• Novinky

     • Dopravná akcia: Jablko - Citrón
      • Dopravná akcia: Jablko - Citrón

      • Dňa 13. júna 2016 sa pri hlavnej bráne našej školy od 9. 00 – do 11. 00 hodiny konala dopravná  akcia JABLKOCITRÓN.

       Vybraní  žiaci boli poučení o bezpečnosti a pravidlách tejto akcie pani policajtkou mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou z OR PZ z Veľkého Krtíša. Dozerali spoločne s dopravnými policajtmi kpt. Mgr. Miroslavom Hudecom, npor. Danielom Káššayom a npráp. Petrom Hrubčom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

       Vodičov, ktorí jazdili podľa predpisov a preukázali sa všetkými potrebnými náležitosťami, ktoré policajti kontrolovali, odmenili sladkým jabĺčkom a pochvalou s obrázkom.  Tí vodiči, ktorí pravidlá cestnej premávky porušili, alebo ich motorové vozidlo nebolo úplne v poriadku dostali citrón a pokarhanie s obrázkom určené nezodpovednému vodičovi.

       Okrem kontroly dokladov žiaci videli dychovú skúšku vodičov. Mohli si vyskúšať meranie rýchlosti motorových vozidiel radarom, ako aj v praxi vyskúšať znalosti dopravnej výchovy. Udelili spolu 24 vysvedčení, z toho 18 pochvál 6 pokarhaní. Nadšenie a spokojnosť detí hovorí za všetko.

       Za uskutočnenie spomínanej dopravnej akcie chcem v prvom  rade úprimne poďakovať dopravným policajtom ako aj mjr. Mgr. K. Nyékiovej, vedeniu školy, pani učiteľke Mgr. M. Fajčíkovej, ale aj pani učiteľkám Mgr. Ing. J. Kalmárovej, Mgr. M. Danielovej, Mgr. M. Valockovej,  Mgr. X. Zolyomiovej,  ktoré pripravovali so žiakmi  obrázky a samozrejme žiakom,  ktorých dopravné obrázky boli zaujímavé a nápadité.

        

       A vodiči nezabúdajte:

       „Dodržiavaním pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky chránite seba aj ostatných okolo vás.“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová    

     • DFS Konvalinka
      • DFS Konvalinka

      •  

       Projekt: Nové krojové dovybavenie DFS Konvalinka bol realizovaný v mesiacoch marec až máj 2016. S finančnou pomocou OcÚ Bušince a ZŠ s MŠ Bušince sme zakúpili materiál (látky, stuhy a pod). Výroba krojov sa uskutočňovala na SŠ v Modrom Kameni v počte 10 chlapčenských košieľ, 10 dievčenských sukní a šatiek.  Nové kroje budú slúžiť na vystúpenia a reprezentáciu mladších členov DFS Konvalinka. Šitie bolo realizované s finančnou podporou MS.

        

       Zoznam členov:

       1. Vámošová Laura

       2. Belová Karin

       3. Rácz Marcel

       4. Babka Dávid

       5. Németh Frank

       6. Rácz Karol

       7. Rácz Dalibor

       8. Rácz Tibor

       9. Strhár Jakub

       10. Kériová Katarína

       11. Galambová Mária

       12. Tóthová Kristína

       13. Görčiová Monika

       14. Görči Nikolas

       15. Görči  Gabriel

       16. Grláková Klaudia

       17. Sukupčáková Simona

       18. Ďurová Rebeka

       19. Oláh Denis

       20. Bučko Martin

       21. Berkyová Stefánia

       Mgr. Dana Strhárová

     • Svetový deň bez tabaku
      • Svetový deň bez tabaku

      • Svetová zdravotnícka organizácia WHO vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku  (World No Tobacco Day).

       Zmyslom tohto dňa je zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v mladom veku, podporiť všetky aktivity, ako aj chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením. WHO využíva tento deň na upútanie pozornosti na škodlivé účinky tabakového marketingu a fajčenia.

       Negatívny postoj k cigarete, k fajčeniu vyjadrili aj žiaci II. stupňa našej  školy výtvarným prejavom. Ich práce sú umiestnené na nástenke vo vestibule školy.

       Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili.

        

                        Vyhodnotenie súťaže vo výtvarnom prejave žiakov:

       I. kategória

       1. miesto (Erik Berky, VII. B, Samuel Pallai, VII. A)

       2. miesto (Nina Húdeková, V. A, Jeniffer Ádámová, V. A, Mário Botoš, VII. A)

       3. miesto ( Vanesa Gaňová, V. B, Lucia Balážová, VI. B, Sofia Kováčová, VII. A, Rudolf Oláh, VII. A)

        

       II. kategória

       1. miesto (Frederika Oláhová, VIII. trieda, Laura Botošová, VIII. trieda)

       2. miesto (Natália Borecká, IX. trieda)

       3. miesto (Klára Kováčová, VIII. trieda)

        

       Účasť v súťaži: 

       Alexandra Gőrčiová VI. B, Sebastián Berky, VI. B, Nikolas Sabadoš, VI. B, Denis Botoš, VII. A, Brett Peter Oláh, VII. A 

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Preventívne prednášky
      • Preventívne prednášky

      • V spolupráci s CPPPaP vo Veľkom Krtíš bol  27. máj t. j. piatok v bušinskej škole venovaný PREVENCII.  EXTRÉMIZMUS, RASIZMUS a XENOFÓBIA bola téma prednášky určená pre siedme ročníky počas dvoch vyučovacích hodín. Práve táto veková skupina žiakov pod nesprávnym vplyvom, či vzorom môže inklinovať k niečomu, čomu vôbec nerozumie. Správne vysvetlenie pojmov, video, či vhodné aktivity a diskusia poukázali na dôležitosť venovať pozornosť aj týmto nevhodným prejavom správania.   

       ... a čo tieto pojmy znamenajú? EXTRÉMIZMUS je neštandardné, nevhodné správanie, RASIZMUS predstavuje diskriminačnú teóriu, ktorá hlása nerovnocennosť ľudských rás a XENOFÓBIA je chorobný strach zo všetkého cudzieho, nedôvera voči cudzincom.

       Aj SLUŠNÉ SPRÁVANIE bolo zahrnuté medzi témy, ktoré boli určené pre našich žiakov, konkrétne pre I. stupeň. Aktivity zážitkového charakteru, názorné ukážky, či práve pravidlá slušného správania pomohli pochopiť mladším žiakom, prečo je dôležité správať sa slušne vždy a všade.

       Posledná 5. vyučovacia hodina patrila šiestakom. FAJČENIE je problémom tejto doby. Vhodnou prevenciou vysvetlíme, čo vlastne fajčenie spôsobuje a pomôžeme mladému človeku v rozhodnutí, aby cigaretu nepovažoval za správnu voľbu riešenia svojich problémov, či nudy.   

       Za prednáškovú činnosť chcem v prvom rade úprimne poďakovať  Mgr. Márii Deákovej a Mgr. Svetlane Blahovej z CPPPaP,  ale aj našim peer aktivistom (K. Kováčovej z VIII. triedy a S. Pallaimu zo VII. A),  ktorí boli nápomocní pri realizovaní prednášky pre siedme ročníky. 

        

       „Ak pomôžeme správne sa rozhodnúť aspoň jednému z nás, naše úsilie nebolo zbytočné.“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

      • Mladý zdravotník SČK

      • Dňa 23. 5. 2016 sa uskutočnila súťaž Mladý zdravotník SČK. Súťaž sa už tradične uskutočňuje v Lučenci. Súťažné družstvá sú z troch okresov - Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár. Našu školu boli reprezentovať títo žiaci: A. Števka (6. A), R. Jarolímek (6. A), N. Sabadoš (6. B),  J. Baláž (7. B), L. Kováčová (9. tr.). Súťaž je dosť náročná, nakoľko žiaci musia ovládať teoretické vedomosti o SČK/ČP a musia mať aj praktické zručnosti pri ošetrovaní jednotlivých poranení.

       Bodovanie:

       Vedomosti o SČK/ČP - 5 b. (5 b. max.).

       Zdravotnícke vedomosti - 10 b. (10 b. max.).

       1. stanovište (bezvedomie, rana na čele) - 18 b. (23 b. max.).

       2. stanovište (vykĺbenina členka) - 21 b. (22 b. max.).

       3. stanovište (bodná rana do brucha) - 26 b. (27 b. max.).

       4. stanovište - KPR - resuscitácia - 102 b. (105 b. max.).

       Naše družstvo získalo spolu 182 bodov, z maximálneho počtu 192 bodov. Strata 10 bodov ich posunula na 8. miesto z celkového počtu 19 družstiev. Napriek tomu chceme poďakovať týmto žiakom za celkovú snahu a úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na súťaž ako i počas celej súťaže.

       Marcela Oláchová, PaedDr. Eva Cirbusová

      • Banskobystrická paletka

      • V tomto školskom roku sa uskutočnil 6. ročník výtvarnej súťaže Banskobystrická paletka. Súťaž každoročne organizuje Súkromné centrum voľného času Rossija v spolupráci Mesta Banská Bystrica.

       Spoluorganizátormi súťaže sú miestny odbor Matice slovenskej Junior CVČ Banská Bystrica.

       Ústrednou témou každého ročníka je téma: môj svet. Na výber sme mali viacero typov, z ktorých sme si vybrali 2 témy, a to: Jozef Cíger Hronský - Budkáčik a Dubkáčik a Moje voľno časové aktivity a kamaráti.

       Do súťaže sa zapojili žiaci I., III., IV. a V ročníka. Zaslaná bola aj práca škôlkarky Alexi Zólyomiovej, ktorá navštevuje pobočku ZUŠ na našej škole. Za spoluprácu a vedenie žiakov pri práci by som chcela poďakovať pani učiteľkám Mgr. Pokornej, Mgr. Danielovej a Mgr. Valockovej. V neposlednom rade patrí moja vďaka aj žiakom, ktorí aj ku koncu školského roka majú ešte chuť tvoriť a realizovať svoje nápady prostredníctvom výtvarného jazyka.

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Graffiti

      • Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši v spolupráci s mestom Veľký Krtíš, vyhlásili 9. ročník okresnej výtvarnej súťaže Graffiti 2016.

       Cieľom súťaže je rozvíjať estetickú vnímavosť žiaka, osvojovať si základné znalosti konštruovania písma a prehlbovať cit pre tvar, farbu, kompozíciu. Témou tohto ročníka bol Návrh na titulnú stranu obľúbenej učebnice. Práca musela obsahovať názov učebnice a prvky charakteristické pre zvolený predmet. Porota hodnotila kompozičný návrh práce, základné rozloženie prvkov a zvládnutie písma ako prostriedok spoločenskej komunikácie.

       Do súťaži sme zaslali práce z V., VII., VIII. a IX. ročníka. Za spoluprácu pri zapojení sa do súťaže, chcem poďakovať pani učiteľke Mgr. Xénii Zólyomiovej, ktorá pracovala so žiakmi z VIII. a IX. ročníka. Rovnako chcem poďakovať aj žiakom za aktívnu prácu a efektívne zvládnutie danej témy.

       V II. kategórii získal 3. miesto žiak Erik Berky zo VII. B.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Biológia a naše úspechy
      • Biológia a naše úspechy

      • Čo robí živý organizmus počas života a ako prežíva v meniacom sa svete? Toto sú dve najdôležitejšie otázky, ktorými sa zaoberá štúdium života - biológia. Biológia pokrýva široké spektrum oblastí a zahŕňa veľa vedných odborov, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi života. Botanika je náuka o rastlinách, zoológia študuje živočíchy, mikrobiológia sa zaoberá výskumom organizmov viditeľných len pod mikroskopom, fyziológia študuje životné procesy a genetika je veda riešiaca problémy prenosu vlastností na ďalšie generácie.

       Na Základnej škole v Bušinciach je biológia obľúbeným predmetom. Chcela by som pochváliť najmä žiakov zo 6. A triedy - Martina Ivana, Patrika Kušpála a Adama Števku, ktorí sa zúčastnili Okresného kola biologickej olympiády kategórie D. Títo žiaci pracujú aj v prírodovednom krúžku a svoje znalosti z biológie uplatnili na danej súťaži. Spomedzi 11 súťažiacich sa umiestnili nasledovne:

       1. miesto - Martin Ivan       51,5 bodov  (max. 60 bodov)

       3. miesto - Patrik Kušpál    43 bodov

       7. miesto - Adam Števka     34 bodov

        

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Prednáška o dospievaní
      • Prednáška o dospievaní

      • Dňa 22. apríla 2016 sa uskutočnila prednáška o dospievaní. Pani lektorka Mgr. Holecová si pripravila zaujímavé prednášky pre žiakov štvrtého ročníka s názvom "Z húsenice motýľom", pre dievčatá šiesteho ročníka "Medzi nami dievčatami" a pre chlapcov šiesteho ročníka s názvom "Na štarte k mužnosti". Daná téma bola pre žiakov sprístupnená veľmi vhodným spôsobom. Pani lektorka  žiakom vysvetľovala pomocou prezentácie na interaktívnej tabuli. Počas prednášky boli žiaci aktívni, začo ich pani lektorka i pochválila.    

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • Pravda o drogách bola téma prednášky, ktorú realizoval dňa 11. 4. 2016 na našej škole pre všetkých žiakov II. stupňa prednášajúci pán Milan Vrábeľ z OZ Slovensko bez drog.

       Toto združenie funguje na Slovensku od roku 2010 a jeho hlavným a jediným cieľom je zabezpečiť, aby čo najväčší počet žiakov ZŠ a študentov SŠ dostal včas pravdivé informácie o škodlivých účinkoch drog. Vedieť tieto informácie skôr, ako sa deťom dostanú falošné a účelové informácie, ktoré im poskytnú tí, čo na drogách zarábajú. Jedinou motiváciou OZ je to, že pre naše deti a deti našich detí vytvárajú šancu žiť život bez drog.

       Prednáška sa uskutočnila po triedach v 45 minútových intervaloch. Žiaci sa do možnej diskusie zapájali, boli zvedaví  a pozorní. Na záver prednášky dostali brožúrky od OZ,  kde sa dočítajú dôležité informácie práve o drogách.

       Prednášky som sa zúčastnila aj ja a musím podotknúť, že bola realizovaná vhodnou formou a na veľmi dobrej úrovni. Vecne poukazovala na závažnosť tejto problematiky a podčiarkla význam prevencie práve u školopovinných detí.

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pánovi M. Vrábeľovi z OZ Slovensko bez drog a vedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú prednáškovú činnosť realizovať.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Galéria talentov
      • Galéria talentov

      • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (Literárne a hudobné múzeum) v spolupráci zo ZŠ Jána Bakossa v Banskej Bystrici vyhlásili už 6. ročník celoslovenskej súťaže s udeľovaním Ceny Jána Bakossa - Galériu talentov. Jedná sa o súťaž medzi žiakmi základných škôl.

       Názov témy na tento rok znela - Melódia v nás /Hudba v mojom živote/, keďže rok 2016 je rokom hudby.  K spracovaniu témy sa malo pristupovať voľne, s fantáziou a láskou k hudbe. Inšpiráciu mali žiaci nabrať zo svojich pocitov a nebáť sa nechať vyniknúť svoj talent.

       Do súťaže boli zaslané práce žiakov: Patrika Ďuriša zo IV.B, Gabriely Görčiovej zo VII.B a Kláry Kováčovej z VIII. triedy.

       Touto cestou sa im chcem veľmi poďakovať za ich prácu a trpezlivosť pri realizácii ich prác a rovnako sa chcem poďakovať aj kolegyni Xénii Zólyomiovej, ktorá viedla žiačku Kláru Kováčovú.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Modrý deň
      • Modrý deň

      •  22. marec bol vyhlásený ako SVETOVÝ DEŇ VODY. Preto sme si aj my žiaci našej školy pripomenuli jej význam pre život rôznymi aktivitami.

       Žiaci ročníkov 1-4 sa venovali hrám, rozprávkam, súťažiam, maľovaniu modro-bielych obrázkov a tí najmenší maľovaniu omaľovánok. Žiaci ročníkov 5-6 maľovali modro-biele obrázky, 7-8 ročníkov zhotovovali projekty a 9 ročník sa venoval vlastnej tvorbe. Najlepšie práce sú vyložené vo vestibule školy.

       Teší ma, že väčšina žiakov a pedagogických pracovníkov boli oblečení v modrom.

       Mgr. Mária Danielová 

     • Hasiči budúcnosti
      • Hasiči budúcnosti

      • Generálny sekretariát Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky spolu s prezidentom Hasičského a záchranného zboru vyhlásili už 13. ročník celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave.

        „Hasiči budúcnosti”, tak znela téma na tento rok. Žiaci museli pomocou svojej fantázie a  kreatívneho prejavu  znázorniť svoju predstavu o budúcnosti hasičského zboru. Nezáležalo na tom, či sa bude jednať o jednotlivca alebo o skupinu hasičov. Každý z našich žiakov to poňal po svojom. Niektorí znázorňovali záchrannú akciu hasičov, ostatní zase vizuálnu stránku budúceho hasiča alebo hasičky.

       Pri pohľade na výsledné práce našich žiakov treba poznamenať, že bohatstvo im v predstavivosti nechýba. Naši žiaci disponujú kvalitnými výtvarnými zručnosťami, čomu zodpovedá aj vizuálna stránka ich prác.

       Na záver chcem poďakovať mojim žiakom (Laure Vámošovej, Patrikovi Ďurišovi, Richardovi Jarolímekovi, Gabriele Görčiovej, Mati Huďanovej, Samuelovi Pallaiovi a Júliusovi Balážovi),  ktorí sa chcú zapájať do výtvarných súťaží a vždy dokážu zaujímavo spracovať danú tému. Rovnako moja vďaka patrí aj kolegyniam Márii Danielovej (Juraj Dobra, Kristián Vámoš) a Alene Pokornej (Bianka Ďurišová) za prípravu ich žiakov na spomínanú výtvarnú súťaž.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Bosákova škola - výtvarná súťaž
      • Bosákova škola - výtvarná súťaž

      • Pri príležitosti 130. výročia príchodu americko-európskeho filantropa a bankára Michala Bosáka, pochádzajúceho z dedinky Okrúhle (východné Slovensko) do Ameriky, 100. výročia podpisu Clevelandskej dohody (historicky prvá dohoda medzi Slovákmi a Čechmi), 95. výročia založenia Americko-slovenskej banky a 90. výročia darovania prvej novostavby Štátnej ľudovej školy na území Československa po I. svetovej vojne štátu Michalom Bosákom v jeho rodnej obci Okrúhle,  bola vyhlásená výtvarná súťaž PEROKRESBA BOSÁKOVEJ ŠKOLY.  

       Jedná sa o II. ročník medzinárodnej slovensko-českej výtvarnej súťaže, pričom mali mladí umelci svojím kreatívnym videním nakresliť školu podľa ich predstáv - školu budúcnosti, školu do ktorej by radi chodili. Ako podklad slúžila dobová fotografia z otvorenia Bosákovej školy z r. 1925. Jedným z hlavných kritérií bolo kreatívne videnie školy pohľadom žiaka.

       Do súťaže boli zaslané 3 práce, nasledujúcich žiakov: Jennifer Ádámovej z 5.A, Samuela Pallaia zo 7.A a Mária Botoša zo 7.A.

       Žiakom ďakujem za ich aktívnu prácu a originálny prístup.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Pekná výstavka
      • Pekná výstavka

      • Február bol na našej škole v rámci ENV zameraný na zhotovovanie výrobkov z odpadového materiálu.

       V školskom klube i v krúžkoch zameraných na tvorivosť a kreativitu žiaci vyrábali výrobky, na ktoré využívali: kartóny, plastové fľaše, tégliky, rolky atď.

       Z najkrajších prác je vo vestibule školy zhotovená naozaj veľmi pekná výstava.

       Poďakovanie patrí všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa pri tvorbe podieľali.

       Mgr. Mária Danielová

     • Šikovník
      • Šikovník

      • Vo februári sme sa na krúžku venovali výrobe zvierat z odpadu. Niekoľko dní žiaci nosili potrebný materiál: krabice, zvyšky tapiet, rôzne druhy roliek, ... . Podmienkou každého bolo prísť s temperovými farbami.

       Pri rozhodovaní aké zvieratá vyrobíme zvíťazili žirafa a nosorožec.

       Po dokončení mali z nich obrovskú radosť, pretože sa im naozaj vydarili. Poďakovať chcem všetkým rodičom, ktorí ochotne podporujú krúžok aj triedu.

       Mgr. Mária Danielová

     • Deň komplimentov
      • Deň komplimentov

      • Posledný januárový týždeň bol na našej škole venovaný komplimentom. Kompliment má takú zázračnú moc, že nám dokáže vylepšiť aj celý deň. Či už ho vypovieme alebo dostaneme, patrí to k tým životným radostiam, ktoré sú zadarmo a nedajú sa kúpiť.

       Oveľa fascinujúcejšia je však skutočnosť, že rozdávaním komplimentov nepotešíme iba ostatných. Podstata komplimentu je totiž v tom, že si všimneme niečo hodné ocenenia.

       Bušinskí žiaci výtvarným prevedením stvárnili tému tohtoročného Dňa komplimentov - Vykonaj milý skutok. Pomôž aspoň jednému človeku k úsmevu. Do súťaže sa zapojili triedy: I., II.A, II.B, III., IV.A, IV.B, V.A, V.B, VI.B, VII.A, VII.B, VIII. a IX. trieda.

       Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili a pedagógom za ich usmernenie. Naj výtvory si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule školy.

       Potešme milým komplimentom a tým vylepšíme všedné dni všetkým naokolo ...

       Vyhodnotenie súťaže:

       I. stupeň

       1. miesto: Michaela Kováčová /IV.B/, Patrik Ďuriš /IV.B/, Juraj Dobra /III./

       2. miesto: Bianka Ďurišová /I./, Karin Belová /II.B/

       3. miesto: Daniel Ivan /III./, Erika Oláhová /IV.A/

        

       II. stupeň

       1. miesto: Gabriela Gorčiová /VII.B/, Frederika Oláhová /VIII./, Samuel Pallai /VII.A/

       2. miesto: Dominik Bača /V.A/, Nina Húdeková /V.A/

       3. miesto: Brigita Oláhová /V.B/, Natália Kováčová /V.A/, Martina Huďanová /VII.A/

        

       TOP kompliment: Lukáš Pivka /IX./

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Fašiangy v obci Bušince
      • Fašiangy v obci Bušince

      • V sobotu 23. januára 2016 sa uskutočnil fašiangový sprievod členov DFS Konvalinka. Všetci si užili krásne zimné dopoludnie so spevom tradičných piesní a tancov, za ktoré boli bohato odmenení rôznymi dobrotami.

       Na  záver obchôdzky ulicami Bušiniec boli všetci  fašiangujúci pohostení v priestoroch obecného úradu.

