• Novinky

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Dňa 17.4.2019 sa organizovala na našej škole už tradičná spevácka súťaž v speve ľudovej piesne: SLÁVIK SLOVENSKA.

       Podmienkou súťaže bolo, aby sa jedna z piesní nachádzala v Spevníčku SS 2019 a mala aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci mohli zvoliť podľa vlastného výberu a spievať  ju mohli aj v jazyku národnostnej menšiny.

       Súťaže sa zúčastnilo  spolu 15 žiakov - v prvej kategórii  10, v druhej 4 a v tretej len 1 žiačka.

       Päťčlenná porota hodnotila v zložení : Mgr. M. Ružinská, M. Oláchová, K. Petényiová, Mgr. D. Strhárová  a po prvý  krát členka školského parlamentu B. Ďurišová. Spevácke talenty nasnímal L. Dívald.

        

       Výsledky pre prvú kategóriu / roč. 1.-3./ :

       1.m.  Nela Vámošová /3./

       2.m.  Ema Václavíková a Sofia Bajanová /2.A/

       3.m.  Bianka Kováčová a Sofia Tóthová /1.B/

        

       V druhej kategórii/ roč. 4.-6./ sa umiestnili žiaci nasledovne:

       1.m.  Sofia Vámošová  /4./

       2.m.  Marcel Rácz /4./

       3.m.  Olívia Botošová /4./

        

       Pre tretiu kategóriu /roč. 7.-9./bola ohodnotená jediná účastníčka:

       1.m. Simona Sukupčáková /7.B/

       Na okresnom kole vo V.Krtíši nás budú reprezentovať víťazky všetkých kategórií:  S.Sukupčáková , S. a N.Vámošové. Hudobný sprievod im bude robiť p. uč. M.Kováčová.

       Za prípravu žiakov na súťaž ďakujeme triednym učiteľom, učiteľom hudobnej výchovy aj rodičom.

       Ďakujeme súťažiacim  za  šírenie krásy tradičnej ľudovej piesne.

        

       Mgr. Dana Strhárová

     • Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť
      • Narcis opäť spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť

      • Poznáte ho. Malý neprehliadnuteľný... Kvietok s veľkou silou, kvietok ľudskosti - tak ho zvyknú volať. Narcis pripnutý na kabátoch ľudí v obciach a mestách. K tomu úprimný úsmev a radosť z vykonania dobrého skutku.

       Dobrovoľná finančná zbierka Ligy proti rakovine sa tento rok konala už po 23-krát 11. 4. 2019. Stalo sa už tradíciou, že naša škola ZŠ s MŠ Bušince sa do tejto zbierky pravidelne zapája pod vedením koordinátoriek ENV - Mgr. M. Danielovej a Mgr. S. Filkusovej. Zbierku vykonávalo 12 dobrovoľníkov - pedagogických pracovníkov, každý so skupinou detí v obciach: Bušince, Glabušovce, Olováry, Veľké Zlievce, Vrbovka, Zombor, Čeláre, Kováčovce, Kirť, Malé Zlievce a Muľa. Navštívili sme EUSTREAM a DSS Kirť.

       Vďaka porozumeniu občanov sme vyzbierali tieto sumy: Bušince - 520,27 €, Glabušovce - 36,91 €, Olováry - 77,93 €, Veľké Zlievce - 57,43 €, Zombor - 46,22 €, Čeláre - 161,19 €, Kováčovce - 99,59 €, Kirť - 98,48 €, Malé Zlievce - 130,23 €, Muľa - 53,77 €,  Vrbovka - 164,- € EUSTREAM - 141,14 €, ZŠsMŠ - 140,72 €.  Celkove sme vyzbierali 1727,88 € .

       Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí do zbierky prispeli. Veríme, že tento humánny čin zostane aj naďalej tradíciou.

       Mgr. M. Danielová a Mgr. S.  Filkusová  

     • Hľadá sa Dobšinský...
      • Hľadá sa Dobšinský...

      • Kde bolo, tam bolo... Kde sa voda sypala a piesok sa lial....

       Dňa 29.3.2019 sa žiaci I. stupňa ocitli vo svete rozprávok, aby si prostredníctvom prezentácie pripomenuli a oboznámili sa s naším najväčším zberateľom ľudovej rozprávky Pavlom Dobšinským. Po prečítaní rozprávky ,,Čert slúži“ sa žiaci zapojili do výtvarnej súťaže: ,,O najkrajšiu ilustráciu rozprávky.“ Najkrajšie práce boli vystavené. Moje veľké poďakovanie patrí žiakom 4. ročníka ( Bianke Ďurišovej, Marcelovi Ráczovi, Olívii Botošovej a Sofii Vámošovej), ktorí svojim mladším spolužiakom pripravili pekné posedenie.

       Mgr. A. Pokorná

     • Prednáška s policajtkou
      • Prednáška s policajtkou

      • Realizovať prevenciu je nesmierne dôležité najmä v školskom prostredí.  Zaujať pozornosť žiaka, vysvetliť dôležité témy vhodnou formou a zamedziť vplyv negatívnych javov je hotové majstrovstvo. My sme sa pokúsili osloviť žiakov II. stupňa. V spolupráci s pani mjr. Mgr. Katarínou Nyékiovou z PZ z Veľkého Krtíša bol 27. a 28. marec 2019 na našej škole venovaný PREVENCII.

       „Extrémizmus“ (neštandardné, nevhodné správanie)  – téma prednášky určená pre 8. a 9. ročník počas dvoch vyučovacích hodín. Pani policajtka vysvetlila nielen tento pojem, ale podotkla práve ovplyvňovanie prívržencov určitej skupiny, poukázala na symboly, gestá, ktorým sa žiaci majú vyhýbať, nepoužívať, nedať sa ovplyvniť. Každý máme právo na slobodné rozhodnutie, ale vtedy je to správne, ak sa za svoje počínanie nemusíme hanbiť, skrývať alebo blízkym niečo tajiť.     

       Téma druhej prednášky pod názvom: „Alkohol, drogy a zákon“  bola určená pre 7. a 8. ročníky. Žiaci mali možnosť vypočuť si nebezpečenstvá, ktoré im hrozia,  ak by práve svojim nesprávnym rozhodnutím ublížili sebe, alebo niekomu inému. Vysvetlila, kedy je žiak zodpovedný sám za seba, ako môže byť potrestaný a čo ho čaká, ak svojim neuváženým správaním ohrozí seba alebo niekoho iného.

       Správne vysvetlenie pojmov, video, či vhodné aktivity a diskusia poukázali na dôležitosť venovať pozornosť aj týmto nevhodným prejavom správania.  

       Témy boli pre žiakov podnetné. Umožnili vidieť riziká a nebezpečenstvá, ktoré číhajú na každého z nás. Žiaci na prednášky reagovali pozitívne. Páčilo sa im vhodné prevedenie prednášky, diskusia, v neposlednom rade video PRVEJ POMOCI malo veľký ohlas...

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani policajtke mjr. Mgr. Nyékiovej, všetkým zúčastneným  žiakom, ktorí reagovali na dané témy s pokorou a vedeniu školy, ktoré umožnilo realizovať spomínané aktivity.

        

       „Ak pomôžeme správne sa rozhodnúť aspoň jednému z nás, naše úsilie nebolo zbytočné.“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová