• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Bušince
  Adresa školyKrtíšska 26, 99 122 Bušince
  Telefón047/48 92 160
  E-mailbusincezssms@gmail.com
  WWW stránkazssmsbusince.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Dana Strhárová   
  ZRŠ    
  ZRŠ    
  ZRŠ    

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predseda  
  pedagogickí zamestnanci  
  ostatní zamestnanci  
  zástupcovia rodičov  
  zástupca zriaďovateľa  
  iní  

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 258

  Počet tried: 13

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried12211212113
  počet žiakov173232232842224022258
  z toho ŠVVP 36359712550
  z toho v ŠKD11181875    59

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení        
  prijatí        
  % úspešnosti        

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJDEJETVETV,EVNFYZFYZGEGHUVCHEIFVINFINFMAT
  III.A1,87             1,75
  III.B              2,44
  IV.2,24             2,2
  V.2,52,672,96     2,88     3,31
  VI.A1,742,252,33    22,58     2,46
  VI.B3,533,08    3,253,58     3,33
  VII.2,562,42,8    2,552,7 3,13   2,9
  VIII.A2,292,582,79    2,423 2,71   3,05
  VIII.B2,732,452,9    2,52,65 2,67   3
  IX.1,7822,81    2,242,43 2,57   3,52
  I.               
  II.A              1,73
  II.B              1,71

  TriedaNBVNEJOBNPVCPRIPDAPVORGVSJLSJLSPRTHDTSVTSVTDA
  III.A     1,5   1,881    
  III.B 2,62   2,54   3,191    
  IV.     1,55   2,051    
  V.         2,621    
  VI.A 2,55       2,51    
  VI.B         3,331,13    
  VII. 3       2,851    
  VIII.A 2,53       2,891    
  VIII.B 2,86       2,951,05    
  IX. 2,29       2,521,05    
  I.          1    
  II.A      1,25  1,81    
  II.B      1,86  2,071    

  TriedaVUCVLAVUMVYVVYV
  III.A 1,31   
  III.B1,672,54   
  IV. 1,7   
  V. 2   
  VI.A     
  VI.B 3   
  VII.     
  VIII.A     
  VIII.B     
  IX.     
  I.     
  II.A1,67    
  II.B     

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  III.A161600
  III.B161600
  IV.222101
  V.282800
  VI.A242400
  VI.B171601
  VII.212100
  VIII.A191900
  VIII.B212100
  IX.222200
  I.171700
  II.A151500
  II.B151402

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  III.A16151194,44151194,4400,00
  III.B16159999,94143289,5016710,44
  IV.22113558,83112958,5160,32
  V.282794107,462738105,31562,15
  VI.A243038126,582983124,29552,29
  VI.B172516160,702265144,7725115,93
  VII.212517125,852446122,30713,55
  VIII.A192583135,952515132,37683,58
  VIII.B21178089,00173986,95412,05
  IX.222548121,332260107,6228813,71
  I.17121874,20118171,89372,31
  II.A15140393,53135190,07523,47
  II.B151493106,641443103,07503,57

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku12211212113
  šport.prípava          
  Matematika 5.-9.          
  Cudzie jazyky 1.-9.          
  Cudzie jazyky 3.-9.          
  Cudzie jazyky 5.-9.          
  Výtvarná výchova 1.-9.          
  Hudobná výchova 1.-9.          
  Technická výchova 5.-9.          
  Variant1.,2.,3.          
  Iné ( uveďte )          

  Nepovinné predmety

  PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Nultého ročníka   
  Prvého ročníka   
  Bežných tried   
  Špeciálnych tried   
  Pre nadaných   
  Spolu   

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer
  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška  
  2.kvalifikačná skúška  
  štúdium školského manažmentu  
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné  
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické  
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické  

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2019/2020, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Biologicko- chemický krúžok 10 PaedDr. Eva Cirbusová
  Biologicko- chemický krúžok 20 PaedDr. Eva Cirbusová
  Biologický krúžok0 PaedDr. Eva Cirbusová
  Cesta okolo sveta0 Mgr. Xénia Zolyomiová
  Cesta okolo sveta0 Mgr. Xénia Zolyomiová
  Čitateľský krúžok0 Mgr. Jana Šajgalíková
  Čitateľský krúžok0 Mgr. Jana Šajgalíková
  DFS Konvalinka0 Mgr. Dana Strhárová
  DFS Konvalinka0 Mgr. Dana Strhárová
  Farebný svet0 Mgr. Iveta Tokárová
  Farebný svet0 Mgr. Iveta Tokárová
  Florbal0 Mgr. Peter Ondrík
  Florbal I.0 Mgr. Peter Ondrík
  Florbal II.0 Ing. Jaroslav Strhár
  Florbalový krúžok0 Ing. Jaroslav Strhár
  Futbal0 Mgr. Daniela Fekiačová
  Hravá angličtina0 PaedDr. Ing. Jana Kalmárová
  Literárno- dramatický0 Mgr. Jana Šajgalíková
  Maľujeme s radosťou0 Mgr. Katarína Bariaková
  Matematika v kocke0 Mgr. Ladislav Lavrík
  Matematika v kocke0 Mgr. Ladislav Lavrík
  Mladý novinár0 Mgr. Marta Fajčíková
  Nemčina v médiách0 Mgr. Katarína Bariaková
  Počítačový krúžok0 Mgr. Helena Boriková
  Rómske tance0 Marcela Oláchová
  Rómske tance0 Marcela Oláchová
  Rozumníček0 Mgr. Alena Pokorná
  Rozumníček0 Mgr. Alena Pokorná
  Slovenčina moje hobby0 Mgr. Marta Fajčíková
  Slovenčina v kocke0 Mgr. Andrea Bizovová
  Šikovné ručičky0 PaedDr. Ing. Jana Kalmárová
  Šikovné ručičky0 PaedDr. Ing. Jana Kalmárová
  Šikovník0 Mgr. Mária Danielová
  Šikovník0 Mgr. Mária Danielová
  Školská žiacka rada0 Mgr. Erika Pallaiová
  Školský klub detí I.0 Katarína Spryňová
  Školský klub detí I.0 Kristína Šašváryová
  Školský klub detí II.0 Katarína Petényiová
  Školský klub detí II.0 Katarína Petényiová
  Športový krúžok0 Mgr. Ladislav Lavrík
  Športový krúžok I.0 Bc. Miroslav Filkus
  Športový krúžok II.0 Bc. Miroslav Filkus
  Tvoríme hravo0 Mgr. Erika Pallaiová
  Vševedko0 PaedDr. Dagmar Šáliová
  Z každého rožku trošku0 Mgr. Soňa Filkusová
  Z každého rožku trošku0 Mgr. Soňa Filkusová
  Zdravotncky krúžok0 Marcela Oláchová
  Zdravotncky krúžok0 Marcela Oláchová

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Strhárová

  V Bušinciach, 2. júla 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: