• Rada školy

     • zloženie

     • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

      Voľby do Rady školy na ďalšie obdobie sa uskutočnili v máji 2008.

      Zloženie Rady školy pri ZŠ s MŠ Bušince:

      1. predseda - Ing. Jaroslav Strhár

      2. podpredseda - Michal Húdek

      3. zástupca MŠ - Helena Bariaková

      4. zástupcovia rodičov - Erika Magerová, Tímea Bačová, Mária Števková

      5. zástupcovia zriaďovateľa - Anna Tóthová, Katarína Nagyová, Miroslav Zauška ml., Ján Dívald

      6. zástupca za nepedagogických zamestnancov - Erika Vargová