• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Bušince
  Adresa školyKrtíšska 26, 99 122 Bušince
  Telefón047/48 92 160
  E-mailbusincezssms@gmail.com
  WWW stránkazssmsbusince.edupage.org
  ZriaďovateľObec Bušince

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefón
  RiaditeľMgr. Dana Strhárová047/4892160
  ZRŠMgr. Helena Boriková047/4892160
  ZRŠJudita Šramková047/4892379

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaDívald Ján 
  pedagogickí zamestnanciBariaková Katarína 
     
     
  ostatní zamestnanciVargová Erika 
   Bariaková Helena 
     
  zástupcovia rodičovBelová Andrea 
   Baláž Peter 
   Zahorecová Zuzana 
     
  z obceKrhulec Ján 
   Nagyová Katarína 
   Dívaldová Zuzana 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  Matodické združenieMgr. Mária Danielovávšetky predmety I. stupňa 
  PK jaz. a hum. prem.Mgr. Andrea Bizovovápredm.: SJL,ANJ,NEJ,DEJ 
  PK prírod. predmetovPaedDr. Eva Cirbusovápredm.: MAT,GEO,BIO,CHE, 
  PK vých.predmetovMgr. Katarína Bariakovápredm.: TSV,HU,VYV,TCH,OBN 

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 258

  Počet tried: 13

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried12211212113
  počet žiakov173232232842224022258
  z toho ŠVVP 36359712550
  z toho v ŠKD11181875    59

  § 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 35/14

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 24/ 13

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou k 15.9.2020: 8

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov02 /osemr. GYM1262132

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUOUISpolu
  prihlásení2/20014/54/15/37/532
  prijatí2/20014/54/15/37/532
  % úspešnosti100%00100%100%100%100%100%

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIODEJDEJETVETV,EVNFYZFYZGEGHUVCHEIFVINFINFMAT
  III.A1,87             1,75
  III.B              2,44
  IV.2,24             2,2
  V.2,52,672,96     2,88     3,31
  VI.A1,742,252,33    22,58     2,46
  VI.B3,533,08    3,253,58     3,33
  VII.2,562,42,8    2,552,7 3,13   2,9
  VIII.A2,292,582,79    2,423 2,71   3,05
  VIII.B2,732,452,9    2,52,65 2,67   3
  IX.1,7822,81    2,242,43 2,57   3,52
  I.               
  II.A              1,73
  II.B              1,71

  TriedaNBVNEJOBNPVCPRIPDAPVORGVSJLSJLSPRTHDTSVTSVTDA
  III.A     1,5   1,881    
  III.B 2,62   2,54   3,191    
  IV.     1,55   21    
  V.         2,621    
  VI.A 2,55       2,51    
  VI.B         3,331,13    
  VII. 3       2,851    
  VIII.A 2,53       2,891    
  VIII.B 2,86       2,951,05    
  IX. 2,29       2,521,05    
  I.          1    
  II.A      1,25  1,81    
  II.B      1,86  2,071    

  TriedaVUCVLAVUMVYVVYV
  III.A 1,31   
  III.B1,672,54   
  IV. 1,67   
  V. 2   
  VI.A     
  VI.B 3   
  VII.     
  VIII.A     
  VIII.B     
  IX.     
  I.     
  II.A1,67    
  II.B     

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  III.A161600
  III.B161600
  IV.222001
  V.282800
  VI.A242400
  VI.B171601
  VII.212100
  VIII.A191900
  VIII.B202000
  IX.222200
  I.171700
  II.A151500
  II.B151402

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  III.A16151194,44151194,4400,00
  III.B16159999,94143289,5016710,44
  IV.22113558,83112958,5160,32
  V.282794107,462738105,31562,15
  VI.A243038126,582983124,29552,29
  VI.B172516160,702265144,7725115,93
  VII.212517125,852446122,30713,55
  VIII.A192583135,952515132,37683,58
  VIII.B20174491,79170389,63412,16
  IX.222548121,332260107,6228813,71
  I.17121874,20118171,89372,31
  II.A15140393,53135190,07523,47
  II.B151493106,641443103,07503,57

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Testovanie 9 - SJL22/4 MPnekonalo sa 
  Testovanie 9-MAT22/4MPnekonalo sa 
  Testovanie 5 - SJL2337,5% 
  Testovanie 5 - MAT2324,5% 

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku12211212113
  Variant 1.,2.,3.zákl.zákl.zákl.zákl.II.II.II.II.II.2

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. začlenených
  Nultého ročníka000
  Prvého ročníka1170
  Bežných tried1224150
  Spolu1325850

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP218218
  DPP0000
  Znížený úväzok200,20
  ZPS2020
  Na dohodu100,10

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov11819
  vychovávateľov022
  asistentov učiteľa145
      
  spolu22426

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  5.INF1
   THD1
  6.AMAT4
   INF1
   OBN1
   SJL5
   THD1
  6.BSJL5
   OBN1
   INF1
   MAT4
   THD1
  7.SJL4
   OBN1
   INF1
   THD1
   TSV2 /d
  8.ASJL5
   MAT4
   OBN1
   INF1
   GEO1
   THD1
  8.BOBN1
   MAT4
   SJL5
   THD1
   INF1
  9.OBN1
   THD1

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška11
  2.kvalifikačná skúška11
  špecializačné inovačné štúdium  
  špecializačné kvalifikačné 1
  postgraduálne  
  doplňujúce pedagogické 3
  vysokoškolské pedagogické  
  vysokoškolské nepedagogické 1
  aktualizačné vzdelávanie19 
  adaptačné vzdelávanie4 

  § 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád - viď príloha č.1

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
  Šaliansky Maťko31.m,2.m.1 postup do KK  
  NEJ olympiáda21.m.1 postup do KK  
  ANJ olympiáda2zúčastnili sa   
  BIO olympiáda41ÚR   
  MAT pytagoriáda32 postup do OK   
  CH olympiáda21 postup do OK   
  Maliar Novohradu21.,2.,m.   
  Ochranárik32., 3.,3.,m.,   
  Geografická olympiáda2zúčastnili sa   
  Aranžovanie - Čaro vianocdružstvo,11.m.,    
  Malý futbal - st-ž. družstvozúčastnili sa   
  Cezpoľný beh- žiačky2zúčastnili sa   
  Cezpoľný beh - žiaci3zúčastnili sa   
  Klokanko16+7  zúčastnili sa 
  Vševedko35  16 zúč., 1x6.m. 

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  V mimotriednej činnosti pracovalo na škole 19 záujmových útvarov, do ktorých sa začlenilo 80 percent žiakov školy. Do polovice marca aktívne pracovala aj Žiacka školská rada. Jej členovia sa podieľali na všetkých školských aktivitách a súťažiach. Veľmi zaujímavý bol tohtoročný Lampiónový sprievod, kde deti dostali pozvanie z Ocú na strašidelný zážitok spojený so strašidlami i pohostením do sály kultúrneho domu. Žiaci DFS Konvalinka si stihli pripraviť vystúpenia, s ktorými sa prezentovali na Sv. Mikuláša, vianočných trhoch a s viuanočnými koledami na Betleheme aj v miestnom kostole.

  Po dlhom čase sa opäť zrodili nové čísla školského časopisu Plamienok, na ktorom mala veľkú zásluhu p. asistentka J.Púpavová.

  Najvýznamnejším dňom tohto šk.r. boli oslavy 60. výročia založenia novej budovy školy. Slávnostný deň bol sprevádzaný spomienkami na bývalých riaditeľov, učiteľov i ostatných zamestnanciv školy, ktorí stáli pri jej zrode.Slávnostné pozvanie prijalo množstvo významných hostí/ starostov, riaditeľov, farárov, podnikateľov, sponzorov, zástupcov rodičov i obce, učiteľov i pracovníkov školy. V dvojhodinovom kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZŠ, DFS Konvalinka i ZUŠ. Kultúrne bloky boli sprevádzané ďakovnou rečou zástupcov RŠ a obce.Celkovú atmosféru dňa zavŕšilo milé posedenie pre všetkých pozvaných hostí a pracovníkov školy.

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Základná škola sa zapojila do operačného programu Ľudské zdroje :

  Zvýšenie inkluzívnosti a podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP na ZŠ s MŠ Bušince.

  V rámci daného programu sme zamestnali na tri školské roky p. Marcelu Oláchovú. Pani asistentka má vypracovaný program podľa rozvrhu hodín na základe potrieb v triedach prvého stupňa ZŠ. Tiež bol vypracovaný poobedňajší program v rámci zvýšenia kvality vzdelávania na tomto stupni a to vo forme doučovania, či poobedňajších aktivít a krúžkov.Projekty ZŠ s MŠ Bušince 2019/20:

  1. Zvýšenie inkluzívnosti a podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre žiakov so ŠVVP na ZŠ s MŠ Bušince

  • Pre : AU - Marcela Oláchová

  • Termín: september - 2018 - august 2021

  Národné projekty:

  2. Úspešne na trhu práce

  • Pre : Učiteľka MŠ - Dominika Oláhová

  • Termín: september - 2019 - december 2020

  3. Pracuj v školskej kuchyni

  • Pre : pomocné kuchárky ZŠ - Ivana Jaňáková, Rita Lajtošová

  • Termín: september - 2019 - jún 2020

  • Pre : pomocnú kuchárku MŠ - Renáta Ďurišová

  • Termín: november - 2019 - jún 2020

  4. Dobrovoľnícka služba

  • Pre : pomocná p. sila - Beata Barková. Tímea Ráczová

  • Termín: október - 2019 - marec 2020

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  V tomto šk. roku nebola na škole ŠŠI.

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V školskom roku 2019/20 sa do kabinetov, tried a zborovní zakúpili nové stoličky, stolíky, skrinky a skrine. V TV-ni pribudli 2 prekážkové preliezky. Žiacka knižnica bola doplnená o niekoľko nových titulov detskej literatúry. Uskutočnili sa nevyhnutné opravy v budovách školy.Vymaľovali sa zničené fasády stien v triedach a poškodené lavice. Pribudla aj nová technika / 4 malé sady reproduktorov, 3 CD prehrávače, 2 počítače a do ŠKD Funtronick- interaktívny výukový koberec/. V spolupráci s obcou sa a zrekonštruovali a nanovo vyspravili vonkajšie schodištia do budov.

  Cez projekt obce sa osadili nové chýbajúce okná v telocvični, nanovo sa vybrúsila a vymaľovala podlaha v telocvični.

  Vačšie úpravy sa realizovali vo vonkajších priestoroch školy. Po 60. rokoch sa /zo štátnych finančných prostriedkov/ cez obec urobilo nové oplotenie školského areálu.V spolupráci s rodičmi a miestnou políciou sa nám podarilo preniesť a veľký altánok. Počas pandémie /Covid 19/ od marca do júna sme osadili Workoutové ihrisko, detský domček s preliezkou, detský kolotoč, ohnisko s gumovým posedením pre deti, hravé prvky a kvetináče z gúm. Zásluhu na vybudovaných prvkoch má školský personál, niektorí rodičia i učitelia.

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  PK- normat. 511.099

  PK nenormat. 4.387 /5- ročné deti/

  Dopravné -deti 7.519

  SZP 10.715

  AU 48.467

  Na učebnice 3.723

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  Školné MŠ 1.769

  ŠKD 2.706

  Režijné nákl. ŠJ 4.110

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  PK 7.166

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Režijné náklady od ZZ na stravu 13.037

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  OK 174.799

  HN - pomôcky 2.805

  Potraviny - ZÚPSV a R 35.545

  AU - projekt 9.039

  Projekt - kuchyňa+ uč. MŠ 14.837

  § 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

  Plnenie stanoveného cieľa

  Stanovené ciele plánu práce školy sa priebežne počas školského roka plnili. Úlohy boli analyzované pravidelne na pracovných poradách a pedagogických radách.

  Naplánované vzdelávania pedagogických zamestnancov boli úspešne ukončené. Do ďalšieho šk. roka sa prenášajú neukončené vzdelávania plánované aj v ďalšom kalendárnom roku.

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Viaceré súťaže a olympiády výchovného, estetického i vedomostného charakteru. Škola poskytuje dostatok možností poobedňajšieho zamestnania žiakov v krúžkoch, cez AU poobedňajšie doučovanie žiakov zo SZP. Elokované pracovisko ZUŠ zabezpečuje našim žiakom vzdelanie hudobného smeru. Disponujeme veľkým školským areálom s multifunkčným ihriskom, doskočiskom, bežeckou dráhou a veľkou telocvičňou. Každá trieda je vybavená interaktívnymi tabuľami, obe zborovne počítačmi a notebookmi pre učiteľov Žiaci majú možnosť stravovania sa v priľahlej ŠJ.

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: testovanie 5. a 9, úroveň čitateľskej a finančnej gramotnosti, dochádzka a správanie sa žiakov.

  Návrh opatrení: rôzne motivačné úlohy zamerané na čitateľskú gramotnosťs s aplikáciou do všetkých predmetov vzdelávania žiakov, príprava naTestovanie 5 a Testovanie 9, Deň finančnej gramotnosti - hravé úlohy pre žiakov s následným vyhodnotením, praktické ukážky, prednášky.V úzkej spolupráci školy/RŠ,PZ a AU/ rodičovskej verejnosti, CPPPa P, PZ riešiť konkrétne prípady zanedbávania PŠD a problémového správania sa žiakov v škole i mimo vyučovania.

  § 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

  Uplatnenie žiakov

  Mnohí žiaci školy si na stredných školách dopĺňajú ďalšie vedomosti v rámci vybraných odborov. Niektorí z nich pokračujú v štúdiách na vysokých školách. Isté percento žiakov so slabými výsledkami pokračuje v dvojročných odboroch B variantu. Keďže v celom regióne je slabá možnosť na zamestnanie, len s problémami si absolventi našej školy nájdu prácu.

  § 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

  Psychohygienické podmienky

  Škola má po realizácii viacerých projektov vytvorené vhodné psychohygienické podmienky.

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuVedúci
  Biologicko- chemický krúžok 1PaedDr. Eva Cirbusová
  Cesta okolo svetaMgr. Xénia Zolyomiová
  Čitateľský krúžokMgr. Jana Šajgalíková
  DFS KonvalinkaMgr. Dana Strhárová
  Farebný svetMgr. Iveta Tokárová
  Florbal I.Mgr. Peter Ondrík
  Florbal II.Ing. Jaroslav Strhár
  Šikovné ručičkyPaedDr. Jana Kalmárová
  Literárno- dramatickýMgr. Jana Šajgalíková
  Matematika v kockeMgr. Ladislav Lavrík
  Slovenčina moje hobbyMgr. Marta Fajčíková
  Maľujeme s radosťouMgr. Katarína Bariaková
  Rómske tance, Zdravotnícky k.Marcela Oláchová
  RozumníčekMgr. Alena Pokorná
  Šikovné ručičkyPaedDr. Jana Kalmárová
  ŠikovníkMgr. Mária Danielová
  Žiacka školská radaMgr. Erika Pallaiová
  Z každého rožku troškuMgr. Soňa Filkusová
  VšedkovedkoPaedDr. Dagmar Šáliová
  Športový krúžok I.,II.Bc. Miroslav Filkus

  § 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

  Spolupráca školy s rodičmi

  V spolupráci s radou rodičou boli zorganizované 2 schôdzky ZRŠ. Prvá schôdzka prebiehala začiatkom októbra a bola tiež celoškolská. Ďalšia sa uskutočnila v decmbri a posledná, plánovaná na apríl sa už v dôsledku vyhlásenia pandémie nekonala. Účasť na týchto schôdzkach bola slabá. Pre zlepšenie daného stavu sme realizovali spoločné aktivity/ ktoré sa dali zrealizovať/, kde sa mohla zapojiť aj rodičovská verejnosť:Lampiónový sprievod a Vianočné trhy.

  Pre zlepšenie výchovných aspektov v triedach riešime spoločnú komunikáciu s rodičmi aj cez asistentov učiteľa.

  § 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

  Spolupráca školy a verejnosti

  Škola sa v rámci svojich možností podieľala na kultúrnych aktivitách v obci či už športového alebo spoločenského zamerania. Keďže vyučovací proces v prezenčnej forme trval len do 14.3. 2020 /1.6. bol síce vyučovací proces obnovený, ale len na báze dobrovoľnosti žiakov a všetky aktivity boli zakázané/ viaceré naplánované aktivity sa nemohli z dôvodu vyhlásenej pandémie COVID 19 do konca školského roku uskutočniť.

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

  Všetci pedagogickí zamestnanci zadávali žiakom dištančné úlohy /na webovú stránku školy do vytvorených schránok danej triedy/ na celý najbližší týždeň. Tie mali žiaci priebežne vypracovať do piatka (do 15.00 hod.) a elektronicky zasielať učiteľom/ prípadne na novovytvorený mail ZŠ. Okrem dištančného vzdelávania sa realizovali aj on-line vyučovacie hodiny podľa rozvrhu a možností jednotlivých učiteľov i žiakov/ minimálne percento našich žiakov malo dosah na IKT techniku - počítače, notebooky, internet, .../.

  Po dodatočnom zistení absencie IKT techniky v domácnostiach ako aj zlej súčinnosti niektorých rodín sme pristúpili k vytláčaniu a následnej roznáške úloh/ a následné triedenie úloh pre učiteľov/ pre zhruba 120 žiakov do 7 obcí prostredníctvom našich asistentov. Učitelia mali tým pádom sťaženú prácu - oprava písomných prác v elektronickej podobe, on-line vyučovanie, oprava písomných prác v papierovej verzii, prípadné doučovanie žiakov zo SZP.

  Učitelia TEV inšpirovali deti k telesnej aktivite cez https:// www.akademia.o2.sk/telesna-na-doma. Úlohy z ostatných výchovných predmetov na 2. stupni sme nezadávali, tieto predmety boli súčasťou ďalších vyučovacích hodín.

  Vyučujúci zadávali úlohy s cieľom:

  • precvičiť si vysvetlené učivo,

  • zopakovať si prebraté učivo,

  • preskúmať nejaký problém,

  • naštudovať stať, ktorú mal žiak učiteľom vysvetlenú na on-line hodine v aktuálnom týždni.

  Svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť pedagogický zamestnanci zaznamenávali v pravidelných týždenných intervaloch prostredníctvom výkazu v elektronickej forme na novozriadenú mailovú adresu školy.

  V čase mimoriadnej situácie bol škole k dispozícii aj Inkluzívny tím:

  1. Psychologické poradenstvo - CPPP a P vo V. Krtíši

  a) pondelok až piatok od 9 hod. do 14.30 hod. na telefónnom čísle +421 47/48 314 27 a 047/48 48 314 23

  b) e-mailom na : cpppapvk@gmail.com

  c) v „on-line režime“ prostredníctvom FB stránky na CPPP a P Veľký Krtíš v čase od 8.00 do 16.00 hod.

  d) triednemu učiteľovi pri prevencii kyberšikanovania;

  2. Špeciálne poradenstvo - p. asistentka Mgr. E.Pallaiová

  a) zabezpečuje podporu žiakom so ŠVVP v rozsahu 2 hodiny týždenne,

  b) zabezpečuje poradenstvo deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), ich zákonným zástupcom a učiteľom,

  3. Pedagogickí asistenti

  Spolupracovali s vyučujúcimi jednotlivých vyučovacích predmetov a s triednymi učiteľmi žiakov so ŠVVP, s rodičmi žiakov zo SZP, pomáhali pri vypracovávaní dištančných úloh žiakom so ŠVVP v rámci individuálnych stretnutí, ktoré si so žiakmi dohodli /prípadne podľa ich potrieb/ vybavovali a roznášali tlačenú verziu domácich úloh pre žiakov z málopodnetného rodinného prostredia, svoju činnosť zaznamenávajú v pravidelných týždenných výkazoch.

  Hodnotenie a klasifikácia žiakov v čase on-line vzdelávania

  Priebežné hodnotenie sa počas e-learningového vzdelávania nedá realizovať formou klasifikácie, keďže sa nedajú naplniť vzdelávacie ciele inovovaného Školského vzdelávacieho programu. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu dieťaťa počas prerušeného vyučovania v škole.

  Priebežné hodnotenie žiakov - slovné, s charakterom:

  • konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa;

  • motivačný - pomenovanie chýb, ktoré žiak robí a návrh postupu pri ich odstraňovaní;

  • individualizovaný - zohľadňovanie vekových a individuálnych osobitostí každého žiaka a prihliadanie na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

  Priebežné hodnotenie bolo realizované v kombinácii so sebahodnotením dieťaťa a s opisom zvládania učebného obsahu daného predmetu.

  Vyučujúci/ tr. učitelia na 2.st. ZŠ minimálne dvakrát do mesiaca zasielali aspoň jednému zákonnému zástupcovi žiaka /spätnú väzbu prostredníctvom kanála Edupage/:

  • informáciu o prítomnosti/neprít. žiaka na on-line vzdelávaní za uplynulé obdobie dvoch týždňov

  • spätnú väzbu za vypracovávanie dištančných úloh dieťaťom (za predmet zaznamenať) či žiak dištančné úlohy za predchádzajúce obdobie odovzdal = O/neodovzdal = N;

  Vyučujúci 1. - 4. ročníka minimálne dvakrát do mesiaca zasielali aspoň jednému zákonnému zástupcovi žiaka spätnú väzbu, ktorá zahŕňala aj stručnú popisnú spätnú väzbu na zvládanie učebného obsahu a prípadné odporúčania.

  Záverečné hodnotenie žiakov sme realizovali:

  • na 1. stupni v 1.r. slovné hodnotenie v zmysle inovovaného Školského vzdelávacieho programu (iŠkVP); v 2. až 4. r. hodnotenie známkou z náukových predmetov a výchovných predmetov vyjadrením absolvoval;

  • na 2. stupni hodnotenie známkou z náukových predmetov a výchovných predmetov vyjadrením absolvoval.

  • Pre postup do vyššieho ročníka žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosahovali neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, na základe rozhodnutia pedagogickej rady boli dodatočne doučovaní a neskôr preskúšaný učiteľmi z jednotlivých náukových predmetov. Preskúšanie bolo v čase posledných dvoch týždňov školského roka.

  Školský klub detí

  Vychovávateľky ŠKD zabezpečovali denne v čase od 14.00 hod. do 16.00 hod. 2-hodinový on-line školský klub v zmysle nastavenej koncepcie v rámci rotujúcich klubov cez tematické oblasti výchovy -prírodovedná, estetická, pracovno-technická, telovýchovná, spoločenskovedná, vzdelávacia, s ktorou boli zamestnanci ŠKD oboznámení na pracovnej porade.

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Dana Strhárová

  V Bušinciach, 15. októbra 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.9.2020