• Materská škola

     • *******************************************************************************************

     • Pokiaľ nastupujete do práce a vaše dieťa ešte nie je školopovinné, máte možnosť ho umiestniť v predškolskom zariadení. Materské školy sú určené pre deti od 3 do 6 rokov.
       

      V dnešnej dobe sú na Slovensku rôzne druhy predškolských zariadení s rôznym zameraním a rôznorodou škálou služieb, ktoré poskytujú. Vo všeobecnosti ešte stále pretrváva model, kde sa zariadenia pre deti do 6 rokov delia na:

      • Detské jasle (väčšinou pre deti od 7 mesiacov do 3 rokov)
      • Materské školy (pre deti od 3 do 6 rokov)
      • Aj keď je možné nájsť aj kombinované zariadenia (väčšinou súkromné materské školy s malým počtom detí), kde prijímajú deti od najútlejšieho veku až po predškolákov. O vekovej škále detí, ktoré môžu zariadenie navštevovať rozhoduje zriaďovateľ, pričom musí spĺňať kritériá stanovené zákonom pre zariadenia určené jednotlivým vekovým kategóriam.

       

      Od zriaďovateľa materskej školy závisia aj služby, ktoré dané zariadenie rodičom a ich deťom poskytuje.

      Predškolské zariadenie môže zriadiť:

      • orgán štátnej správy v školstve (Krajský školský úrad),
      • cirkev,
      • náboženská spoločnosť,
      • obec,
      • iná právnická osoba a fyzická osoba.

       

      Podľa poslania môže mať materská škola rôzne modely prevádzky (poldennú, celodennú, týždennú, nepretržitú, sezónnu prevádzku), rôzny počet tried zohľadňujúci vek detí (jednotriedka spoločná pre všetky vekové kategórie, dvojtriedka, kedy sú deti rozdelené do dvoch stupňov a materská škola s tromi triedami - stupňami). Zariadenie môže byť určené pre deti so špeciálnymi potrebami.
       

      Za pobyt dieťaťa v materskej škôlke je rodič povinný uhrádzať mesačné školné a stravné, ktorého výška závisí od zriaďovateľa zariadenia.

      MŠ v Bušinciach je zapojená do národného projektu INKLUZÍVNY MODEL VZDELÁVANIA NA PREDPRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLSKEJ SÚSTAVY.