• Novinky

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Na olympiádu z Biológie sa pripravujeme už štvrtý rok po sebe. Olympiáda sa koná každý rok vo viacerých kategóriách. A to v kategórii C, v ktorej sme súťažili aj my a v kategórii D, v ktorej súťažia žiaci nižších ročníkov. Na olympiádu sme sa pripravovali od začiatku školského roka s PaedDr. Evou Cirbusovou, ktorá nás na túto súťaž každoročne výborne pripravila. Naučila nás množstvo zaujímavých a nových vecí.

       Adam Števka, Martin Ivan

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa ako predmetová súťaž žiakov základných a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

       Aj na našej škole sa v mesiaci december konalo školské kolo geografickej olympiády. 

       - počet zapojených žiakov v jednotlivých ročníkoch:

       5. ročník - zapojených 7 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

       6. a 7. ročník - zapojených 12 žiakov, z toho 6 úspešní riešitelia

       8. a 9. ročník - zapojených 5 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       5. ročník:

       1. miesto: Dávid Ivan Babka

       2. miesto: Leo Dívald

       3. miesto: Karin Belová

        

       6. - 7. ročník:

       1. miesto: Daniel Ivan

       2. miesto: Kristián Bercsényi

       3. miesto: Peter Krahulec

        

       8. - 9. ročník:

       1. miesto: Adam Števka

       2. miesto: Martin Ivan

       3. miesto: Richard František Jarolímek

        

       Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

        

       Mgr. Soňa Filkusová

       Mgr. Xénia Zolyomiová

        

     • VIANOČNÉ TRHY
      • VIANOČNÉ TRHY

      • 20. decembra 2018 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderoval Adam Števka, predseda ŽP. Po jeho úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom  svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou.

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV boli vyhlásené výsledky dvoch súťaží, ktoré si pre nás pripravili členovia ŽP. Súťaž „Naj učiteľ/ka 2018“ vyhrala po sčítaní hlasov žiakov z jednotlivých tried II. stupňa pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová, ako druhý skončil pán učiteľ Ing. Strhárbronzovú priečku obsadila pani učiteľka Mgr. Zolyomiová, o ceny pre výhercov sa postarali žiaci  II. stupňa. Súťaž I. stupňa pod názvom „Naj vianočný výrobok vianočných trhov“ vyhrali nasledovné triedy, 1. miesto - 3. trieda a 2. A, 2. miesto - 4. trieda a 2. B a 3. miesto obsadili triedy 1. A a 1. B. Všetky triedy boli ocenené sladkou odmenou, za čo patrí veľká vďaka vedeniu školy.

       Nechýbala ani tombola žiakov IX. triedy, ktorá mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskou fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Novinkou však boli nielen súťaže, ale aj moderátorský debut Adama, ktorý to zvládol bravúrne.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽP a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP 

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 19. decembra 2018 sa zúčastnili traja žiaci z našej školy - Karin Belová (5.A), Laura Vámošová (5.A) a Natália Kováčová (8.tr.) - tradičnej súťaže v aranžovaní na SOŠ v Želovciach. Súťaž prebieha v duchu vianočnej atmosféry a rozvíja estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov. Žiaci mali dve súťažné úlohy. Prvá súťažná úloha bola - vytvoriť "Vianočný svietnik" a každý súťažiaci pracoval samostatne.  Druhá súťažná úloha bola spoločná, teda pracovali všetci spolu a vytvorili "Prízdobu vianočnej krabičky". Žiakom sa podarilo vytvoriť veľmi pekné práce, ktoré si po skončení a vyhodnotení súťaže mohli zakúpiť a doniesť domov. Čaro Vianoc si teda zo súťaže priniesli i do svojich domovov.

       Výsledky našich žiakov:

       2. miesto - Natália Kováčová - Vianočný svietnik

       2. miesto - Družstvo - Prízdoba vianočnej krabičky

                                                         

       PaedDr. Eva Cirbusová

      • Červený kríž očami detí

      • Výtvarná súťaž Červený kríž očami detí, je súťaž, ktorej poslaním je podporiť rozvoj tvorivosti detí a humanitárne cítenie detí a mladých ľudí v oblasti šírenia myšlienok Hnutia Červeného kríža. Ide o lepšie oboznámenie sa detí s danou témou, aby vedeli pochopiť poslanie a význam práce Červeného kríža. Práve preto sme sa aj my s našimi žiakmi zapojili do tejto súťaže a musím dodať, že deti pracovali usilovne a vytvorili ozaj pekné práce. Za ich vytrvalosť a stálu chuť tvoriť im chcem touto cestou poďakovať.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

      • V tomto školskom roku 2018/2019 sa konala aj výtvarná súťaž ,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany", kde trebalo tvoriť na tému: Veď aj ja som záchranár. Cieľom súťaže je podporovať súťaživosť, rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí a žiakov a umeleckú tvorivosť. Išlo o prvé kolo – Okresné kolo, kde sa zaslala viacero prác, získal Nikolas Sabadoš v tretej kategórii 2.miesto. Gratulujem výhercovi a ostatným žiakom ďakujem za ich trpezlivosť a tvorivú prácu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Maliar Novohradu

      • Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Mesto Veľký Krtíš, BBSK - Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo V. Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo V. Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, o. z. vo V. Krtíši a  Obec Dolné Strháre vyhlásili aj v tomto školskom roku 2018/2019 výtvarnú súťaž Maliar Novohradu. Zámerom organizátorov súťaže je pripomenúť si osobnosť  maliara Ľudovíta Kubániho  (1855-1912) a pomocou súťaže rozvíjať  tvorivé schopnosti a umelecké cítenie mladej generácie. Tak ako každý rok, nebolo tomu ani teraz inak, boli na výber 2 témy:

       1.Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti

       2.Môj voľný čas

       V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže so 17 prácami a to v 3. kategóriách, pričom sme mali ocenených 3 žiakov. V prvej kategórii získal Marcel Rácz zo 4. triedy - 3.miesto, v druhej kategórii získal Juraj Dobra zo 6. triedy - 2. miestoNikolas Sabadoš z 9.triedy získal v tretej kategórii 1. miesto. Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom, za ich usilovnosť a kvalitné práce, na ktorých sa odráža ich kreativita a oceneným zablahoželať k úspechu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

     • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA
      • OZNAM - DAROVANÉ ZO SRDCA

      •                     Základná škola s materskou školou Bušince organizuje zbierku                             noseného (opratého) šatstva a hračiek, pod názvom

       „Darované zo srdca“.

       Zbierku škola realizuje v spolupráci s OZ Za dôstojný život Lučenec, ktoré pomáha nielen deťom, ale aj dospelým, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácií.

       Zbierka prebieha od 17. 12. 2018 do 14. 2. 2019.

       Darované šatstvo a hračky noste do školy. Následne sa šatstvo uskladní a bude odovzdané spomínanému OZ po ukončení zbierky.


       ĎAKUJEME, že Vám osudy iných ľudí nie sú ľahostajné.
        
       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Mgr. Helena Boriková, zástupkyňa školy

     • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
      • VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

      • Dňa 13. 12. 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili v 8. triede tvorivých dielní, ktoré si pre žiakov pripravili študenti za pomoci majsteriek odbornej výchovy z OUI Želovce. Žiaci sa striedali v pravidelných intervaloch, aby si každý mohol vyskúšať niekoľko spôsobov vyrábania tradičných vianočných symbolov. Vymaľovať vianočné ozdoby zo sadry, či cesta, vyhotoviť vianočné dekorácie z prírodných materiálov, alebo ozdobiť sladký medovník. Spokojnosť žiakov hovorí za všetko. Žiaci odchádzali z triedy nielen s úsmevom, ale aj s vlastnoručne vyrobenými vianočnými ozdobami.

       Ďakujeme OUI Želovce, ktoré už tradične tvorivé dielne pre našich žiakov pripravuje.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • MIKULÁŠ
      • MIKULÁŠ

      • Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,

       každý rok nosievaš do okien dary.

       Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,

       každý rok myslievaš na dobré deti!

        

       Aj tieto verše potešili Mikuláša, ktorý zavítal 6. decembra aj tento rok na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho nielen sobíky, anjeliky, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pripravili dostali od Mikuláša sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Adamovi Števkovi, Nine Horňákovej, Jakubovi Dobrovi, Alexe Zolyomiovej, Viktórii Hívešovej, Karin Belovej, Laure Vámošovej, Leovi Dívaldovi, Michaele Kováčovej, Rebeke Ďurovej, Kristíne Tóthovej a Sone Kučákovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

       Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

       že som sa narodil v Šali.

                                Súťaž v prednese slovenskej povesti nazvali podľa                              mňa ŠALIANSKY MAŤKO

       J. C. Hronského

        

       Súťaž je určená pre žiakov 2. – 7. ročníka základných škôl, ale aj pre žiakov osemročných gymnázií. Podporuje súťaživosť, napomáha rozvíjať talent, nadanie a vytvára trvalý vzťah k literatúre a umeleckému prednesu.

       3. december bol na našej škole venovaný práve slovenskej povesti. Školského kola sa zúčastnilo spolu 8 žiakov. Prednes slovenskej povesti hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Bizovová, Mgr. Boriková, Peter Baláž, člen ŽP a Mgr. Erika Pallaiová. Súťažiaci predviedli naozaj pekné výkony, za čo im aj pripravujúcim pedagógom patrí veľká vďaka a obdiv.

        

       Výsledky školského kola:

       I. kategória

       1. miesto – Oliver Števka (3. tr.)

       2. miesto – Nikoleta Zahorecová (2. A)

       3. miesto – Adriana Berkyová (3. tr.)

                          Roman Porteleky (3. tr.)  

        

       II. kategória

       1. miesto – Laura Vámošová (5. A)

       2. miesto – Karin Belová (5. A) 

        

       III. kategória

       1. miesto – Daniel Ivan (6. tr.)

       2. miesto -  Juraj Dobra (6. tr.)

        

       Oliver Števka, Laura Vámošová a Daniel Ivan sa zúčastnia okresného kola dňa 14. 12. 2018, vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Peter Baláž, člen ŽP, Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP

       Foto: Michaela Kováčová, členka ŽP

      • Olympiáda z anglického jazyka

      • Olympiáda v anglickom jazyku je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl, je organizovaná ako postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je:

       – prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov v anglickom jazyku,

       – rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť,

       – zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov,

       – umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni,

       – prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ZŠ

       Organizuje sa ako predmetová súťaž jednotlivcov a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

        

       Aj na našej škole sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho spolu 18 žiakov v kategóriách 1A (5.-7.ročmík) a 1B (8.-9.ročník). Olympiáda pozostávala z dvoch častí - písomného testu a ústnej skúšky. V písomnej časti  žiaci zdolávali nástrahy gramatiky, prelúskali sa i slovnou zásobou a obstáli i v čitateľskej gramotnosti a počúvaní s porozumením.

       Víťazné priečky obsadili nasledovní žiaci:

        

       Kategória 1A

       1. miesto – Kristián Bercsényi /7.A/

       2. miesto – Juraj Dobra /6. trieda/

       3. miesto – Martin Bariak /7.A/

        

       Účasť: Daniel Ivan /6. trieda/, Ladislav Bielik /6. trieda/, Martin Bandy /6. trieda/, Lukáš Hegedűš /6. trieda/, Richard Rusnák /6. trieda/, Adrián Olách /6. trieda/, Peter Krahulec /6. trieda/, Peter Baláž /7.A/, Erika Oláhová /7.A/, Bryan Botoš /7.A/

        

       Kategória 1B

       1. miesto – Richard František Jarolímek /9. trieda/

       2. miesto – Adam Števka /9. trieda/

       3. miesto – Martin Ivan /9. trieda/

        

       Účasť: Vivien Oláhová /9. trieda/, Nikolas Sabadoš /9. trieda/

        

       Kristián Bercsényi /7.A/ a Richard František Jarolímek /9. trieda/ postupujú na okresné kolo.

       Srdečne blahoželáme a držíme palce na okresnom kole.

        

       Mgr. Helena Boriková

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Halloween
      • Halloween

      • Halloween – sviatok, ktorý sa k nám dostal spoza veľkej mláky ešte v 90. rokoch 20. storočia. Dovtedy pre nás neznámy sviatok sa začal aj v našich končinách udomácňovať. Halloween prenikol aj do škôl, kde deti vyrezávajú tekvice a tiež si pripravujú rôzne strašidelné masky. Ináč to nebolo ani na našej škole. V pondelok (29.10.) sa aj na našej škole niesol v znamení Halloweenu. Žiaci druhého stupňa boli prvé dve hodiny vo svojich triedach so svojimi triednymi učiteľmi, kde sa poprezliekali do svojich masiek a urobili si svoj vlastný program. Následne po veľkej prestávke sme sa všetci presunuli do telocvične, kde žiaci predviedli svoje masky a nasledovala diskotéka.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Lampiónový sprievod
      • Lampiónový sprievod

      • Dňa 26.10.2018 sa po prvýkrát aj na našej škole usporiadal lampiónový sprievod. Na sprievode sa zúčastnili detičky zo škôlky spolu s pani učiteľkami a rodičmi, ako aj žiaci prvého stupňa a 5. ročníka, tiež v sprievode svojich pani učiteliek a rodičov. Po krátkom príhovore pani riaditeľky Mgr. Dany Strhárovej sme sa vydali v sprievode ulicami Bušiniec, kde sme sa zastavili na Obecnom úrade, aby sme odovzdali pánovi starostovi Ing. Zoltánovi Véghovi náš darček v podobe krásnej vyrezanej tekvice. Pre deti bolo na Obecnom úrade pripravené občerstvenie a trochu sa zohriali teplým čajom. Následne sme sa presunuli späť na školský dvor, kde sa pozapaľovali tekvičky a vypustili lampióny šťastia.

       Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k spolupráci na sprievode a všetkým zúčastneným. Dúfame, že o rok sa opäť všetci uvidíme na tejto krásnej akcii a možno ešte v hojnejšom počte ako tento rok.

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Ochrana pred požiarmi očami detí
      • Ochrana pred požiarmi očami detí

      • Dňa 3.10.2018 sa v Dome Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uskutočnilo oceňovanie víťazov celoslovenských súťaží detí vo výtvarnom prejave s témou „Požiar v domácnosti“ a v literárnom prejave s témou „Ochrana pred požiarmi očami detí“ za školský rok 2017/2018.

       Naša žiačka Natália Kováčová (8. ročník) pod vedením pani učiteľky Mgr. Marty Fajčíkovej obsadila na tejto celoslovenskej súťaži v literárnom prejave krásne III. miesto. Pani učiteľke patrí veľká vďaka a našej Natálke srdečne blahoželáme.

       Po odovzdaní ocenení a spoločnom fotografovaní, sa žiaci zúčastnili prehliadky mesta Bratislava, navštívili Bratislavský hrad a dorazili na útvar HaZZ.

        

       Foto: Natálka Kováčová /8. roč./

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

      • www.talentagent.sk

      • Stránka talent agent organizuje fotosúťaže pre všetky vekové skupiny obyvateľov a na rôzne témy. Umožňuje bezplatnú registráciu s možnosťou zapojenia sa do akejkoľvek súťaže.  Hlasuje sa virtuálne, teda kto navštívi túto stránku môže zahlasovať a tým posunúť na popredné miesta svojho favorita.  Získať hodnotné ceny môže teda ktokoľvek z nás.

       Do súťaže Nástenka – späť do školy, jeseň sme sa zapojili aj my. Pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová zabezpečila registráciu a umiestnila foto nástenky, teda svojej 5. A triedy a následne oslovila aj mňa, čo ma veľmi potešilo, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. Teda do súťaže z bušinskej školy sme poslali dve fotografie násteniek na danú tému. Z 29 poslaných foto násteniek sme víťazstvo nezískali, ale obstáli sme so cťou.

        

       „Nezúčastniť sa nám nedáva možnosť vyhrať. Zúčastniť sa nám otvára možnosť nielen výhry, ale hlavne napredovania a túžby zúčastniť sa opäť a byť lepší.“

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Vedenie školy spolu s pedagogickým zborom „ďakuje“ všetkým rodičom, ktorí sa podieľali pri výpomocných prácach uskutočňovaných v triedach, v budovách školy ako aj areáli školy.

       Menovite p. Ďurišovi, p. Krahulecovi a p. Apróovi. Pevne veríme, že aj iní rodičia budú pokračovať v tejto myšlienke a v budúcnosti podajú pomocnú ruku aj pri iných školských aktivitách.

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Máme nové parkovisko!
      • Máme nové parkovisko!

      • V mesiaci september a október 2018 sa uskutočnili práce spojené s vybudovaním nového parkoviska pre rodičov a zamestnancov školy.

       Za vybudovanie spomínaného parkoviska patrí naše poďakovanie pánovi Zahorecovi a starostovi obce Bušince Ing. Z. Véghovi. O celkovú úpravu sa postarali pani upratovačky a pani školníčka.

       Následne dňa 23. októbra boli osadené aj dopravné značky. Dúfame, že osadenie značiek sa stretne s porozumením a všetci ich budeme navzájom rešpektovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Timravina studnička
      • Timravina studnička

      • Literárna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá sa každoročne organizuje na počesť významnej slovenskej spisovateľke a to Božene Slančíkovej Timrave (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

       Čo videla, to napísala, a potom sa v nejednom dome červenali od hanby. Mala totiž ten vzácny dar vystihnúť realitu veľmi trefne a stručne. Nebrala si servítku pred ústa v žiadnom prípade, ale zakaždým presne ustriehla mieru. Neurážala, len poštuchovala a tak rafinovane, že jej to okolie doslova „žralo“...

       Dňa 22. 10. 2018 sa v bušinskej škole uskutočnilo školské kolo Timravina studnička. Cieľom recitačnej súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť k objavom krásy umeleckého slova, a tým aj k rodnej reči ako aj poskytnúť priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

       Spomínanej súťaže sa po úvodnom slove Mgr. Bizovovej zúčastnilo spolu 10 žiakov. Menovite Václavíková Ema, 2. ročník, Zahorecová Nikoleta, 2. ročník, Marcel Rácz, 4. ročník, Strhár Jakub, 5. A, Ivan Daniel, 6. ročník, Dobra Juraj, 6. ročník, Olách Adrián, 6. ročník, Andoková Dominika, 7. A, Oláhová Erika, 7. A a Görčiová Monika, 7. B.

       Recitačné výkony hodnotila štvorčlenná  porota, v zložení Mgr. A. Bizovová, Mgr. A. Pokorná, Mgr. E. Pallaiová, ako aj člen žiackeho parlamentu Peter Krahulec zo 6. triedy. Obecenstvo pozostávalo zo žiakov 7. A a 4. triedy, pozvaním nepohrdla ani pani zástupkyňa Mgr. H. Boriková.

       Všetkým zúčastneným patrí moje veľké poďakovanie, predovšetkým súťažiacim žiakom za ich odvahu, usilovnosť, snahu upútať a priblížiť slovenskú tvorbu hovoreným slovom. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pedagógom, ktorí žiakov s trpezlivosťou pripravovali a usmerňovali.

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       I. kategória

       1. miesto: Marcel Rácz /4. trieda/

       3. miesto: Ema Václavíková /2. trieda/

       3. miesto: Nikoleta Zahorecová /2. trieda/

        

       II. kategória

       1. miesto: Jakub Strhár /5. A/

       2. miesto: Adrián Olách /6. trieda/

       3. miesto: Daniel Ivan /6. trieda/

       4. miesto: Juraj Dobra /6. trieda/

        

       III. kategória

       3. miesto: Monika Görčiová /7. B/

        

       Marcel Rácz, Jakub Strhár a Adrián Olách sa zúčastnia okresného kola 8. novembra 2018 vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Mgr. Erika Pallaiová

       Foto: Bianka Ďurišová

     • POLEPETKO
      • POLEPETKO

      • Ak ste začuli čarovný zvon, to prišlo k nám divadlo Clipperton.

       Dňa 15.10.2018 k nám zavítalo divadlo Clipperton s divadelným predstavením Polepetko. Predstavenie rozosmialo našich škôlkárov, všetkých našich žiakov 1. stupňa a žiakov piateho a šiesteho ročníka. Deti sa na chvíľu preniesli do ríše rozprávok.

       Mladý Polepetko popletie skoro všetko. Slová, príkazy aj dobré rady. Keď rozpráva, ani vlastná mať mu nerozumie. Popletený Polepetko si však získal srdce princeznej Arabely a podarilo sa mu prekabátiť aj čarodejníka Rumburaka, a ako to už v rozprávke býva, všetko sa šťastne skončilo.

       Rozprávka o Polepetkovi potešila všetkých, ktorí sa trápia nad svojou popletenosťou. Človek býva občas dopletený, popletený, zapletený – keď sa však riadi svojim srdcom, správnu cestu vždy nájde.  

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová