• Novinky

      • Súťaž v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • Dňa 17.12.2019 sa v CVČ vo Veľkom Krtíši konalo okresné kolo v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu zastupovali:

       I. kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ : Vaneska Kováčová II.A

       II. kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ: Oliver Števka IV. tr.

       III. kategória – žiaci 6.-7. Ročníka ZŠ : Jakub Strhár VI.A

       Vaneska Kováčová získala 2. miesto, Oliver Števka získal cenu porotyJakub Strhár získal 1. miesto a bude reprezentovať náš okres vo svojej kategórii. Držíme mu palce a všetkým trom srdečne blahoželáme!

       Mgr. Andrea Bizovová

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 17. decembra 2019 sa konala tradičná súťaž "Čaro Vianoc" v Želovciach. Súťažné úlohy tento rok boli aranžovať vianočný svietnik (jednotlivci) a obojstrannú vianočnú dekoráciu (družstvo). Našu školu reprezentovali títo žiaci: Karin Belová (6. A), Laura Vámošová (6. A) a Natália Kováčová (9. tr.). Dievčatá boli veľmi šikovné a získali 1. miesto v aranžovaní obojstrannej vianočnej dekorácie. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Mikuláš, opäť aj tento rok zavítal 5. decembra na Základnú školu s materskou školou v Bušinciach. Neprišiel však sám, sprevádzali ho samozrejme anjeliky, škriatok, pomocníci, ale aj prefíkaní čerti. Za príjemné prekvapenia, ktoré si žiaci, ale aj malí škôlkári  pre Mikuláša pripravili dostali sladkú odmenu. Našli sa aj nezbedníci, ktorí sa nie vždy správali ako sa patrí a preto aj čerti mali dosť roboty. Avšak Mikuláš prináša to čaro, ktoré radosť a očakávania všetkých detí znásobuje. Preto sa už teraz tešíme a dúfame,  že aj o rok zavíta Mikuláš medzi nás.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí predovšetkým žiakom, ktorí spríjemnili tohtoročného Mikuláša na našej škole (menovite Bélovi Ádámovi, Rebeke Ďurovej, Michaele Kováčovej, Marekovi Kučákovi, Petrovi Krahulcovi, Leovi Dívaldovi, Laure Vámošovej, Karin Belovej, Viktórií Kováčovej, Alexe Zólyomiovej, Nikolete Zahorecovej a Eme Václavikovej), ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto aktivitu realizovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽŠR

      • Svetový deň boja proti AIDS

      • 1. decembra si všetci ľudia na svete pripomínajú DEŇ BOJA PROTI AIDS. Ide o pandemickú chorobu prenosnú z človeka na človeka, je to SYNDRÓM ZÍSKANEJ IMUNITNEJ NEDOSTATOČNOSTI. Choroba sa šíri po celom svete veľkou rýchlosťou a človek zomiera na zlyhanie imunity organizmu. AIDS je celosvetovým problémom výnimočného rozsahu, ktorá postihuje ako rozvinuté, tak i rozvojové krajiny. Spôsob prenosu: pohlavným stykom, krvnou cestou, z infikovanej matky na plod alebo novorodenca. Vzhľadom k tomu, že dodnes neexistuje očkovacia látka proti nákaze HIV, je zatiaľ najlepšou a jedinou cestou ako sa chrániť pred touto nákazou zodpovedné chovanie každého človeka.

       Vírus HIV sa neprenáša vodou, potravinami, vzduchom, podaním ruky, kýchaním, kašľaním a bežným kontaktom ani spoločným užívaním príborov a pohárov alebo spoločným používaním toaliet a spŕch. Neprenáša sa ani hmyzom.

       AIDS vzniká infekciou vírusu HIV, ktorý sa prenáša vtedy, ak sa telesné tekutiny nakazenej osoby dostanú do krvného obehu druhej osoby. Tam vírus napáda bunky imunitného systému.

       Infekcia HIV je v súčasnosti liečiteľné, ale stále nevyliečiteľné ochorenie...

       Symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS je Červená stužka. Vyjadruje symbol krvi a života, nádej na plnohodnotný život napriek bolesti a utrpeniu, ale aj podporu tých, ktorí žijú s HIV/AIDS. 

       Naša škola sa po prvýkrát zapojila do kampane Červené stužky. Spolupatričnosť s ľuďmi trpiacich touto chorobou podporili pripnutím “červenej stužky“  aj žiaci a pracovníci našej základnej školy. Členovia ŽŠR (menovite Peter Krahulec a Leo Dívald za pomoci pani učiteliek PaedDr. Ing.  Kalmárovej, Mgr. Bizovovej, Mgr. Bariakovej a mojej maličkosti) stužky vyrobili a následne po odznení rozhlasovej relácie (čítala členka ŽŠR Rebeka Ďurová a Vanesa Botošová) v školskom rozhlase Leo a Peter odovzdali žiakom našej školy.  Za pomoc pri realizácií spomínanej kampane chcem úprimne poďakovať vedeniu školy, členom ŽŠR a spomínaným pani učiteľkám.

       Zdravie je aj naša voľba!

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

      • 60. výročie našej školy

      • Tretí novembrový piatok, 15. 11. 2019, bol pre ZŠ s MŠ Bušince významným a slávnostným dňom. Bol to deň, na ktorý sa nezabúda. Oslávili sme 60. výročie od založenia našej školy. Pripomenuli a uctili sme si bývalých riaditeľov, učiteľov i ostatných zamestnancov školy, ktorí stáli pri jej zrode, položili pevné základy, ale i ďalšie generácie, ktoré sa podieľajú na jej rozvoji až dodnes. Slávnostné pozvanie prijalo množstvo významných hostí: starostov, riaditeľov, p. farárov, podnikateľov, sponzorov, zástupcov rodičov i obce, učiteľov a pracovníkov školy (súčasných i bývalých, ktorí si na našej škole nejaký ten rok už odpracovali).
       Pri tejto príležitosti sme si uctili pamiatku tých, ktorí sa nezištne obetovali pre lásku svojho povolania. Spoločne sme si zaspomínali na prežité chvíle v kruhu veľkej školskej rodiny, kde bezpochybne patrili nielen pedagógovia, ale aj ostatní pracovníci školy.
       Programom osláv 60. výročia školy nás sprevádzala pani asistentka Mgr. Jana Púpavová. Slávnostne ho otvoril pán starosta obce Bušince Ing. Zoltán Végh a súčasná pani riaditeľka Mgr. Dana Strhárová.
       Významným bodom programu bolo vyjadrenie vďaky všetkým zamestnancom ZŠ s MŠ Bušince a všetkým, ktorí škole pomáhajú. Na pódium boli pozvaní bývalí i súčasní riaditelia /Mgr. J. Szenesi, Mgr. P. Kukučka, Mgr. D. Strhárová, zástupcovia ZŠ s MŠ/Mgr. M. Šabová, Mgr. H. Boriková, J. Šramková, odmenení za zásluhy v rozvoji školy,  pedagógovia /p. A. Rigová, Mgr. H. Amzlerová, Mgr. D. Daniel, p. T. Bieliková, p. H. Vámošová, Mgr. M. Danielová, Mgr. L. Lavrík, Mgr. J. Šajgalíková, p. H. Bariaková a p. L. Drugdová/  i nepedagogickí pracovníci /p. E. Sekerešová, p. M. Bercsényiová, p. E. Skladányiová, p. D. Michalecová, p. Z. Jaňáková/, ocenení za dlhoročnú prácu nad 25 rokov. Vedenie školy sa poďakovalo aj ostatným pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom za vynaložené úsilie, za výborné výsledky a príkladnú vytrvalosť v práci. Vďaku vyjadrili aj predsedovi rady školy J. Dívaldovi, predsedkyni rady rodičov p. Mgr. A. Belovej a jej zástupcovi p. P. Balážovi. Za sponzorstvo sa vedenie poďakovalo aj obecným úradom, v zastúpení ich starostov, ale tiež i firmám, ktorým sme sa poďakovali prostredníctvom ich zástupcov. Medzi prítomnými starostami boli: p. starosta Ing. Z. Végh za obec Bušince, p. starosta J. Filkus za obec Malé Zlievce, p. starosta V. Ádám za obec Čeláre, p. starosta I. Krahulec za obec Veľké Zlievce a p. starosta Š. Chudý za obec Glabušovce. Vďaku sme vyjadrili aj pánom farárom, p. učiteľkám ZUŠ a p. riaditeľke ZUŠ PaedDr. L. Hruškovej, zamestnancom OcÚ a členom zastupiteľstva obce Bušince a osobitné poďakovanie sme vyjadrili tvorcom publikácie venovanej histórii školy: p. A. Farkašovi, p. Mgr. P. Kukučkovi a Bc. S. Vozafovej.


       O kultúrny program sa postarali súčasní i bývalí žiaci ZŠ s MŠ Bušince. Otvárali ho tí najmenší, žiaci materskej školy. Ďalej sa nám predstavili žiaci ZUŠ /N. Zahorecová, S. Vámošová, N. Petrovičová, L. Vámošová, K. Belová, O. Botošová, N. Vámošová, S. Tóthová, S. Bajanová, T. Danielová, V. Dívaldová, L. Ambróziová, I. Berkyová. E. Václavíková, J. Strhár, D. I. Babka/, pod vedením p. uč. Mgr. M. Ružinskej, PaedDr. I. Bayerovej, DiS.art M. Kováčovej a p. uč. L. Takáčovej.

       S prednesom poézie sa predstavil J. Strhár a prózy D. Ivan. a so spevom slovenskej  ľudovej piesne Kopala studienku – S. Vámošová, O. Botošová a ako doprovod A. Olách.
       Programom nás tiež sprevádzali súbory: DFS Konvalinka, ktorý už 27 rokov zachováva a šíri tradície oblastného folklóru a Romano Jilo, v ktorom sa dievčatá venujú rómskym tancom pod vedením p. asistentky Marcely Oláchovej.
       Famózne tanečné vystúpenie predviedol náš bývalý žiak B. P. Oláh a so spevom moderných piesní kultúrny program uzatvárala naša bývalá žiačka a súčasná p. uč. v MŠ D. Oláhová. Obaja nás v minulosti úspešne reprezentovali na okresných, krajských, ale aj celoslovenských súťažiach.
       Za technickú a organizačnú pomoc ďakujeme žiakom školského parlamentu:
       E. Kissovej, R. Ďurovej, L. Dívaldovi, B. Botošovi, M. Kováčovej, P. Krahulcovi a B. Ádámovi.
       Za celú organizáciu osláv 60. výročia školy srdečná vďaka p. riaditeľke Mgr. D. Strhárovej a p. zástupkyni Mgr. H. Borikovej a za technickú stránku p. Ing. J. Strhárovi, sponzorom, vďaka ktorým sme mohli oslavu zorganizovať na vyššej úrovni a všetkým, ktorí akokoľvek pomohli.

        

       Mgr. Dana Strhárová, Mgr. Jana Púpavová