• Novinky

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia!

       Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

        

       1. V zmysle Rozhodnutia č. 2020/18259:3-A1810 zo 4. decembra 2020, s účinnosťou od 7. decembra 2020 a v zmysle 32 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, je možné obnoviť školské vyučovaniezákladných školách (5. až 9. ročník), v stredných školách, v základných umeleckých školách atď. ak to prevádzkové podmienky umožňujú, resp. ak vieme splniť povinnosti dané predmetnou Vyhláškou a ak tak rozhodne zriaďovateľ. Ak sa rozhodneme neobnoviť školské vyučovanie platia Ustanovenia rozhodnutia č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 a rozhodnutia č. 2020/18259-A1810 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté.

       V školách /uvedených v tomto bode /v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej dištančné vzdelávanie.

       2Predmetná vyhláška nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl a školských zariadení zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa zákona č. 596/2003 Z. z. ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní. 

       3. Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 platí na:

       o   žiaka 5. až. 9. ročníka základných škôl,

       o   žiaka strednej školy,

       o pedagogického zamestnanca vyučujúceho v 5. až 9. ročníku (ak máte zamestnanca, ktorý učí aj na prvom stupni aj na druhom stupni, musí sa preukázať v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 32 negatívnym výsledkom jedného z testov na ochorenie COVID-19)

       4. Povinnosť preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 sa nevzťahuje na pedagogického zamestnanca, ktorý vyučuje žiakov základných a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorý sa zúčastňujú školského vyučovania v malých skupinách tvorených najviac z jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov. Táto povinnosti neplatí iba v období od 7. decembra až do 9. decembra 2020.

        

       Vyjadrenie školy k danému stavu:

        

       Po minulotýždňovom prieskume  na našej škole  dať sa otestovať sme zistili, že nemáme zo strany žiakov a rodičov ani 50 percentný  záujem. V takomto prípade by naša škola nevedela zabezpečiť plynulú výučbu všetkých žiakov. Pokračujeme teda naďalej v režime, ktorý máme nastavený v zmysle platných rozhodnutí a opatrení, teda v dištančnom vzdelávaní!

       Do Vianoc prídu ešte ďalšie vyhlásenia súvisiace s nástupom detí do škôl a tiež s možným pretestovaním o ktorých Vás budeme včas informovať.

        

       Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem pekný Advent.

       S pozdravom D. Strhárová, RŠ. 

        

        

      • Navštívil nás Mikuláš

      • Každým rokom prichádza aj do našej základnej školy v tomto predvianočnom období Mikuláš. Naše detičky z I.stupňa  si opäť pripravili bohatý kultúrny program spolu s pani tr. učiteľkami. Dedko Mikuláš ich ocenil plnými balíčkami sladkostí. Na jeho dlhej ceste ho sprevádzal čertík a sobík. Čertík vymazal líčka nezbedníkom a sobíkovi deti hľadali niečo pod zub. Škoda, že nám tu chýbali žiaci z 2. stupňa ZŠ. Na ne si sladkosti ešte chvíľu počkajú. Po Novom roku už budeme všetci netrpezlivo očakávať ich návrat do lavíc, lebo nám tu všetkým veľmi chýbajú.

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

      • ZŠ s MŠ Bušince je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci z triedy 7.A získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Veľký Krtíš a postupujú do krajského kola.

       V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže v precvičovaní slovíčok medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike.Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby. Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

       V našom oese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 7.A (p. uč. Boriková) našej školy. Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints) na žiaka bol v okresnom kole až 373! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupúpili do krajského kola, ktoré prebiehalo od 17. do 20. novembra 2020 a skončili na 9. mieste.

       Mgr. Helena Boriková

        

      • Informácie pre rodičov zo dňa 22.10.2020

      • Základné informácie pre rodičov/ zákonných zástupcov žiakov/ vydané na základe rozhodnutia pandemickej komisie SR zo dňa 22.10.2020

       2.stupeň ZŠ

       • V čase od 26.10 – 27.11.2020 bude prebiehať na školách 2.st. dištančné vzdelávanie
       • Jesenné prázdniny pre žiakov sa posúvajú: od 30.10 do 2.11./4 dni/ a  opäť od 6. 11 do 9.11. /4 dni/–  neprebieha dištančné vzdelávanie /v tomto čase bude prebiehať  testovanie na Covid /
       • Všetci žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní sledovať web-stránku školy: www.zssmsbusince.edupage.org

       a) Novinky – informácie pre rodičov a žiakov

       b) schránku triedy žiaka – domáce úlohy + on-line vzdelávania

       • Raz do týždňa sa každá trieda bude on-line cez sociálne siete stretávať s triednym učiteľom
       • Vzdelávanie bude prebiehať  podľa inštrukcií triednych uč. a jednotlivých vyučujúcich
       • Žiaci, ktorí nemajú k dispozícii IKT techniku , budú dostávať prefotené pracovné listy - PL/prostredníctvom obce, AU/. Žiaci z Bušiniec si prídu PL prevziať osobne do školy  – najbližšie v utorok 3.11.od 12.00 do 13.00h, následne po ich vypracovaní  si ich mobilom prefotia a pošlú vyučujúcemu  na mail, alebo dohodnutú sociálnu sieť
       • Každý pracovný list – PL si žiak ešte pred odoslaním označí svojim menom, priezviskom a triedou
       • Žiaci so ŠVVP –  Dú  budú mať v samostatnej položke na webe školy /  p. Mgr. Pallaiová/
       • Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť účasť svojho dieťaťa na dištančnom vzdelávaní

       1.stupeň ZŠ

       • Žiaci 1. st. základnej školy majú povinné vzdelávanie v škole, pokiaľ nedôjde k zmenám
       • Jesenné prázdniny pre žiakov sa posúvajú: od 30.10 do 2.11./4 dni/ a  opäť od 6. 11 do 9.11. /4 dni/–  žiaci zostávajú doma !!!
       • Vzdelávanie bude prebiehať v upravenom režime: trieda sa nebude meniť, každý deň 4 vyuč. h., potom do tried nastupujú pridelení  asistenti  a postupne podľa určeného harmonogramu odchádzajú so žiakmi na obed
       • Po obede žiaka preberá zákonný zástupca/ZZ/, alebo odchádza do ŠKD, kde si ho prevezme ZZ
       •  Po celú dobu bude v triede so žiakmi :triedni učiteľ, AU , 1x do týždňa uč. ANJ/NEJ a uč. NBV
       • V škole budú zabezpečené  sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia
       • Zabezpečené je aj stravovanie žiakov a poobedňajšia činnosť v ŠKD
       • Rodičia, ktorí majú možnosť, prídu si po dieťa čo najskôr po vyučovacom procese
       • Prosím  nahlásiť akékoľvek zmeny triednemu učiteľovi
       • Všetci žiaci a zákonní zástupcovia sú povinní sledovať web-stránku školy: www.zssmsbusince.edupage.org
       • Zákonný zástupca žiaka je povinný posielať svoje dieťa na vzdelávanie
       • V prípade zdravotných problémov žiaka - postupovať podľa doterajších inštrukcií

       • Materská škola je momentálne z dôvodu karantény uzavretá
       • Prevádzka MŠ sa podľa vzniknutých podmienok opäť obnoví po odznení karantény, a to od: 2.11.2020
       •  MŠ  bude dezinfikovaná a následne budú zabezpečované  sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia
       • Zabezpečené bude aj stravovanie žiakov
       • Prosím  nahlasovať  telefonicky akékoľvek zmeny p. J. Šramkovej
       • Pri  preberaní  a odovzdávaní dieťaťa do starostlivosti učiteliek MŠ musia byť dodržané   pravidlá zo strany  zákonného zástupcu dieťaťa  R-U-R
       • Odporúčané je nosenie rúšok pre deti vo vnútorných priestoroch MŠ

        

       Ďalej prosím všetkých, aby sa zdržali neslušných komentárov na sociálnych sieťach ohľadom pedagogických zamestnancov základnej či materskej školy. Aj oni stoja v prvej línii  a sú vystavení možnému riziku z nakazenia sa.

       Tiež by som prosila rodičov o ústretovú spoluprácu so ZŠ i MŠ, aby svoje  deti nenechávali zbytočne doma. Mali by dostať možnosť  vzdelávať sa/ sú najmenej rizikovou skupinou/. Už minulý šk. r. spôsobili opatrenia ohľadom pandémie obrovský výpadok v dochádzke a tiež vo vedomostnej úrovni žiakov. Podľa zistení z tohto obdobia vieme, že bez následného vzdelávania  sa vašich detí priamo v škole nezíska väčšina z nich základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prestup do ďalšieho šk. roka.

        

       RŠ, Mgr. D.Strhárová

      • Základné odporúčania od 1.10./11.10.2020

      • Základné odporúčania od 1.10./11.10.2020

        · Škola má zverejnený oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy

        · Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností  volíme tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

       · Pedagogickí zamestnanci  základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečujú rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

        · Školský klub detí  sa neodporúča, ale jeho prevádzka na škole je nevyhnutná. Na základe odporúčaní ministra teda minimalizujeme premiešavanie detí z jednotlivých tried.

       · Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby . Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, a  žiaka. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejnila na  vchodových dverách oboch budov školy.

       Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa nevyužívajú, a to ani pre externé fyzické či právnické osoby.

       · Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok

        

       Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

        Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme.

       · Školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode sú zakázané.

       Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

        · Organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.) sa neumožňuje. · Realizácia krúžkovej činnosti pre deti kurzy sa neumožňuje.

       · Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

       · Skupinová výuka sa v základných umeleckých školách neumožňuje.

       · Prevádzka centier voľného času sa taktiež neumožňuje.

        

       Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

        Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky. Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom. Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

        Odporúča sa:

        · Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú .

       · Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

       · Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

       · Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško, jedno rezervné musí mať vždy v dosahu (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

       · Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

       · Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

       · Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

       · Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) nosí rúško vo všetkých priestoroch školy

       · V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

       · Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

       · Ak to možnosti školy umožňujú, vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti.

       · Odporúčame prestávky medzi hodinami v danej triede tráviť pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách, alebo ak to priestorové možnosti školy a klimatické podmienky dovolia alebo v exteriéri.

       · Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

        · Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.

       · Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Odporúčame nepoužívať textilné uteráky a vzduchové sušiče rúk.

       · Odporúčame nepoužívať klimatizačné zariadenia a ventilátory.

       · Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

        · Upratovací personál musí byť informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

       · Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

       · Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

       · Odporúčame zabezpečiť smetné koše tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)

       · Organizácia hromadných podujatí (napr. rodičovské združenia, zasadnutia rady rodičov, rady školy, študentský parlament, senát a pod.) sa odporúča jedine dištančnou formou.

       · Organizácia ostatných hromadných podujatí (napr. hromadné branné cvičenia) sa neodporúča. Podľa miestnych podmienok, množstva žiakov, zamestnancov a personálu odporúčame stravovanie.

        

       Stravovanie

       ·obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. Odporúčame zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi.

        · Obmedziť stravovanie len na žiakov, zamestnancov školy bez stravovania cudzích stravníkov. V prípade cudzích osôb zriadiť výdajne okienko, aby neprišlo k premiešavaniu so žiakmi a zamestnancami školy.

        · Pokrmy či balíčky vydáva personál vrátane čistých príborov. Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú a neberú si ani príbory.

       · Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať, zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá.

       · Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. Všeobecné odporúčania pri podozrení na ochorenie

        · Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.

       · Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.  

       · Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.

       Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:

       · negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.

        · pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu.

       · V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

       Červená fáza - Základné odporúčania

       Červená fáza nastáva pri viacerých potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, alebo pracovníkmi, jedná sa o epidemický výskyt (priama súvislosť pozitivity s pozitívnymi žiakmi a pracovníkmi) a po nariadení ÚVZ SR. Nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy platia nasledovné:

       Dištančnú formu vzdelávania pre žiakov vylúčených zo štandardného výchovno-vzdelávacieho procesu. Okrem žiakov tried s nariadenou karanténou:

       · Žiakov prvého až piateho ročníka rozdelí riaditeľ základnej školy na triedy, v ktorých ich bude najviac 15. V prípade, ak nie je v možnostiach školy kapacitne zabezpečiť takúto veľkosť tried, tak platí nasledovné:

       · Prezenčné vyučovanie prebieha u žiakov prvého až piateho ročníka.

       · Vyučovanie žiakov druhého stupňa prebieha distančne. Pre prezenčné vyučovanie nad rámec predchádzajúcej fázy platí:

       · Vytvorená trieda sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými triedami.

       · Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej triedy, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností. Strana 13 z 16

       · U žiakov druhého stupňa, u ktorých nie je možné z dôvodov hodných zreteľa dištančné vzdelávanie, musí riaditeľ školy povoliť prezenčné vzdelávanie za rovnakých podmienok ako u žiakov prvého stupňa. Pod dôvodom hodným zreteľa sa rozumejú všetky prípady, kedy žiak nie je schopný či už vzhľadom na sociálne prostredie, technické možnosti, zdravotné znevýhodnenie a pod. vzdelávať sa doma.

       · V prípade nedostatočných priestorových kapacít v budove školy môže riaditeľ školy požiadať zriaďovateľa o pridelenie dočasných priestorov na výučbu, ktoré musia byť vyčlenené výlučne na realizáciu prezenčného vzdelávania žiakov základnej školy a spĺňať všetky vyššie zadefinované podmienky. Ak na realizáciu prezenčného vzdelávania škola nemá dostatočné personálne kapacity, je možné využiť náhradné personálne zabezpečenie a prijať zamestnanca na dohodou o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Finančné zdroje na takéhoto zamestnanca môžu byť poskytnuté Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom tzv. dohodovacieho konania.

       · Ak napriek tomu priestorové a personálne možnosti školy nedovoľujú prezenčný spôsob výučby týmto spôsobom všetkým dotknutým žiakom druhého stupňa, škola zabezpečí striedanie učebných skupín v rámci dní v týždni tak, aby každá skupina mala prezenčnú výučbu minimálne raz týždenne v rozsahu 3 hodiny. Tento spôsob výučby týmto žiakom môže riaditeľ povoliť za rovnakých podmienok aj v prípade, že všetci žiaci školy (aj prvý aj druhý stupeň) sú vzdelávaní distančnou formou. Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa) a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa vzdelávania v základnej škole nezúčastní. Z tohto dôvodu základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.

       Odporúčame, aby pre žiakov, ktorí sa nezúčastňujú vyučovacieho procesu, škola zabezpečila vzdelávanie tak, ako je to pri ich neprítomnosti v štandardnom režime napr. pri chorobe, resp. podľa svojich možností.

        

        Zákonný zástupca žiaka

       · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

        · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

       · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

        Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .

        Do 5-tich dní môže neprítomnosť dieťaťa ospravedlniť  ZZ žiaka– ospravedlnenie zapíše aj do ŽK svojho dieťaťa.

       Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

       V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.

       Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

       · - podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)

        · - ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia "Potvrdenie o chorobe" vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

        

      • Nový školský rok 2020/2021 - nástup do školy

      • Podmienky nástupu do školy 2.9.2020:

       • ranný filter /meranie teploty, kontrola rúšok/
       • nosenie rúšok - povinné pre žiakov 2. stupňa aj počas vyučovania, žiaci 1. stupňa len v spoločných priestoroch
       • zásady dodržiavania R-O-R /rúška - odstup - dezinfekcia rúk/
       • 2.9.2020 /streda/ povinne odovzdať: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti + Zdravotný dotazník - triednemu učiteľovi /bez nich nemôže byť žiak vpustený do školy/
       • povinne zabezpečiť pre dieťa hygienické vrecúško /1 rúško + 1 pohár + 1 toaletný papier + hygienické vreckovky/
       • vstup do školy je rodinným príslušníkom a cudzím osobám zakázaný /v prípade potreby zvoniť/
       • nástup pre žiakov 1. ročníka je 2.9.2020 o 9:00 hod. pred hlavnou budovou školy

       Tešia sa na vás všetci zamestnanci ZŠ s MŠ Bušince

        

       Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

        

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

       Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.

      • Poplatky - MŠ, ŠKD, ŠJ

      • V období od 16. marca 2020 až do zrušenia nariadenia MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach platia v ZŠ s MŠ Bušince nasledovné poplatky v MŠ, ŠKD, ŠJ:

       1) v sa za mesiac vyberal poplatok 10,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 4,55 € za ostatné mesiace 0,-€ kým bude MŠ zatvorená

       2)ŠKD je poplatok 8,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 3,64 € ostatné mesiace 0,-€ kým bude škola  zatvorená. Pre tých, ktorí sú v HN je to 4,-€ a  pomerná časť za marec je 1,82 €.

       3)ŠJ sa režijné náklady platia za skutočne odobraté obedy.

       Tí, ktorí už zaplatili ostane im to ako preplatok aj v MŠ, ŠKD a aj v ŠJ.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do 1. ročníka

      •  

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       16. apríla 2020 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 17. apríla 2020- od 9.00 do 12.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org, v hornom menu alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO A RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

        

       1. Zápisný lístok

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Zdravotná poisťovňa: ________________________________________________________________________

       Zubár (kde? kto?): __________________________________________________________________________

       Detský lekár (kde? kto?): _____________________________________________________________________

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 270/26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

        

       2. Žiadosť rodičov o odklad PŠD

       V Bušinciach .......................................

        

        

       Základná škola s materskou školou

       Krtíšska 26

       991 22 Bušince

        

        

       VEC:     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

        

       Podpísaný ZZ 1 ..............................................., bytom ................................................................

       Podpísaný ZZ 2 ..............................................., bytom ................................................................

        

       týmto žiadam(-e) riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach o odklad povinnej školskej dochádzky pre syna/dcéru

       ......................................................................................., nar. ..........................................., bytom ...................................................................................... .

       Svoju žiadosť odôvodňujem(-e) nedostatočnou zrelosťou dieťaťa pre nástup do školy.

        

        

       Podpisy zákonných zástupcov žiaka:

        

       ...................................................                                                                                 ...............................................

        

       Prílohy:

       1) Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

       2) Vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP

        

      • Učenie sa z domu cez internet - návod

      • Milí žiaci!

       Ak máte prístup na internet postupujte nasledovne:

       1. otvorte si webovú stránku našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org

       2. na ľavej strane si nájdite triedu, do ktorej chodíte a kliknite na ňu

       3. otvoria sa vám predmety s menami učiteľov, ktorí vás učia

       4. kliknite na predmet, ktorého zadania chcete riešiť

       5. otvorí alebo otvoria sa vám súbory so zadaniami

       6. kliknite na ne a môžete ich vypracovať podľa inštrukcií vyučujúcich

           /ak sa vám súbory neotvoria, úlohy máte aj pod súbormi/

       7. vypracované úlohy pošlite na email: zsbusince@gmail.com

           /do predmetu mailu zapíšte svoje meno, triedu a predmet, z ktorého je DÚ/.

       riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        

       V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: helenaborikova2@gmail.com alebo na tel. číslom 0905438475 /zástupkyňa školy Mgr. Helena Boriková/.

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia, prajem Vám všetkým príjemný deň!

       Všetci teraz zažívame strach a obavy, čo nám nasledujúci deň prinesie. Koronavírus nám zasiahol do normálneho chodu života, preto bude veľmi dôležité správať sa oborzretne, navzájom si pomáhať, byť disciplinovaní a tolerantní.

       Máte mnoho otázok na nás - na školu. Tu sú odpovede z MŠ /z vládneho zasadania/:                               

       • zápis žiakov na ZŠ bude od 15. - do 30. apríla 2020  bez prítomnosti detí
       • zápis do MŠ od 30. apríla do 31.5.2020
       • vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania
       • prihlášky na stredné školy  bude možné podať do 15.5.2020 bez potvrdenia od lekára
       • ruší sa testovanie T9

       Ďalej Vám vieme poskytnúť DÚ pre vaše deti. Všetci pedagogickí pracovníci včetne asistentov učiteľa pilne pracujú na zadaniach, ktoré sa budú vždy po týždňových intervaloch vymieňať. Vytláčajú sa texty pre žiakov, ktorí sú bez prístupu internetu a robí sa následný rozvoz po obciach pre 120 žiakov našej školy. Je to náročná práca a preto apelujem na každého, kto má ešte možnosť, aby  si zriadil e-mail, cez ktorý by si mohol sťahovať či posielať DÚ, aby sa nemuseli v takých množstvách vytláčať.

       Keď si už učitelia takú námahu s prípravou úloh dali, bolo by vhodné ich aj vypracovať a vracať na kontrolu, aby následne mohli učitelia zadania skontrolovať a ohodnotiť. Bez hodnotení totiž nebude možné ukončenie ďalšieho štvrťroka.

       Milí rodičia, prosíme Vás o kontrolu Vašich detí pri DÚ, aby ich v danom termíne do konca týždňa vždy vypracované odosielali na adresu, ktorá im bola poskytnutá: zsbusince@gmail.com.

       Ďakujem za porozumenie a spoluprácu. Prajem všetkým veľa zdravia, nech nás všetko zlé obchádza!

       Zdraví všetkých RŠ - D. Strhárová

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia!

       V dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 bolo vyučovanie aj na ZŠ s MŠ Bušince prerušené zatiaľ na dva týždne, a to do 27.3.2020 vrátane.

       Riaditelia škôl majú podľa podmienok a možností školy zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa snažili v posledný deň prítomnosti v škole pripraviť pre vaše deti /našich žiakov/ domáce úlohy, ktorým by sa počas týchto dvoch týždňov venovali. Dôležité bude, aby ste vašim deťom v tieto dni stanovili denný režim s vyčleneným časom na učenie sa /najlepšie, aby sa na jeho príprave podieľali spolu s vami/, kde sa budú musieť popasovať s úlohami, ktoré im boli pridelené. Samozrejme do rozvrhu by mali spadať aj iné aktivity, ako sú pobyt na čerstvom vzduchu, čítanie, hry, pomoc s domácimi prácami a podobne.

       Domáce úlohy sme sa snažili rozposlať aj žiakom, ktorí neboli posledný deň v škole prítomní. V nasledujúcich dňoch budeme riešiť spoločne s učiteľmi aj ďalšie možnosti, ktoré poskytuje elektronická komunikácia - ako sú SKYPE, Facebook, SMS správy, e-mail a pod., hlavne podľa vašej dostupnosti k týmto zdrojom. Budeme uvažovať aj o rozposielaní, prípadne donáške úloh v papierovej forme priamo k vám domov pre tých, ktorým je internet nedostupný.

       Od 18.3.2020 spúšťa RTVS interaktívny zábavný spôsob vyučovania pod názvom: Školský klub, vysielaný na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h. Je venovaný žiakom 1. stupňa ZŠ a bude zastrešovať viaceré predmety. Prostredníctvom e-mailu: skolskyklub@rtvs.sk sa budú môcť zapojiť do procesu aj naši žiaci.

       Okrem tohto programu aj Facebook prináša množstvo inšpirácií na učenie i voľné chvíle. Stačí sa len zaregistrovať, ale stránky kontrolovať rodičmi.

       V najbližších dňoch sa budete kontaktovať aj s tr. učiteľmi. Ďalšie informácie Vám budú postupne sprostredkované cez WEB ale i obecný rozhlas. Akékoľvek otázky ohľadom náhradnej výučby môžete zasielať na školský mail: busincezssms@gmail.com, prípadne sa informovať aj telefonicky na č.: 0908923018.

       Zdravie Vás i Vašich detí je na prvom mieste, preto sa nezabúdajte chrániť. Držím všetkým palce, aby sme to v zdraví všetci prežili.

       Riaditeľka školy: Mgr. D. Strhárová

      • Nápady ako sa učiť doma

      • Relácia Školský klub v spolupráci s RTVS

       RTVS re aguje na vzniknutú situáciu a do vysielania zaraďuje reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

       Školský klub začína už dnes18. marca od 9:15 na Dvojke. Venovaný bude žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Vysielať sa bude každý pracovný deň v čase 9:15–10:00, minimálne do 27. marca.

       Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obtiažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom, ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

       Do vysielania prídu učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo ZŠ FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

       Školský klub vzniká vďaka podpore ČSOB nadácie. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj ŽivicaCentrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajúZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

       Matemág - zábavná matematika - deti objavujú matematiku s vlastnou motiváciou a baví ich to

       Matemág je príbehová hra vhodná pre žiakov 1. až 3. triedy ZŠ, ktorá ukazuje matematiku ako nástroj na prekonávanie prekážok a realizovanie predstáv. Deti sa vydávajú na púť za čarodejníkom Matemágom, aby sa naučili ovládať silu predstavivosti - "matemágiu". Hráči pomáhajú hrdinom prekonávať rozmanité prekážky (skryté matematicko-logické úlohy). Vďaka tomu majú deti vnútornú motiváciu rozvíjať hravou formou svoje matematické zručnosti.

       Výhody:
       * založené na Hejného metóde výučby matematiky
       * prirodzená motivácia, primeraná výzva
       * individualizovaná náročnosť pre každé dieťa podľa jeho pokrokov
       * doplňujúce materiály pre rodičov
       * vhodný doplnok školskej výučby matematiky
       * hráčske profily pre jednotlivé deti

       Plná verzia obsahuje:
       * 5+ hodín inteligentnej zábavy
       * 7 kapitol interaktívneho animovaného komiksu
       * 10 didaktických prostredí
       * 23 levelov
       * vyše 500 úloh so stupňujúcou sa náročnosťou

       Doprajte deťom hravý rozvoj matematických zručností a vyskúšajte 1/3 hry zdarma. Na plnú verziu platí do konca marca 50% zľava. V akciovej cene 9 EUR je hra Matemág dostupná cez App Store a Google Play.

       Viac info o hre Matemág

        

       Iniciatíva ucimsadoma.sk ponúka pestré aktivity pre všetky zvedavé deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a zároveň zabaviť. Každý deň pribudne sada vzdelávacích aktivít pre deti na doma. Tieto rôznorodé a hravé aktivity nepotrebujú veľkú kontrolu od rodičov a sú zadarmo pre všetkých.

       Projekt začína aktivitami pre 2. stupeň ZŠ, no už v najbližších dňoch pribudne obsah pre všetky deti, mládež, dokonca aj pre seniorov.

       Učím sa doma

       Novinky v Informatike s Emilom

       Máme už pre vás hotového Emila pre 4. ročník a finišujeme s Robotikou pre celý 1. stupeň ZŠ.

       Čo môžete očakávať?

       Emil 4 je pokračovaním Emila 3, ktorého už dobre poznáte. Opäť sme vytvorili sériu prostredí, v ktorých žiaci programujú pre robota Emila riešenia rôznych informatických problémov. Pokrývame tak už celú problematiku programovania pre 3. a 4. ročník ZŠ. Školám ponúkame softvér, pracovné zošity pre žiakov, metodické materiály a vzdelávanie pre učiteľov.

       V rámci Robotiky 1–4 sme pripravili inovatívne úlohy a metodiky k práci s programovateľnými hračkami pre celý 1. stupeň, a tiež pre Lego WeDo 2.0. pre žiakov 3. a 4. ročníka. Aj tieto materiály rozvíjajú nielen informatické myslenie, ale aj spoluprácu, komunikáciu, tvorivosť, kritické myslenie či argumentačné zručnosti.

        

      • KORONAVÍRUS COVID-19

      • Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

      • Koronavírus

      • Informácia pre rodičov

        

       V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom KORONAVÍRUSU si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci  boli v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili sa z nich, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.

       V prípade, že lekár na základe opísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.      

       Pre materské, základné školy a školské zariadenia ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia
       • pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, či použitie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu
       • pri kašľaní si je potrebné zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
       • vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a majú najmenej jeden z príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť
       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia     

       Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite Call centrá poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil, alebo sa z nich vrátili. Rovnako je k dispozícii emailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk, tiež telefónny kontakt RÚVZ so sídlom  v Banskej Bystrici:0918659580

       Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Vyhodnotenie lyžiarskeho výcvikového kurzu 2019/2020

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 3.2.2020 do 7.2.2020 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 6 žiakov a 11 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Ing. Jaroslav Strhár, Mgr. Dana Strhárová zdravotnú starostlivosť vykonávala Zuzana Géciová.

       LV sa začal v pondelok 3.2.2020 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 7.2.2020 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v štyroch izbách sme sa z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli presunúť sa na zjazdovku. Náhradný program LV kurzu sa prvý deň niesol v znamení prednášky o správaní sa na lyžiarskom svahu + história lyžovania + lekcie lyžovania.  Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).

       Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky štyri izby získavali body podľa čistoty a poriadku, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.
       LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.

       Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni.

       Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc  ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyúčtovanie LV 3.2.2020 - 7.2.2020:
        

       účastníci základného LV  -  6 žiakov
       150€ / osoba ..... MŠ SR
       účastníci zdokonaľovacieho LV  -  11 žiaci
       účastnícky poplatok  150 € / osoba 
       ZRPŠ príspevok    100€/kurz
       Výdavky:  doprava /strava/vleky/ubytovanie/zdravotník/sladkosti  1425€ 
       Spolu vyzbierané:  1750 €
       Spolu výdavky: 1425 €
       Rozdiel:  325 €   /325:11=29,55€/
       Vrátené prostriedky žiakom:  29,55 €
       /Žiakom vrátené prostriedky + zápis do ŽK/

       Vyhotovil: Ing. Jaroslav Strhár 

      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • Dňa 17.12.2019 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu zastupovali:

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ : Vaneska Kováčová II.A

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ: Oliver Števka IV. tr.

       III. kategória – žiaci 6.-7. Ročníka ZŠ : Jakub Strhár VI.A

       Vaneska Kováčová získala 2. miesto, Oliver Števka získal cenu porotyJakub Strhár získal 1. miesto a bude reprezentovať náš okres vo svojej kategórii. Držíme mu palce a všetkým trom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Andrea Bizovová

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • 19. decembra 2019 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderovala Evelin Kissová, predsedkyňa ŽŠR. Po jej úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou. 

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV nechýbala ani tombola žiakov. Tento rok sa o tombolu postarali žiaci VII. triedy. Mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskom fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Každý rok sa VIANOČNÉ TRHY nesú v podobnom duchu, avšak vždy nám prinesú niečo nové. V podobe pripravených stánkov, úsmevných chvíľ, či moderátorského debutu Evelin, ktorá to zvládla na výbornú. 

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽŠR a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR  

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 17. decembra 2019 sa konala tradičná súťaž "Čaro Vianoc" v Želovciach. Súťažné úlohy tento rok boli aranžovať vianočný svietnik (jednotlivci) a obojstrannú vianočnú dekoráciu (družstvo). Našu školu reprezentovali títo žiaci: Karin Belová (6. A), Laura Vámošová (6. A) a Natália Kováčová (9. tr.). Dievčatá boli veľmi šikovné a získali 1. miesto v aranžovaní obojstrannej vianočnej dekorácie. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová