• Novinky

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov

      • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

        

       Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

       ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych

       podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

       ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

       ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

        

       Záverečné hodnotenie

       Hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov v  čase mimoriadnej situácie

       Riaditeľka ZŠ s MŠ Bušince po prerokovaní s pedagogickou radou /elektronicky/

       rozhodla nasledovne:

       Všetky výchovné predmety na 1. a 2.st. ZŠ sa budú hodnotiť slovne - slovom absolvoval:

       HUV, VYV,TSV,PV,THD, INF, NBV+ OBN

       Ostatné predmety zostávajú  hodnotené  známkou.

       V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie záverečne hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

        

       Získavanie podkladov na hodnotenie

       1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z odovzdaných žiackych prác /DÚ/, rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatne praktické praáce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

        

       Pedagogická rada

       2. termín pedagogickej rady  zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná pedagogická rada) bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách.

        V prípade, že sa vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a jej hlasovanie elektronickou formou tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.

        

       Ukončenie stupňa vzdelania

       1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

       2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov (alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

        

       Postup do vyššieho ročníka

       1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

       2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktori zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

       3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

        

       17.4.2020 RŠ, Mgr. D.Strhárová, na základe odporúčaní MŠ SR

      • Poplatky - MŠ, ŠKD, ŠJ

      • V období od 16. marca 2020 až do zrušenia nariadenia MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach platia v ZŠ s MŠ Bušince nasledovné poplatky v MŠ, ŠKD, ŠJ:

       1) v sa za mesiac vyberal poplatok 10,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 4,55 € za ostatné mesiace 0,-€ kým bude MŠ zatvorená

       2)ŠKD je poplatok 8,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 3,64 € ostatné mesiace 0,-€ kým bude škola  zatvorená. Pre tých, ktorí sú v HN je to 4,-€ a  pomerná časť za marec je 1,82 €.

       3)ŠJ sa režijné náklady platia za skutočne odobraté obedy.

       Tí, ktorí už zaplatili ostane im to ako preplatok aj v MŠ, ŠKD a aj v ŠJ.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do 1. ročníka

      •  

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       16. apríla 2020 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 17. apríla 2020- od 9.00 do 12.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org, v hornom menu alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO A RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

        

       1. Zápisný lístok

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Zdravotná poisťovňa: ________________________________________________________________________

       Zubár (kde? kto?): __________________________________________________________________________

       Detský lekár (kde? kto?): _____________________________________________________________________

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 270/26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

        

       2. Žiadosť rodičov o odklad PŠD

       V Bušinciach .......................................

        

        

       Základná škola s materskou školou

       Krtíšska 26

       991 22 Bušince

        

        

       VEC:     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

        

       Podpísaný ZZ 1 ..............................................., bytom ................................................................

       Podpísaný ZZ 2 ..............................................., bytom ................................................................

        

       týmto žiadam(-e) riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach o odklad povinnej školskej dochádzky pre syna/dcéru

       ......................................................................................., nar. ..........................................., bytom ...................................................................................... .

       Svoju žiadosť odôvodňujem(-e) nedostatočnou zrelosťou dieťaťa pre nástup do školy.

        

        

       Podpisy zákonných zástupcov žiaka:

        

       ...................................................                                                                                 ...............................................

        

       Prílohy:

       1) Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

       2) Vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP