• Novinky

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Mikuláš, opäť aj tento rok zavítal 5. decembra na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho samozrejme anjeliky, škriatok, pomocníci, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pre Mikuláša pripravili dostali sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Bélovi Ádámovi, Rebeke Ďurovej, Michaele Kováčovej, Marekovi Kučákovi, Petrovi Krahulcovi, Leovi Dívaldovi, Laure Vámošovej, Karin Belovej, Viktórií Kováčovej, Alexe Zólyomiovej, Nikolete Zahorecovej a Eme Václavikovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • 1. decembra si všetci ľudia na svete pripomínajú DEŇ BOJA PROTI AIDS. Ide o pandemickú chorobu prenosnú z človeka na človeka, je to SYNDRÓM ZÍSKANEJ IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI. Choroba sa šíri po celom svete veľkou rýchlosťou a človek zomiera na zlyhanie imunity organizmu. AIDS je celosvetovým problémom výnimočného rozsahu, ktorá postihuje ako rozvinuté, tak i rozvojové krajiny. Spôsob prenosu: pohlavným stykom, krvnou cestou, z infikovanej matky na plod alebo novorodenca. Vzhľadom k tomu, že dodnes neexistuje očkovacia látka proti nákaze HIV, je zatiaľ najlepšou a jedinou cestou ako sa chrániť pred touto nákazou zodpovedné chovanie každého človeka.

       Vírus HIV sa neprenáša vodou, potravinami, vzduchom, podaním ruky, kýchaním, kašľaním a bežným kontaktom ani spoločným užívaním príborov a pohárov alebo spoločným používaním toaliet a spŕch. Neprenáša sa ani hmyzom.

       AIDS vzniká infekciou vírusu HIV, ktorý sa prenáša vtedy, ak sa telesné tekutiny nakazenej osoby dostanú do krvného obehu druhej osoby. Tam vírus napáda bunky imunitného systému.

       Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie...

       Symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS je Červená stužka. Vyjadruje symbol krvi a života, nádej na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu, ale aj podporu tých, ktorí žijú s HIV/AIDS. 

       Naša škola sa po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacich touto chorobou podporili pripnutím “červenej stužky“  aj žiaci a pracovníci našej základnej školy. Členovia ŽŠR (menovite Peter Krahulec a Leo Dívald za pomoci pani učiteliek PaedDr. Ing.  Kalmárovej, Mgr. Bizovovej, Mgr. Bariakovej a mojej maličkosti) stužky vyrobili a následne po odznení rozhlasovej relácie (čítala členka ŽŠR Rebeka Ďurová a Vanesa Botošová) v školskom rozhlase Leo a Peter odovzdali žiakom našej školy.  Za pomoc pri realizácií spomínanej kampane chcem úprimne poďakovať vedeniu školy, členom ŽŠR a spomínaným pani učiteľkám.

       Zdravie je aj naša voľba!

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo
      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo

      • Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé je, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu zachovať, na dospelých sa hrať... S touto myšlienkou sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi priateľmi vospolok radosť mali.

       Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu. Už  roky oslovuje malých i veľkých. Deti ZŠ sa učia o histórii aj prostredníctvom povestí. Aj o tom je Šaliansky Maťko, aby prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny.

       Dňa 3.12.2019 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Porota vybrala zo zúčastnených tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať 17.12.2019 v okresnom kole. Ocenení boli títo súťažiaci :

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ :               

       1. miesto: Vaneska Kováčová II.A

       2. miesto: Nikoleta Zahorecová III.A

       3. miesto: Sofia Bajanová III.A

        

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ:               

       1. miesto: Oliver Števka IV. tr.

       2. miesto: Viktória Kováčová V. tr.

       3. miesto: Bianka Ďurišová V.tr.

        

       III. kategória – žiaci 6.-7. ročníka ZŠ :            

       1. miesto: Jakub Strhár VI.A

       2. miesto: Laura Vámošová VI.A

       3. miesto: Adrián Olách VII.A

        

       Ďalší súťažiaci: Sofia Vámošová V. tr., Karinka Belová VI.A, Daniel Ivan VII. tr., Peter Krahulec VII. tr. .

       Porota: Mgr. E. Pallaiová, Mgr. J. Púpavová, Mgr. A. Bizovová, za školský parlament Marek Kučák.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!      

       Mgr. Andrea Bizovová

      • 60. výročie našej školy

      • Tretí novembrový piatok, 15. 11. 2019, bol pre ZŠ s MŠ Bušince významným a slávnostným dňom. Bol to deň, na ktorý sa nezabúda. Oslávili sme 60. výročie od založenia našej školy. Pripomenuli a uctili sme si bývalých riaditeľov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy, ktorí stáli pri jej zrode, položili pevné základy, ale i ďalšie generácie, ktoré sa podieľajú na jej rozvoji až dodnes. Slávnostné pozvanie prijalo množstvo významných hostí: starostov, riaditeľov, p. farárov, podnikateľov, sponzorov, zástupcov rodičov i obce, učiteľov a pracovníkov školy (súčasných i bývalých, ktorí si na našej škole nejaký ten rok už odpracovali).
       Pri tejto príležitosti sme si uctili pamiatku tých, ktorí sa nezištne obetovali pre lásku svojho povolania. Spoločne sme si zaspomínali na prežité chvíle v kruhu veľkej školskej rodiny, kde bezpochybne patrili nielen pedagógovia, ale aj ostatní pracovníci školy.
       Programom osláv 60. výročia školy nás sprevádzala pani asistentka Mgr. Jana Púpavová. Slávnostne ho otvoril pán starosta obce Bušince Ing. Zoltán Végh a súčasná pani riaditeľka Mgr. Dana Strhárová.
       Významným bodom programu bolo vyjadrenie vďaky všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ Bušince a všetkým, ktorí škole pomáhajú. Na pódium boli pozvaní bývalí i súčasní riaditelia /Mgr. J. Szenesi, Mgr. P. Kukučka, Mgr. D. Strhárová, zástupcovia ZŠ s MŠ/Mgr. M. Šabová, Mgr. H. Boriková, J. Šramková, odmenení za zásluhy v rozvoji školy,  pedagógovia /p. A. Rigová, Mgr. H. Amzlerová, Mgr. D. Daniel, p. T. Bieliková, p. H. Vámošová, Mgr. M. Danielová, Mgr. L. Lavrík, Mgr. J. Šajgalíková, p. H. Bariaková a p. L. Drugdová/  i nepedagogickí pracovníci /p. E. Sekerešová, p. M. Bercsényiová, p. E. Skladányiová, p. D. Michalecová, p. Z. Jaňáková/, ocenení za dlhoročnú prácu nad 25 rokov. Vedenie školy sa poďakovalo aj ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za vynaložené úsilie, za výborné výsledky a príkladnú vytrvalosť v práci. Vďaku vyjadrili aj predsedovi rady školy J. Dívaldovi, predsedkyni rady rodičov p. Mgr. A. Belovej a jej zástupcovi p. P. Balážovi. Za sponzorstvo sa vedenie poďakovalo aj obecným úradom, v zastúpení ich starostov, ale tiež i firmám, ktorým sme sa poďakovali prostredníctvom ich zástupcov. Medzi prítomnými starostami boli: p. starosta Ing. Z. Végh za obec Bušince, p. starosta J. Filkus za obec Malé Zlievce, p. starosta V. Ádám za obec Čeláre, p. starosta I. Krahulec za obec Veľké Zlievce a p. starosta Š. Chudý za obec Glabušovce. Vďaku sme vyjadrili aj pánom farárom, p. učiteľkám ZUŠ a p. riaditeľke ZUŠ PaedDr. L. Hruškovej, zamestnancom OcÚ a členom zastupiteľstva obce Bušince a osobitné poďakovanie sme vyjadrili tvorcom publikácie venovanej histórii školy: p. A. Farkašovi, p. Mgr. P. Kukučkovi a Bc. S. Vozafovej.


       O kultúrny program sa postarali súčasní i bývalí žiaci ZŠ s MŠ Bušince. Otvárali ho tí najmenší, žiaci materskej školy. Ďalej sa nám predstavili žiaci ZUŠ /N. Zahorecová, S. Vámošová, N. Petrovičová, L. Vámošová, K. Belová, O. Botošová, N. Vámošová, S. Tóthová, S. Bajanová, T. Danielová, V. Dívaldová, L. Ambróziová, I. Berkyová. E. Václavíková, J. Strhár, D. I. Babka/, pod vedením p. uč. Mgr. M. Ružinskej, PaedDr. I. Bayerovej, DiS.art M. Kováčovej a p. uč. L. Takáčovej.

       S prednesom poézie sa predstavil J. Strhár a prózy D. Ivan. a so spevom slovenskej  ľudovej piesne Kopala studienku – S. Vámošová, O. Botošová a ako doprovod A. Olách.
       Programom nás tiež sprevádzali súbory: DFS Konvalinka, ktorý už 27 rokov zachováva a šíri tradície oblastného folklóru a Romano Jilo, v ktorom sa dievčatá venujú rómskym tancom pod vedením p. asistentky Marcely Oláchovej.
       Famózne tanečné vystúpenie predviedol náš bývalý žiak B. P. Oláh a so spevom moderných piesní kultúrny program uzatvárala naša bývalá žiačka a súčasná p. uč. v MŠ D. Oláhová. Obaja nás v minulosti úspešne reprezentovali na okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach.
       Za technickú a organizačnú pomoc ďakujeme žiakom školského parlamentu:
       E. Kissovej, R. Ďurovej, L. Dívaldovi, B. Botošovi, M. Kováčovej, P. Krahulcovi a B. Ádámovi.
       Za celú organizáciu osláv 60. výročia školy srdečná vďaka p. riaditeľke Mgr. D. Strhárovej a p. zástupkyni Mgr. H. Borikovej a za technickú stránku p. Ing. J. Strhárovi, sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oslavu zorganizovať na vyššej úrovni a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.

        

       Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Jana Púpavová

     • PASOVANIE PRVÁKOV
      • PASOVANIE PRVÁKOV

      • Adam v škole nesedel, abecedu nevedel...

       Osemnásty október 2019 bol pre našich prváčikov deň, kedy ich oficiálne pani riaditeľka Mgr. Danka Strhárová pasovala za žiakov našej školy.

       Žiaci II. A a II. B triedy im pripravili zaujímavý kultúrny program. Prváci krátkymi básničkami a pesničkami potešili svojich starších spolužiakov.  Po vystúpení boli prváci pasovaní kráľovnou školy (pani riaditeľkou) za žiakov školy a obdržali krásne darčeky a pamätný list.

       Veľké poďakovanie za zaujímavú akciu patrí pani riaditeľke Mgr. D. Strhárovej a pani učiteľkám Mgr. I. Tokárovej a Mgr. D. Fekiačovej.

       Ďakujeme za krásne prežitý deň !

       Prváci a tr. uč. Mgr. A. Pokorná

     • Biela pastelka 2019
      • Biela pastelka 2019

      • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje už 17. ročník verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka.
       Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré podporujú nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Biela pastelka je nielen symbolom sveta nevidiacich, ale hlavne príležitosťou prejaviť ľudskú solidaritu a ušľachtilosť. 
       Ambasádorkou Bielej pastelky 2019 je opätovne  úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová.
       Dňa 20. septembra 2019, t. j. v piatok sa do zbierky zapojili žiaci aj pedagógovia našej školy už po štvrtýkrát. 1. a 2. vyučovaciu hodinu pripravení dobrovoľníci navštívili každú triedu. Do zapečatenej pokladničky žiaci prispievali dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok bola Biela pastelka s poďakovaním. Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať 84,98 eur.
       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať členom ŽŠR, menovite Leovi Dívaldovi, 6. A,  Petrovi Krahulcovi, 7. trieda a Michaele Kováčovej z 8. B triedy, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        
       Ďakujeme Vám, že nám aj v roku 2019 pomáhate naďalej písať príbeh Bielej pastelky... 


       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová  

     • Školský pozemok je pripravený na sadenie....
      • Školský pozemok je pripravený na sadenie....

      • V rámci  prvouky a  technickej výchovy chceme učiť deti  I. – II. stupňa sadiť semená a priesady, pestovať, starať sa o pole, okopávať. O technickú úpravu školského pozemku sa postarala firma EUROAGRO Bušince s.r.o . , ktorá školský pozemok starostlivo pripravila, za čo jej patrí veľká vďaka.

       Mgr. Marta Fajčíková

      • Rodičia skrášľujú priestory školy

      • Škola je miestom vzdelávanie a výchovy.   Rodičia majú záujem, aby sa ich deti  učili v peknom a modernom prostredí. V priebehu 1. polroka  sa pán Marek Števka so svojím synom Adamom podujali a zrekonštruovali  pekné lavice na sedenie. Lavice  vyhotovili z druhotných surovín, kde boli  použité staré palety. Tieto lavice sa použijú  k renovácii  oddychovej čitateľskej zóny v školskej knižnici.  Vďaka niektorým aktívnym rodičom je naša škola miestom pohody, kde sa človek dobre cíti.

       Týmto sa chceme srdečne poďakovať za jeho prácu  a čas, ktorý si  našiel popri svojej náročnej práci. Pán Števka ukázal príklad aj ostatným rodičom, ako prispieť pomocnou rukou k obnove a skrášleniu našej školy.                                                                  

       Mgr. Marta Fajčíková

      • Výsledky recitačnej súťaže „Škultétyho Zornička“ – školské kolo

      • 1. kategória poézia:

       1. miesto - Michaela Záchenská

       2. miesto - Sofia Bajanová

       3. miesto - Ema Václavíková, Sofia Matisová      

        

       1. kategória próza:

       1. miesto – Oliver Števka

       2. miesto – Nikoleta Zahorecová

       3. miesto – Nikola Portelekyová, Matej Dobra

        

       2. kategória poézia:

       1. miesto – Jakub Strhár

        

       2. kategória próza:

       1. miesto – Daniel Ivan, Adrián Olách

       2. miesto – Karin Belová, Laura Vámošová

       3. miesto – Leo Dívald, Juraj Dobra

        

       3. kategória próza:

       2. miesto – Erika Oláhová

        

       Žiaci z prvých miest postúpili na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.4.2019 vo Veľkom Krtíši. 6.5.2019 sa konalo krajské kolo v Banskej Bystrici, kde postúpil Jakub Strhár a z kraja si priniesol pekné 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujem za účasť a víťazom blahoželám.

       Mgr. A. Bizovová

     • Exkurzia na farme
      • Exkurzia na farme

      • 25. apríla 2019 žiaci 1. stupňa v počte 46 navštívili farmu v Mojíne. Je to jediná rodinná farma na Slovensku, v ktorej sa zaoberajú chovom, výcvikom a predvádzaním dravých vtákov.

       Ich program bol zameraný na DEŇ ZEME.

       Najskôr ich zobrali do lesa, kde vyzbierali všetky odpadky, potom ich spoločne triedili, prehliadli si dravcov, nasledovali ukážky letov pri ktorých im tiež asistovali deti.

       Na záver ich čakal stánok so suvenírmi, v ktorom boli sovičky od výmyslu sveta. Na farme sa deťom veľmi páčilo.

        

       Mgr. Mária Danielová

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Dňa 17.4.2019 sa organizovala na našej škole už tradičná spevácka súťaž v speve ľudovej piesne: SLÁVIK SLOVENSKA.

       Podmienkou súťaže bolo, aby sa jedna z piesní nachádzala v Spevníčku SS 2019 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci mohli zvoliť podľa vlastného výberu a spievať  ju mohli aj v jazyku národnostnej menšiny.

       Súťaže sa zúčastnilo  spolu 15 žiakov - v prvej kategórii  10, v druhej 4 a v tretej len 1 žiačka.

       Päťčlenná porota hodnotila v zložení : Mgr. M. Ružinská, M. Oláchová, K. Petényiová, Mgr. D. Strhárová  a po prvý  krát členka školského parlamentu B. Ďurišová. Spevácke talenty nasnímal L. Dívald.

        

       Výsledky pre prvú kategóriu / roč. 1.-3./ :

       1.m.  Nela Vámošová /3./

       2.m.  Ema Václavíková a Sofia Bajanová /2.A/

       3.m.  Bianka Kováčová a Sofia Tóthová /1.B/

        

       V druhej kategórii/ roč. 4.-6./ sa umiestnili žiaci nasledovne:

       1.m.  Sofia Vámošová  /4./

       2.m.  Marcel Rácz /4./

       3.m.  Olívia Botošová /4./

        

       Pre tretiu kategóriu /roč. 7.-9./bola ohodnotená jediná účastníčka:

       1.m. Simona Sukupčáková /7.B/

       Na okresnom kole vo V.Krtíši nás budú reprezentovať víťazky všetkých kategórií:  S.Sukupčáková , S. a N.Vámošové. Hudobný sprievod im bude robiť p. uč. M.Kováčová.

       Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme triednym učiteľom, učiteľom hudobnej výchovy aj rodičom.

       Ďakujeme súťažiacim  za  šírenie krásy tradičnej ľudovej piesne.

        

       Mgr. Dana Strhárová

     • Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť
      • Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť

      • Poznáte ho. Malý neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti - tak ho zvyknú volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku.

       Dobrovoľná finančná zbierka Ligy proti rakovine sa tento rok konala už po 23-krát 11. 4. 2019. Stalo sa už tradíciou, že naša škola ZŠ s MŠ Bušince sa do tejto zbierky pravidelne zapája pod vedením koordinátoriek ENV - Mgr. M. Danielovej a Mgr. S. Filkusovej. Zbierku vykonávalo 12 dobrovoľníkov - pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v obciach: Bušince, Glabušovce, Olováry, Veľké Zlievce, Vrbovka, Zombor, Čeláre, Kováčovce, Kirť, Malé Zlievce a Muľa. Navštívili sme EUSTREAM a DSS Kirť.

       Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali tieto sumy: Bušince - 520,27 €, Glabušovce - 36,91 €, Olováry - 77,93 €, Veľké Zlievce - 57,43 €, Zombor - 46,22 €, Čeláre - 161,19 €, Kováčovce - 99,59 €, Kirť - 98,48 €, Malé Zlievce - 130,23 €, Muľa - 53,77 €,  Vrbovka - 164,- € EUSTREAM - 141,14 €, ZŠsMŠ - 140,72 €.  Celkove sme vyzbierali 1727,88 € .

       Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou.

       Mgr. M. Danielová a Mgr. S.  Filkusová  

     • Hľadá sa Dobšinský...
      • Hľadá sa Dobšinský...

      • Kde bolo, tam bolo... Kde sa voda sypala a piesok sa lial....

       Dňa 29.3.2019 sa žiaci I. stupňa ocitli vo svete rozprávok, aby si prostredníctvom prezentácie pripomenuli a oboznámili sa s naším najväčším zberateľom ľudovej rozprávky Pavlom Dobšinským. Po prečítaní rozprávky ,,Čert slúži“ sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže: ,,O najkrajšiu ilustráciu rozprávky.“ Najkrajšie práce boli vystavené. Moje veľké poďakovanie patrí žiakom 4. ročníka ( Bianke Ďurišovej, Marcelovi Ráczovi, Olívii Botošovej a Sofii Vámošovej), ktorí svojim mladším spolužiakom pripravili pekné posedenie.

       Mgr. A. Pokorná

     • Prednáška s policajtkou
      • Prednáška s policajtkou

      • Realizovať prevenciu je nesmierne dôležité najmä v školskom prostredí.  Zaujať pozornosť žiaka, vysvetliť dôležité témy vhodnou formou a zamedziť vplyv negatívnych javov je hotové majstrovstvo. My sme sa pokúsili osloviť žiakov II. stupňa. V spolupráci s pani mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou z PZ z Veľkého Krtíša bol 27. a 28. marec 2019 na našej škole venovaný PREVENCII.

       „Extrémizmus“ (neštandardné, nevhodné správanie)  – téma prednášky určená pre 8. a 9. ročník počas dvoch vyučovacích hodín. Pani policajtka vysvetlila nielen tento pojem, ale podotkla práve ovplyvňovanie prívržencov určitej skupiny, poukázala na symboly, gestá, ktorým sa žiaci majú vyhýbať, nepoužívať, nedať sa ovplyvniť. Každý máme právo na slobodné rozhodnutie, ale vtedy je to správne, ak sa za svoje počínanie nemusíme hanbiť, skrývať alebo blízkym niečo tajiť.     

       Téma druhej prednášky pod názvom: „Alkohol, drogy a zákon“  bola určená pre 7. a 8. ročníky. Žiaci mali možnosť vypočuť si nebezpečenstvá, ktoré im hrozia,  ak by práve svojim nesprávnym rozhodnutím ublížili sebe, alebo niekomu inému. Vysvetlila, kedy je žiak zodpovedný sám za seba, ako môže byť potrestaný a čo ho čaká, ak svojim neuváženým správaním ohrozí seba alebo niekoho iného.

       Správne vysvetlenie pojmov, video, či vhodné aktivity a diskusia poukázali na dôležitosť venovať pozornosť aj týmto nevhodným prejavom správania.  

       Témy boli pre žiakov podnetné. Umožnili vidieť riziká a nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každého z nás. Žiaci na prednášky reagovali pozitívne. Páčilo sa im vhodné prevedenie prednášky, diskusia, v neposlednom rade video PRVEJ POMOCI malo veľký ohlas...

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani policajtke mjr. Mgr. Nyékiovej, všetkým zúčastneným  žiakom, ktorí reagovali na dané témy s pokorou a vedeniu školy, ktoré umožnilo realizovať spomínané aktivity.

        

       „Ak pomôžeme správne sa rozhodnúť aspoň jednému z nás, naše úsilie nebolo zbytočné.“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

      • 22. marec – DEŇ V MODROM

      • Svetový deň vody je venovaný drahocennej tekutine, bez ktorej nie je možný život. Voda je neodmysliteľnou zložkou života na našej planéte.

       S vodou je potrebné zaobchádzať šetrne a všetkými možnými spôsobmi sa starať o jej kvalitu a neznečisťovať ju priemyselným a komunálnym odpadom.

       Pretože vodu považujeme za samozrejmosť a nevenujeme jej dostatočnú pozornosť, chceli sme aspoň v tento jeden deň svojimi aktivitami dokázať, aká je pre nás nepostrádateľná.

       Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteľov sa venovali prezentácii a besede o vode. Nasledovali ľubovoľné súťaže: pitie vody po slamke, otlačky mokrých rúk na tabuľu, hádanky, doplňovačky, pesničky.

       Žiaci 2. stupňa pod vedením triednych učiteľov si pozreli prezentácie na tému vody.  Následne na to sa konal aj vedomostný kvíz o vode, ktorého sa zúčastnili z každej triedy 3 žiaci. Najviac vedomostí a zároveň 1. miesto získala VI. trieda, 2. miesto – VII. B, 3. miesto obsadila IX. trieda. Ostatní žiaci v triedach zhotovovali projekty, plagáty, písali básne a rozprávky o vode.

       Koordinátorky ENV ďakujú všetkým vyučujúcim a žiakom za to, že v tento deň prišli v modrom oblečení a aj takýmto spôsobom si pripomenuli Deň vody.

       Koordinátorky ENV: Mgr. Danielová, Mgr. Filkusová

      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (55. ročník, kategória D)

      • "Chémia je prírodná veda a jej cieľom je skúmať látky a ich premeny na iné látky"...touto základnou poučkou sa začína vyučovanie chémie v 7. ročníku. Na hodinách sa robia pokusy a týmto sa predmet stáva zaujímavejším. Chémia zaujala aj žiakov 9. ročníka Martina Ivana a Adama Števku. Títo žiaci sa už druhý rok svedomito pripravovali na chemickú olympiádu. Výborne zvládli väčšiu časť učiva nad rámec učiva predmetu chémia. Tento školský rok sa okresné kolo uskutočnilo dňa 22. marca 2019. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti. Súťažiacich žiakov bolo osem. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky na tejto súťaži.

       Martin IVAN - 1. miesto - úspešný riešiteľ a postupuje na krajské kolo

       Adam ŠTEVKA - 4. miesto - úspešný riešiteľ

        

       Ďakujem žiakom za reprezentáciu našej školy a zato, že venovali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách príprave na túto súťaž.

        

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

       Dňa 21.3.2019 sa do súťaže na Slovensku zapojilo 72 329 žiakov na 1 488 školách, z toho sa na našej škole do súťaže zapojilo 46 žiakov (1. A – 4 žiaci, 1. B – 4 žiaci, 2. A – 11 žiaci, 3. trieda – 2 žiaci, 4. trieda – 4 žiaci, 5. A – 10 žiakov, 6. trieda - 7 žiakov, 9. trieda – 4 žiaci). Súťaž Matematický klokan nie je len o matematike, ale aj o preverení vlastných schopností, o psychike, schopnosti  zvládať stresové situácie ako sú obmedzenie časovým limitom, u niektorých aj iný spôsob vyznačovania správnych odpovedí, ako sú zvyknutí, samostatnosť pri riešení úloh, maximálna pozornosť a v neposlednej rade aj schopnosť toto všetko zvládnuť. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Úlohy boli zaujímavé a rôznorodé. Veľmi dôležité je dôsledné prečítanie si zadanej úlohy. Matematický klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami a pripravuje ich na ďalšie štúdium. Ak to aj niekto nezvládol podľa svojich predstáv, je to pre neho cenná skúsenosť a netreba to vzdávať.  

       Ďakujem všetkým odvážnym, ktorí sa zúčastnili súťaže, vedeniu školy a všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí mi pomohli pri organizácii. Špeciálne poďakovanie patrí Mgr. Ivete Tokárovej, ktorá sa podujala absolvovať testy s našimi prváčikmi, ktorí to zvládli bez väčších problémov a Mgr. Erike Pallaiovej, ktorá mi pomohla s organizáciou v ostatných ročníkoch.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Darované zo srdca
      • Darované zo srdca

      • „Darované zo srdca“,

       názov zbierky, ktorú zorganizovala ZŠ s MŠ Bušince pre OZ Za dôstojný život Lučenec.  Cieľom tohto OZ je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácií  a najmä deťom.

       Nápad darovať nepotrebné šatstvo a hračky tým, ktorí to potrebujú mala pani zástupkyňa Mgr. Helena Boriková. Ja som si spomenula konkrétne na toto občianske združenie, vymyslela názov zbierky a všetko sa mohlo začať. Kratučký oznam na školskom webe, informovanie žiakov a zbierka mohla odštartovať.           

       Od 17. decembra 2018 až do konca februára 2019 sa miesto na to určené zapĺňalo opratým a už nepotrebným šatstvom a hračkami, ktoré ste vy žiaci s pomocou vašich rodičov priniesli do školy a boli ochotní sa ich vzdať. Následne sa celá zbierka za pomoci pani učiteľky PaedDr. Ing. Kalmárovej, niektorých členov žiackeho parlamentu, ale aj iných nápomocných žiakov, menovite Michaely Kováčovej, Moniky Görčiovej, Rebeky Ďurovej, Evelin Kissovej, Adamovi Števkovi, Marekovi Kučákovi, Natálii Kováčovej, Bélovi Ádámovi, Vanese Kováčovej, Ľubomírovi Sebastiánovi Tóthovi, Richardovi  Kováčovi a mojej maličkosti poukladala do igelitových vriec pre lepšiu manipuláciu pri odovzdávaní,  uskladnila na miesto, kde bola pred tým a čakala na svoje odovzdanie.

       Dňa 18. marca 2019 sme zbierku odovzdali osobne pánovi Mgr. Petrochovi z OZ, ktorý nám za celé OZ vyjadril nesmiernu vďaku. Celkovo sa teda vyzbieralo 12 vriec šatstva pre dospelých, 7 vriec šatstva pre deti, 1 vrece hračiek, 1 vrece čiapky a opasky a 1 vrece topánky.

       Myslím, že posolstvo tejto zbierky bolo naplnené. „Pomôcť tým, ktorí  sa ocitli v neľahkej životnej situácií.“ Som nesmierne vďačná všetkým tým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili a vyjadrili tak svoju spolupatričnosť, vyjadrili to podstatné a vzácne, že im osudy iných ľudí nie sú ľahostajné.

       Teda veľké ĎAKUJEM patrí samotným žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili, ich rodičom, pedagógom, všetkým, ktorí mi pomáhali pri triedení šatstva do vriec a následnom odovzdávaní, ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto zbierku realizovať na pôde školy.

        

       „Aj maličkosť nám pomôže začať deň s úsmevom...“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

        

     • KARNEVAL
      • KARNEVAL

      • 1. marca 2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil „Karneval“, ktorý sa tento rok organizoval nielen pre žiakov I. ale aj II. stupňa.

       O úvodné slová sa postarala a všetkých prítomných srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Strhárová, ďalej nás celým podujatím sprevádzal Adam Števka, predseda ŽP, ktorý to zvládol opäť perfektne.

       Zo 71 masiek bolo ocenených 30, na ktorých sa zhodla porota v zložení: Mgr. Pokorná, Mgr. Bariaková, za rodičov pani Dobrová a za ŽP Rebeka Ďurová a Adrián Olách.   

       30 „naj“ masiek bolo odmenených darčekmi a všetky ostatné masky dostali sladkú odmenu v podobe cukríkov. Po odovzdaní cien nasledovala karnevalová diskotéka.

       Za zorganizovanie KARNEVALU chcem poďakovať vedeniu školy, za porotcovstvo všetkým zainteresovaným porotcom a za vyzdobenie telocvične, prípravu, priebeh a hudbu počas „Karnevalu“ chcem úprimne poďakovať menovite Adamovi Števkovi, Marekovi Kučákovi, Michaele Kováčovej, Rebeke Ďurovej, Evelin Kissovej, Mátému Nagyovi, Bélovi Ádamovi a Natálii Kováčovej. V neposlednom rade moje veľké „ĎAJUJEM“ patrí všetkým zúčastneným maskám a tiež rodičom, ktorí pomáhali svojim ratolestiam pri ich zhotovovaní.

        

       Vedúca ŽP: Mgr. Erika Pallaiová

     • BEZPEČNE NA INTERNETE
      • BEZPEČNE NA INTERNETE

      • Bezpečnosť na internete a  prevencia kyberšikany boli témou prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole 8. 2. 2019 pre žiakov 5. a 6. ročníka, teda v Deň pre bezpečnejší internet. Prednáškovú činnosť realizovala mjr. Mgr. Katarína Nyékiová z OR PZ z Veľkého Krtíša.

       Internet (net, sieť) nám zabezpečuje rýchlu výmenu informácii, komunikáciu formou elektronickej pošty, rôzne služby, vzdelávanie, či pracovné príležitosti, ale aj rýchle vyhľadávanie dostupných informácii z pohodlia domova. Avšak všetko má svoje plusy a aj mínusy. Teda negatívom internetu je nedostatočná bezpečnosť – počítačová kriminalita, svet mimo reality, závislosť na internete, pc hrách, či nepravdivosť informácií. Nástrahy virtuálneho sveta ovplyvňujú všetkých naokolo. Najviac však deti. Práve deti sa môžu ľahko stať obeťou kyberšikany – šikanovania prostredníctvom IKT. Pani policajtka vysvetlila nástrahy, ktoré číhajú na internete. Skutočnými príbehmi podčiarkla dôležitosť ako sa brániť šikanovaniu, poskytla rady  ako sa „NEZAMOTAŤ“ do sociálnych sietí... 

       Žiakov aktuálnosť témy zaujala, ich pozornosť bola na mieste. S pokorou odchádzali z triedy, kde sa prednáška realizovala. Práve informovanosť o danej problematike umožní mladému človeku správať sa bezpečne aj vo virtuálnom svete.  

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani policajtke mjr. Mgr. Kataríne Nyékiovejvedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú prednáškovú činnosť realizovať.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová