• Novinky

     • Návšteva Mikuláša
      • Návšteva Mikuláša

      • Aj na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach zavítal 6. decembra Mikuláš.

       V sprievode troch anjelov a čerta navštívil všetky triedy a obdaroval sladkými darčekmi prítomných žiakov. Niektorí žiaci sa mu zavďačili básničkami a programom.

       Najmilší a hádam tak trochu aj bojazliví, aspoň niektorí, boli škôlkári. Aj tí sa však osmelili a vyslovili krátke veršíky.

       Za darčeky ďakujeme Združeniu rodičov školy a Obecnému úradu v Bušinciach.

       Mgr. Pavel Kukučka, riaditeľ školy

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Olympiáda v anglickom jazyku (OAJ) je predmetová súťaž žiakov základných, stredných škôl a príslušných ročníkov šesťročných a osemročných gymnázií. Organizuje sa ako jedna z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov a je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na týchto školách. Je to postupová súťaž, ktorá sa člení na osem kategórií (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C1, 2C2, 2D), pričom kategórie 1A, 1B, 2A, 2B, 2C2, 2D prebiehajú v štyroch súťažných kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne) a kategórie 1C, 2C1 prebiehajú v troch kolách (školské, krajské, celoštátne).

       Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať zručnosti žiakov v anglickom jazyku; rozširovať záujem žiakov o sebavzdelávanie a samostatnú tvorivú činnosť; zvyšovať záujem o štúdium cudzích jazykov a prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov.

       Na našej škole sa školské kolo 28. ročníka OAJ uskutočnilo koncom novembra. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A (žiaci 7.A triedy) a v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníka). Súťažné úlohy pre kategóriu 1A pripravovala kolegyňa Janka Kalmárová a pre kategóriu 1B som ich pripravila ja. 

       Výsledky školského kola OAJ sú nasledovné:

       Kategória 1A

       1. miesto: Tibor Žiak /7.A/

       2. miesto: Ladislav Roberto Obuchovič /7.A/

       3. miesto: Dominik Bača /7.A/

       Kategória 1B

       1. miesto: Brett Peter Oláh /9. trieda/

       2. miesto: Richard František Jarolímek /8.A/

       3. miesto: Denisa Oláhová /9. trieda/

       Víťaz kategórie 1B, Brett Peter Oláh z 9. triedy, získal 4. miesto na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 16. januára 2018 v CVČ vo Veľkom Krtíši.

       Mgr. Helena Boriková

     • Preventívno-výchovná činnosť na našej škole
      • Preventívno-výchovná činnosť na našej škole

      • Územný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Veľký Krtíš uskutočnil 1. decembra v priestoroch našej telocvične i pred ňou preventívno-výchovnú činnosť. Zúčastnili sa jej žiaci štvrtého a šiesteho ročníka.

       Aktivita pozostávala z prezentácie ochranných pracovných prostriedkov hasiča, materiálno-technického vybavenia hasičského vozidla IvecoDaily a hasenia ručným hasiacim prístrojom - džberovkou.

       Ukážku zabezpečovali dobrovoľné hasiace zbory Závada, Bušince a Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Veľkom Krtíši.

       Jednou z aktivít boli aj praktické ukážky prvej pomoci, ktoré zabezpečovala zamestnankyňa Miestneho spolku SČK Veľkého Krtíša.

       Žiaci sa mohli pýtať a mohli si niektoré činnosti aj preskúšať.

       Súčasťou akcie bolo aj vyhodnotenie okresnej výtvarnej súťaže "Záchrana osôb z výšok" z minulého školského roka. Ocenení z našej školy boli žiaci: Laura Vámošová /4.B/, Patrik Ďuriš /6.B/, Richard František Jarolímek /8.A/, ktorých pripravovala pani učiteľka Mgr. Katarína Bariaková.

       Mgr. Pavel Kukučka, riaditeľ školy

     • Prednášky s policajtkou
      • Prednášky s policajtkou

      • Dňa 29. 11. 2017 sa v bušinskej škole uskutočnila prednášková činnosť pre žiakov 3., 4. a 9. ročníka. Prednášky sa realizovali v spolupráci s OR PZ z Veľkého Krtíša, konkrétne s mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou.

       „Šikanovanie“„Alkohol a drogová kriminalita mládeže“ boli témy, ktoré žiakom priblížila pani policajtka prostredníctvom prezentácie a aktívneho rozhovoru. 

       Problematiku ŠIKANOVANIA vysvetlila žiakom 3. a 4. ročníka, hlavne ako predchádzať tejto forme nežiaduceho správania. Podotkla dôležitosť správať sa zodpovedne a s rešpektom.

       „ALKOHOL A DROGOVÁ KRIMINALITA MLÁDEŽE“ - táto téma odznela v 9. ročníku. Dôsledky užívania omamných látok môžu byť často katastrofálne, čoho dôkazom boli aj reportáže, ktoré boli žiakom sprostredkované. Je samozrejme na mieste vysvetliť, čo všetko môže spôsobiť požitie alkoholu, resp. drog a aké to môže mať dôsledky. Vštepovať „mladým“ vedomosť a pocit zodpovednosti nielen voči sebe, ale aj voči okoliu, možnosť voľby správne si vybrať.

       Žiakov témy  zaujali, ich pozornosť bola na mieste. Aktívne sa zapájali do rozhovoru, pýtali sa na to, čo ich zaujíma.

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani policajtke mjr. Mgr. Kataríne Nyékiovejvedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú prednáškovú činnosť realizovať.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Vybíjaná najmladších žiakov
      • Vybíjaná najmladších žiakov

      • Dňa 14. novembra sa žiaci tried 4.A /Viliam Berky, Diana Berkyová, Leo Dívald, Sofia Krasnicová, Perla Oláhová, Mathias Ružinský, Nina Petrovičová/ a 4.B /Dávid Ivan Babka, Karin Belová, Karol Rácz, Jakub Strhár, Laura Vámošová/ zúčastnili okresného kola najmladších žiakov vo vybíjanej pod vedením pani učiteľky Mgr. Danky Fekiačovej vo Veľkom Krtíši.

       Urobili nám veľkú radosť, lebo sa do školy na druhý deň vrátili s diplomom za 3. miesto.

       Gratulujeme!!!

       Text: Mgr. Helena Boriková

       Foto: Mgr. Danka Fekiačová

     • Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2017
      • Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2017

      • Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, ktorej organizátormi sú miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Mesto Veľký Krtíš, BBSK - Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo Veľkom Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, občianske združenie vo Veľkom Krtíši a Obec Dolné Strháre. Jedná sa už o 4. ročník tejto okresnej výtvarnej súťaže, ktorej sme každoročnou súčasťou - Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni.

       Po minuloročných úspechoch sme nabrali nové sily a zaslali ešte väčší počet prác a to s celkovým počtom 18. Tieto práce realizovali žiaci z prvého a druhého stupňa, ktorý navštevujú tiež ZUŠ Modrý Kameň na našej pobočke v Bušinciach. Tohtoročnými témami boli:

       1. Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti

       2. Šport

       Po vyhodnotení prác na okresnom kole naši žiaci získali tieto umiestnenia:

       I. veková kategória: 3. miesto - Alexa Zólyomiová /2. trieda/

       II. veková kategória: 2. miesto - Daniel Ivan /5. trieda/

       III. veková kategória: 3. miesto - Richard F. Jarolímek /8.A/

       Touto cestou sa chcem poďakovať svojim žiakom za usilovnosť a kreatívne myslenie pri tvorení svojich prác. Som rada, že našli svoje pochopenie a realizáciu vo výtvarnom smere, ktoré poskytuje tak veľa možností na podanie svojich myšlienok a názorov ďalej, širšej verejnosti.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Halloween na našej škole
      • Halloween na našej škole

      • Halloween je sviatok, ktorý ku nám na Slovensko prišiel z USA. Pôvodne to bol pohanský keltský sviatok konca leta Samhain, slávený za prvého mesačného splnu v znamení Škorpióna. Kelti verili, že vtedy sa duše mŕtvych vracajú na zem a snažia sa ovládnuť všetko živé. Ochranou proti týmto duchom bolo svetlo.

       Slávi sa rovnako ako v USA a v krajinách západnej Európy. Deti sú oblečené v strašidelných maskách, obchádzajú domy a sú obdarúvané sladkosťami. Ľudia vystavujú svietniky z tekvíc vyrezaných do podoby tváre zvnútra osvetlenou sviečkou a organizujú spoločenské podujatia akou bola aj Halloweenska zábava, ktorá sa konala 26. októbra v priestoroch našej školy pre žiakov 2. stupňa.

       Žiaci si v triedach pripravovali masky so svojimi triednymi učiteľmi, ktoré potom prezentovali na hlavnej chodbe hlavnej budovy školy. Celú akciu mali pod palcom moje kolegynky Mgr. Xénia Zólyomiová, Mgr. Katarína Bariaková a PaedDr. Ing. Jana Kalmárová. Ony tvorili aj porotu, ktorá vybrala šesť masiek, ktoré boli následne ocenené diplomami a vecnými cenami. V I. kategórii súťažili žiaci 5. a 6. ročníkov a II. kategórii to boli žiaci 7. - 9. ročníkov. Porota ocenila masky týchto žiakov:

       I. kategória:

       1. miesto - Peter Fejér /5. trieda/

       2. miesto - Jaroslav Farkaš /5. trieda/

       3. miesto - E. Oláhová, D. Andoková, V. Šarkozyová, M. Danyiová /6.A/

       II. kategória:

       1. miesto - Evelin Kissová /7.A/

       2. miesto - Denisa Oláhová, Samuel Pallai /9. trieda/

       3. miesto - Richard F. Jarolímek /8.A/, Nikolas Sabadoš /8.B/

       Po odovzdaní cien oceneným žiakom už nasledovala pravá Halloweenska diskotéka s hudbou od dídžeja Brendona z 9. triedy, ktorý aj odmoderoval celú akciu. Všetci sme sa dobre zabavili a už sa tešíme na podobnú akciu budúci školský rok alebo možno aj skôr.

       Mgr. Helena Boriková

       foto: Mgr. Erika Pallaiová

     • Dobroty z našich záhrad
      • Dobroty z našich záhrad

      • Leto je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási jeseň. Jeseň je čarovné ročné obdobie plné farieb, ale aj dozrievajúcich plodov v našich záhradách. 

       Aj žiaci 6.A triedy sa dňa 6. októbra pochválili s výpestkami, ktoré dopestovali spolu s rodičmi tento rok. Priniesli do školy chutné odrody rôznych druhov ovocia a zeleniny, pomocou ktorých vytvorili v skupinkách obložené chlebíky, ktoré nimi vyzdobili. Mrkva, paprika, paradajka, cibuľa, petržlen dokázali svojimi farbami skrášliť výtvory žiakov.

       Myslím, že všetko bolo chutné, lebo v priebehu niekoľkých minút zmizlo všetko z tanierov a žiaci vyzerali byť spokojní s výsledkami svojej práce. Okrem rôznych druhov zeleniny sa na stoloch našli aj ovocné taniere, ktoré sme si dali ako dezert.

       Poobedňajší program sme si spestrili súťažou v šúpaní jabĺk. Víťazom bol žiak, ktorému sa podarilo vytvoriť najdlhšiu šupku z jablka. Najšikovnejšia bola Viktória Šarkozyová, ktorú sme odmenili obrovským potleskom. 

       Mgr. Helena Boriková

     • Timravina studnička 2017
      • Timravina studnička 2017

      • Božena Slančíková-Timrava bola predstaviteľkou kritického realizmu a kritizovala nielen vyššie spoločenské vrstvy, ale aj obyčajných ľudí. Celý svoj život prežila v dvoch dedinkách - v rodnom Polichne a v Ábelovej, neďaleko Lučenca. Meno Timrava si dala podľa studničky v blízkosti Ábelovej. 

       Na počasť tejto významnej slovenskej spisovateľky, ktorej život a dielo je spojené s Novohradom, sa každý rok koná súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy pod názvom Timravina studnička. Cieľom a poslaním súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči. 

       Súťaž je viacstupňová a môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže. Žiaci základných škôl súťažia v troch kategóriách /I. kategória: 2. - 4. ročník ZŠ; II. kategória: 5. - 6. ročník ZŠ; III. kategória: 7. - 9. ročník ZŠ/. 

       Aj žiaci našej školy sa pod pedagogickým dozorom Mgr. Marty Fajčíkovej zúčastnili dňa 25. októbra okresného kola 21. ročníka Timravinej studničky. V I. kategórii nás úspešne reprezentoval žiak 4.B triedy Jakub Strhár /pripravovala Mgr. Iveta Tokárová/, ktorý skončil na 3. mieste; v II. kategórii to boli dvaja žiaci 5. triedy - Daniel Ivan a Adrián Olách /pripravoval Mgr. Pavel Kukučka/, ktorý získal 2. miesto a v III. kategórii to bola žiačka Marika Galambová z 8.A triedy /pripravovala Mgr. Andrea Bizovová/.

       Všetkým žiakom, ale aj učiteľom, ktorí ich pripravovali veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

       Mgr. Helena Boriková

     • Biela pastelka
      • Biela pastelka

      •  Biela pastelka je verejná zbierka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Vznikla v roku 1990 a svoje služby - špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu - poskytuje klientom vo všetkých krajoch bezplatne už 27 rokov. Je symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú solidaritu a ušľachtilosť.

       Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. 

       Ambasádorom Bielej pastelky 2017 je skvelý futbalista, slovenský reprezentant a šesťnásobný držiteľ titulu Futbalista roka Marek Hamšík.

       Dňa 22. septembra 2017, t. j. v piatok sa zbierka realizovala aj v bušinskej škole.  1. a 2. vyučovaciu hodinu pripravení dobrovoľníci navštívili aj vašu triedu. Do zapečatenej pokladničky so štítkom ste mohli prispieť dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok bola pre vás plastová spinka s vyobrazením Bielej pastelky. Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať 71,02 eur.

       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať /S. Kučákovej, 8.B a S. Pallaimu, 9. trieda/, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        

       Ďakujeme Vám, že nám pomáhate písať príbeh Bielej pastelky...

       ... veď Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Tvorba básní na hodinách ANJ
      • Tvorba básní na hodinách ANJ

      • Minulý týždeň sme na hodinách angličtiny tvorili so žiakmi /8.A a 9. triedy/ zaujímavé básničky, ktoré sú označované pod názvom akrostich. Ide o metódu tvorivého písania.

       Akrostich /gr. akros = krajný; stichos = verš/ je báseň, v ktorej začiatočné písmená /slabiky/ veršov /strof/ čítané zhora nadol vytvárajú slovo, skupinu slov alebo vetu.

       Najznámejšou a najpoužívanejšou podobou akrostichu je tzv. pravý akrostich, v ktorom zhora nadol čítame meno alebo názov niečoho. Slová alebo vety, ktoré sa potom dopĺňajú by mali vyhovovať tematicky.

       Najprv sme si vysvetlili pravidlá tvorby týchto básní a prečítali sme si z učebnice a z pracovných zošitov príklady. Potom žiaci pracovali v skupinách a každá napísala jednu spoločnú básničku. Ako domácu úlohu dostali žiaci napísať akrostich, s témou podľa vlastného výberu.

       Žiakov táto aktivita zaujala a napísali veľmi pekné akrostichy. Vybrala som tri, ktoré sa mi páčili najviac:

       Girls try to get me mad,

       I try to make them sad.

       Run girl, you know my pain.

       Look! You are the dark and you are the light,

       Slowly I made you feel empty like a cup,

       Like pretending there´s something, we´re nothing.

       I love how she´s dancing,

       Knowing that you love me, too.

       Ending the day, going to sleep, seeing only your face,

       Boy I can be your saviour, everything that we´ve been through.

       One of a kind,

       You shine so bright,

       Sun of my life.

       Denisa Oláhová /9. trieda/

        

       Dreams never come true, said an old sad man,

       Really wanted his son to be proud of him,

       Ended his life before showing how proud he´s of his father,

       A young man ended his life because of a woman not deserving his love,

       Man! Your dad can´t stop crying, he´s slowly dying.

       Aneta Barányiová /9. trieda/

        

       Riding a bike is the best activity,

       Icy Coke is my favourite drink,

       Christina Aguilera sings the best songs,

       Hustle plays a big role in my life,

       American TV series are the best in the world,

       Rush in the game is giving me a lot of adrenaline,

       Drawing means a lot to me.

       Richard F. Jarolímek /8.A/

        

       Mgr. Helena Boriková

     • Cezpoľný beh
      • Cezpoľný beh

      • Dňa 28. septembra sa v Čebovciach konalo okresné kolo cezpoľného behu. Víťazkami družstiev sa stali naše žiačky z 8.A triedy:

       1. miesto - Marika Galambová

       2. miesto - Vivien Oláhová

       3. miesto - Katarína Horváthová

       Kráľovné okresného kola cezpoľného behu postúpili na krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. októbra v Žiari nad Hronom. 

       Krajského kola sa zúčastnilo 44 žiačok a z našich dievčat sa najlepšie umiestnila Marika Galambová na 28. mieste. 

       Gratulujeme!!!

       Mgr. Daniela Fekiačová

     • 1. účelové cvičenie
      • 1. účelové cvičenie

      • Dňa 8. septembra sa v areáli našej školy uskutočnilo 1. účelové cvičenie pre žiakov 2. stupňa.

       Cieľom bolo pripraviť žiakov na každodenný život vo svojom prostredí a pripraviť ich tak, aby dokázali čeliť nepriaznivým vplyvom, ktoré ohrozujú ich zdravie, prípadne i život.

       Teoretická časť účelového cvičenia sa uskutočnila na prvých dvoch vyučovacích hodinách. Bolo preberané učivo v zmysle platných učebných osnov učiva „Ochrana života a zdravia“ z daných tematických celkov:

       • riešenie mimoriadnych udalostí – civilná obrana
       • zdravotná príprava
       • pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana
       • dopravná výchova
       • výchova k bezpečnému správaniu

       Žiaci si svoje turistické zručnosti ako poznávanie topografických značiek a rôznych typov ohnísk precvičili na stanovišti turistika. Športové zručnosti a presnosť si žiaci vyskúšali pri hode granátom.

       Praktická časť 1. účelového cvičenia sa začala behom zdravia, keď si všetky triedy zabehli ako tím vopred stanovenú trasu a posúvali štafetový kolík ďalším triedam. Beh zdravia bol stručne predstavený pánom učiteľom Ing. Jaroslavom Strhárom, pred jeho štartom.

       Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného plánu účelového cvičenia. Triedy mohli získať na jednotlivých stanovištiach max. 10 bodov /teória – 5 bodov a disciplína – 5 bodov/.

       Triedy súťažili medzi sebou v dvoch kategóriách /1. kategória – 5. a 6. ročník; 2. kategória – 7. až 9. ročník/ s nasledovnými výsledkami:

       1. kategória                                     

       1. miesto - VI.B

       2. miesto - VI.A

       3. miesto - V. trieda

       2. kategória

       1. miesto - VIII.A

       2. miesto - IX. trieda

       3. miesto - VIII.B

       4. miesto - VII.A

       5. miesto - VII.B

       Prístup žiakov a spoluprácu s učiteľmi je možné hodnotiť veľmi kladne, vďaka čomu bol splnený aj cieľ účelového cvičenia. Účelovému cvičeniu prialo aj počasie a tak si žiaci aj dobre zašportovali.

       Mgr. Helena Boriková

       Foto: Mgr. Erika Pallaiová

     • Otvorenie školského roka 2017/2018
      • Otvorenie školského roka 2017/2018

      • 4. septembra sa znovu otvorili brány našej školy. Od skorého rána prichádzali do areálu školy starí známi žiaci, ktorí školu navštevovali aj v minulom školskom roku, ale tiež prváčikovia so svojimi rodičmi.

       Po oficialitách, hymne SR a básni k otvoreniu, predniesol svoj príhovor riaditeľ školy Mgr. Pavel Kukučka, ktorý privítal všetkých žiakov. Osobitne prvákov a deviatakov. Spomenul, aké novinky čakajú žiakov, hovoril o triednych učiteľoch a umiestneniach tried.

       Po pánovi riaditeľovi vystúpil starosta obce, Ing. Zoltán Végh. Prihovoril sa žiakom a zaželal im veľa úspechov.

       Následne sa žiaci rozišli do svojich tried, kde im triedni učitelia sprostredkovali základné aktuálne informácie.

       Mgr. Pavel Kukučka /riaditeľ školy/

       Foto: Mgr. Erika Pallaiová

     • Koncoročný výlet žiakov 2. stupňa
      • Koncoročný výlet žiakov 2. stupňa

      • Dňa 2. júna 2017 sa 43 žiakov II. stupňa bušinskej základnej školy spolu s pedagogickým dozorom (PaedDr. Cirbusovou, PaedDr. Ing. Kalmárovou a Mgr. Pallaiovou) vybrali na potulky po Slovensku. Našou cieľovou stanicou bol kaštieľ Svätý Anton a  Banská Štiavnica. 

       Prvou neplánovanou zastávkou na ceste za poznaním našich pamiatok bolo neobvyklé miesto, ktoré sme pôvodne nemali ani na pláne navštíviť. Bol to Motorest Devičie (chvíľka na ponaťahovanie kostí a čerstvý vzduch), v areály ktorého sa nachádza množstvo exotického vtáctva a jazierko s veterným mlynom.  

       Ďalšia už plánovaná zastávka bol Koháriovský kaštieľ, známy ako kaštieľ Svätý Anton. Bol dostavaný v roku 1750 a jeho dejiny sú úzko späté s rodmi Koháry a Coburg. Spôsob života, vkus a záľuby spomínaných rodín odzrkadľujú bohato zariadené salóny s pôvodným nábytkom. Legenda hovorí o symbolike kalendára. Pôvodne mal 4 vchody (ročné obdobia), 7 arkád (dní v týždni), 12 komínov (mesiacov v roku), 52 izieb (týždňov v roku) a 365 okien (dní v roku). Súčasťou našej prehliadky  bola aj poľovnícka expozícia s diorámami zvierat.

       Spoločné foto na nádvorí s fontánkou, kúpa suvenírov, chvíľa na uhasenie hladu, príjemné osvieženie a putovanie pokračovalo ďalej do banského múzea, konkrétne do Štôlne Bartolomej.

       Je to najdlhšia baňa na zlato, ktorá sa nachádza západne od centra mesta Banská Štiavnica.  Pochádza zo 17. storočia. Jej dĺžka je cca 400 metrov. Bol to pre nás extra zážitok, pretože prehliadku podzemia sme po úvodnej inštruktáži a zhliadnutí zaujímavého filmu absolvovali v „štýlovom oblečení“ (vystrojení prilbou, plášťom a lampou).

       V podzemí  sme  sa čo to dozvedeli o fáraní baníkov, zoznámili sme sa so starými banskými nástrojmi a zariadením, vyskúšali  si vozne, ktorými sa baníci dopravovali do bane a videli vrtné súpravy, ktoré im pomáhali podzemné bohatstvo dostať na povrch.  

       Úžasný zážitok z bane nás sprevádzal aj po ceste do Banskej Štiavnice. Námestie Svätej Trojice s historickými budovami a pamiatkami nám ponúklo nielen pastvu pre oči, ale aj Mineralogickú expozíciu s vyše 400 druhmi minerálov z celého sveta. Súčasťou prehliadky bolo aj interaktívne múzeum a Geobádateľňa.

       Deň plný zážitkov a nových zaujímavostí sme zavŕšili v nákupnom centre Európa vo Zvolene. Pochutnali sme si na dobrom jedle, osviežili sa zmrzlinou a nakúpili drobnosti pre seba a svojich najbližších.

       Bol to pre nás (myslíme, že hovoríme za všetkých) deň nielen plný zážitkov, ale aj úsmevných chvíľ, ktorý zanechá milú spomienku v každom z nás. 

        

       Žiaci 8.A (Aneta Barányiová, Martina Huďanová, Samuel Pallai, Norbert Szikora) a Mgr. Erika Pallaiová 

     • Boli sme v telke!
      • Boli sme v telke!

      • V piatok, 16. júna, sa žiaci najmä 5. a 6. ročníkov našej školy zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej edukatívnej relácie, ktorú vysielajú v dopoludňajších hodinách na STV1 pod názvom DAJ SI ČAS.

       Táto relácia nie je určená len starším žiakom, ale širokému okruhu divákov. Je to prvá relácia svojho druhu na obrazovkách slovenských televízií. Nejde o klasickú súťažnú-edukatívnu reláciu, ale o moderný projekt, ktorý aktuálnym, dynamickým vizuálnym jazykom, prostredníctvom zábavných súťaží ponúka divákom zaujímavé informácie.

       DAJ SI ČAS zábavnou formou približuje divákom život a diela svetoznámych osobností. Našou témou bol JULES VERNE, francúzsky spisovateľ sci-fi a dobrodružného žánru, ktorého knihy sú dodnes obľúbené hlavne medzi mládežou.

       Náš súťažný, modrý tím tvorili štyria piataci - Peter Baláž /5.A/, Bryan Botoš /5.A/, Martina Huszárová /5.B/, Michaela Kováčová /5.B/. Zmerali si sily s červeným tímom, ktorý tvorili piataci z Púchova.

       Súťažili v 5 súťažných kolách, počas ktorých riešili zadania súvisiace s témou - JULES VERNE. Moderátori súťaže Mona a Mimo komunikovali so súťažiacimi s vtipom a modernými vizuálnymi prvkami. Pri súťažných hrách bol kladený dôraz na detskú súťaživosť a prirodzenú radosť z pohybu.

       Víťazný tím získal poukážku v hodnote 200,- EUR a tím s menším počtom bodov zaujímavé knižky. A ako to dopadlo??? Dozviete sa ak budete sledovať reláciu DAJ SI ČAS v sobotu 23. septembra o 9:05 na STV1.

       P.S. Žiaci vyšších ročníkov navštívili ZOO, ktorá sa nachádza neďaleko budovy RTVS.

       Mgr. Helena Boriková

     • ŠOH 2017
      • ŠOH 2017

      • Žiaci ZŠ s MŠ v Bušinciach oslávili Medzinárodný deň detí pohybom a športovým zápolením. Už po tretíkrát za sebou bola totiž riaditeľstvom školy vyhlásená a zorganizovaná školská športová olympiáda.

       Ako hosť bol tento raz pozvaný rovesník žiakov, jedenásťročný Miško Bartko z II. ZŠ Veľký Krtíš. Športovec, karatista, reprezentant SR, majster SR, účastník MS a ME, držiteľ niekoľkých medailí.

       Z posledných ME v karate detí, mládeže a dospelých organizácie WUKF, ktoré sa konali v rumunskej Cluj-Napoce si priniesol z disciplíny kata družstiev /chlapcov 11 r. all styles/ zlatú medailu.

       Na otvorení podujatia ho privítala spolu s ďalšími hosťami /o. i. starostom obce Bušince – Ing. Z. Véghom/ pani zástupkyňa Mgr. Strhárová.

       Stalo sa tak po zaznení slovenskej štátnej hymny. Žiakov pozdravil a prihovoril sa im riaditeľ školy p. Mgr. Kukučka, ktorý sa v krátkosti zmienil o vzniku a histórii OH. K sviatku zablahoželal žiakom aj starosta obce.

       Pani zástupkyňa vyspovedala hosťa otázkami zo športového účinkovania i zo súkromia. Odpovede boli pohotové a nepochybne charakterizovali mladého športovca.

       Ten po zaznení olympijskej hymny a po rozvinutí štylizovanej olympijskej vlajky žiakmi Dominikom Bačom a Petrom Mitterom otvoril olympiádu slovami: „Týmto považujem školské olympijské hry 2017 za otvorené!“

       Sľuby za športovcov predniesli žiaci Mária Galambová  a Marco Dívald, za rozhodcov predniesol sľub pán učiteľ Mgr. Lavrík.

       Pochodeň s olympijským ohňom priniesli  k pripravenému miestu žiaci Jakub Strhár a Sebastián Berky.

       Po technických pokynoch sa žiaci presunuli na športoviská, na ktorých súťažili vo viacerých disciplínach.

       Po skončení športového diania boli najlepší jednotlivci ocenení riaditeľom školy zlatými, striebornými a bronzovými medailami a putovnými pohármi pre najlepších športovcov.

        

       Vyhodnotenie jednotlivých súťažných disciplín:

       1. stupeň: I. kategória /1. – 2. ročník/

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Alex Ďuro

       1. trieda

       2.

       Olívia Botošová

       2. trieda

       3.

       Oliver Števka

       1. trieda

       Hod kriketovou loptičkou

       1.

       Alex Ďuro

       1. trieda

       2.

       Zlatko Kováč

       2. trieda

       3.

       Nikolas Görči

       2. trieda

       Vytrvalostný beh

       1.

       Olívia Botošová

       2. trieda

       2.

       Sofia Vámošová

       2. trieda

       3.

       Alex Ďuro

       1. trieda

       Skok z miesta

       1.

       Alex Ďuro

       1. trieda

       2.

       Sofia Vámošová

       2. trieda

       3.

       Oliver Števka

       1. trieda

       1. stupeň: II. kategória /3. – 4. ročník/

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Karin Belová

       3.B

       2.

       Laura Vámošová

       3.B

       3.

       Jakub Strhár

       3.B

       Hod kriketovou loptičkou

       1.

       Ladislav Bielik

       4. trieda

       2.

       Dávid Ivan Babka

       3.B

       3.

       Jakub Strhár

       3.B

       Vytrvalostný beh

       1.

       Karin Belová

       3.B

       2.

       Jakub Strhár

       3.B

       3.

       Laura Vámošová

       3.B

       Skok z miesta

       1.

       Jakub Strhár

       3.B

       2.

       Karin Belová

       3.B

       3.

       Mathias Ružinský

       3.A

        

       2. stupeň: Mladší žiaci

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Richard Kováč

       7.B

       2.

       Marco Dívald

       7.A

       3.

       Mário Motoška

       5.B

       Hod medicimbalom

       1.

       Nikolas Sabadoš

       7.B

       2.

       Juraj Oláh

       6.B

       3.

       Richard Ambrózi

       6.A

       Vytrvalostný beh

       1.

       Marco Dívald

       7.A

       2.

       Mário Motoška

       5.B

       3.

       Dominik Bača

       6.A

       Skok z miesta

       1.

       Martin Ivan

       7.A

       2.

       Richard Kováč

       7.B

       3.

       Nikolas Sabadoš

       7.B

       2. stupeň: Mladšie žiačky

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Vivien Oláhová

       7.A

       2.

       Klaudia Grláková

       5.B

       3.

       Vanesa Botošová

       6.A

       Hod medicimbalom

       1.

       Vivien Motošková

       6.B

       2.

       Viktória Šarközyová

       5.A

       3.

       Kristína Tóthová

       7.A

       Vytrvalostný beh

       1.

       Vivien Oláhová

       7.A

       2.

       Evelin Kissová

       6.A

       3.

       Vanesa Botošová

       6.A

       Skok z miesta

       1.

       Vivien Oláhová

       7.A

       2.

       Evelin Kissová

       6.A

       3.

       Vanesa Botošová

       6.A

        

       2. stupeň: Starší žiaci

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Dušan Tóth

       7.B

       2.

       Róbert Bablena

       8.B

       3.

       Jaroslav Kováč

       8.B

       Hod medicimbalom

       1.

       Róbert Bablena

       8.B

       2.

       Denis Botoš

       7.A

       3.

       Pavel Andok

       8.B

       Vytrvalostný beh

       1.

       Róbert Bablena

       8.B

       2.

       Sebastián Berky

       7.B

       3.

       Pavel Andok

       8.B

       Skok z miesta

       1.

       Róbert Bablena

       8.B

       2.

       Brett Peter Oláh

       8.A

       3.

       Alex Botoš

       8.B

       2. stupeň: Staršie žiačky

       Beh na 50m

       Miesto

       Meno a priezvisko

       Trieda

       1.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       2.

       Marika Galambová

       7.A

       3.

       Miroslava Oláhová

       7.B

       Hod medicimbalom

       1.

       Miroslava Oláhová

       7.B

       2.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       3.

       Vanesa Oláhová

       8.B

       Vytrvalostný beh

       1.

       Marika Galambová

       7.A

       2.

       Nikoleta Mészárošová

       8.A

       3.

       Sabina Tóthová

       7.B

       Skok z miesta

       1.

       Laura Ladošová

       9. trieda

       2.

       Patrícia Botošová

       9. trieda

       3.

       Patrícia Lekýrová

       9. trieda

        

       Najlepší športovec: Róbert Bablena /8.B/

       Najúspešnejšia trieda: 7.A

       Mgr. Pavel Kukučka /text/, Mgr. Helena Boriková /vyhodnotenie/

     • Klenoty Slovenska
      • Klenoty Slovenska

      • Dňa 12. mája sa v priestoroch našej telocvične uskutočnilo predstavenie divadelno-šermiarskej kumpánie TresC /Tres Companeros/ pod názvom Klenoty Slovenska. Bol to 40 minútový historicko ladený náučný príbeh o slovenských skvostoch plný dobových kostýmov a rekvizít.

       V predstavení sa naši žiaci oboznámili s významnými slovenskými skvostmi, medzi ktorými boli meď, zlato, zlatá ruda, krása slovenských žien, Jánošík, Štúr. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapojení do programu.

       Mgr. Helena Boriková

     • Rozprávkové vretienko
      • Rozprávkové vretienko

      • Rozprávka ako jeden z najstarších umeleckých útvarov sprevádza ľudstvo až do súčasnosti v rôznych modifikáciách. Rozprávkové vretienko sa ju snaží uchovávať a zároveň oživovať detskou recitačnou a prednesovou formou z veľkej časti v jej pôvodnej podobe. Nie v polohe tvorcu príbehov, ale oživovateľa rozprávky.

       Dňa 2. mája sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže pod názvom Rozprávkové vretienko. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii /žiaci prvého stupňa/ zvíťazil žiak 4. ročníka Adrián Olách a 2. miesto bolo udelené jeho spolužiačke Kataríne Kériovej. V druhej kategórii /žiaci druhého stupňa/ sa na 2. mieste umiestnil Béla Ádám, žiak 6.A triedy.

       Na obvodnom kole, ktoré sa organizovalo 4. mája v CVČ vo Veľkom Krtíši dosiahli naši žiaci veľmi dobré výsledky. Žiak Adrián Olách vyhral v I. kategórii a Béla Ádám skončil na 3. mieste v II. kategórii.

       Výkony žiakov hodnotila odborná trojčlenná porota, ktorá sa zamerala na prednes, zvládnutie techniky, zvukovú a vizuálnu stránku prednesu, vhodnosť textu pre danú kategóriu a schopnosť recitátora zaujať poslucháčov.

       Obom našim žiakov blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj pri budúcich výkonoch v recitačných súťažiach.

       Mgr. Helena Boriková

     • Marec - mesiac knihy
      • Marec - mesiac knihy

      • Marec sa neodmysliteľne spája nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Ako MESIAC KNIHY bol prvýkrát vyhlásený v roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu. Tento legendárny šíriteľ slovenskej a českej knihy a tým aj osvety a vzdelanosti sa narodil aj zomrel v marci. Hoci bol slepý, natoľko miloval knihy, že sa mu stali osudom. Trápili ho problémy so zrakom a tak po nociach, kedy už vôbec nevidel a nemohol čítať, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali. Cestoval po celom Slovensku, čo mu umožnilo spájať knihy s predajom a šíriť osvetu. Zachránil mnoho kníh pred pálením a tým prispel ku vzniku knižníc.

       Žiaci našej školy si MAREC pripomenuli aj výtvarným prevedením súťaže pod názvom: Kniha – kamarátka, s ktorou rád/a trávim voľný čas (Návrh na obal knihy...).

       Do súťaže sa zapojili triedy: II. trieda, IV. trieda, V. A, V. B, VI. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. A a IX. trieda.

       Všetkým, ktorí sa do spomínanej súťaže zapojili „ďakujem“ a víťazom srdečne „blahoželám“. Moje úprimné poďakovanie však patrí aj pedagógom za ich usmernenie a pomoc (Mgr. K . Bariakovej, Mgr. M. Danielovej, Mgr. A. Pokornej a PaedDr. Ing. Kalmárovej). Výtvarné práce žiakov si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule školy.

       Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: Návrh na obal knihy...

       I. stupeň

       1. miesto: J. Dobra, R. Rusnák, L. Bielik  (4.tr.)

       2. miesto: S. Vámošová, N. Görči (2.tr.)

       3. miesto: J. Rusnáková (2.tr.), A. Olách (4.tr.)

        

       II. stupeň

       1. miesto: L.Botošová (9.tr.), M. Huďanová (8.A)

       2. miesto: J. Vámoš (9.tr.), M. Kováčová (5.B), S. Pallai (8.A)

       3. miesto: R. Ďurová (6.A), K. Bercsényi (5.A)

        

       „Život je ako kniha. Nehodnotí sa podľa počtu strán, ale podľa kvality obsahu.“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová