• Novinky

      • Nástup do školy od 1.6.2020

      • Návrat dieťaťa do ZŠ s MŠ Bušince od 1.6.2020

        

       Poučenie pre zákonného zástupcu žiaka a žiaka školy o zabezpečení vyučovania

        

       Prihlásenie žiaka je dobrovoľné, ale záväzné.

       Potrebné je dodržiavať tieto pravidlá:

       - predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď príloha),

       - zabezpečiť každý deň dve rúška a jednorazové papierové vreckovky pre každé dieťa,

       - prevádzka školy 7:00 – 15:30 hod.

       - vzdelávanie 8:00 – 11:30 hod. (podľa počasia a rozvrhu aj vo vonkajších priestoroch),

       - vstup do školy bočným vchodom,

       - ranný filter – meranie teploty a dezinfekcia rúk,

       - odprevádzanie do tried asistentmi učiteľa a následné odovzdávanie triednym učiteľom,

       - žiak v triede nenosí rúško, nasadzuje si ho len po opustení triedy,

       - platí povinnosť dodržiavania odstupov a pravidelná dezinfekcia rúk,

       - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID 19, bezodkladne o tejto situácii informovať príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy a tiež bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom - za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

       - dodržiavať pokyny riaditeľstva školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky ZŠ s MŠ Bušince do konca školského roku 2019/2020.

       Žiaci budú prichádzať a odchádzať len osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti (výnimkou budú žiaci, ktorí budú dochádzať autobusmi – odprevádzanie asistentom učiteľa podľa dohodnutých pravidiel).

       Podľa stanoveného rozpisu pôjdu žiaci priebežne s triednym učiteľom na obed (podľa nahlásenia).

       Po skončení vyučovania si žiakov prevezmú vychovávateľky ŠKD alebo asistenti učiteľa.

       Vo všetkých priestoroch školy je zabezpečené pravidelné vetranie a dezinfekcia priestorov.

        

       1. V prípade spoločnej domácnosti dieťaťa s osobou staršou ako 65 rokov:

            súhlasím – nesúhlasím s umiestnením môjho dieťaťa do školy

       2. Záujem o stravu: áno – nie

       3. Záujem o ŠKD:

           áno – nie (ak áno uveďte čas prevzatia dieťaťa z ŠKD: __________ hod.)

           * prosíme zakrúžkovať vhodnú odpoveď

        

       V Bušinciach 20.05.2020                                                                   riaditeľstvo školy

        

       Príloha:

       Priloha_2.pdf