• Novinky

      • Voľné pracovné miesto - ŠKD

      • Hľadáme vychovávateľa/vychovávateľku do ŠKD s dobrým vzťahom k deťom, ktorý/á zabezpečí základnú starostlivosť, domácu prípravu na vyučovanie, zorganizuje zaujímavý program a vyplní voľný čas tvorivými aktivitami.

       Požiadavky na zamestnanca

       Rozsah úväzku

       100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

       Vzdelanie

       Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.

       Úplné stredné odborné vzdelanie - učiteľstvo/vychovávateľstvo.

       Ďalšie požiadavky

       • žiadosť- profesijný životopis
       • súhlas so spracovaním osobných údajov
       • doklad o vzdelaní
       • bezúhonnosť podľa par. 15 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch

       Osobnostné predpoklady

       • trpezlivosť
       • spoľahlivosť
       • empatia
       • komunikatívnosť
       • vnútorná stabilita

       Kontakt

       Kontaktná osoba: Mgr. Dana Strhárová /riaditeľka ZŠ s MŠ Bušince/

       Tel.: 0908923018, 0907175347

       E-mail: busincezssms@gmail.com

      • Otváranie škôl pokračuje

      • Vážení rodičia!

        

       Od pondelka 15. júna 2020 sa rušia mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine, z tohto dôvodu je možný opätovný nástup všetkých detí 1. až 5. ročníka ZŠ. Prosím  rodičov, aby v čo najkratšom čase nahlásili svoje dieťa opäť do vyučovacieho procesu do školy – štvrtok a piatok. Nahlásiť nástup prosím triednej učiteľke, prípadne riaditeľstvu školy a tiež na stravu do školskej jedálne ešte dnes prípadne v piatok do 10.00h. V prípade neskorého nahlásenia nebude mať vaše dieťa prvý deň  zabezpečenú stravu.

       Šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. V tieto dni je možný opätovný nástup všetkých detí. Prosím taktiež rodičov, aby osobne nahlásili nástup svojich detí čo najskôr a  v prípade záujmu aj na stravu do 17.6.2020.

       Nástup do školy využijeme na priateľské rozhovory, odovzdanie vysvedčení, prípadne na odovzdávanie učebníc a ukončenie ročníka, tiež na kontrolu odovzdaných písomných prác,  aby ste sa všetci vedeli pripraviť na leto a nový školský rok.

        

       Už sa na Vás všetci tešíme!!!

        

       Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

      • Nástup do školy od 1.6.2020

      • Návrat dieťaťa do ZŠ s MŠ Bušince od 1.6.2020

        

       Poučenie pre zákonného zástupcu žiaka a žiaka školy o zabezpečení vyučovania

        

       Prihlásenie žiaka je dobrovoľné, ale záväzné.

       Potrebné je dodržiavať tieto pravidlá:

       - predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď príloha),

       - zabezpečiť každý deň dve rúška a jednorazové papierové vreckovky pre každé dieťa,

       - prevádzka školy 7:00 – 15:30 hod.

       - vzdelávanie 8:00 – 11:30 hod. (podľa počasia a rozvrhu aj vo vonkajších priestoroch),

       - vstup do školy bočným vchodom,

       - ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk,

       - odprevádzanie do tried asistentmi učiteľa a následné odovzdávanie triednym učiteľom,

       - žiak v triede nenosí rúško, nasadzuje si ho len po opustení triedy,

       - platí povinnosť dodržiavania odstupov a pravidelná dezinfekcia rúk,

       - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy a tiež bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom - za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       - dodržiavať pokyny riaditeľstva školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ s MŠ Bušince do konca školského roku 2019/2020.

       Žiaci budú prichádzať a odchádzať len osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti (výnimkou budú žiaci, ktorí budú dochádzať autobusmi – odprevádzanie asistentom učiteľa podľa dohodnutých pravidiel).

       Podľa stanoveného rozpisu pôjdu žiaci priebežne s triednym učiteľom na obed (podľa nahlásenia).

       Po skončení vyučovania si žiakov prevezmú vychovávateľky ŠKD alebo asistenti učiteľa.

       Vo všetkých priestoroch školy je zabezpečené pravidelné vetranie a dezinfekcia priestorov.

        

       1. V prípade spoločnej domácnosti dieťaťa s osobou staršou ako 65 rokov:

            súhlasím – nesúhlasím s umiestnením môjho dieťaťa do školy

       2. Záujem o stravu: áno – nie

       3. Záujem o ŠKD:

           áno – nie (ak áno uveďte čas prevzatia dieťaťa z ŠKD: __________ hod.)

           * prosíme zakrúžkovať vhodnú odpoveď

        

       V Bušinciach 20.05.2020                                                                   riaditeľstvo školy

        

       Príloha:

       Priloha_2.pdf

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

        

       Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

       ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych

       podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

       ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

       ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

        

       Záverečné hodnotenie

       Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov v  čase mimoriadnej situácie

       Riaditeľka ZŠ s MŠ Bušince po prerokovaní s pedagogickou radou /elektronicky/

       rozhodla nasledovne:

       Všetky výchovné predmety na 1. a 2.st. ZŠ sa budú hodnotiť slovne - slovom absolvoval:

       HUV, VYV,TSV,PV,THD, INF, NBV+ OBN

       Ostatné predmety zostávajú  hodnotené  známkou.

       V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečne hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

        

       Získavanie podkladov na hodnotenie

       1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z odovzdaných žiackych prác /DÚ/, rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatne praktické praáce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

        

       Pedagogická rada

       2. termín pedagogickej rady  zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada) bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách.

        V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie elektronickou formou tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

        

       Ukončenie stupňa vzdelania

       1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

       2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov (alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

        

       Postup do vyššieho ročníka

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktori zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

        

       17.4.2020 RŠ, Mgr. D.Strhárová, na základe odporúčaní MŠ SR

      • Poplatky - MŠ, ŠKD, ŠJ

      • V období od 16. marca 2020 až do zrušenia nariadenia MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach platia v ZŠ s MŠ Bušince nasledovné poplatky v MŠ, ŠKD, ŠJ:

       1) v sa za mesiac vyberal poplatok 10,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 4,55 € za ostatné mesiace 0,-€ kým bude MŠ zatvorená

       2)ŠKD je poplatok 8,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 3,64 € ostatné mesiace 0,-€ kým bude škola  zatvorená. Pre tých, ktorí sú v HN je to 4,-€ a  pomerná časť za marec je 1,82 €.

       3)ŠJ sa režijné náklady platia za skutočne odobraté obedy.

       Tí, ktorí už zaplatili ostane im to ako preplatok aj v MŠ, ŠKD a aj v ŠJ.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do 1. ročníka

      •  

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       16. apríla 2020 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 17. apríla 2020- od 9.00 do 12.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org, v hornom menu alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO A RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

        

       1. Zápisný lístok

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Zdravotná poisťovňa: ________________________________________________________________________

       Zubár (kde? kto?): __________________________________________________________________________

       Detský lekár (kde? kto?): _____________________________________________________________________

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 270/26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

        

       2. Žiadosť rodičov o odklad PŠD

       V Bušinciach .......................................

        

        

       Základná škola s materskou školou

       Krtíšska 26

       991 22 Bušince

        

        

       VEC:     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

        

       Podpísaný ZZ 1 ..............................................., bytom ................................................................

       Podpísaný ZZ 2 ..............................................., bytom ................................................................

        

       týmto žiadam(-e) riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach o odklad povinnej školskej dochádzky pre syna/dcéru

       ......................................................................................., nar. ..........................................., bytom ...................................................................................... .

       Svoju žiadosť odôvodňujem(-e) nedostatočnou zrelosťou dieťaťa pre nástup do školy.

        

        

       Podpisy zákonných zástupcov žiaka:

        

       ...................................................                                                                                 ...............................................

        

       Prílohy:

       1) Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

       2) Vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP

        

      • Učenie sa z domu cez internet - návod

      • Milí žiaci!

       Ak máte prístup na internet postupujte nasledovne:

       1. otvorte si webovú stránku našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org

       2. na ľavej strane si nájdite triedu, do ktorej chodíte a kliknite na ňu

       3. otvoria sa vám predmety s menami učiteľov, ktorí vás učia

       4. kliknite na predmet, ktorého zadania chcete riešiť

       5. otvorí alebo otvoria sa vám súbory so zadaniami

       6. kliknite na ne a môžete ich vypracovať podľa inštrukcií vyučujúcich

           /ak sa vám súbory neotvoria, úlohy máte aj pod súbormi/

       7. vypracované úlohy pošlite na email: zsbusince@gmail.com

           /do predmetu mailu zapíšte svoje meno, triedu a predmet, z ktorého je DÚ/.

       riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        

       V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na mailovej adrese: helenaborikova2@gmail.com alebo na tel. číslom 0905438475 /zástupkyňa školy Mgr. Helena Boriková/.

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia, prajem Vám všetkým príjemný deň!

       Všetci teraz zažívame strach a obavy, čo nám nasledujúci deň prinesie. Koronavírus nám zasiahol do normálneho chodu života, preto bude veľmi dôležité správať sa oborzretne, navzájom si pomáhať, byť disciplinovaní a tolerantní.

       Máte mnoho otázok na nás - na školu. Tu sú odpovede z MŠ /z vládneho zasadania/:                               

       • zápis žiakov na ZŠ bude od 15. - do 30. apríla 2020  bez prítomnosti detí
       • zápis do MŠ od 30. apríla do 31.5.2020
       • vyučovanie na školách bude prerušené do odvolania
       • prihlášky na stredné školy  bude možné podať do 15.5.2020 bez potvrdenia od lekára
       • ruší sa testovanie T9

       Ďalej Vám vieme poskytnúť DÚ pre vaše deti. Všetci pedagogickí pracovníci včetne asistentov učiteľa pilne pracujú na zadaniach, ktoré sa budú vždy po týždňových intervaloch vymieňať. Vytláčajú sa texty pre žiakov, ktorí sú bez prístupu internetu a robí sa následný rozvoz po obciach pre 120 žiakov našej školy. Je to náročná práca a preto apelujem na každého, kto má ešte možnosť, aby  si zriadil e-mail, cez ktorý by si mohol sťahovať či posielať DÚ, aby sa nemuseli v takých množstvách vytláčať.

       Keď si už učitelia takú námahu s prípravou úloh dali, bolo by vhodné ich aj vypracovať a vracať na kontrolu, aby následne mohli učitelia zadania skontrolovať a ohodnotiť. Bez hodnotení totiž nebude možné ukončenie ďalšieho štvrťroka.

       Milí rodičia, prosíme Vás o kontrolu Vašich detí pri DÚ, aby ich v danom termíne do konca týždňa vždy vypracované odosielali na adresu, ktorá im bola poskytnutá: zsbusince@gmail.com.

       Ďakujem za porozumenie a spoluprácu. Prajem všetkým veľa zdravia, nech nás všetko zlé obchádza!

       Zdraví všetkých RŠ - D. Strhárová

      • Oznam pre rodičov

      • Milí rodičia!

       V dôsledku šírenia respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 bolo vyučovanie aj na ZŠ s MŠ Bušince prerušené zatiaľ na dva týždne, a to do 27.3.2020 vrátane.

       Riaditelia škôl majú podľa podmienok a možností školy zabezpečiť samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Vzhľadom na vzniknutú situáciu sme sa snažili v posledný deň prítomnosti v škole pripraviť pre vaše deti /našich žiakov/ domáce úlohy, ktorým by sa počas týchto dvoch týždňov venovali. Dôležité bude, aby ste vašim deťom v tieto dni stanovili denný režim s vyčleneným časom na učenie sa /najlepšie, aby sa na jeho príprave podieľali spolu s vami/, kde sa budú musieť popasovať s úlohami, ktoré im boli pridelené. Samozrejme do rozvrhu by mali spadať aj iné aktivity, ako sú pobyt na čerstvom vzduchu, čítanie, hry, pomoc s domácimi prácami a podobne.

       Domáce úlohy sme sa snažili rozposlať aj žiakom, ktorí neboli posledný deň v škole prítomní. V nasledujúcich dňoch budeme riešiť spoločne s učiteľmi aj ďalšie možnosti, ktoré poskytuje elektronická komunikácia - ako sú SKYPE, Facebook, SMS správy, e-mail a pod., hlavne podľa vašej dostupnosti k týmto zdrojom. Budeme uvažovať aj o rozposielaní, prípadne donáške úloh v papierovej forme priamo k vám domov pre tých, ktorým je internet nedostupný.

       Od 18.3.2020 spúšťa RTVS interaktívny zábavný spôsob vyučovania pod názvom: Školský klub, vysielaný na Dvojke každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 h. Je venovaný žiakom 1. stupňa ZŠ a bude zastrešovať viaceré predmety. Prostredníctvom e-mailu: skolskyklub@rtvs.sk sa budú môcť zapojiť do procesu aj naši žiaci.

       Okrem tohto programu aj Facebook prináša množstvo inšpirácií na učenie i voľné chvíle. Stačí sa len zaregistrovať, ale stránky kontrolovať rodičmi.

       V najbližších dňoch sa budete kontaktovať aj s tr. učiteľmi. Ďalšie informácie Vám budú postupne sprostredkované cez WEB ale i obecný rozhlas. Akékoľvek otázky ohľadom náhradnej výučby môžete zasielať na školský mail: busincezssms@gmail.com, prípadne sa informovať aj telefonicky na č.: 0908923018.

       Zdravie Vás i Vašich detí je na prvom mieste, preto sa nezabúdajte chrániť. Držím všetkým palce, aby sme to v zdraví všetci prežili.

       Riaditeľka školy: Mgr. D. Strhárová

      • Nápady ako sa učiť doma

      • Relácia Školský klub v spolupráci s RTVS

       RTVS re aguje na vzniknutú situáciu a do vysielania zaraďuje reláciu Školský klub – hodinka z triedy bez kriedy. Pre obsahovú, metodickú a organizačnú podporu si vybrala neziskovú organizáciu Indícia.

       Školský klub začína už dnes18. marca od 9:15 na Dvojke. Venovaný bude žiakom 1. stupňa ZŠ a prierezovo zastreší viaceré predmety. Vysielať sa bude každý pracovný deň v čase 9:15–10:00, minimálne do 27. marca.

       Úlohy do vysielania pripravujeme tak, aby sa vedeli zapojiť všetci žiaci 1. stupňa - budeme ich gradovať, aby si každý mohol zvoliť vhodnú obtiažnosť. Zároveň pôjde o medzi predmetové aktivity, aby sme za 45 minút vysielania pokryli čo najviac učebných odborov. Je pre nás dôležité ukázať deťom aj rodičom, ako kreatívne sa dá pracovať s učivom a že škola by nemala byť o memorovaní, ale o objavovaní a rozvíjaní zručností,“ upresnil Peter Halák, zriaďovateľ neziskovej organizácie Indícia a školy FELIX.

       Do vysielania prídu učitelia Barbora Drinková a Dávid Králik zo ZŠ FELIX Bratislava. Hlavnou metodičkou je Dagmar Môťovská, tútorka Hejného metódy.

       Školský klub vzniká vďaka podpore ČSOB nadácie. So zbieraním námetov na vysielanie pomáhajú aj ŽivicaCentrum inkluzívneho vzdelávania, iniciatíva Deti nepočkajúZŠ Letná v Poprade a SZŠ FELIX Bratislava.

       Matemág - zábavná matematika - deti objavujú matematiku s vlastnou motiváciou a baví ich to

       Matemág je príbehová hra vhodná pre žiakov 1. až 3. triedy ZŠ, ktorá ukazuje matematiku ako nástroj na prekonávanie prekážok a realizovanie predstáv. Deti sa vydávajú na púť za čarodejníkom Matemágom, aby sa naučili ovládať silu predstavivosti - "matemágiu". Hráči pomáhajú hrdinom prekonávať rozmanité prekážky (skryté matematicko-logické úlohy). Vďaka tomu majú deti vnútornú motiváciu rozvíjať hravou formou svoje matematické zručnosti.

       Výhody:
       * založené na Hejného metóde výučby matematiky
       * prirodzená motivácia, primeraná výzva
       * individualizovaná náročnosť pre každé dieťa podľa jeho pokrokov
       * doplňujúce materiály pre rodičov
       * vhodný doplnok školskej výučby matematiky
       * hráčske profily pre jednotlivé deti

       Plná verzia obsahuje:
       * 5+ hodín inteligentnej zábavy
       * 7 kapitol interaktívneho animovaného komiksu
       * 10 didaktických prostredí
       * 23 levelov
       * vyše 500 úloh so stupňujúcou sa náročnosťou

       Doprajte deťom hravý rozvoj matematických zručností a vyskúšajte 1/3 hry zdarma. Na plnú verziu platí do konca marca 50% zľava. V akciovej cene 9 EUR je hra Matemág dostupná cez App Store a Google Play.

       Viac info o hre Matemág

        

       Iniciatíva ucimsadoma.sk ponúka pestré aktivity pre všetky zvedavé deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť a zároveň zabaviť. Každý deň pribudne sada vzdelávacích aktivít pre deti na doma. Tieto rôznorodé a hravé aktivity nepotrebujú veľkú kontrolu od rodičov a sú zadarmo pre všetkých.

       Projekt začína aktivitami pre 2. stupeň ZŠ, no už v najbližších dňoch pribudne obsah pre všetky deti, mládež, dokonca aj pre seniorov.

       Učím sa doma

       Nápady ako sa učiť doma - Obrázok 1

       Novinky v Informatike s Emilom

       Máme už pre vás hotového Emila pre 4. ročník a finišujeme s Robotikou pre celý 1. stupeň ZŠ.

       Čo môžete očakávať?

       Emil 4 je pokračovaním Emila 3, ktorého už dobre poznáte. Opäť sme vytvorili sériu prostredí, v ktorých žiaci programujú pre robota Emila riešenia rôznych informatických problémov. Pokrývame tak už celú problematiku programovania pre 3. a 4. ročník ZŠ. Školám ponúkame softvér, pracovné zošity pre žiakov, metodické materiály a vzdelávanie pre učiteľov.

       V rámci Robotiky 1–4 sme pripravili inovatívne úlohy a metodiky k práci s programovateľnými hračkami pre celý 1. stupeň, a tiež pre Lego WeDo 2.0. pre žiakov 3. a 4. ročníka. Aj tieto materiály rozvíjajú nielen informatické myslenie, ale aj spoluprácu, komunikáciu, tvorivosť, kritické myslenie či argumentačné zručnosti.

        

      • KORONAVÍRUS COVID-19

      • Ústredný krízový štáb SR prijal dňa 12.03.2020 ďalšie opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Od pondelka 16.3.2020 budú na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i priestory.

      • Koronavírus

      • Informácia pre rodičov

        

       V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou ohľadom KORONAVÍRUSU si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci  boli v oblastiach, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, a vrátili sa z nich, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať ho telefonicky, opísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi.

       V prípade, že lekár na základe opísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie. V prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.      

       Pre materské, základné školy a školské zariadenia ministerstvo odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia
       • pravidelné umývanie rúk mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, či použitie dezinfekčného prostriedku na báze alkoholu
       • pri kašľaní si je potrebné zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
       • vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a majú najmenej jeden z príznakov, ako sú horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť
       • neposielať do školy dieťa s príznakmi ochorenia     

       Vo všetkých regiónoch fungujú nepretržite Call centrá poskytujúce informácie týkajúce sa situácie na Slovensku, ale i odporúčania pre osoby, ktoré sa chystajú do krajín, v ktorých sa koronavírus potvrdil, alebo sa z nich vrátili. Rovnako je k dispozícii emailová adresa novykoronavirus@uvzsr.sk, tiež telefónny kontakt RÚVZ so sídlom  v Banskej Bystrici:0918659580

       Informácie môžu byť ďalej aktualizované podľa nových zistení.

       Mgr. Dana Strhárová, riaditeľka školy

      • Vyhodnotenie lyžiarskeho výcvikového kurzu 2019/2020

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 3.2.2020 do 7.2.2020 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 6 žiakov a 11 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Ing. Jaroslav Strhár, Mgr. Dana Strhárová zdravotnú starostlivosť vykonávala Zuzana Géciová.

       LV sa začal v pondelok 3.2.2020 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 7.2.2020 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v štyroch izbách sme sa z dôvodu nepriaznivého počasia nemohli presunúť sa na zjazdovku. Náhradný program LV kurzu sa prvý deň niesol v znamení prednášky o správaní sa na lyžiarskom svahu + história lyžovania + lekcie lyžovania.  Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).

       Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky štyri izby získavali body podľa čistoty a poriadku, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.
       LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.

       Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni.

       Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc  ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyúčtovanie LV 3.2.2020 - 7.2.2020:
        

       účastníci základného LV  -  6 žiakov
       150€ / osoba ..... MŠ SR
       účastníci zdokonaľovacieho LV  -  11 žiaci
       účastnícky poplatok  150 € / osoba 
       ZRPŠ príspevok    100€/kurz
       Výdavky:  doprava /strava/vleky/ubytovanie/zdravotník/sladkosti  1425€ 
       Spolu vyzbierané:  1750 €
       Spolu výdavky: 1425 €
       Rozdiel:  325 €   /325:11=29,55€/
       Vrátené prostriedky žiakom:  29,55 €
       /Žiakom vrátené prostriedky + zápis do ŽK/

       Vyhotovil: Ing. Jaroslav Strhár 

      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • Dňa 17.12.2019 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu zastupovali:

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ : Vaneska Kováčová II.A

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ: Oliver Števka IV. tr.

       III. kategória – žiaci 6.-7. Ročníka ZŠ : Jakub Strhár VI.A

       Vaneska Kováčová získala 2. miesto, Oliver Števka získal cenu porotyJakub Strhár získal 1. miesto a bude reprezentovať náš okres vo svojej kategórii. Držíme mu palce a všetkým trom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Andrea Bizovová

     • Vianočné trhy
      • Vianočné trhy

      • 19. decembra 2019 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderovala Evelin Kissová, predsedkyňa ŽŠR. Po jej úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou. 

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV nechýbala ani tombola žiakov. Tento rok sa o tombolu postarali žiaci VII. triedy. Mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskom fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Každý rok sa VIANOČNÉ TRHY nesú v podobnom duchu, avšak vždy nám prinesú niečo nové. V podobe pripravených stánkov, úsmevných chvíľ, či moderátorského debutu Evelin, ktorá to zvládla na výbornú. 

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽŠR a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR  

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 17. decembra 2019 sa konala tradičná súťaž "Čaro Vianoc" v Želovciach. Súťažné úlohy tento rok boli aranžovať vianočný svietnik (jednotlivci) a obojstrannú vianočnú dekoráciu (družstvo). Našu školu reprezentovali títo žiaci: Karin Belová (6. A), Laura Vámošová (6. A) a Natália Kováčová (9. tr.). Dievčatá boli veľmi šikovné a získali 1. miesto v aranžovaní obojstrannej vianočnej dekorácie. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Mikuláš, opäť aj tento rok zavítal 5. decembra na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho samozrejme anjeliky, škriatok, pomocníci, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pre Mikuláša pripravili dostali sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Bélovi Ádámovi, Rebeke Ďurovej, Michaele Kováčovej, Marekovi Kučákovi, Petrovi Krahulcovi, Leovi Dívaldovi, Laure Vámošovej, Karin Belovej, Viktórií Kováčovej, Alexe Zólyomiovej, Nikolete Zahorecovej a Eme Václavikovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • 1. decembra si všetci ľudia na svete pripomínajú DEŇ BOJA PROTI AIDS. Ide o pandemickú chorobu prenosnú z človeka na človeka, je to SYNDRÓM ZÍSKANEJ IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI. Choroba sa šíri po celom svete veľkou rýchlosťou a človek zomiera na zlyhanie imunity organizmu. AIDS je celosvetovým problémom výnimočného rozsahu, ktorá postihuje ako rozvinuté, tak i rozvojové krajiny. Spôsob prenosu: pohlavným stykom, krvnou cestou, z infikovanej matky na plod alebo novorodenca. Vzhľadom k tomu, že dodnes neexistuje očkovacia látka proti nákaze HIV, je zatiaľ najlepšou a jedinou cestou ako sa chrániť pred touto nákazou zodpovedné chovanie každého človeka.

       Vírus HIV sa neprenáša vodou, potravinami, vzduchom, podaním ruky, kýchaním, kašľaním a bežným kontaktom ani spoločným užívaním príborov a pohárov alebo spoločným používaním toaliet a spŕch. Neprenáša sa ani hmyzom.

       AIDS vzniká infekciou vírusu HIV, ktorý sa prenáša vtedy, ak sa telesné tekutiny nakazenej osoby dostanú do krvného obehu druhej osoby. Tam vírus napáda bunky imunitného systému.

       Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie...

       Symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS je Červená stužka. Vyjadruje symbol krvi a života, nádej na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu, ale aj podporu tých, ktorí žijú s HIV/AIDS. 

       Naša škola sa po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacich touto chorobou podporili pripnutím “červenej stužky“  aj žiaci a pracovníci našej základnej školy. Členovia ŽŠR (menovite Peter Krahulec a Leo Dívald za pomoci pani učiteliek PaedDr. Ing.  Kalmárovej, Mgr. Bizovovej, Mgr. Bariakovej a mojej maličkosti) stužky vyrobili a následne po odznení rozhlasovej relácie (čítala členka ŽŠR Rebeka Ďurová a Vanesa Botošová) v školskom rozhlase Leo a Peter odovzdali žiakom našej školy.  Za pomoc pri realizácií spomínanej kampane chcem úprimne poďakovať vedeniu školy, členom ŽŠR a spomínaným pani učiteľkám.

       Zdravie je aj naša voľba!

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo
      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - školské kolo

      • Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé je, koľko hrdinov poznajú, ako princov, chudobných synčekov, hlupáčikov, popolvárov a sedemhlavých drakov prekonávať majú. Stále vedia na pamäti mať, ako sa majú k rodičom, súrodencom, priateľom, zvieratkám a veciam okolo v pravú chvíľu zachovať, na dospelých sa hrať... S touto myšlienkou sme sa zišli, aby sme zas nad tým bohatstvom pookriali a vedno s našimi priateľmi vospolok radosť mali.

       Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu. Už  roky oslovuje malých i veľkých. Deti ZŠ sa učia o histórii aj prostredníctvom povestí. Aj o tom je Šaliansky Maťko, aby prostredníctvom povestí poznávali históriu a bohatstvo našej krajiny.

       Dňa 3.12.2019 sa na našej škole konalo školské kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Porota vybrala zo zúčastnených tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať 17.12.2019 v okresnom kole. Ocenení boli títo súťažiaci :

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ :               

       1. miesto: Vaneska Kováčová II.A

       2. miesto: Nikoleta Zahorecová III.A

       3. miesto: Sofia Bajanová III.A

        

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ:               

       1. miesto: Oliver Števka IV. tr.

       2. miesto: Viktória Kováčová V. tr.

       3. miesto: Bianka Ďurišová V.tr.

        

       III. kategória – žiaci 6.-7. ročníka ZŠ :            

       1. miesto: Jakub Strhár VI.A

       2. miesto: Laura Vámošová VI.A

       3. miesto: Adrián Olách VII.A

        

       Ďalší súťažiaci: Sofia Vámošová V. tr., Karinka Belová VI.A, Daniel Ivan VII. tr., Peter Krahulec VII. tr. .

       Porota: Mgr. E. Pallaiová, Mgr. J. Púpavová, Mgr. A. Bizovová, za školský parlament Marek Kučák.

       Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu, víťazom blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!      

       Mgr. Andrea Bizovová