• Novinky

      • Poskytovanie dotácií na stravu pre deti ZŠ s MŠ Bušince

      • ZŠ s MŠ Bušince oznamuje rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu v školskom roku 2021/2022, že sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.

        

       Okruh oprávnených detí, ktorým je možné poskytnúť dotáciu od 1.9.2021 do 31.12.2021:

       - dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a  žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi

       rodič  do 30.07.2021 predloží potvrdenie o tejto skutočnosti 

        

       - dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

       rodič do 30.07.2021 predloží potvrdenie o tejto skutočnosti 

        

       - dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a  žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (daňový bonus), ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov  veku

        

       - rodič do 30.07.2021 predloží čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa

       (čestné vyhlásenie  je k dispozícii na základnej škole, na web stránke školy)

      • Čestné vyhlásenie


      • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom
       v domácnosti

        

       Ja dolu podpísaný/á  _____________________________ vyhlasujem, že v období, za ktoré bude na dieťa  _________________________________ poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

       Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto vyhlásenia,

       • budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
       • môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa
        § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

        

        

       V ..................................... dňa.............................                           

        

        

        

        

       ..........................................................................................

       vlastnoručný podpis fyzickej osoby,

       v ktorej starostlivosti je dieťa

        

       Cestne_vyhlasenie.docx