• Novinky

      • Poplatky - MŠ, ŠKD, ŠJ

      • V období od 16. marca 2020 až do zrušenia nariadenia MŠVVaŠ SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach platia v ZŠ s MŠ Bušince nasledovné poplatky v MŠ, ŠKD, ŠJ:

       1) v sa za mesiac vyberal poplatok 10,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 4,55 € za ostatné mesiace 0,-€ kým bude MŠ zatvorená

       2)ŠKD je poplatok 8,-€ - pomerná časť za marec 2020 bude 3,64 € ostatné mesiace 0,-€ kým bude škola  zatvorená. Pre tých, ktorí sú v HN je to 4,-€ a  pomerná časť za marec je 1,82 €.

       3)ŠJ sa režijné náklady platia za skutočne odobraté obedy.

       Tí, ktorí už zaplatili ostane im to ako preplatok aj v MŠ, ŠKD a aj v ŠJ.

        

       Riaditeľstvo školy

      • Zápis do 1. ročníka

      •  

        Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Bušince

        vyhlasuje na

       16. apríla 2020 - od 13.00 do 16.00 h.

        a 17. apríla 2020- od 9.00 do 12.00 h.

        

       Z á p i s   d o   1.  r o č n í k a

        

       Žiaci budú mať od septembra zabezpečené:

       - odborné kvalifikované vzdelávanie

       - popoludňajšia činnosť v školskom klube s možnosťou interaktívnych hier a  vonkajším detským ihriskom

       - mnohé krúžkové aktivity (športové, počítačové, spevácke, tanečné, výtvarné, jazykov, atď.)

       - veľké športové ihriská, telocvičňa

       - preplatené náklady na dopravu

       - možnosti financovania stravy, učebných pomôcok (pre rodiny v hmotnej núdzi a životného minima)

       - využitie bohatej IKT techniky (interaktívne tabule, počítače, notebooky)

       - elokované pracovisko ZUŠ (hra na klavír, keyboard, spev, tanec, VYV, ...).

       Na zápis musí prísť rodič bez dieťaťa (aj rodič ktorého dieťa malo minulý školský rok odklad povinnej školskej dochádzky). Je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, 10,00 € na prvácke zošity s predtlačou - sadu zošitov. 

       Všetky potrebné informácie s možnosťou elektronickej prihlášky, /ktorú je potrebné vopred vyplniť a zaslať na mailovú adresu: busincezssms@gmail.com/ nájdete na stránke našej školy: www.zssmsbusince.edupage.org, v hornom menu alebo ako prílohu tejto novinky.

       Informovať sa môžete aj na t. č. 0908923018.      

        

       Povinnou výbavou sú: RÚŠKO A RUKAVICE!

        

       Teší sa na Vás riaditeľstvo školy a triedne pani učiteľky!

        

       Prílohy:

        

       1. Zápisný lístok

       Zápis detí do 1. ročníka Základnej školy

       Meno a priezvisko žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Dátum narodenia žiaka (žiačky): _______________________________________________________________

       Rodné číslo: _______________________________________________________________________________

       Národnosť: ________________________________________________________________________________

       Miesto narodenia: ___________________________________________________________________________

       Adresa trvalého bydliska žiaka (žiačky): _________________________________________________________

       Meno a priezvisko otca žiaka (žiačky);___________________________________________________________

       Meno a priezvisko matky žiaka (žiačky);__________________________________________________________

       Adresa otca, telefón, mail: ____________________________________________________________________

       Adresa matky, telefón, mail: ___________________________________________________________________

       Zdravotný stav dieťaťa: ______________________________________________________________________

       Záujem o školský klub: _______________________________________________________________________

       Navštevoval MŠ (kde?): ______________________________________________________________________

       Záujem o NV alebo ETV: Náboženstvo     Etika

       Zdravotná poisťovňa: ________________________________________________________________________

       Zubár (kde? kto?): __________________________________________________________________________

       Detský lekár (kde? kto?): _____________________________________________________________________

       Záujem o stravovanie v školskej jedálni: _________________________________________________________

       „Pred odoslaním formulára / prihlášky si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie.

       áno - nie: Odoslaním formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil / oboznámila so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.„

       Prehlásenie Prevádzkovateľa Základná škola s materskou školou Bušince, so sídlom Krtíšska 270/26 Bušince, 99122, IČO: 37831801:

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou osobnyudaj.sk, s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.

       Číslo osvedčenia: Osobnyudaj.sk-2018-6920

       Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

       Prevádzkovateľ prehlasuje, že jeho zamestnanci - oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje sú riadne písomne poverené a zaviazané mlčanlivosťou a to aj po skončení pracovného pomeru v zmysle § 79 Zákona. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom môžete nájsť na stránke www.osobnyudaj.sk/informovanie.

        

       2. Žiadosť rodičov o odklad PŠD

       V Bušinciach .......................................

        

        

       Základná škola s materskou školou

       Krtíšska 26

       991 22 Bušince

        

        

       VEC:     Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

        

       Podpísaný ZZ 1 ..............................................., bytom ................................................................

       Podpísaný ZZ 2 ..............................................., bytom ................................................................

        

       týmto žiadam(-e) riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bušinciach o odklad povinnej školskej dochádzky pre syna/dcéru

       ......................................................................................., nar. ..........................................., bytom ...................................................................................... .

       Svoju žiadosť odôvodňujem(-e) nedostatočnou zrelosťou dieťaťa pre nástup do školy.

        

        

       Podpisy zákonných zástupcov žiaka:

        

       ...................................................                                                                                 ...............................................

        

       Prílohy:

       1) Vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

       2) Vyjadrenie príslušného zariadenia CPPPaP