• Novinky

     • Sme víťazi súťaže „Daj si čas“
      • Sme víťazi súťaže „Daj si čas“

      • Žiaci našej 5.A a 6. triedy boli aktívnou súčasťou populárnej zábavnej a vedomostnej súťaže „DAJ SI ČAS“, ktorú vysiela verejnoprávna televízia RTVS vždy v sobotu dopoludnia. Štvorčlenný tím a 30-členné publikum žiakov 5. a 6. ročníka sa 27.2.2019 zúčastnili nakrúcania relácie priamo v štúdiu v Mlynskej doline v Bratislave. Vo svetle reflektorov a kamier sa predstavil tím – Laura Vámošová, Roberta Botošová, Peter Krahulec pod vedením kapitána Juraja Dobru. Žiaci súťažili v rôznych vedomostných, pohybových, postrehových a tímových aktivitách na tému Rok 1955. V napínavom súboji sa nám vďaka vedomostiam a zručnostiam podarilo poraziť 8 ročné gymnázium z Bytče a získať finančnú čiastku 200 eur. Za podporu ďakujeme aj našim spolužiakom z 5.A a 6. triedy, ktorí výdatne povzbudzovali.

       Na obrazovkách RTVS si nás budete môcť pozrieť 27.4. 2019.

        

       Mgr. Xénia Zólyomiová

     • Nádherné vtáčie búdky
      • Nádherné vtáčie búdky

      • Vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto spríjemňovali pobyt v prírode svojím štebotaním si v zimných mesiacoch zaslúžia našu pomoc. Naša škola, preto vyzvala záujemcov o zhotovenie vtáčích búdok a kŕmidiel s tým, že sa rozvešajú v okolí školy. Búdky zhotovili nasledovní žiaci: Matej Dobra 2. A, Filip Sabadoš 2. A, Bianka Botošová 2. A, Nikoleta Zahorecová 2. A, Alex Buššai 2. A, Ottó Adam 2. A, Jakub Dobra 1. A, Viktória Hívešová 4. tr., Bianka Ďurišová 4. tr., Patrik Ďuriš 7. B.

       Ruku k dielu priložili aj pani vychovávateľky, ktoré v ŠKD vyrobili s deťmi búdky z mliekových obalov a tiež ich rozvešali v okolí, kde budú môcť vtáčiky pozorovať.

       Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale hlavne ich šikovným rodičom.

        

       Mgr. Mária Danielová

      • Vyhodnotenie lyžiarskeho výcvikového kurzu 2018/2019

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 4.2.2019 do 8.2.2019 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 12 žiakov7 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Mgr. Dana Strhárová, Ing. Jaroslav Strhár, zdravotnú starostlivosť vykonávala Veronika Janíčeková.
           LV sa začal v pondelok 4.2.2019 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 8.2.2019 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v troch izbách (č.12,č.13,č.14) sme sa prezliekli a vybrali sa na zjazdovku, kde po zaradení do skupín (podľa preukázaných lyžiarskych schopností) prebiehal samotný základný a zdokonaľovací výcvik. Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).
           Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky tri izby získali vysoký počet bodov, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.
           LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.
           Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni.
           Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc  ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyhodnotenie bodovania izieb:
       Izba č. 13 (Bercsényi, Jarolímek, Števka, Ivan M., Baláž, Sabadoš, Berky)
       Izba č. 12 (Petrovičová, Kissová, Belová, Vámošová, Tóthová)             
       Izba č. 14 (Ivan D., Dívald, Ružinský, Rácz, Nagy, Babka, Strhár)  

        

       I. miesto izba č.: 13    30b.
       II. miesto izba č.: 12     29b.
       III. miesto izba č.: 14    28b.

        

       Malý slalom:    

       Petrovičová N.    43,7s.      

       Tothová K.    29,1s.                                                   
       Rácz K.    23,3s.    
       I.miesto
       Babka D.I.     26,0s.  II.miesto
       Berky S.    27,9s.      III.miesto

       Jarolímek R.F.    -------


       Veľký slalom:    

       Martin Ivan    21,0s        I.miesto       
       Strhár Jakub        21,2s        II.miesto
       Bercsényi Kristián    22,0s        III.miesto
       Daniel Ivan         22,3s   
       Sabadoš Nikolas    23,0s
       Belová Karin        23,1s   
       Máté Nagy        24,2s       
       Kissová Evelin    28,2s
       Ružinský Mathias    30,8s
       Dívald Leo        31,9s
       Baláž Peter        33,4s
       Vámošová Laura    48,0s
       Petrovičová Nina    -------

        

       Vyúčtovanie LV:      4.2.2019  -    8.2.2019

       účastníci základného LV  -  12 žiakov       150€ / osoba ..... MŠ SR

       ZRPŠ príspevok    5€/osoba ....................... 19 x 5 = 95 €

       účastníci zdokonaľovacieho LV  -  7 žiakov   120€ x 7= 840 €

       840 € + 95 € = 935 €

       Kalkulácia:   ( doprava, strava, ubytovanie, vleky ) * 7 = 875,00 €

                                                                              zdravotník      30 €

                                                                              ceny                 21 €

                    935 € - 875€ - 30 € - 21 € = 9 € zostatok

                           vrátiť  9 € / 7 = 1,30 €        

        

       Ing. Jaroslav Strhár

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Na olympiádu z Biológie sa pripravujeme už štvrtý rok po sebe. Olympiáda sa koná každý rok vo viacerých kategóriách. A to v kategórii C, v ktorej sme súťažili aj my a v kategórii D, v ktorej súťažia žiaci nižších ročníkov. Na olympiádu sme sa pripravovali od začiatku školského roka s PaedDr. Evou Cirbusovou, ktorá nás na túto súťaž každoročne výborne pripravila. Naučila nás množstvo zaujímavých a nových vecí.

       Adam Števka, Martin Ivan

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa ako predmetová súťaž žiakov základných a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

       Aj na našej škole sa v mesiaci december konalo školské kolo geografickej olympiády. 

       - počet zapojených žiakov v jednotlivých ročníkoch:

       5. ročník - zapojených 7 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

       6. a 7. ročník - zapojených 12 žiakov, z toho 6 úspešní riešitelia

       8. a 9. ročník - zapojených 5 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       5. ročník:

       1. miesto: Dávid Ivan Babka

       2. miesto: Leo Dívald

       3. miesto: Karin Belová

        

       6. - 7. ročník:

       1. miesto: Daniel Ivan

       2. miesto: Kristián Bercsényi

       3. miesto: Peter Krahulec

        

       8. - 9. ročník:

       1. miesto: Adam Števka

       2. miesto: Martin Ivan

       3. miesto: Richard František Jarolímek

        

       Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

        

       Mgr. Soňa Filkusová

       Mgr. Xénia Zolyomiová

        

     • VIANOČNÉ TRHY
      • VIANOČNÉ TRHY

      • 20. decembra 2018 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderoval Adam Števka, predseda ŽP. Po jeho úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom  svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou.

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV boli vyhlásené výsledky dvoch súťaží, ktoré si pre nás pripravili členovia ŽP. Súťaž „Naj učiteľ/ka 2018“ vyhrala po sčítaní hlasov žiakov z jednotlivých tried II. stupňa pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová, ako druhý skončil pán učiteľ Ing. Strhárbronzovú priečku obsadila pani učiteľka Mgr. Zolyomiová, o ceny pre výhercov sa postarali žiaci  II. stupňa. Súťaž I. stupňa pod názvom „Naj vianočný výrobok vianočných trhov“ vyhrali nasledovné triedy, 1. miesto - 3. trieda a 2. A, 2. miesto - 4. trieda a 2. B a 3. miesto obsadili triedy 1. A a 1. B. Všetky triedy boli ocenené sladkou odmenou, za čo patrí veľká vďaka vedeniu školy.

       Nechýbala ani tombola žiakov IX. triedy, ktorá mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskou fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Novinkou však boli nielen súťaže, ale aj moderátorský debut Adama, ktorý to zvládol bravúrne.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽP a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP 

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 19. decembra 2018 sa zúčastnili traja žiaci z našej školy - Karin Belová (5.A), Laura Vámošová (5.A) a Natália Kováčová (8.tr.) - tradičnej súťaže v aranžovaní na SOŠ v Želovciach. Súťaž prebieha v duchu vianočnej atmosféry a rozvíja estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov. Žiaci mali dve súťažné úlohy. Prvá súťažná úloha bola - vytvoriť "Vianočný svietnik" a každý súťažiaci pracoval samostatne.  Druhá súťažná úloha bola spoločná, teda pracovali všetci spolu a vytvorili "Prízdobu vianočnej krabičky". Žiakom sa podarilo vytvoriť veľmi pekné práce, ktoré si po skončení a vyhodnotení súťaže mohli zakúpiť a doniesť domov. Čaro Vianoc si teda zo súťaže priniesli i do svojich domovov.

       Výsledky našich žiakov:

       2. miesto - Natália Kováčová - Vianočný svietnik

       2. miesto - Družstvo - Prízdoba vianočnej krabičky

                                                         

       PaedDr. Eva Cirbusová

      • Červený kríž očami detí

      • Výtvarná súťaž Červený kríž očami detí, je súťaž, ktorej poslaním je podporiť rozvoj tvorivosti detí a humanitárne cítenie detí a mladých ľudí v oblasti šírenia myšlienok Hnutia Červeného kríža. Ide o lepšie oboznámenie sa detí s danou témou, aby vedeli pochopiť poslanie a význam práce Červeného kríža. Práve preto sme sa aj my s našimi žiakmi zapojili do tejto súťaže a musím dodať, že deti pracovali usilovne a vytvorili ozaj pekné práce. Za ich vytrvalosť a stálu chuť tvoriť im chcem touto cestou poďakovať.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

      • V tomto školskom roku 2018/2019 sa konala aj výtvarná súťaž ,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany", kde trebalo tvoriť na tému: Veď aj ja som záchranár. Cieľom súťaže je podporovať súťaživosť, rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí a žiakov a umeleckú tvorivosť. Išlo o prvé kolo – Okresné kolo, kde sa zaslala viacero prác, získal Nikolas Sabadoš v tretej kategórii 2.miesto. Gratulujem výhercovi a ostatným žiakom ďakujem za ich trpezlivosť a tvorivú prácu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Maliar Novohradu

      • Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Mesto Veľký Krtíš, BBSK - Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo V. Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo V. Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, o. z. vo V. Krtíši a  Obec Dolné Strháre vyhlásili aj v tomto školskom roku 2018/2019 výtvarnú súťaž Maliar Novohradu. Zámerom organizátorov súťaže je pripomenúť si osobnosť  maliara Ľudovíta Kubániho  (1855-1912) a pomocou súťaže rozvíjať  tvorivé schopnosti a umelecké cítenie mladej generácie. Tak ako každý rok, nebolo tomu ani teraz inak, boli na výber 2 témy:

       1.Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti

       2.Môj voľný čas

       V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže so 17 prácami a to v 3. kategóriách, pričom sme mali ocenených 3 žiakov. V prvej kategórii získal Marcel Rácz zo 4. triedy - 3.miesto, v druhej kategórii získal Juraj Dobra zo 6. triedy - 2. miestoNikolas Sabadoš z 9.triedy získal v tretej kategórii 1. miesto. Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom, za ich usilovnosť a kvalitné práce, na ktorých sa odráža ich kreativita a oceneným zablahoželať k úspechu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

     • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA
      • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA

      •                     Základná škola s materskou školou Bušince organizuje zbierku                             noseného (opratého) šatstva a hračiek, pod názvom

       „Darované zo srdca“.

       Zbierku škola realizuje v spolupráci s OZ Za dôstojný život Lučenec, ktoré pomáha nielen deťom, ale aj dospelým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácií.

       Zbierka prebieha od 17. 12. 2018 do 14. 2. 2019.

       Darované šatstvo a hračky noste do školy. Následne sa šatstvo uskladní a bude odovzdané spomínanému OZ po ukončení zbierky.


       ĎAKUJEME, že Vám osudy iných ľudí nie sú ľahostajné.
        
       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Mgr. Helena Boriková, zástupkyňa školy

     • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
      • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

      • Dňa 13. 12. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v 8. triede tvorivých dielní, ktoré si pre žiakov pripravili študenti za pomoci majsteriek odbornej výchovy z OUI Želovce. Žiaci sa striedali v pravidelných intervaloch, aby si každý mohol vyskúšať niekoľko spôsobov vyrábania tradičných vianočných symbolov. Vymaľovať vianočné ozdoby zo sadry, či cesta, vyhotoviť vianočné dekorácie z prírodných materiálov, alebo ozdobiť sladký medovník. Spokojnosť žiakov hovorí za všetko. Žiaci odchádzali z triedy nielen s úsmevom, ale aj s vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami.

       Ďakujeme OUI Želovce, ktoré už tradične tvorivé dielne pre našich žiakov pripravuje.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • MIKULÁŠ
      • MIKULÁŠ

      • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

       každý rok nosievaš do okien dary.

       Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

       každý rok myslievaš na dobré deti!

        

       Aj tieto verše potešili Mikuláša, ktorý zavítal 6. decembra aj tento rok na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho nielen sobíky, anjeliky, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pripravili dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Adamovi Števkovi, Nine Horňákovej, Jakubovi Dobrovi, Alexe Zolyomiovej, Viktórii Hívešovej, Karin Belovej, Laure Vámošovej, Leovi Dívaldovi, Michaele Kováčovej, Rebeke Ďurovej, Kristíne Tóthovej a Sone Kučákovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

       Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

       že som sa narodil v Šali.

                                Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa                              mňa ŠALIANSKY MAŤKO

       J. C. Hronského

        

       Súťaž je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov osemročných gymnázií. Podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a vytvára trvalý vzťah k literatúre a umeleckému prednesu.

       3. december bol na našej škole venovaný práve slovenskej povesti. Školského kola sa zúčastnilo spolu 8 žiakov. Prednes slovenskej povesti hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Bizovová, Mgr. Boriková, Peter Baláž, člen ŽP a Mgr. Erika Pallaiová. Súťažiaci predviedli naozaj pekné výkony, za čo im aj pripravujúcim pedagógom patrí veľká vďaka a obdiv.

        

       Výsledky školského kola:

       I. kategória

       1. miesto – Oliver Števka (3. tr.)

       2. miesto – Nikoleta Zahorecová (2. A)

       3. miesto – Adriana Berkyová (3. tr.)

                          Roman Porteleky (3. tr.)  

        

       II. kategória

       1. miesto – Laura Vámošová (5. A)

       2. miesto – Karin Belová (5. A) 

        

       III. kategória

       1. miesto – Daniel Ivan (6. tr.)

       2. miesto -  Juraj Dobra (6. tr.)

        

       Oliver Števka, Laura Vámošová a Daniel Ivan sa zúčastnia okresného kola dňa 14. 12. 2018, vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Peter Baláž, člen ŽP, Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Foto: Michaela Kováčová, členka ŽP

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je:

       – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku,

       – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

       – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

       – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

       – prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ

       Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

        

       Aj na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho spolu 18 žiakov v kategóriách 1A (5.-7.ročmík) a 1B (8.-9.ročník). Olympiáda pozostávala z dvoch častí - písomného testu a ústnej skúšky. V písomnej časti  žiaci zdolávali nástrahy gramatiky, prelúskali sa i slovnou zásobou a obstáli i v čitateľskej gramotnosti a počúvaní s porozumením.

       Víťazné priečky obsadili nasledovní žiaci:

        

       Kategória 1A

       1. miesto – Kristián Bercsényi /7.A/

       2. miesto – Juraj Dobra /6. trieda/

       3. miesto – Martin Bariak /7.A/

        

       Účasť: Daniel Ivan /6. trieda/, Ladislav Bielik /6. trieda/, Martin Bandy /6. trieda/, Lukáš Hegedűš /6. trieda/, Richard Rusnák /6. trieda/, Adrián Olách /6. trieda/, Peter Krahulec /6. trieda/, Peter Baláž /7.A/, Erika Oláhová /7.A/, Bryan Botoš /7.A/

        

       Kategória 1B

       1. miesto – Richard František Jarolímek /9. trieda/

       2. miesto – Adam Števka /9. trieda/

       3. miesto – Martin Ivan /9. trieda/

        

       Účasť: Vivien Oláhová /9. trieda/, Nikolas Sabadoš /9. trieda/

        

       Kristián Bercsényi /7.A/ a Richard František Jarolímek /9. trieda/ postupujú na okresné kolo.

       Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole.

        

       Mgr. Helena Boriková

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Halloween
      • Halloween

      • Halloween – sviatok, ktorý sa k nám dostal spoza veľkej mláky ešte v 90. rokoch 20. storočia. Dovtedy pre nás neznámy sviatok sa začal aj v našich končinách udomácňovať. Halloween prenikol aj do škôl, kde deti vyrezávajú tekvice a tiež si pripravujú rôzne strašidelné masky. Ináč to nebolo ani na našej škole. V pondelok (29.10.) sa aj na našej škole niesol v znamení Halloweenu. Žiaci druhého stupňa boli prvé dve hodiny vo svojich triedach so svojimi triednymi učiteľmi, kde sa poprezliekali do svojich masiek a urobili si svoj vlastný program. Následne po veľkej prestávke sme sa všetci presunuli do telocvične, kde žiaci predviedli svoje masky a nasledovala diskotéka.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Lampiónový sprievod
      • Lampiónový sprievod

      • Dňa 26.10.2018 sa po prvýkrát aj na našej škole usporiadal lampiónový sprievod. Na sprievode sa zúčastnili detičky zo škôlky spolu s pani učiteľkami a rodičmi, ako aj žiaci prvého stupňa a 5. ročníka, tiež v sprievode svojich pani učiteliek a rodičov. Po krátkom príhovore pani riaditeľky Mgr. Dany Strhárovej sme sa vydali v sprievode ulicami Bušiniec, kde sme sa zastavili na Obecnom úrade, aby sme odovzdali pánovi starostovi Ing. Zoltánovi Véghovi náš darček v podobe krásnej vyrezanej tekvice. Pre deti bolo na Obecnom úrade pripravené občerstvenie a trochu sa zohriali teplým čajom. Následne sme sa presunuli späť na školský dvor, kde sa pozapaľovali tekvičky a vypustili lampióny šťastia.

       Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spolupráci na sprievode a všetkým zúčastneným. Dúfame, že o rok sa opäť všetci uvidíme na tejto krásnej akcii a možno ešte v hojnejšom počte ako tento rok.

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Ochrana pred požiarmi očami detí
      • Ochrana pred požiarmi očami detí

      • Dňa 3.10.2018 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uskutočnilo oceňovanie víťazov celoslovenských súťaží detí vo výtvarnom prejave s témou „Požiar v domácnosti“ a v literárnom prejave s témou „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2017/2018.

       Naša žiačka Natália Kováčová (8. ročník) pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Fajčíkovej obsadila na tejto celoslovenskej súťaži v literárnom prejave krásne III. miesto. Pani učiteľke patrí veľká vďaka a našej Natálke srdečne blahoželáme.

       Po odovzdaní ocenení a spoločnom fotografovaní, sa žiaci zúčastnili prehliadky mesta Bratislava, navštívili Bratislavský hrad a dorazili na útvar HaZZ.

        

       Foto: Natálka Kováčová /8. roč./

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

      • www.talentagent.sk

      • Stránka talent agent organizuje fotosúťaže pre všetky vekové skupiny obyvateľov a na rôzne témy. Umožňuje bezplatnú registráciu s možnosťou zapojenia sa do akejkoľvek súťaže.  Hlasuje sa virtuálne, teda kto navštívi túto stránku môže zahlasovať a tým posunúť na popredné miesta svojho favorita.  Získať hodnotné ceny môže teda ktokoľvek z nás.

       Do súťaže Nástenka – späť do školy, jeseň sme sa zapojili aj my. Pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová zabezpečila registráciu a umiestnila foto nástenky, teda svojej 5. A triedy a následne oslovila aj mňa, čo ma veľmi potešilo, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. Teda do súťaže z bušinskej školy sme poslali dve fotografie násteniek na danú tému. Z 29 poslaných foto násteniek sme víťazstvo nezískali, ale obstáli sme so cťou.

        

       „Nezúčastniť sa nám nedáva možnosť vyhrať. Zúčastniť sa nám otvára možnosť nielen výhry, ale hlavne napredovania a túžby zúčastniť sa opäť a byť lepší.“

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Vedenie školy spolu s pedagogickým zborom „ďakuje“ všetkým rodičom, ktorí sa podieľali pri výpomocných prácach uskutočňovaných v triedach, v budovách školy ako aj areáli školy.

       Menovite p. Ďurišovi, p. Krahulecovi a p. Apróovi. Pevne veríme, že aj iní rodičia budú pokračovať v tejto myšlienke a v budúcnosti podajú pomocnú ruku aj pri iných školských aktivitách.

        

       Mgr. Erika Pallaiová