyho zornička

      • “Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.” Ján Amos Komenský

       Dňa 9. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Škultétyho Zornička v školskej knižnici. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov: Bajanová Sofia, 1. ročník, Václavíková Ema, 1. ročník, Zahorecová Nikoleta, 1. ročník, Števka Oliver, 2. ročník, Záchenská Michaela, 2. ročník, Vámošová Laura, 4.B, Belová Karin, 4.B, Strhár Jakub, 4.B, Ivan Daniel, 5. ročník, Olách Adrián, 5. ročník, Sukupčáková Simona, 6.B, Ádám Béla, 7.A.

       Svoje recitačné umenie predviedli žiaci prvého až siedmeho ročníka v próze a v poézii. Na úvod sa recitátorom dostalo pár milých a povzbudivých slov, pri ktorých ich tréma určite opustila.

       Recitačné vystúpenia hodnotila porota v zložení Mgr. E. Pallaiovej, Mgr. A. Pokornej, Mgr. A. Bizovovej, ale i samotní žiaci, ktorí sa počas súťaže navzájom podporovali a držali si palce. Verím, že tradícia recitovania na počesť jedného z velikánov slovenskej literatúry pritiahne každým rokom čoraz viac nadšených recitátorov. Všetkým žiakom ďakujem za usilovnú prípravu a profesionálny umelecký prednes. Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom, ktorí s trpezlivosťou a  láskou pripravovali žiakov na recitáciu.

       Vyhodnotenie školského kola:

       Poézia – I. kategória

       1. miesto - Oliver Števka – 2. ročník

       2. miesto – Michaela Záchenská – 2. ročník

       3. miesto – Ema Václavíková – 1. ročník

       Poézia – III. kategória

       3. miesto – Béla Ádám – 7.A

       Próza – I. kategória

       1. miesto – Jakub Strhár – 4.B

       2. miesto – Karin Belová – 4.B

       3. miesto – Nikoleta Zahorecová – 1. ročník

       Próza – II. kategória

       1. Adrián Olách – 5. r.

       2. Daniel Ivan – 5. r.

       3. Simona Sukupčáková – 6. B

       Prví dvaja vo svojej kategórii postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla v priestoroch Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši. 

       Traja z nich obstáli vo veľkej konkurencii, boli úspešní a priniesli si ocenenie:

       Oliver Števka – 3. miesto, poézia I. kategória

       Jakub Strhár – 3. miesto, próza I. kategória

       Adrián Olách – 3. miesto, próza II. kategória

       Oceneným srdečne blahoželám k úspechu a všetkým súťažiacim prajem veľa síl, elánu a chuti zapojiť sa aj do nasledujúcich ročníkov tejto významnej a úspešnej súťaže. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na recitáciu.

       „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú  pre vtákov krídla.“ John Ruskin

       Mgr. Andrea Bizovová

       foto: Mgr. Erika Pallaiová

     • Galéria talentov
      • Galéria talentov

      • Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Základná škola Jána Bakossa v Banskej Bystrici vyhlásili už v tomto roku VIII. ročník celoslovenskej súťaže GALÉRIA TALENTOV 2018.

       Pri príležitosti tejto súťaže sa udeľujú aj Ceny Jána Bakossa. Jedná sa o viacodborovú súťaž, ale my sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, pričom každá škola mohla nominovať do súťaže dvoch žiakov za každú kategóriu.

       Do I. kategórie boli nominované žiačky s nasledovnými prácami: Alexa Zólyomiová (2. trieda) – Jarný deň a Laura Vámošová (4.B) – Moja zoo. Do II. kategórie boli nominovaní žiaci s nasledovnými prácami: Richard František Jarolímek (VIII.A) – Môj svet a Samuel Pallai (IX. trieda) – Večná ikona. Práce  boli poslané aj s vyplnenými prihláškami.

       Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať detský talent. Touto cestou sa chcem poďakovať mojim žiakom, za krásne spracovanie témy.

       Žiak Richard František Jarolímek z 8.A triedy získal 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže vo svojej kategórii - GRATULUJEME!!!

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Biologická olympiáda kategória D
      • Biologická olympiáda kategória D

      • V biológii, rovnako ako v iných vedách, sa naše poznatky neustále rozširujú súčasne s tým, ako vedci spoznávajú svet okolo nás. Občas nový významný objav podnieti vznik celej novej oblasti vedy. Biológovia skúmajú život a formy existencie živých organizmov. A možno sa v budúcnosti stanú biológmi i žiaci našej školy.

       Dňa 15. marca 2018 a 5. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie D.  Žiaci riešili dve úlohy, z botaniky - Význam techniky odtlačku pokožky cibule - a zo zoológie - Čo spôsobuje sfarbenie krídel motýľov.

       Poradie súťažiacich  žiakov:

       1. miesto - Kristián Bercsényi  (6. A) - 52 bodov /60 bodov max.

       2. miesto - Peter Baláž (6. A) - 47 bodov/60 bodov max.

       3. miesto - Peter Krahulec (5.tr. ) - 46 bodov/60 bodov max.

       4. miesto - Martin Bariak (6. A) - 43 bodov /60 bodov max.

       5. miesto - Marek Kučák (6. A) - 26 bodov/60 bodov max.

       Okresné kolo biologickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla 2018. Súťažiacich bolo 17. Najlepšie úspechy dosiahli títo žiaci: K. Bercsényi – 6. miesto a P. Baláž – 10. miesto.   

       Ďakujem za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Deň narcisov
      • Deň narcisov

      • Deň narcisov je najväčšia verejnoprospešná zbierka na Slovensku, pri ktorej každoročne pomáhajú tisíce dobrovoľníkov. Jeho cieľom je vniesť problematiku boja proti rakovine bližšie k ľuďom, aby sa z choroby nestal strašiak, ale fakt, ktorý ľudí spája.

       Symbolom Dňa narcisov je žltý kvietok - narcis, ktorým ľudia vyjadrujú solidaritu s onkologickými pacientmi. Dobrovoľnú finančnú zbierku organizovala aj ZŠ s MŠ v Bušinciach pod vedením koordinátoriek ENV - Mgr. M. Danielovou a Mgr. S. Filkusovou. Zbierku vykonávalo 13 dobrovoľníkov - pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v 11 obciach: Bušince, Malé Zlievce, Veľké Zlievce, Čeláre, Kirť, Zombor, Glabušovce, Olováry, Kováčovce, Muľa, Vrbovka. Navštívili sme aj podnik EUSTREAM a.s.

       Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali tieto sumy: Bušince - 512,94€, Glabušovce - 42,91€, Olováry - 85,17€, Veľké Zlievce - 86,87€, Zombor - 61,58€, Čeláre - 129,73€, Kováčovce - 95,87€, Kirť - 82,45€, Malé Zlievce - 130,33€, Muľa - 35,94€,  EUSTREAM - 69€. Celkove sme vyzbierali 1649,91€.

       Toutou cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli.

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová

     • Modrý deň
      • Modrý deň

      • Už tradične si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Bolo pekné vidieť v tento deň väčšinu žiakov a učiteľov v modrom oblečení.

       Voda je vzácna tekutina. Oplatí sa nám šetriť ju. Preto aspoň jeden deň v roku sme jej svojimi aktivitami chceli dokázať, aká je pre nás dôležitá.

       Žiaci ročníkov 1. – 4. pod vedením triednych učiteliek pracovali vo svojich triedach. Venovali sa zábavným aktivitám, napr.: kto skôr vypije pohár vody so slamkou, kto najrýchlejšie poskladá papierovú loďku, kto najkrajšie nakreslí kvapku vody ... Veľkú radosť mali deti z odtlačkov mokrých rúk na tabuľu a vodných hádaniek.

       Aj žiaci druhého stupňa si tento deň pripomenuli na vyučovacích hodinách. Pracovali pod vedením vyučujúcich jednotlivých vyučovacích predmetov. Venovali sa tvorbe projektov v anglickom jazyku, skladali slovenské a anglické básne o vode, zhotovovali tajničky a riešili zaujímavé matematické úlohy.

       Deviataci vytvorili krásne básničky o vode na hodinách anglického jazyka:

       Our best friend

       The source of our life is water,

       the water we must protect.

       And if not now, then later,

       it will always serve us well.

        

       Nature, animals and people need it,

       without it we are all lost.

       Therefore we must take care more and more,

       because its value is extremely rising.

        

       We love water like no one else,

       we fight for it as lions.

       Immerse yourself in it,

       feeling like being in a fairy tale,

       imagine bubbles speaking.

       Samuel Pallai, Norbert Szikora

        

       Water

       They have dirty water,

       we have dirty souls.

       Why can´t we help them

       just for sure?

        

       But you are not like them.

       You are so different ...

       Your soul is clean just like

       the water from the water tap.

        

       But be careful, please.

       Other people can make it dirty,

       dirty just like the water from Asia.

        

       You should be careful with water,

       stop the tap when you don´t need it.

       When it starts to rain,

       collect all the water drops,

       you can water your garden,

       in your mind full of flowers.

       They will grow and they will be

       so nice just like your soul.

       Martina Huďanová, Natália Görčiová, Aneta Barányiová

        

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová, Mgr. Helena Boriková