• Novinky

      • Organizácia vyučovania od 03.05.2021

      • Vážení rodičia a zamestnanci ZŠ s MŠ Bušince

       S účinnosťou od 3. mája 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u prebieha organizácia vyučovania nasledovne:

       1. školské vyučovanie vo všetkých triedach MŠ a ZŠ /1. aj 2.st./ prezenčne, okrem 7.B triedy, kde bolo udelé riaditeľské voľno od 3. mája do 7. mája 2021 na základe podozrenia z nákazy COVId-19.

       2. otvorená prevádzka všetkých školských zariadení.

        

       Podmienkou nástupu detí do zariadení je podľa platného COVID automatu platného pre náš okres od 3. mája 2021:

       I. stupeň - bez testu

       II. stupeň - bez testu

       zákonný zástupca - potvrdenie o bezinfekčnosti každých 7 dní, bez testu

       V stredu 5. mája 2021 organizujeme testovanie kloktaním pre všetkých žiakov 2. stupňa a podľa záujmu na 1. stupni. 

       Bližšie informácie k testovaniu a nástupu detí do školy vám sprostredkujú tr. učitelia.

        

       Riaditeľstvo školy

        

       Prílohy:

       1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti - 1. stupeň + 2. stupeň

       Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti.docx

        

       2. Súhlas s testovaním kloktaním

       Suhlas_s_kloktanim.rtf

      • Oznam - testovanie kloktaním

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že testovanie kloktaním žiakov 9. ročníka sa dňa 7. apríla 2021 ruší.

       Za porozumenie ďakujeme.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do prvého ročníka

      •  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       13. apríla 2021 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 14. apríla 2021- od 10.00 do 13.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

        

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

        

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO/RESPIRÁTOR prípadne RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

       Zápisný lístok: Zapisny_listok(2).pdf

        

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

      • Organizačné pokyny od 8.3.2021

      • Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania na ZŠ s MŠ Bušince od 8.3.2021- od pondelka:

       • Otvorené 2 skupiny MŠ /stará aj nová škôlka/- prevádzka MŠ „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“
       • Obnovenie výučby žiakov celého 1.st. ZŠ- v prípade potreby prevádzka „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“
       • Obnovenie výučby žiakov 2.st. ZŠ – bez prístupu IKT v malých skupinách 5 žiakov+1pedagóg
       • Obnovenie výučby elokovaného pracoviska ZUŠ pre žiakov 1.st. ZŠ
       • Zabezpečenie prevádzky Školského klubu detí – 3 skupiny v čase od 11:30 do 15:30 h.
       • Zabezpečenia stravovania v školskej jedálni

        

       • Dňa 8.3.2021 v pondelok ráno je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v doprovode  jedného z rodičov /ak je to možné /.
       • Odovzdá „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu, pri žiakoch 2.st. ZŠ negatívny test od žiaka a jedného zákonného zástupcu.
       • Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby.
       • Alebo ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
       •  Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu.
       • Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
       • Rodičia zabezpečia na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok pre deti 1.st., alebo respirátor typu FFP2, ktorý je pre deti 2.st. ZŠ - v hromadnej doprave a obchodoch povinný od 8.3.a od 15.3. aj vo vnútorných priestoroch školy.

        

       Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID – 19, považuje sa to za  mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia, to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditeľka školského zariadenia zabezpečí pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

        

       V Bušinciach 05.03.2021       Mgr. Dana Strhárová

      • Oznam

      • Milí naši rodičia!

        

       Mrzí ma vzniknutý chaos, ktorý sme zaznamenali včera večer z médií. Nespôsobila ho však naša škola. Nedá sa meniť pravidlá hry každých 10 hodín zo strany ministerstva. Nie je jednoduché nastaviť  celý vzdelávací proces v škole, chod MŠ, stravovanie, hygienické opatrenia a chod ŠKD a pod. za tak krátky čas.

       V pondelok na tlačovke minister oznámil  platné zmeny od 3.3., ktorými sme sa začali riadiť. Až včera poobede bolo vydané rozhodnutie platné od pondelka 8.3. a večer sme sa to všetci dozvedeli z médií.

       Nastavenie vzdelávania, ktoré vám oznámili triedne učiteľky meniť už nebudeme.

       Verím, že nájdeme spôsob ako vám pomôcť. Je mi to ľúto a rovnako ako vy, som aj ja znechutená. Ďakujem.

        

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Organizačné pokyny od 3.3.2021

      • Vyučovanie na ZŠ s MŠ od 3. marca

        

       Prezenčná výučba v MŠ a na prvom stupni ZŠ bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.

       Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. 

       Pre týchto rodičov bude otvorená MŠ a prvý stupeň ZŠ aj naďalej.

       Pre deti 1.st. ZŠ –  výučba v ŠKD – od 8.00 do 15.00h.

       Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk. Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole.

       V platnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, na druhom stupni žiak a zákonný zástupca žiaka + Čestné prehlásenie.

       Po starom zostáva vyučovanie pre žiakov na druhom stupni ZŠ v skupinách 5+1.

       V obchodoch a hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Organizačné pokyny od 1.3.2021

      • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania na ZŠ s MŠ Bušince od 1.3.2021:

       • Od pondelka otvorené všetky 3 skupiny MŠ.
       • Obnovenie výučby žiakov 1. st. ZŠ.
       • Obnovenie výučby žiakov 2. st. ZŠ – bez prístupu IKT v malých skupinách 5 žiakov + 1 pedagóg.
       • Obnovenie výučby elokovaného pracoviska ZUŠ pre žiakov 1. st. ZŠ.
       • Zabezpečenie prevádzky Školského klubu detí – 3 skupiny v čase od 11:30 do 15:30.
       • Zabezpečenia stravovania v školskej jedálni.
       • Rozvrh hodín dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.
       • Dňa 1.3. v pondelok ráno je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v doprovode jedného z rodičov /ak je to možné/.
       • Osobne odovzdá dieťa na ranný filter pri hlavnom vchode.
       • Odovzdá „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu.
       • Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby.
       • Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu.
       • Rodič si musí sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
       • Tlačivo je zverejnené na webstránke školy, takže si ho môžete vopred vyzdvihnúť u tr. učiteľa,  alebo ho podpíšete v pondelok ráno pred školou.
       • Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
       • Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok, alebo respirátor typu FFP2.
       • Pre deti, ktorých rodičia sa rozhodli svoje dieťa od 1.3. do školy neposlať, nebude škola zabezpečovať vyučovanie dištančným spôsobom,  úlohy sa im budú posielať na web-stránku školy.

       Vážení rodičia, v čase, keď učitelia nastupujú do práce s rizikom prenosu choroby z „bezpríznakových“ detí do vlastnej rodiny, prosím dodržiavajte epidemiologické predpisy aj mimo školy. Medzi pedagógmi školy a ich rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby z pohľadu veku a zdravotného stavu, preto vás žiadame o zodpovedný prístup.


       V Bušinciach 27.2.2021       Mgr. Dana Strhárová

       ​​​​​​​

       Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

       Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx​​​​​​​

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       • Od pondelka, 22.2.2021 (po prázdninách) bude v obci opäť sprístupnený internet (máme sľúbené od T-Comu).
       • V čase od 22.2. do 4.3.2021 bude v škole odstávka elektrickej energie. Z daného dôvodu sa musia žiaci od 22. 2. až do 5.3.2021 vzdelávať dištančne – doma. Predpokladaný nástup do školy je 8.3. 2021.
       • Domáce úlohy sa budú opäť vytláčať v papierovej forme a budú dostupné aj na webovej stránke školy.
       • ŠKD bude sprístupnený po jarných prázdninách od 22.2.2021 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v priestoroch MŠ –  samostatne na poschodí /ulica Železničná/.
       • V prípade skoršieho nástupu do školy Vás bude škola včas informovať prostredníctvom webu, triednych učiteľov a miestneho rozhlasu.
       • Pred nástupom do MŠ, ZŠ a ŠKD  je nutné, aby sa dal zákonný zástupca dieťaťa otestovať (test nie starší ako 7 dní) a vypísal čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.   
       • V prípade povolenia nástupu aj pre žiakov druhého stupňa ZŠ – testuje sa zákonný zástupca aj žiak, tiež sa vypisuje tlačivo o bezinfekčnosti.  

       Riaditeľka školy, Mgr. D.Strhárová

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       • Od 15.2.2021 do 19.2.2021 majú žiaci jarné prázdniny/ zostávajú doma/.
       • V čase od 16.2. do 4.3.2021 /od 8.00 do 18.30. bude v škole odstávka elektriny- nebude sa kúriť, variť,.../. Z daného dôvodu sa musia žiaci od 22.2. /po prázdninách/ až do 5.3.2021 vzdelávať dištančne – doma. Predpokladaný nástup do školy je 8.3.2021.
       • Domáce úlohy im po prázdninách sprostredkujú triedni učitelia a tiež budú dostupné na webe školy.
       • ŠKD bude sprístupnený po jarných prázdninách pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry od 22.2.2021 v priestoroch MŠ –  samostatne na poschodí / ulica Železničná/.
       • V prípade skoršieho nástupu do školy, Vás budeme včas informovať prostredníctvom webu, tr. učiteľov a miestneho rozhlasu.
       • Pred nástupom do školy je nutné sa dať otestovať – zákonný zástupca žiaka, vypísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a doniesť ho v prvý deň nástupu do školy.   
       • V prípade povolenia nástupu aj pre žiakov druhého stupňa ZŠ – testuje sa zákonný zástupca aj žiak, tiež sa vypisuje tlačivo o bezinfekčnosti.  

       Riaditeľka školy, Mgr. D.Strhárová

      • Oznam

      • Vážení rodičia a zamestnanci ZŠ s MŠ Bušince

       Od 8.2. 2021 sa opäť otvára prevádzka ZŠ, a to pre žiakov 1. stupňa /ročníky 1 až 4/ a deti MŠ.

       V prevádzke budú aj: Školská jedáleň, Školský klub detí a Základná umelecká škola, a to len pre deti, ktoré sa zúčastnia výchovno-vzdelávacieho procesu.  Podmienkou nástupu detí do zariadení je mať negatívny certifikát jedného z rodičov – nie starší ako 7 dní.

       Z uvedeného dôvodu sa dňa 6.2.2021, čiže v sobotu, v čase od 8.00 h. do 14.00 h. v priestoroch OcÚ v Bušinciach uskutoční testovanie všetkých zamestnancov školy, ako i zákonných zástupcov detí ZŠ i MŠ.

       Časový harmonogram testovania bude sprístupnený v piatok na web-stránkach obce, základnej školy aj materskej školy. Informácie budú spustené aj na facebookových stránkach, konkrétne časy sa dozviete v piatok aj od triednych učiteľov.

       Deti rodičov, ktorí sa neotestujú, zostávajú na dištančnom vzdelávaní doma a rodičia týchto detí strácajú nárok na OČR.

       Milé naše deti, všetky pani učiteľky sa už na vás veľmi tešia!

       Dúfam, že  Vám vaši rodičia umožnia v čo najväčšom počte vrátiť sa opäť do školských lavíc!

       Riaditeľka ZŠ s MŠ Bušince – Mgr. D.Strhárová

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       Dňa 29.1.2012 sa konala na škole on-line polročná klasifikačná rada.

       Z uznesenia PKR :

       • Výpisy z vysvedčení sa budú žiakom rozdávať po opätovnom nástupe do školy

        

       • Ak má niekto zo zákonných zástupcov žiaka záujem o skoršie vydanie  výpisu, škola mu ho poskytne  na základe vyžiadania/ písomnej žiadosti na adresu školy/ počas jarných prázdnin od 15.2.2021 každý deň v čase od 11.00 do 13.00 h. v hlavnej budove ZŠ

        

       • Žiakom, ktorí z dôvodu vymeškávania dištančnej formy výučby nesplnili požiadavky na hodnotenie, bude doručené oznámenie o  predĺženom termíne klasifikácie, a to do 31.3.2021. Týmto žiakom bude výpis z vysvedčenia  odovzdaný až v uvedenom termíne po splnení daných požiadaviek pre klasifikáciu.

        

       • Žiakom, ktorí si neplnili svoje vyučovacie povinnosti počas dištančnej formy vzdelávania /nezúčastňovali sa on-line vzdelávania, prípadne neodovzdávali písomne vypracované zadania úloh/bude domov doručené upozornenie. V prípade že sa situácia v krátkom čase nezlepší, budeme o danej situácii informovať aj ÚP, SVaR vo V. Krtíši.

        

       V Bušinciach 2.2.2021, riaditeľka školy Mgr. D. Strhárová

      • 2% z dane

      • Občianske združenie

       Rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou v Bušinciach oznamuje rodičom a priateľom školy, že je prijímateľom 2 % dane z ročného zúčtovania daní.

       Každý prostredníctvom svojho zamestnávateľa, alebo ako fyzická osoba môže poukázať

       2 % zaplatenej dane formou: "Vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane". Pomocou tejto zákonom stanovenej sumy môžete prispieť na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu, rozvoja a vybavenosti školy, ako aj spolupráce škola-rodičia-deti-priatelia školy.

       Formuláre sú k dispozícii aj na riaditeľstve ZŠ s MŠ v Bušinciach, Krtíšska 26, 991 22  Bušince.
        

       Údaje  o prijímateľovi:
       Názov: Rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou v Bušinciach
       Sídlo:   Krtíšska 26, 991 22  Bušince

       IČO:     37997416
       IBAN:   SK0309000000000390827790
       Názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s.

        

       Ďakujeme!

      • Oznam

      • Otváranie MŠ a ZŠ sa odkladá na 8.2.2021. Musíme byť trpezliví. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • OZNAM

      • Vážení rodičia!

       Od 18.1. naďalej platia podmienky pre ZŠ a MŠ ako v predchádzajúci týždeň. Testovanie k 15.1. sa neuskutoční. Ďalšie informácie ohľadom výučby a testovania doplníme po rokovaní vlády.

       14.1.2021 Riaditeľka školy: Mgr. Dana Strhárová

      • Organizácia vyučovania od 11.1.2021

      • Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujeme  výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR a v zmysle pokynov ŠPU nasledovne:

       Žiaci na I. stupni

       • Od  11.1. do odvolania prechádzajú aj žiaci z  I. stupňa na dištančné vzdelávanie z domu.
       • Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.
       • Podľa pokynov ŠPU je rozpis týždennej vzdelávacej záťaže žiakov pri dištančnom vzdelávaní na 1.st. 10h., max.12 h.
       • Klasifikáciu žiakov za I. polrok  ukončíme v riadnom termíne – do 30.1.2021.
       • Od pondelka budete mať na webstránke školy aktuálne domáce úlohy v daný týždeň od triednej učiteľky.
       • Triedne učiteľky Vás  oboznámia s rozvrhom a časovým rozpisom hodín.
       • Triedna učiteľka uvedie pre rodičov vo svojej triede 1-2 konzultačné hodiny v týždni, počas ktorých ju môžete kontaktovať v prípade potreby/prosím rešpektujte vyhradený čas/.
       • ŠKD bude v tomto týždni otvorený denne od 8.00 do 15.00 h.
       • Od 18.1. 2021- do 24.1.2021 - predbežne sa v Covid automate uvádza, že by sa mohli do školy vrátiť žiaci I. stup. za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy /predbežný termín bol 15.1.- zatiaľ ho nevieme potvrdiť/. Závisí to však od situácie. Určite Vás budeme včas informovať o ďalšom postupe prostredníctvom triednych učiteľov a webstránky školy.
       • NBV/ETV – sa zatiaľ vyučovať nebude, domáce úlohy z ANJ a NEJ si nájdete na webstránke školy.
       • Žiakom bez prístupu internetu sa budú domáce úlohy vytláčať a roznášať do obcí prostredníctvom asistentov učiteľa.

        Žiaci na II. stupni

       • Pokračujeme vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu /s menšími zmenami v niektorých triedach/ - oznámia vám triedni učitelia/.
       • Žiakom bez prístupu internetu sa budú naďalej domáce úlohy vytláčať a roznášať do obcí prostredníctvom asistentov učiteľa.
       • Klasifikáciu žiakov za I. polrok ukončíme v riadnom termíne – do 30.1.2021. Žiaci nech sa usilujú získať, či  opraviť si známky z jednotlivých predmetov. Treba sa i naďalej pravidelne učiť a nepodceňovať zadané povinnosti.
       • Naďalej platí, že v dopoludňajších hodinách si každý žiak plní školské povinnosti a nemá sa vyhýbať vyučovaciemu procesu.
       • Odporúčame žiakom dodržiavať, i pri vyučovaní z domu, základný štandard osobnej hygieny a úpravy (tričko, tepláky, umytý, učesaný) na vyučovanie. Nie je vhodné, aby bol žiak celé dni v pyžame alebo len za počítačom.
       • V popoludňajších hodinách odporúčame žiakom prechádzku v prírode.
       • V mesiaci január prebehnú v ročníkoch na II. stupni individuálne on–line rodičovské združenia, aby ste boli ako rodičia informovaní o doterajšom prospechu svojich detí. Termín nastaví triedna učiteľka v každom ročníku individuálne, po dohode s Vami.
       • Ruší sa Testovanie 5 v piatom ročníku.
       • Prijímacie skúšky na stredné školy pre 9. ročník prebehnú v dňoch 3.-4. mája 2021. Kritériá si určuje každá škola individuálne. Je potrebné sledovať si ich webové stránky. Výchovný poradca, p. Ing. J.Strhár, Vás bude priebežne informovať.
       • Testovanie 9 prebehne v dňoch 9.-10. jún 2021.
       • Testovanie na Covid 19 pre II. st. je predbežne určený na sobotu 23.1.2021. Potvrdenie / odloženie/ termínu a harmonogram testovania bude vopred zverejnený na stránke školy. Bližšie informácie získate aj prostredníctvom triednych učiteľov.

       Od  11.1. do odvolania - výchovno-vzdelávací proces len deťom zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       Slovo na záver:

       Žiaci, pristupujte k učeniu zodpovedne a pravidelne každý deň. Pracujte podľa pokynov vyučujúcich a úlohy odovzdávajte načas.  Nepoľavujte. Ďakujem rodičom za každú ústretovosť a porozumenie.

       V prípade nejasností alebo potreby ma môžete kontaktovať na busincezssms@gmail.com alebo na t.č. 0908923018  v pracovný deň od 9.00 do 16.00h.

        

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

        

       V Bušinciach 8.1.2021

        

       Harmonogram_navratu2021.pdf