• Novinky

     • Nádherné vtáčie búdky
      • Nádherné vtáčie búdky

      • Vtáčiky, ktoré nám celú jar a leto spríjemňovali pobyt v prírode svojím štebotaním si v zimných mesiacoch zaslúžia našu pomoc. Naša škola, preto vyzvala záujemcov o zhotovenie vtáčích búdok a kŕmidiel s tým, že sa rozvešajú v okolí školy. Búdky zhotovili nasledovní žiaci: Matej Dobra 2. A, Filip Sabadoš 2. A, Bianka Botošová 2. A, Nikoleta Zahorecová 2. A, Alex Buššai 2. A, Ottó Adam 2. A, Jakub Dobra 1. A, Viktória Hívešová 4. tr., Bianka Ďurišová 4. tr., Patrik Ďuriš 7. B.

       Ruku k dielu priložili aj pani vychovávateľky, ktoré v ŠKD vyrobili s deťmi búdky z mliekových obalov a tiež ich rozvešali v okolí, kde budú môcť vtáčiky pozorovať.

       Poďakovanie patrí nielen žiakom, ale hlavne ich šikovným rodičom.

        

       Mgr. Mária Danielová

      • Vyhodnotenie lyžiarskeho výcvikového kurzu 2018/2019

      • Žiaci ZŠ s MŠ Bušince sa v termíne od 4.2.2019 do 8.2.2019 zúčastnili základného lyžiarskeho výcviku (ďalej LV) v počte 12 žiakov7 žiaci zdokonaľovacieho LV. Ubytovanie bolo zabezpečené na chate RD Látky, samotný lyžiarsky kurz prebiehal v lyžiarskom stredisku RD Látky – Kočanda, pedagogický dozor a inštruktor Mgr. Dana Strhárová, Ing. Jaroslav Strhár, zdravotnú starostlivosť vykonávala Veronika Janíčeková.
           LV sa začal v pondelok 4.2.2019 odchodom z areálu školy o 8,00h a vyvrcholil príchodom späť v piatok 8.2.2019 o 15,30h. Po príchode a ubytovaní sa na chate RD – Látky v troch izbách (č.12,č.13,č.14) sme sa prezliekli a vybrali sa na zjazdovku, kde po zaradení do skupín (podľa preukázaných lyžiarskych schopností) prebiehal samotný základný a zdokonaľovací výcvik. Stravovanie bolo zabezpečené tri krát denne + desiata + olovrant. Po LV boli žiakom k dispozícií na chate spoločenské hry (stolný tenis, futbal, biliard).
           Počas pobytu prebiehalo bodovanie čistoty izieb, ku ktorému všetci zúčastnení pristupovali zodpovedne a všetky tri izby získali vysoký počet bodov, za čo boli odmenení na záverečnom vyhodnotení.
           LV sa konal na svahu RD Látky – Kočanda. Výcvik pozostával zo základných prvkov: nosenie lyží, chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, jazda šikmo svahom, oblúky v obojstrannom prívrate, jazda vlekom.
           Každý večer po LV bol denný rozkaz, kde sa zhodnotil celý priebeh dňa (pochvaly a pokarhania), určili sa služby na nasledujúci deň a každý večer sa konali prednášky na témy súvisiace s pobytom a pohybom na horách. Počas celého LV  vládla medzi žiakmi a inštruktormi zúčastnených škôl (Bušince, D. Strehová, Želovce, Nenince) vzájomná tolerancia či už na samotnom výcviku, v jedálni alebo v ubytovni.
           Za bezproblémový priebeh LV, spoluprácu, podporu a pomoc  ďakujem všetkým zúčastneným.

       Vyhodnotenie bodovania izieb:
       Izba č. 13 (Bercsényi, Jarolímek, Števka, Ivan M., Baláž, Sabadoš, Berky)
       Izba č. 12 (Petrovičová, Kissová, Belová, Vámošová, Tóthová)             
       Izba č. 14 (Ivan D., Dívald, Ružinský, Rácz, Nagy, Babka, Strhár)  

        

       I. miesto izba č.: 13    30b.
       II. miesto izba č.: 12     29b.
       III. miesto izba č.: 14    28b.

        

       Malý slalom:    

       Petrovičová N.    43,7s.      

       Tothová K.    29,1s.                                                   
       Rácz K.    23,3s.    
       I.miesto
       Babka D.I.     26,0s.  II.miesto
       Berky S.    27,9s.      III.miesto

       Jarolímek R.F.    -------


       Veľký slalom:    

       Martin Ivan    21,0s        I.miesto       
       Strhár Jakub        21,2s        II.miesto
       Bercsényi Kristián    22,0s        III.miesto
       Daniel Ivan         22,3s   
       Sabadoš Nikolas    23,0s
       Belová Karin        23,1s   
       Máté Nagy        24,2s       
       Kissová Evelin    28,2s
       Ružinský Mathias    30,8s
       Dívald Leo        31,9s
       Baláž Peter        33,4s
       Vámošová Laura    48,0s
       Petrovičová Nina    -------

        

       Vyúčtovanie LV:      4.2.2019  -    8.2.2019

       účastníci základného LV  -  12 žiakov       150€ / osoba ..... MŠ SR

       ZRPŠ príspevok    5€/osoba ....................... 19 x 5 = 95 €

       účastníci zdokonaľovacieho LV  -  7 žiakov   120€ x 7= 840 €

       840 € + 95 € = 935 €

       Kalkulácia:   ( doprava, strava, ubytovanie, vleky ) * 7 = 875,00 €

                                                                              zdravotník      30 €

                                                                              ceny                 21 €

                    935 € - 875€ - 30 € - 21 € = 9 € zostatok

                           vrátiť  9 € / 7 = 1,30 €        

        

       Ing. Jaroslav Strhár

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Na olympiádu z Biológie sa pripravujeme už štvrtý rok po sebe. Olympiáda sa koná každý rok vo viacerých kategóriách. A to v kategórii C, v ktorej sme súťažili aj my a v kategórii D, v ktorej súťažia žiaci nižších ročníkov. Na olympiádu sme sa pripravovali od začiatku školského roka s PaedDr. Evou Cirbusovou, ktorá nás na túto súťaž každoročne výborne pripravila. Naučila nás množstvo zaujímavých a nových vecí.

       Adam Števka, Martin Ivan

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Geografická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov základných škôl. Vytvára motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Je založená na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci s talentovanými žiakmi. Organizuje sa ako predmetová súťaž žiakov základných a priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom.

       Aj na našej škole sa v mesiaci december konalo školské kolo geografickej olympiády. 

       - počet zapojených žiakov v jednotlivých ročníkoch:

       5. ročník - zapojených 7 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

       6. a 7. ročník - zapojených 12 žiakov, z toho 6 úspešní riešitelia

       8. a 9. ročník - zapojených 5 žiakov, z toho 5 úspešní riešitelia

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       5. ročník:

       1. miesto: Dávid Ivan Babka

       2. miesto: Leo Dívald

       3. miesto: Karin Belová

        

       6. - 7. ročník:

       1. miesto: Daniel Ivan

       2. miesto: Kristián Bercsényi

       3. miesto: Peter Krahulec

        

       8. - 9. ročník:

       1. miesto: Adam Števka

       2. miesto: Martin Ivan

       3. miesto: Richard František Jarolímek

        

       Všetkým gratulujeme a držíme palce v ďalšom kole.

        

       Mgr. Soňa Filkusová

       Mgr. Xénia Zolyomiová