• Novinky

     • Marec mesiac knihy
      • Marec mesiac knihy

      • Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari, ale od roku 1955 aj s knihou. Kniha, najväčší a najlepší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

       Spolu so žiakmi sme sa rozhodli, že aj hodiny angličtiny môžu byť trošku iné ako tie ostatné a pár hodín sme sa i my venovali len čítaniu. Marec je mesiacom knihy. Spolu so žiakmi z 5. ročníka a 6.B sme sa venovali čítaniu rozprávkovej knihy – prečítali sme si rôzne rozprávky ako Tri malé prasiatka, O veľkej repe, Ako išlo vajce na vandrovku, ... a so žiakmi zo 7.A a 8.B sme zvládli prečítať knihu od Mary Shelley s názvom Frankenstein.

       Dôležitosť kníh je niečo, čo si všetci uvedomujeme. Ak naši žiaci čítajú, vzdelávajú sa, obohacujú si svoju slovnú zásobu, snívajú, dívajú sa na svet z inej perspektívy, podporujú svoju predstavivosť a fantáziu.

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Fantazijné zviera
      • Fantazijné zviera

      • Súkromná základná umelecká škola vyhlásila 6. ročník výtvarnej súťaže na tému: Fantazijné zviera. Formát práce maximálne A3 a technika bola ľubovoľná. Išlo o spracovanie témy, pri ktorej sa spojí viac zvierat do jedného a vytvorí sa zviera, ktoré bežne neexistuje, ale v našich predstavách áno. 

       Do súťaže sme poslali štyri práce a to nasledujúcich žiakov: Samuel Pallai /9. trieda/, Alexa Zólyomiová /2. trieda/, Daniel Ivan /5.trieda/ a Simona Sukupčáková /6.B/.

       Všetkým svojim žiakom chcem poďakovať za usilovnosť a kreatívne spracovanie témy.

       Gratulujeme Samuelovi Pallaiovi z 9. triedy, ktorý získal 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Hasičská súťaž - Požiar v domácnosti
      • Hasičská súťaž - Požiar v domácnosti

      • ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SR vo Veľkom Krtíši v spolupráci s OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO ZBORU vo Veľkom Krtíši vyhlásili okresnú súťaž detí vo výtvarnom prejave pre školský rok 2017/2018 na tému: Požiar v domácnosti.

       Okresné kolo sa vyhlasovalo na základe celoslovenského kola – 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave, ktorá bola vyhlásená spoločne s generálnym sekretariátom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezidentom Hasičského záchranného zboru.

       Technika a formát práce boli ľubovoľné. Do súťaže sme poslali deväť prác a to nasledovných žiakov: Juraj Dobra /5.trieda/, Peter Krahulec /5.trieda/, Matej Dobra /1.A/, Daniel Ivan /5.trieda/, Marek Kučák /6.A/, Martin Bariak /6.A/, Peter Baláž /6.A/,Bryan Botoš /6.A/ a Dominik Bača /7.A/.

       Touto cestou chcem poďakovať svojim žiakom za pekné spracovanie témy a vytrvalosť, ktorú si výtvarné práce vyžadujú.

       Veľký úspech dosiahol so svojou prácou Daniel Ivan z 5. triedy, ktorý sa umiestnil v celoslovenskom kole súťaže na 1. mieste - GRATULUJEME!!!

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Grafický návrh obálky žiackej knižky
      • Grafický návrh obálky žiackej knižky

      • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 vyhlásila spoločnosť ŠEVT výtvarnú súťaž – Grafický návrh obálky žiackej knižky. Jedná sa už o 18. ročník súťaže, kde si žiaci mohli vybrať z dvoch tém: krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti alebo ľubovoľnú tému. Naši žiaci si zvolili ľubovoľnú tému, pričom sa do súťaže mohli poslať len tri práce.

       Žiaci pracovali na formát A4 a tému spracovávali ľubovoľnou technikou. Práca nesmela obsahovať text a mali sa používať sýte farby. Tento rok majú možnosť vyhrať aj žiaci, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojim spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita. Dve víťazné práce budú preto použité na tlač obálky zošitov.

       Do súťaže sme poslali práce nasledovných žiakov: Alexa Zólyomiová /2. trieda/, Nela Vámošová /2. trieda/ a Simona Sukupčáková /6.B/.

       Za usilovnosť, vytrvalosť a kreatívnu prácu chcem touto cestou poďakovať všetkým svojim žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Veľká noc na hodinách anglického jazyka
      • Veľká noc na hodinách anglického jazyka

      • K príchodu jari neodmysliteľne patria aj veľkonočné sviatky a tradície, ktoré sa s nimi spájajú. 

       Veľká noc patrí medzi najkrajšie a najfarebnejšie obdobia roka. Od pôstneho obdobia cez vynášanie Moreny až po šibačku a oblievačku, tento čas roka je plný zvykov, ktoré robia slovenský folklór ešte pestrejším. Medzi najznámejšie symboly týchto sviatkov patria baránok, kríž, oheň, kraslice, zajačik, sviečka a korbáč.

       Tradície a symboly spojené s veľkonočnými sviatkami na Slovensku sme si so žiakmi pripomenuli na hodinách anglického jazyka aj formou súťažných úloh: lúštenie osemsmeroviek na čas a tvorba prezentácií, projektov, ale aj básničiek.

       Osemsmerovky s veľkonočnou tematikou lúštili piataci, šiestaci a siedmaci v škole a projekty, ako aj prezentácie tvorili žiaci doma.

       S kolegyňou Jankou Kalmárovou by sme sa chceli poďakovať hlavne žiakom, ktorí venovali svoj voľný čas angličtine a rozhodli sa tvorivo pracovať na zadanej téme - EASTER.

       Spolu so žiakmi Vám všetkým prajeme HAPPY  EASTE!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Prednáška s ornitológmi
      • Prednáška s ornitológmi

      • Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlive - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) sa usiluje chrániť voľne žijúce vtáctvo a jeho biotopy, pracujúc s ľuďmi smerom k trvalej udržateľnosti vo využívaní prírodných zdrojov.

       Dňa 28. marca 2018 sa na našej škole konala prednáška o ochrane vodných vtákov. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Páni lektori mali pripravenú zaujímavú prezentáciu s množstvom fotografií chránených vodných vtákov. Žiaci mohli vidieť napr. kaňu močiarnu, bučiačika močiarneho, bociana bieleho a rybárika riečneho. Veľmi zaujímavé bolo, že žiaci si mohli vypočuť aj hlasové prejavy niektorých vtákov.

       BOCIAN BIELY (Ciconia ciconia) – najviac hniezd má práve v našej dedine Bušince. Prilietava sem až 50 párov. Je to brodivý vták, z čeľade bocianovité. Typickým zvukovým prejavom je klopanie zobákom. Tým sa bociany zdravia na hniezde. Hlavnú časť potravy tvoria žaby, a iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz a jeho larvy, hraboše a krty. Samica znáša 2 – 5 vajec. Dva mesiace po vyliahnutí sa mláďatá učia lietať.

       Okrem chránených druhov vtákov sa žiaci oboznámili aj s opatreniami na obnovu a zlepšenie stavu mokradí a lúk v CHVÚ Poiplie. Na záver prednášky páni lektori rozprávali o odchyte a krúžkovaní vtákov a o práci priamo v teréne.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Život a práca zrakovo postihnutých ľudí
      • Život a práca zrakovo postihnutých ľudí

      • Dňa 23. 3. 2018, t. j. v piatok sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom: „Život a práca zrakovo postihnutých ľudí“ /2. vyučovacia hodina pre 2. ročník a 3. a 4. vyučovacia hodina pre 7. ročníky/.

       Beseda sa realizovala v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Je to občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poskytujú sociálne služby, obhajobu záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí. Odborní pracovníci naučia klientov zvládať základné každodenné činnosti priamo v domácom prostredí. 

       Pani Oláhová a Paučová informovali žiakov o spôsobe fungovania zrakovo postihnutých ľudí. Predstavili žiakom ako čítajú knihy nevidiaci a slabozrakí, žiaci mali možnosť vidieť lupy na čítanie, Braillovo písmo, počítač so špeciálnymi programmi pre nevidiacich a slabozrakých, pexeso, hodinky a ďalšie iné pomôcky. Vyskúšali si chôdzu so slepeckou palicou s klapkami na očiach, mali možnosť napísať si Braillovým písmom svoje meno a podobne. Mimoriadne pútavé rozprávanie doplnené vlastnými skúsenosťami zaujalo žiakov natoľko, že ich otázky nekončili ani cez prestávku.

       Moje úprimné poďakovanie patrí pani Oláhovej a Paučovej, vedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú besedu realizovať a v neposlednom rade žiakom, ktorí boli disciplinovaní a aktívne sa zapájali do besedy.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Dňa 23. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Zo školského kola postúpili Martin Ivan (8.A) a Adam Števka (8.A).

       Chemická olympiáda je veľmi náročná a je určená hlavne pre žiakov 9. ročníkov. Títo žiaci sa svedomito pripravovali v popoludňajších hodinách na doučovaní z chémie a v domácom prostredí. Za ich prípravu nad rámec bežnej chémie sa im chcem poďakovať.

       Obidvaja sa stali úspešnými riešiteľmi. Martin Ivan sa stal dokonca víťazom okresného kola chemickej olympiády. Adam Števka skončil na ôsmom mieste.

       Blahoželám obom žiakom k danému úspechu.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Prednáška pre dievčatá o dospievaní
      • Prednáška pre dievčatá o dospievaní

      • Dňa 19. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška s lektorkou Mgr. Holecovou.

       Obsahom prednášky bolo: anatómia ženských pohlavných orgánov, ženské pohlavné hormóny, puberta – uvedomenie si seba samej, psychické a sociálne dozrievanie, menštruácia, menštruačný cyklus, správne hygienické návyky, vhodná životospráva, stres – ako sa s ním vysporiadať a ako uvoľniť napätie. Dievčatá zo 7.A a 7.B triedy pozorne počúvali a určite sa dozvedeli aj nové informácie v danej oblasti.

       V závere dostali balíčky s názvom Súprava pre moju každodennú hygienu.

       PaedDr. Eva Cirbusová, Mgr. Erika Pallaiová

     • Basketbal dievčat ZŠ
      • Basketbal dievčat ZŠ

      • Dňa 16.2.2018 sa vo Veľkom Krtíši uskutočnilo okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ. Naše dievčatá obsadili krásne 3. miesto. Gratulujeme dievčatá!!!

       VIII.A                           

       Marika Galambová                                

       Kristína Tóthová                                                                             

       Vivien Oláhová                                         

       Jana Botošová                                          

       Katarína Horváthová

       VII.A

       Rebeka Ďurová

       Natália Kováčová

       Evelin Kissová

       Vanesa Botošová

       VII.B

       Vivien Motošková

       Alexandra Kováčová

        

       Mgr. Daniela Fekiačová

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 5.2.2018 do 9.2.2018 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 9 žiakov a 4 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Ing. Jaroslav Strhár, zdravotnú starostlivosť vykonávala Veronika Janíčeková.

       LV sa začal v pondelok 5.2.2018 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 9.2.2018 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v troch izbách sme sa prezliekli a vybrali sa na zjazdovku, kde po zaradení do skupín (podľa preukázaných lyžiarskych schopností) prebiehal samotný základný alebo zdokonaľovací výcvik. Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).

       Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky tri izby získali maximálny počet bodov, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.

       LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.

       Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni. Až na zranenie žiačky v utorok sa nevyskytli žiadne závažné problémy.

       Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyhodnotenie lyžiarskeho preteku:                          

       1. malý slalom:                                                                  

           P. Baláž - 29,6s

           L. Bielik - 32,6s

       2. veľký slalom:

       a) základný LV

           I. miesto- Ronald Oláh - 38,3s             

           II. miesto - Máté Nagy - 56,5s             

           Juraj Dobra - 36s+penalizácia

           Kristián Bercsényi - 35,8+penalizácia

       b) zdokonaľovací LV          

            I. miesto - Martin Ivan - 30,8s                       

            II. miesto - Dominik Bača - 33,0s                       

            III. miesto - Daniel Ivan - 33,8s                       

            Nikolas Sabadoš     34,8s

            Martina Huďanová 39,6s

       Ing. Jaroslav Strhár

     • Vtáčie búdky
      • Vtáčie búdky

      • V zimných mesiacoch si našu pomoc zaslúžia vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto spríjemňovali pobyt v prírode svojím štebotaním. Prikrmovať začíname počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou prikrývkou. Vtedy sa  vtáčikom hľadá potrava veľmi ťažko a radi privítajú našu pomoc.

       Preto sa aj naša škola rozhodla vyhlásiť súťaž „O najkrajšiu vtáčiu búdku“. Vtedy sme ešte nevedeli, že súťaž bude mať taký veľký úspech. Svoje búdky a kŕmidlá predstavilo 17 žiakov. Ich práce boli naozaj originálne a bolo ťažké vybrať 3 najkrajšie.

       Nakoniec sme sa rozhodli, že odmeníme všetkých 17 žiakov. Veľké ĎAKUJEME patrí nielen žiakom, ale aj ich rodičom, ktorí svoj voľný čas využili na dobrú vec.

       Mgr. Mária Danielová

     • Karneval
      • Karneval

      • Dňa 9. februára sa na našej škole uskutočnil karneval.

       Do súťaže o najkrajšiu masku  sa zapojilo 60 žiakov. Masky boli rozmanité. Mohli sme vidieť: čarodejnice, princezné, zvieratká a rôzne rozprávkové postavičky. Ocenených bolo 20 masiek, prevažne ručne vyrobených. Po vyhodnotení masiek mali deti diskotéku. O vydarenej akcii svedčia aj fotografie na našej stránke.

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí si so svojimi deťmi pripravili skutočne nádherné masky.

       Mgr. Marta Valocková, Mgr. Jana Šajgalíková

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Dňa 9. januára sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povesti ŠALIANSKY MAŤKO J. C. HRONSKÉHO. Je to súťaž pre žiakov 2. - 7. ročníkov základných škôl, ktorá rozvíja, prehlbuje a upevňuje zručnosti žiakov v umeleckom prednese a vytvára trvalý vzťah k slovenskej ľudovej slovesnosti. 

        

       Výsledky školského kola:

       II. kategória

       1. miesto - Adrián Olách /5. trieda/

       3. miesto - Klára Rozália Oláhová /4.A/

       III. kategória

       1. miesto - Simona Sukupčáková /6.B/

       2. miesto - Monika Gorčiová /6.B/

       3. miesto - Béla Ádám /7.A/

       Víťazi jednotlivých kategórií sa zúčastnili okresného kola 26. januára vo Veľkom Krtíši, kde Adrián Olách získal 2. miesto. GRATULUJEME!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Jedličková v 6.A
      • Jedličková v 6.A

      • 22. december sme spolu s mojimi žiakmi strávili spoločne v triede pri ozdobenom vianočnom stromčeku, navodením predvianočnej atmosféry.

       Ráno sme išli na nákupy, aby sme si rôznymi dobrotami vylepšili program tohto dňa. Po príchode späť do školy sa žiaci rozdelili do troch skupín, ktoré potom riešili úlohy, ktoré som im pripravila. Každá skupina si spoločne vybrala meno a potom sa mohlo začať súťažiť. Prvou úlohou bolo odpovedať správne na 15 otázok spojených s vianočnými zvykmi a tradíciami, pričom si vyberali z troch možností. Pri druhej aktivite každá skupina mala uhádnuť desať symbolov Vianoc, ktoré sa skrývali pod farebnými ozdobami na vianočnom stromčeku zobrazenom na interaktívnej tabuli. Žiaci sa pri plnení úloh veľmi dobre zabávali a pochutnávali si na čipsoch a sladkostiach, ktoré nakúpili.

       Všetkých nás potešila tvorba stromčekov želaní a prianí pre každého z nás. Snažili sme sa do Nového roka 2018 popriať si navzájom veľa dobrého, ako napríklad šťastie, zdravie, lásku, úspechy v škole, ale aj v osobnom živote.

       Po dobre vykonanej práci prišla odmena vo forme chutnej pizze, ktorá zmizla z tanierov za pár minút.

       V mene všetkých žiakov 6.A triedy, ako aj v mojom, Vám chcem popriať ŠŤASTNÉ A VESELÉ VIANOCE A ÚSPEŠNÝ NOVÝ ROK 2018!!!

       Mgr. Helena Boriková /triedna učiteľka 6.A triedy/

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • Vianočné trhy sa na hlavnej chodbe bušinskej školy konali už tradične aj tento rok. 21. december 2017 bol venovaný práve týmto trhom, ktoré svojou atmosférou umocňovali čas pred najkrajšími sviatkami roka. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný.

       Vopred pripravené lavice určené pre všetky triedy sa bleskovou rýchlosťou zapĺňali všetkým tým, čo si žiaci priniesli.

       Slané i sladké dobroty, nápoje, či párok v rožku, ale aj ručne vyrobené výrobky ako anjeliky, svietniky, obrazy, náramky, náhrdelníky a mnoho iného lákalo okoloidúcich. Nechýbala ani tombola žiakov VIII.A triedy, ktorá zožala veľký úspech aj tento rok. Novinkou tomboly bola špeciálna cena triednej učiteľky Mgr. Katky Bariakovej a to VEĽKÁ TORTA, ktorú po náhodnom žrebovaní vyhrala pani uč. Mgr. Helena Boriková. Myslím, že aj tento rok si každý našiel to svoje...

       Nechýbali vianočné melódie, ktoré nám spríjemňovali pohodu a znásobovali čaro blížiacich sa Vianoc.

       Veľké ĎAKUJEM patrí pánovi riaditeľovi Mgr. P. Kukučkovi nielen za úvodné slová, ale aj za možnosť realizovať vianočné trhy, všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou vianočných trhov, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení vianočných trhov.

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Workshopy v Gymnáziu vo Veľkom Krtíši
      • Workshopy v Gymnáziu vo Veľkom Krtíši

      • Dňa 20. decembra sme sa s kolegyňou Jankou Kalmárovou a so žiakmi ôsmeho a deviateho ročníka /ktorí mali záujem/ zúčastnili tvorivých dielní, ktoré organizovalo riaditeľstvo Gymnázia A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

       Predvianočnú atmosféru nám gymnazisti spestrili kultúrnym programom a vedomostno- zábavnými aktivitami v rôznych cudzích jazykoch, medzi ktorými bola angličtina, nemčina, francúzština, španielčina a ruština. 

       V anglickom jazyku sme si pozreli divadelnú scénku Snehulienka a sedem trpazlíkov, ktorá zožala veľký divácky úspech vďaka veľmi presvedčivým hereckým výkonom. V nemeckom jazyku zaznela pieseň Jingle Bells a ďalšie vianočné pesničky sme si vypučuli aj v španielskom a ruskom jazyku. Tú najznámejšiu časť z rozprávky o Mrázikovi sme si pozreli a vypočuli v pôvodnej ruskej verzii.

       Po kultúrnom programe boli pre žiakov pripravené workshopy tematicky zamerané na krajiny ako Veľká Británia, Nemecko, Španielsko, Francúzsko či Rusko. Cieľom bolo zapojiť žiakov do jazykových aktivít, vtiahnuť ich do kultúry jednotlivých krajín, overiť si schopnosti hovoriť cudzím jazykom, dozvedieť sa veľa zaujímavostí o cudzích krajinách a taktiež sa pri tom vynikajúco zabaviť. 

       Veľmi pekne ďakujeme organizátorom za pozvanie a tešíme sa na stretnutie o rok!!!

        

       THANK YOU!   DANKE SCHON!   MERCI!   GRACIAS!   SPASIBA!

        

       Mgr. Helena Boriková

     • Čaro Vianoc - súťaž v aranžovaní
      • Čaro Vianoc - súťaž v aranžovaní

      • Tradičná súťaž v aranžovaní na SOŠ v Želovciach sa uskutočnila dňa 19. 12. 2017. Z našej školy sa súťaže zúčastnili traja žiaci (jedno družstvo) – Natálka Kováčová (7.A), Samko Pallai (9. trieda) a Julko Baláž (9. trieda).

       Súťažné úlohy boli dve:

       1. vianočný svietnik – doba aranžovania max. 60 min. – súťaž jednotlivcov,

       2. vianočná dekorácia hrantíka (válovca) do okna z exteriéru – doba aranžovania max. 60 min. –súťaž družstiev.

       Spomedzi všetkých súťažiacich, ktorých bolo až 21, vyhral Samko PALLAI v prvej súťažnej úlohe. Ku krásnemu 1. miestu mu blahoželáme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné hodnotenie bodov sa skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov za čas. Súťaž je organizovaná v šiestich kategóriách, podľa jednotlivých ročníkov (P3, P4, P5, P6, P7, P8).

       Cieľom súťaže je podchytiť záujem o matematiku; rozširovať a prehlbovať vedomosti žiakov v matematike; prispieť k efektívnemu využívaniu voľného času; popularizovať matematiku a podchytiť potencionálne talenty na matematiku.

       Výsledky školského kola 39. ročníka Pytagoriády sú:

       P3

       1. miesto: Marcel Rácz /3. trieda/

       2. miesto: Sofia Vámošová /3. trieda/

       3. miesto: Juliana Alena Kováčová /3. trieda/

       P4

       1. miesto: Dávid Ivan Babka /4.B/

       2. miesto: Leo Dívald /4.A/

       3. miesto: Bryan Leonardo Obuchovič /4.A/

       P5

       1. miesto: Peter Krahulec /5. trieda/

       2. miesto: Juraj Dobra /5. trieda/

       3. miesto: Daniel Ivan /5. trieda/

       P6

       1. miesto: Michaela Kováčová /6.B/

       2. miesto: Patrik Ďuriš /6.B/

       3. miesto: Kristián Bercsényi /6.A/

       P7

       1. miesto: Róbert Botoš /7.A/

       2. miesto: Ladislav Roberto Obuchovič /7.A/

       3. miesto: Dominik Bača /7.A/

       P8

       1. miesto: Martin Ivan /8.A/

       2. miesto: Adam Števka /8.A/

       3. miesto: Richard František Jarolímek /8.A/

        

       Mgr. Helena Boriková

       výsledky poskytol a súťaž vyhodnotil: Mgr. Dušan Daniel

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • V dňoch 30. 11. 2017 a 7. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo 52. ročníka biologickej olympiády kat. C.

       Žiaci 8.A triedy – Martin Ivan a Adam Števka – riešili dve praktické úlohy. Prvou úlohou bolo pozorovať stavbu pokožky listu. Druhá úloha bola zameraná na pozorovanie stavby ľudského vlasu a srsti cicavca.

       Bodové hodnotenie:

       Správnosť riešení  – max. 10 bodov.

       Kvalita nákresov – max. 5 bodov.

       Správne označenie a pomenovanie – max. 5 bodov.

       Záver – max. 10 bodov.

       SPOLU: 30 bodov/za každú úlohu.

       CELKOVÉ  VYHODNOTENIE:

       1. miesto – Adam Števka – 59 bod. (max. 60 bod.)

       2. miesto – Martin Ivan 58,5 bod. (max. 60 bod.)

       Okresného kola sa súčastnil Adam Števka, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

       PaedDr. Eva Cirbusová