• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Bušince
  Adresa školyKrtíšska 26, 991 22 Bušince
  Telefón047/48 92 160
  E-mailbusincezssms@gmail.com
  WWW stránkazssmsbusince.edupage.org

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefón
  RiaditeľMgr. Dana Strhárová047/4892160
  ZRŠMgr. Helena Boriková047/4892160
  ZRŠJudita Šramková047/4892379

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaDívald Ján 
  pedagogickí zamestnanciBariaková Katarína 
     
     
  ostatní zamestnanciVargová Erika 
   Bariaková Helena 
     
  zástupcovia rodičovBelová Andrea 
   Baláž Peter 
   Zahorecová Zuzana 
     
  z obceKrhulec Ján 
   Nagyová Katarína 
   Dívaldová Zuzana 

  § 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 255

  Počet tried: 13

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried11221121213
  počet žiakov241634342527412034255
  z toho v ŠKD171014942   56

  § 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP218218
  DPP0000
  Znížený úväzok200,20
  ZPS2020
  Na dohodu100,10

  § 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov11819
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa145
      
  spolu22426

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  5.INF1
   THD1
  6.AMAT4
   INF1
   OBN1
   SJL5
   THD1
  6.BSJL5
   OBN1
   INF1
   MAT4
   THD1
  7.SJL4
   OBN1
   INF1
   THD1
   TSV2 /d
  8.ASJL5
   MAT4
   OBN1
   INF1
   GEO1
   THD1
  8.BOBN1
   MAT4
   SJL5
   THD1
   INF1
  9.OBN1
   THD1

  § 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád - viď príloha č.1

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
        
        
        
        
  MAT pytagoriáda32 postup do OK   
        
  Maliar Novohradu21.,2.,m.   
  Ochranárik32., 3.,3.,m.,   
        
        
        
        
        
  Klokanko16+7  zúčastnili sa 
  Vševedko35  16 zúč., 1x6.m. 

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  V mimotriednej činnosti pracovalo na škole 19 záujmových útvarov, do ktorých sa začlenilo 80 percent žiakov školy. Do polovice marca aktívne pracovala aj Žiacka školská rada. Jej členovia sa podieľali na všetkých školských aktivitách a súťažiach. Veľmi zaujímavý bol tohtoročný Lampiónový sprievod, kde deti dostali pozvanie z Ocú na strašidelný zážitok spojený so strašidlami i pohostením do sály kultúrneho domu. Žiaci DFS Konvalinka si stihli pripraviť vystúpenia, s ktorými sa prezentovali na Sv. Mikuláša, vianočných trhoch a s viuanočnými koledami na Betleheme aj v miestnom kostole.

  Po dlhom čase sa opäť zrodili nové čísla školského časopisu Plamienok, na ktorom mala veľkú zásluhu p. asistentka J.Púpavová.

  Najvýznamnejším dňom tohto šk.r. boli oslavy 60. výročia založenia novej budovy školy. Slávnostný deň bol sprevádzaný spomienkami na bývalých riaditeľov, učiteľov i ostatných zamestnanciv školy, ktorí stáli pri jej zrode.Slávnostné pozvanie prijalo množstvo významných hostí/ starostov, riaditeľov, farárov, podnikateľov, sponzorov, zástupcov rodičov i obce, učiteľov i pracovníkov školy. V dvojhodinovom kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZŠ, DFS Konvalinka i ZUŠ. Kultúrne bloky boli sprevádzané ďakovnou rečou zástupcov RŠ a obce.Celkovú atmosféru dňa zavŕšilo milé posedenie pre všetkých pozvaných hostí a pracovníkov školy.

  § 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

  Projekty

  Základná škola sa zapojila do operačného programu Ľudské zdroje :

  Zvýšenie inkluzívnosti a podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP na ZŠ s MŠ Bušince.

  V rámci daného programu sme zamestnali na tri školské roky p. Marcelu Oláchovú. Pani asistentka má vypracovaný program podľa rozvrhu hodín na základe potrieb v triedach prvého stupňa ZŠ. Tiež bol vypracovaný poobedňajší program v rámci zvýšenia kvality vzdelávania na tomto stupni a to vo forme doučovania, či poobedňajších aktivít a krúžkov.Projekty ZŠ s MŠ Bušince 2019/20:

  1. Zvýšenie inkluzívnosti a podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP na ZŠ s MŠ Bušince

  • Pre : AU - Marcela Oláchová

  • Termín: september - 2018 - august 2021

  Národné projekty:

  2. Úspešne na trhu práce

  • Pre : Učiteľka MŠ - Dominika Oláhová

  • Termín: september - 2019 - december 2020

  3. Pracuj v školskej kuchyni

  • Pre : pomocné kuchárky ZŠ - Ivana Jaňáková, Rita Lajtošová

  • Termín: september - 2019 - jún 2020

  • Pre : pomocnú kuchárku MŠ - Renáta Ďurišová

  • Termín: november - 2019 - jún 2020

  4. Dobrovoľnícka služba

  • Pre : pomocná p. sila - Beata Barková. Tímea Ráczová

  • Termín: október - 2019 - marec 2020

  Letná škola

  Čítame radi

  § 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V tomto šk. roku nebola na škole ŠŠI.

  § 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

  Materiálno-technické podmienky

  V školskom roku 2019/20 sa do kabinetov, tried a zborovní zakúpili nové stoličky, stolíky, skrinky a skrine. V TV-ni pribudli 2 prekážkové preliezky. Žiacka knižnica bola doplnená o niekoľko nových titulov detskej literatúry. Uskutočnili sa nevyhnutné opravy v budovách školy.Vymaľovali sa zničené fasády stien v triedach a poškodené lavice. Pribudla aj nová technika / 4 malé sady reproduktorov, 3 CD prehrávače, 2 počítače a do ŠKD Funtronick- interaktívny výukový koberec/. V spolupráci s obcou sa a zrekonštruovali a nanovo vyspravili vonkajšie schodištia do budov.

  Cez projekt obce sa osadili nové chýbajúce okná v telocvični, nanovo sa vybrúsila a vymaľovala podlaha v telocvični.

  Vačšie úpravy sa realizovali vo vonkajších priestoroch školy. Po 60. rokoch sa /zo štátnych finančných prostriedkov/ cez obec urobilo nové oplotenie školského areálu.V spolupráci s rodičmi a miestnou políciou sa nám podarilo preniesť a veľký altánok. Počas pandémie /Covid 19/ od marca do júna sme osadili Workoutové ihrisko, detský domček s preliezkou, detský kolotoč, ohnisko s gumovým posedením pre deti, hravé prvky a kvetináče z gúm. Zásluhu na vybudovaných prvkoch má školský personál, niektorí rodičia i učitelia.

  § 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Viaceré súťaže a olympiády výchovného, estetického i vedomostného charakteru. Škola poskytuje dostatok možností poobedňajšieho zamestnania žiakov v krúžkoch, cez AU poobedňajšie doučovanie žiakov zo SZP. Elokované pracovisko ZUŠ zabezpečuje našim žiakom vzdelanie hudobného smeru. Disponujeme veľkým školským areálom s multifunkčným ihriskom, doskočiskom, bežeckou dráhou a veľkou telocvičňou. Každá trieda je vybavená interaktívnymi tabuľami, obe zborovne počítačmi a notebookmi pre učiteľov Žiaci majú možnosť stravovania sa v priľahlej ŠJ.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: testovanie 5. a 9, úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti, dochádzka a správanie sa žiakov.

  Návrh opatrení: rôzne motivačné úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosťs s aplikáciou do všetkých predmetov vzdelávania žiakov, príprava naTestovanie 5 a Testovanie 9, Deň finančnej gramotnosti - hravé úlohy pre žiakov s následným vyhodnotením, praktické ukážky, prednášky.V úzkej spolupráci školy/RŠ,PZ a AU/ rodičovskej verejnosti, CPPPa P, PZ riešiť konkrétne prípady zanedbávania PŠD a problémového správania sa žiakov v škole i mimo vyučovania.

  § 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 36/14

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 29/ 13

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 15.9.2020: 8

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov02 /osemr. GYM1262132

  § 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJDEJETVETV,EVNFYZFYZGEGHUVCHEIFVINFINFMAT
  IV.A1,67             1,72
  IV.B              3,25
  V.2,1422,43     2,52     2,65
  VI.2,962,883,46    3,043,42     3
  VII.A1,832,292,63    2,422,21 2,21   2,33
  VII.B2,852,752,88    3,193,19 3   2,94
  VIII.22,212,68    2,682,47 2,87   2,53
  IX.A2,311,52,19    2,442,25 2,06   2,81
  IX.B2,381,762,76    2,182,59 2,24   2,76
  I.               
  II.              1,94
  III.A1,83             1,82
  III.B2             2,15

  TriedaNBVNEJOBNPVCPRIPDAPVORGVSJLSJLSPRTHDTSVTSVTDA
  IV.A     1,22   1,781    
  IV.B 2,08   2,92   3,251    
  V.         2,631,26    
  VI.         3,281,08    
  VII.A 2,23       2,541    
  VII.B 2,85       3,191,25    
  VIII. 2,87       2,531    
  IX.A 2,5       2,311,13    
  IX.B 2,42       2,651,29    
  I.          1    
  II.      1,31  2,061    
  III.A     1,58   2,061    
  III.B     1,83   2,071,08    

  TriedaVUCVLAVUMVYVVYV
  IV.A 1,78   
  IV.B 2,94   
  V. 2,5   
  VI. 2   
  VII.A     
  VII.B     
  VIII.     
  IX.A     
  IX.B     
  I.     
  II.     
  III.A1,61,75   
  III.B21,67   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  IV.A181800
  IV.B161510
  V.252400
  VI.271980
  VII.A242400
  VII.B171700
  VIII.201820
  IX.A161510
  IX.B181800
  I.241860
  II.161600
  III.A171700
  III.B151400

  § 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  PK- normat. 511.099

  PK nenormat. 4.387 /5- ročné deti/

  Dopravné -deti 7.519

  SZP 10.715

  AU 48.467

  Na učebnice 3.723

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  Školné MŠ 1.769

  ŠKD 2.706

  Režijné nákl. ŠJ 4.110

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  PK 7.166

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Režijné náklady od ZZ na stravu 13.037

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  OK 174.799

  HN - pomôcky 2.805

  Potraviny - ZÚPSV a R 35.545

  AU - projekt 9.039

  Projekt - kuchyňa+ uč. MŠ 14.837

  § 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

  Spolupráca školy s rodičmi

  V spolupráci s radou rodičou boli zorganizované 2 schôdzky ZRŠ. Prvá schôdzka prebiehala začiatkom októbra a bola tiež celoškolská. Ďalšia sa uskutočnila v decmbri a posledná, plánovaná na apríl sa už v dôsledku vyhlásenia pandémie nekonala. Účasť na týchto schôdzkach bola slabá. Pre zlepšenie daného stavu sme realizovali spoločné aktivity/ ktoré sa dali zrealizovať/, kde sa mohla zapojiť aj rodičovská verejnosť:Lampiónový sprievod a Vianočné trhy.

  Pre zlepšenie výchovných aspektov v triedach riešime spoločnú komunikáciu s rodičmi aj cez asistentov učiteľa.

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Strhárová

  V Bušinciach, 13. septembra 2021

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: