• Novinky

      • 22. marec – DEŇ V MODROM

      • Svetový deň vody je venovaný drahocennej tekutine, bez ktorej nie je možný život. Voda je neodmysliteľnou zložkou života na našej planéte.

       S vodou je potrebné zaobchádzať šetrne a všetkými možnými spôsobmi sa starať o jej kvalitu a neznečisťovať ju priemyselným a komunálnym odpadom.

       Pretože vodu považujeme za samozrejmosť a nevenujeme jej dostatočnú pozornosť, chceli sme aspoň v tento jeden deň svojimi aktivitami dokázať, aká je pre nás nepostrádateľná.

       Žiaci 1. stupňa pod vedením svojich triednych učiteľov sa venovali prezentácii a besede o vode. Nasledovali ľubovoľné súťaže: pitie vody po slamke, otlačky mokrých rúk na tabuľu, hádanky, doplňovačky, pesničky.

       Žiaci 2. stupňa pod vedením triednych učiteľov si pozreli prezentácie na tému vody.  Následne na to sa konal aj vedomostný kvíz o vode, ktorého sa zúčastnili z každej triedy 3 žiaci. Najviac vedomostí a zároveň 1. miesto získala VI. trieda, 2. miesto – VII. B, 3. miesto obsadila IX. trieda. Ostatní žiaci v triedach zhotovovali projekty, plagáty, písali básne a rozprávky o vode.

       Koordinátorky ENV ďakujú všetkým vyučujúcim a žiakom za to, že v tento deň prišli v modrom oblečení a aj takýmto spôsobom si pripomenuli Deň vody.

       Koordinátorky ENV: Mgr. Danielová, Mgr. Filkusová

      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA (55. ročník, kategória D)

      • "Chémia je prírodná veda a jej cieľom je skúmať látky a ich premeny na iné látky"...touto základnou poučkou sa začína vyučovanie chémie v 7. ročníku. Na hodinách sa robia pokusy a týmto sa predmet stáva zaujímavejším. Chémia zaujala aj žiakov 9. ročníka Martina Ivana a Adama Števku. Títo žiaci sa už druhý rok svedomito pripravovali na chemickú olympiádu. Výborne zvládli väčšiu časť učiva nad rámec učiva predmetu chémia. Tento školský rok sa okresné kolo uskutočnilo dňa 22. marca 2019. Súťažilo sa v teoretickej a praktickej časti. Súťažiacich žiakov bolo osem. Naši žiaci dosiahli výborné výsledky na tejto súťaži.

       Martin IVAN - 1. miesto - úspešný riešiteľ a postupuje na krajské kolo

       Adam ŠTEVKA - 4. miesto - úspešný riešiteľ

        

       Ďakujem žiakom za reprezentáciu našej školy a zato, že venovali svoj voľný čas v popoludňajších hodinách príprave na túto súťaž.

        

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Matematický klokan
      • Matematický klokan

      • Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku. Inšpirovali sa podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Oficiálnym usporiadateľom súťaže je Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc). Združuje už viac ako 65 krajín z Európy, Ázie, Ameriky, a dokonca aj z Afriky. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

       Dňa 21.3.2019 sa do súťaže na Slovensku zapojilo 72 329 žiakov na 1 488 školách, z toho sa na našej škole do súťaže zapojilo 46 žiakov (1. A – 4 žiaci, 1. B – 4 žiaci, 2. A – 11 žiaci, 3. trieda – 2 žiaci, 4. trieda – 4 žiaci, 5. A – 10 žiakov, 6. trieda - 7 žiakov, 9. trieda – 4 žiaci). Súťaž Matematický klokan nie je len o matematike, ale aj o preverení vlastných schopností, o psychike, schopnosti  zvládať stresové situácie ako sú obmedzenie časovým limitom, u niektorých aj iný spôsob vyznačovania správnych odpovedí, ako sú zvyknutí, samostatnosť pri riešení úloh, maximálna pozornosť a v neposlednej rade aj schopnosť toto všetko zvládnuť. Súťaž núti žiakov čítať s porozumením a viac premýšľať nad úlohami. Úlohy boli zaujímavé a rôznorodé. Veľmi dôležité je dôsledné prečítanie si zadanej úlohy. Matematický klokan rozvíja logické myslenie, učí žiakov pracovať samostatne s testami a pripravuje ich na ďalšie štúdium. Ak to aj niekto nezvládol podľa svojich predstáv, je to pre neho cenná skúsenosť a netreba to vzdávať.  

       Ďakujem všetkým odvážnym, ktorí sa zúčastnili súťaže, vedeniu školy a všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí mi pomohli pri organizácii. Špeciálne poďakovanie patrí Mgr. Ivete Tokárovej, ktorá sa podujala absolvovať testy s našimi prváčikmi, ktorí to zvládli bez väčších problémov a Mgr. Erike Pallaiovej, ktorá mi pomohla s organizáciou v ostatných ročníkoch.

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Darované zo srdca
      • Darované zo srdca

      • „Darované zo srdca“,

       názov zbierky, ktorú zorganizovala ZŠ s MŠ Bušince pre OZ Za dôstojný život Lučenec.  Cieľom tohto OZ je pomáhať ohrozeným, týraným ľuďom, ľuďom v kríze, v nepriaznivej životnej situácií  a najmä deťom.

       Nápad darovať nepotrebné šatstvo a hračky tým, ktorí to potrebujú mala pani zástupkyňa Mgr. Helena Boriková. Ja som si spomenula konkrétne na toto občianske združenie, vymyslela názov zbierky a všetko sa mohlo začať. Kratučký oznam na školskom webe, informovanie žiakov a zbierka mohla odštartovať.           

       Od 17. decembra 2018 až do konca februára 2019 sa miesto na to určené zapĺňalo opratým a už nepotrebným šatstvom a hračkami, ktoré ste vy žiaci s pomocou vašich rodičov priniesli do školy a boli ochotní sa ich vzdať. Následne sa celá zbierka za pomoci pani učiteľky PaedDr. Ing. Kalmárovej, niektorých členov žiackeho parlamentu, ale aj iných nápomocných žiakov, menovite Michaely Kováčovej, Moniky Görčiovej, Rebeky Ďurovej, Evelin Kissovej, Adamovi Števkovi, Marekovi Kučákovi, Natálii Kováčovej, Bélovi Ádámovi, Vanese Kováčovej, Ľubomírovi Sebastiánovi Tóthovi, Richardovi  Kováčovi a mojej maličkosti poukladala do igelitových vriec pre lepšiu manipuláciu pri odovzdávaní,  uskladnila na miesto, kde bola pred tým a čakala na svoje odovzdanie.

       Dňa 18. marca 2019 sme zbierku odovzdali osobne pánovi Mgr. Petrochovi z OZ, ktorý nám za celé OZ vyjadril nesmiernu vďaku. Celkovo sa teda vyzbieralo 12 vriec šatstva pre dospelých, 7 vriec šatstva pre deti, 1 vrece hračiek, 1 vrece čiapky a opasky a 1 vrece topánky.

       Myslím, že posolstvo tejto zbierky bolo naplnené. „Pomôcť tým, ktorí  sa ocitli v neľahkej životnej situácií.“ Som nesmierne vďačná všetkým tým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili a vyjadrili tak svoju spolupatričnosť, vyjadrili to podstatné a vzácne, že im osudy iných ľudí nie sú ľahostajné.

       Teda veľké ĎAKUJEM patrí samotným žiakom, ktorí sa do zbierky zapojili, ich rodičom, pedagógom, všetkým, ktorí mi pomáhali pri triedení šatstva do vriec a následnom odovzdávaní, ale aj vedeniu školy, ktoré umožnilo túto zbierku realizovať na pôde školy.

        

       „Aj maličkosť nám pomôže začať deň s úsmevom...“

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

        

     • KARNEVAL
      • KARNEVAL

      • 1. marca 2019 sa v telocvični našej školy uskutočnil „Karneval“, ktorý sa tento rok organizoval nielen pre žiakov I. ale aj II. stupňa.

       O úvodné slová sa postarala a všetkých prítomných srdečne privítala pani riaditeľka Mgr. Strhárová, ďalej nás celým podujatím sprevádzal Adam Števka, predseda ŽP, ktorý to zvládol opäť perfektne.

       Zo 71 masiek bolo ocenených 30, na ktorých sa zhodla porota v zložení: Mgr. Pokorná, Mgr. Bariaková, za rodičov pani Dobrová a za ŽP Rebeka Ďurová a Adrián Olách.   

       30 „naj“ masiek bolo odmenených darčekmi a všetky ostatné masky dostali sladkú odmenu v podobe cukríkov. Po odovzdaní cien nasledovala karnevalová diskotéka.

       Za zorganizovanie KARNEVALU chcem poďakovať vedeniu školy, za porotcovstvo všetkým zainteresovaným porotcom a za vyzdobenie telocvične, prípravu, priebeh a hudbu počas „Karnevalu“ chcem úprimne poďakovať menovite Adamovi Števkovi, Marekovi Kučákovi, Michaele Kováčovej, Rebeke Ďurovej, Evelin Kissovej, Mátému Nagyovi, Bélovi Ádamovi a Natálii Kováčovej. V neposlednom rade moje veľké „ĎAJUJEM“ patrí všetkým zúčastneným maskám a tiež rodičom, ktorí pomáhali svojim ratolestiam pri ich zhotovovaní.

        

       Vedúca ŽP: Mgr. Erika Pallaiová

     • BEZPEČNE NA INTERNETE
      • BEZPEČNE NA INTERNETE

      • Bezpečnosť na internete a  prevencia kyberšikany boli témou prednášky, ktorá sa uskutočnila na našej škole 8. 2. 2019 pre žiakov 5. a 6. ročníka, teda v Deň pre bezpečnejší internet. Prednáškovú činnosť realizovala mjr. Mgr. Katarína Nyékiová z OR PZ z Veľkého Krtíša.

       Internet (net, sieť) nám zabezpečuje rýchlu výmenu informácii, komunikáciu formou elektronickej pošty, rôzne služby, vzdelávanie, či pracovné príležitosti, ale aj rýchle vyhľadávanie dostupných informácii z pohodlia domova. Avšak všetko má svoje plusy a aj mínusy. Teda negatívom internetu je nedostatočná bezpečnosť – počítačová kriminalita, svet mimo reality, závislosť na internete, pc hrách, či nepravdivosť informácií. Nástrahy virtuálneho sveta ovplyvňujú všetkých naokolo. Najviac však deti. Práve deti sa môžu ľahko stať obeťou kyberšikany – šikanovania prostredníctvom IKT. Pani policajtka vysvetlila nástrahy, ktoré číhajú na internete. Skutočnými príbehmi podčiarkla dôležitosť ako sa brániť šikanovaniu, poskytla rady  ako sa „NEZAMOTAŤ“ do sociálnych sietí... 

       Žiakov aktuálnosť témy zaujala, ich pozornosť bola na mieste. S pokorou odchádzali z triedy, kde sa prednáška realizovala. Práve informovanosť o danej problematike umožní mladému človeku správať sa bezpečne aj vo virtuálnom svete.  

       Za prednáškovú činnosť chcem úprimne poďakovať pani policajtke mjr. Mgr. Kataríne Nyékiovejvedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú prednáškovú činnosť realizovať.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová

     • Sme víťazi súťaže „Daj si čas“
      • Sme víťazi súťaže „Daj si čas“

      • Žiaci našej 5.A a 6. triedy boli aktívnou súčasťou populárnej zábavnej a vedomostnej súťaže „DAJ SI ČAS“, ktorú vysiela verejnoprávna televízia RTVS vždy v sobotu dopoludnia. Štvorčlenný tím a 30-členné publikum žiakov 5. a 6. ročníka sa 27.2.2019 zúčastnili nakrúcania relácie priamo v štúdiu v Mlynskej doline v Bratislave. Vo svetle reflektorov a kamier sa predstavil tím – Laura Vámošová, Roberta Botošová, Peter Krahulec pod vedením kapitána Juraja Dobru. Žiaci súťažili v rôznych vedomostných, pohybových, postrehových a tímových aktivitách na tému Rok 1955. V napínavom súboji sa nám vďaka vedomostiam a zručnostiam podarilo poraziť 8 ročné gymnázium z Bytče a získať finančnú čiastku 200 eur. Za podporu ďakujeme aj našim spolužiakom z 5.A a 6. triedy, ktorí výdatne povzbudzovali.

       Na obrazovkách RTVS si nás budete môcť pozrieť 27.4. 2019.

        

       Mgr. Xénia Zólyomiová