• Novinky

      • Oznam!

      • Zbierame papier, plastové fľaše a gaštany.

       Vážení rodičia, milí žiaci, od 20.9. bude na našej škole prebiehať ZBER PAPIERA, PLASTOVÝCH FLIAŠ A GAŠTANOV. Papier treba poriadne zviazať a plastové fľaše popučiť a zrátať. Zbery môžete priniesť počas celého týždňa v čase: 

       RÁNO od 7.30 do 7.50

       POOBEDE od 13.00 do 14:00

      • Upozornenie!

      • Riaditeľstvo školy upozorňuje všetkých žiakov, že mimo školského vyučovania je prísne zakázané zdržiavať sa v školskom areáli!

      • Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

      • Štvrtok   (2.9.2021) - ranný filter, dezinfekcia

                                          - Slávnostné otvorenie školského roka v triedach o 8:00

                                          - Hymna SR

                                          - Slávnostný príhovor riaditeľsky školy

                                          - pokyny v triedach

                                          - tlačivá ( Písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti - príloha č.1)

                                       - zisťovanie štatistických údajov ( ochrana osobných údajov, školská jedáleň, školský                                   klub, hmotná núdza ...)

       Piatok   (3.9.2021) - BOZP

                                       - testovanie žiakov - ZMENA!!! - na základe mailu, ktorý sme dostali 27.8. sa testovanie žiakov neuskutoční, pretože nám bolo oznámené, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na samotestovanie nám Okresný úrad v Banskej Bystrici nevie zabezpečiť objednané testy

                                       - rozdávanie učebníc

                                       - rozvrh hodín

                                       - štatistika ( NBV, EV...)

                                       - COVID semafor

                                       - obedy ( po triedach)

                                       - 1. stupeň - 4 vyučovacie hodiny - 11:25

                                       - 2. stupeň - 5 vyučovacích hodín - 12:15

       priloha_c.1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx

      • Skrášľovanie bušinskej školy

      • Dňa 25. augusta sa spojili pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, ako aj niektorí žiaci (E. Václavíková s otcom, A. Olách, P. Baláž, M. Bariak, B. Botoš, M. Kučák, P. K. Petrovič, D. I. Babka, D. Rácz, K.Rácz, S. Motoška, S. Vámoš, J. Strhár) tunajšej školy a spoločnými silami sa pustili do skrášľovania interiéru a exteriéru školy. Neboli im cudzie motyky, hrable, metly, fúriky, krovinorez, ale aj štetce a farby, prenášanie kníh. Nasledujúci deň sa upravovali aj nové priestory školskej knižnice. Najväčšie prekvapenie, ktoré nás všetkých potešilo je nový asfaltový koberec. Nový školský rok privíta všetkých žiakov v pekne upravenom prostredí.

      • Poskytovanie dotácií na stravu pre deti ZŠ s MŠ Bušince

      • ZŠ s MŠ Bušince oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.

        

       Okruh oprávnených detí, ktorým je možné poskytnúť dotáciu od 1.9.2021 do 31.12.2021:

       - dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a  žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

       rodič  do 30.07.2021 predloží potvrdenie o tejto skutočnosti 

        

       - dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

       rodič do 30.07.2021 predloží potvrdenie o tejto skutočnosti 

        

       - dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a  žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov  veku

        

       - rodič do 30.07.2021 predloží čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

       (čestné vyhlásenie  je k dispozícii na základnej škole, na web stránke školy)

      • Čestné vyhlásenie


      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
       v domácnosti

        

       Ja dolu podpísaný/á  _____________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa  _________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

       Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,

       • budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
       • môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
        § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

        

        

       V ..................................... dňa.............................                           

        

        

        

        

       ..........................................................................................

       vlastnoručný podpis fyzickej osoby,

       v ktorej starostlivosti je dieťa

        

       Cestne_vyhlasenie.docx

      • Organizácia vyučovania od 03.05.2021

      • Vážení rodičia a zamestnanci ZŠ s MŠ Bušince

       S účinnosťou od 3. mája 2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u prebieha organizácia vyučovania nasledovne:

       1. školské vyučovanie vo všetkých triedach MŠ a ZŠ /1. aj 2.st./ prezenčne, okrem 7.B triedy, kde bolo udelé riaditeľské voľno od 3. mája do 7. mája 2021 na základe podozrenia z nákazy COVId-19.

       2. otvorená prevádzka všetkých školských zariadení.

        

       Podmienkou nástupu detí do zariadení je podľa platného COVID automatu platného pre náš okres od 3. mája 2021:

       I. stupeň - bez testu

       II. stupeň - bez testu

       zákonný zástupca - potvrdenie o bezinfekčnosti každých 7 dní, bez testu

       V stredu 5. mája 2021 organizujeme testovanie kloktaním pre všetkých žiakov 2. stupňa a podľa záujmu na 1. stupni. 

       Bližšie informácie k testovaniu a nástupu detí do školy vám sprostredkujú tr. učitelia.

        

       Riaditeľstvo školy

        

       Prílohy:

       1. Vyhlásenie o bezinfekčnosti - 1. stupeň + 2. stupeň

       Vyhlasenie_ZZ_o_bezinfekcnosti.docx

        

       2. Súhlas s testovaním kloktaním

       Suhlas_s_kloktanim.rtf

      • Oznam - testovanie kloktaním

      • Vážení rodičia,

       oznamujeme Vám, že testovanie kloktaním žiakov 9. ročníka sa dňa 7. apríla 2021 ruší.

       Za porozumenie ďakujeme.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do prvého ročníka

      •  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       13. apríla 2021 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 14. apríla 2021- od 10.00 do 13.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

        

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

        

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO/RESPIRÁTOR prípadne RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

       Zápisný lístok: Zapisny_listok(2).pdf

        

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

      • Organizačné pokyny od 8.3.2021

      • Organizačné zabezpečenie  výchovy a vzdelávania na ZŠ s MŠ Bušince od 8.3.2021- od pondelka:

       • Otvorené 2 skupiny MŠ /stará aj nová škôlka/- prevádzka MŠ „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“
       • Obnovenie výučby žiakov celého 1.st. ZŠ- v prípade potreby prevádzka „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“
       • Obnovenie výučby žiakov 2.st. ZŠ – bez prístupu IKT v malých skupinách 5 žiakov+1pedagóg
       • Obnovenie výučby elokovaného pracoviska ZUŠ pre žiakov 1.st. ZŠ
       • Zabezpečenie prevádzky Školského klubu detí – 3 skupiny v čase od 11:30 do 15:30 h.
       • Zabezpečenia stravovania v školskej jedálni

        

       • Dňa 8.3.2021 v pondelok ráno je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v doprovode  jedného z rodičov /ak je to možné /.
       • Odovzdá „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu, pri žiakoch 2.st. ZŠ negatívny test od žiaka a jedného zákonného zástupcu.
       • Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby.
       • Alebo ak zákonný zástupca bol zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
       •  Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu.
       • Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
       • Rodičia zabezpečia na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok pre deti 1.st., alebo respirátor typu FFP2, ktorý je pre deti 2.st. ZŠ - v hromadnej doprave a obchodoch povinný od 8.3.a od 15.3. aj vo vnútorných priestoroch školy.

        

       Ak sa obmedzí alebo preruší prevádzka školy alebo školského zariadenia na základe opatrení príslušných orgánov z dôvodu ochorenia COVID – 19, považuje sa to za  mimoriadne prerušenie prevádzky školského zariadenia, to platí aj ak ide o obmedzenie prevádzky vo vzťahu k jednej triede alebo k viacerým triedam. Riaditeľka školského zariadenia zabezpečí pre deti a žiakov dištančné vzdelávanie.

        

       V Bušinciach 05.03.2021       Mgr. Dana Strhárová

      • Oznam

      • Milí naši rodičia!

        

       Mrzí ma vzniknutý chaos, ktorý sme zaznamenali včera večer z médií. Nespôsobila ho však naša škola. Nedá sa meniť pravidlá hry každých 10 hodín zo strany ministerstva. Nie je jednoduché nastaviť  celý vzdelávací proces v škole, chod MŠ, stravovanie, hygienické opatrenia a chod ŠKD a pod. za tak krátky čas.

       V pondelok na tlačovke minister oznámil  platné zmeny od 3.3., ktorými sme sa začali riadiť. Až včera poobede bolo vydané rozhodnutie platné od pondelka 8.3. a večer sme sa to všetci dozvedeli z médií.

       Nastavenie vzdelávania, ktoré vám oznámili triedne učiteľky meniť už nebudeme.

       Verím, že nájdeme spôsob ako vám pomôcť. Je mi to ľúto a rovnako ako vy, som aj ja znechutená. Ďakujem.

        

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Organizačné pokyny od 3.3.2021

      • Vyučovanie na ZŠ s MŠ od 3. marca

        

       Prezenčná výučba v MŠ a na prvom stupni ZŠ bude zachovaná pre deti rodičov, ktorí musia pracovať z pracoviska.

       Do tejto kategórie nepatria len zamestnanci kritickej infraštruktúry, ale aj policajti, predavači a predavačky, učitelia v materských školách, na prvom stupni základných škôl, cestári, zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne. 

       Pre týchto rodičov bude otvorená MŠ a prvý stupeň ZŠ aj naďalej.

       Pre deti 1.st. ZŠ –  výučba v ŠKD – od 8.00 do 15.00h.

       Rozhodnutie ministra upravujúce tento fakt a potvrdenie o tom, že daní zamestnanci nemôžu svoju prácu vykonávať z domu čoskoro pribudne na webe ministerstva www.minedu.sk. Zákonný zástupca toto potvrdenie následne odovzdá škole.

       V platnosti v MŠ a na 1. stupni ZŠ naďalej ostáva, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní, na druhom stupni žiak a zákonný zástupca žiaka + Čestné prehlásenie.

       Po starom zostáva vyučovanie pre žiakov na druhom stupni ZŠ v skupinách 5+1.

       V obchodoch a hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Organizačné pokyny od 1.3.2021

      • Organizačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania na ZŠ s MŠ Bušince od 1.3.2021:

       • Od pondelka otvorené všetky 3 skupiny MŠ.
       • Obnovenie výučby žiakov 1. st. ZŠ.
       • Obnovenie výučby žiakov 2. st. ZŠ – bez prístupu IKT v malých skupinách 5 žiakov + 1 pedagóg.
       • Obnovenie výučby elokovaného pracoviska ZUŠ pre žiakov 1. st. ZŠ.
       • Zabezpečenie prevádzky Školského klubu detí – 3 skupiny v čase od 11:30 do 15:30.
       • Zabezpečenia stravovania v školskej jedálni.
       • Rozvrh hodín dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.
       • Dňa 1.3. v pondelok ráno je potrebné, aby žiak/žiačka prišiel v doprovode jedného z rodičov /ak je to možné/.
       • Osobne odovzdá dieťa na ranný filter pri hlavnom vchode.
       • Odovzdá „ČESTNÉ PREHLÁSENIE“, že jeden z rodičov má negatívny test, nie starší ako 7 dní, ktorý prinesie pri nástupe k nahliadnutiu.
       • Ak rodič v posledných 90 dňoch prekonal ochorenie COVID19, je potrebné priniesť k nahliadnutiu potvrdenie od lekára o prekonaní choroby.
       • Ostatné dni už môžu chodiť deti bez doprovodu.
       • Rodič si musí sledovať, kedy mu uplynie platnosť testu a vždy znova po 7 dňoch posielať nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE.
       • Tlačivo je zverejnené na webstránke školy, takže si ho môžete vopred vyzdvihnúť u tr. učiteľa,  alebo ho podpíšete v pondelok ráno pred školou.
       • Ak sa v priebehu vyučovania u žiaka objavia príznaky choroby, bude umiestnený do izolačnej miestnosti a budeme telefonovať rodičovi, aby si dieťa vyzdvihol.
       • Rodičia zabezpečujú na každý deň svojmu dieťaťu 2 ks hygienicky čistých rúšok, alebo respirátor typu FFP2.
       • Pre deti, ktorých rodičia sa rozhodli svoje dieťa od 1.3. do školy neposlať, nebude škola zabezpečovať vyučovanie dištančným spôsobom,  úlohy sa im budú posielať na web-stránku školy.

       Vážení rodičia, v čase, keď učitelia nastupujú do práce s rizikom prenosu choroby z „bezpríznakových“ detí do vlastnej rodiny, prosím dodržiavajte epidemiologické predpisy aj mimo školy. Medzi pedagógmi školy a ich rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby z pohľadu veku a zdravotného stavu, preto vás žiadame o zodpovedný prístup.


       V Bušinciach 27.2.2021       Mgr. Dana Strhárová

       ​​​​​​​

       Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx

       Ziak_a_zakonny_zastupca_-_Cestne_vyhlasenie_a_suhlas_so_spracovanim_udajov.docx​​​​​​​

      • Oznam

      • Vážení rodičia!

       • Od pondelka, 22.2.2021 (po prázdninách) bude v obci opäť sprístupnený internet (máme sľúbené od T-Comu).
       • V čase od 22.2. do 4.3.2021 bude v škole odstávka elektrickej energie. Z daného dôvodu sa musia žiaci od 22. 2. až do 5.3.2021 vzdelávať dištančne – doma. Predpokladaný nástup do školy je 8.3. 2021.
       • Domáce úlohy sa budú opäť vytláčať v papierovej forme a budú dostupné aj na webovej stránke školy.
       • ŠKD bude sprístupnený po jarných prázdninách od 22.2.2021 pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry v priestoroch MŠ –  samostatne na poschodí /ulica Železničná/.
       • V prípade skoršieho nástupu do školy Vás bude škola včas informovať prostredníctvom webu, triednych učiteľov a miestneho rozhlasu.
       • Pred nástupom do MŠ, ZŠ a ŠKD  je nutné, aby sa dal zákonný zástupca dieťaťa otestovať (test nie starší ako 7 dní) a vypísal čestné prehlásenie o bezinfekčnosti.   
       • V prípade povolenia nástupu aj pre žiakov druhého stupňa ZŠ – testuje sa zákonný zástupca aj žiak, tiež sa vypisuje tlačivo o bezinfekčnosti.  

       Riaditeľka školy, Mgr. D.Strhárová