       Mgr. D. Strhárová

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • 22. december 2015 bol v bušinskej  škole venovaný VIANOČNÝM TRHOM.

       Konali sa už tradične na hlavnej chodbe školy, kde každá trieda mala vopred určené miesto. Žiaci z jednotlivých tried za pomoci triednych učiteliek vkusne popripravovali svoje stánky a predaj sa mohol začať.

       Medovníčky a iné sladké dobroty, detský vianočný punč, obložené rožky, jednohubky to všetko lahodilo brušku a vianočné vence, sviečky, anjeliky, Mačka vo vreci, plyšové hračky jednoducho všetko to, čo si žiaci priniesli na predaj lahodilo naším očiam.

       Práve všetko to, čo človeka teší a vyzdvihne čaro, ktoré sa nesie počas vianočného obdobia, to všetko sme tam našli. Úsmev i vľúdne slovo predávajúcich ako aj spokojnosť a očakávanie na strane kupujúcich sa ocitla v tento sviatočný okamih ako ruka v ruke všade navôkol.      

       Chodbou znela príjemná vianočná hudba, ktorá znásobovala to čarovné obdobie, ktoré nám Vianoce neodmysliteľne prinášajú.

       Veľké ďakujem za pomoc pri organizácii vianočných trhov patrí všetkým zainteresovaným žiakom i pedagógom,  žiakom VII. A triedy za prípravu lavíc a žiakom VII. B triedy ako aj tr. uč. Mgr. X. Zólyomiovej za úpravu chodby do pôvodného stavu po skončení vianočných trhov.

       Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba.

       Pokoj, lásku v hojnosti, dni prežité v radosti.

       Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu.

       Na Nový rok správny krok a úsmev po celý rok.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Ľudia ľuďom
      • Ľudia ľuďom

      • A prišiel čas vianočný...

       kedy sa cítime akosi čarovne. Prichádzajú sviatky najkrajšie, ktoré práve narodením Ježiška vdýchnu pokoru a nesmierne šťastie všetkým ľuďom dobrej vôle. Ľudia v tento sviatočný čas majú k sebe akosi bližšie. Práve to je kúzlo, ktoré Vianoce prinášajú.

       Nie všetci však majú to šťastie, prežiť najkrajšie sviatky roka so svojimi blízkymi. Každý má svoj príbeh prečo je to tak, ale ak môžeme aspoň na chvíľu pomôcť týmto ľuďom zabudnúť na bolesť, na všetko zlé, čo prežili, alebo ich jednoducho len potešiť, či vyčariť úsmev na tvári, urobme to tak.  Potešme ľudí dobrej vôle.

       Zbierku drobností pre Domov sociálnych služieb Čeláre – Kirť pod názvom Ľudia ľuďom sme zorganizovali aj na našej škole.

       Žiaci mohli priniesť to, čo lahodí všetkým bruškám. Cukríky, keksíky, tyčinky, jednoducho to, čo si mysleli, že poteší. 

       Dňa 17. decembra 2015 sme tieto dobroty v mene našich žiakov a pedagogického zboru odovzdali osobne pani riaditeľke Domovu sociálnych služieb PaedDr. Anastázií Kertészovej Borikovej. Úvodné slovo pri odovzdávaní patrilo mne a vianočné koledy pod vedením pani učiteľky Mgr. M.  Fajčíkovej zaspievali Ninka Húdeková, Natálka Kováčová a Simonka Sukupčáková.  Dúfame, že sme tým urobili nielen dobrý skutok, ale pomohli prežiť čas vianočný v hojnosti a s láskou.
       Úprimne poďakovanie patrí všetkým žiakom ako aj pedagógom, ktorí sa do zbierky drobností zapojili.

       Veľké ďakujem však patrí pani učiteľke Mgr. M. Fajčíkovej a dievčatám, ktoré sa postarali o spomínaný kultúrny program.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová