• Novinky

     • VIANOČNÉ TRHY
      • VIANOČNÉ TRHY

      • 20. decembra 2018 sa hlavná chodba bušinskej školy zmenila na miesto konania VIANOČNÝCH TRHOV. Sú na našej škole tradíciou a preto nemohli chýbať ani tento rok. Priebeh spomínaných trhov moderoval Adam Števka, predseda ŽP. Po jeho úvodnom slove sa otvorenia samotných trhov ujala pani riaditeľka Mgr. Strhárová. Pripomenula organizačné pokyny, popriala všetkým zúčastneným všetko dobré a posolstvo vianočných trhov sa mohlo začať.

       Vopred pripravené lavice boli opäť zaplnené všetkým tým, čo si žiaci z jednotlivých tried priniesli. Všelijaké dobroty, nápoje, chutné jedlá, ručne vyrobené prekvapenia, to všetko pripomínalo štedrosť a snahu pripomenúť si, že čas vianočný práve nastal. Všetkého bolo nadostač a každý si našiel to svoje, o čom  svedčia spokojné tváre všetkých zúčastnených. Príjemnú atmosféru umocňovali vianočné melódie, ktoré sa niesli chodbou.

       Počas trvania VIANOČNÝCH TRHOV boli vyhlásené výsledky dvoch súťaží, ktoré si pre nás pripravili členovia ŽP. Súťaž „Naj učiteľ/ka 2018“ vyhrala po sčítaní hlasov žiakov z jednotlivých tried II. stupňa pani učiteľka PaedDr. Ing. Kalmárová, ako druhý skončil pán učiteľ Ing. Strhárbronzovú priečku obsadila pani učiteľka Mgr. Zolyomiová, o ceny pre výhercov sa postarali žiaci  II. stupňa. Súťaž I. stupňa pod názvom „Naj vianočný výrobok vianočných trhov“ vyhrali nasledovné triedy, 1. miesto - 3. trieda a 2. A, 2. miesto - 4. trieda a 2. B a 3. miesto obsadili triedy 1. A a 1. B. Všetky triedy boli ocenené sladkou odmenou, za čo patrí veľká vďaka vedeniu školy.

       Nechýbala ani tombola žiakov IX. triedy, ktorá mala opäť veľký úspech, o čom svedčia aj fotografie v našom školskou fotoalbume. Myslím, že aj tohtoročné VIANOČNÉ TRHY splnili to posolstvo, ktorého sú symbolom. Novinkou však boli nielen súťaže, ale aj moderátorský debut Adama, ktorý to zvládol bravúrne.

       Moje veľké ĎAKUJEM patrí nielen vedeniu školy, ktoré umožnilo trhy realizovať, ale aj všetkým zúčastneným žiakom ako i pedagógom. Osobitne však moja vďaka patrí členom ŽP a všetkým nápomocným žiakom, ktorí mi pomohli s prípravou VIANOČNÝCH TRHOV, ale aj s upratovaním chodby do pôvodného stavu po skončení samotných trhov.

        

       Mgr. Erika Pallaiová, vedúca ŽP 

     • Čaro Vianoc
      • Čaro Vianoc

      • Dňa 19. decembra 2018 sa zúčastnili traja žiaci z našej školy - Karin Belová (5.A), Laura Vámošová (5.A) a Natália Kováčová (8.tr.) - tradičnej súťaže v aranžovaní na SOŠ v Želovciach. Súťaž prebieha v duchu vianočnej atmosféry a rozvíja estetické cítenie a tvorivé myslenie žiakov. Žiaci mali dve súťažné úlohy. Prvá súťažná úloha bola - vytvoriť "Vianočný svietnik" a každý súťažiaci pracoval samostatne.  Druhá súťažná úloha bola spoločná, teda pracovali všetci spolu a vytvorili "Prízdobu vianočnej krabičky". Žiakom sa podarilo vytvoriť veľmi pekné práce, ktoré si po skončení a vyhodnotení súťaže mohli zakúpiť a doniesť domov. Čaro Vianoc si teda zo súťaže priniesli i do svojich domovov.

       Výsledky našich žiakov:

       2. miesto - Natália Kováčová - Vianočný svietnik

       2. miesto - Družstvo - Prízdoba vianočnej krabičky

                                                         

       PaedDr. Eva Cirbusová

      • Červený kríž očami detí

      • Výtvarná súťaž Červený kríž očami detí, je súťaž, ktorej poslaním je podporiť rozvoj tvorivosti detí a humanitárne cítenie detí a mladých ľudí v oblasti šírenia myšlienok Hnutia Červeného kríža. Ide o lepšie oboznámenie sa detí s danou témou, aby vedeli pochopiť poslanie a význam práce Červeného kríža. Práve preto sme sa aj my s našimi žiakmi zapojili do tejto súťaže a musím dodať, že deti pracovali usilovne a vytvorili ozaj pekné práce. Za ich vytrvalosť a stálu chuť tvoriť im chcem touto cestou poďakovať.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

      • V tomto školskom roku 2018/2019 sa konala aj výtvarná súťaž ,,Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany", kde trebalo tvoriť na tému: Veď aj ja som záchranár. Cieľom súťaže je podporovať súťaživosť, rozvíjať osobné a charakterové vlastnosti detí a žiakov a umeleckú tvorivosť. Išlo o prvé kolo – Okresné kolo, kde sa zaslala viacero prác, získal Nikolas Sabadoš v tretej kategórii 2.miesto. Gratulujem výhercovi a ostatným žiakom ďakujem za ich trpezlivosť a tvorivú prácu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková

      • Maliar Novohradu

      • Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkom Krtíši, Mesto Veľký Krtíš, BBSK - Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo V. Krtíši, Mestské kultúrne stredisko vo V. Krtíši, Základná umelecká škola vo Veľkom Krtíši, Spoločnosť A. H. Škultétyho, o. z. vo V. Krtíši a  Obec Dolné Strháre vyhlásili aj v tomto školskom roku 2018/2019 výtvarnú súťaž Maliar Novohradu. Zámerom organizátorov súťaže je pripomenúť si osobnosť  maliara Ľudovíta Kubániho  (1855-1912) a pomocou súťaže rozvíjať  tvorivé schopnosti a umelecké cítenie mladej generácie. Tak ako každý rok, nebolo tomu ani teraz inak, boli na výber 2 témy:

       1.Národné a kresťanské dejiny, legendy, príbehy, povesti, osobnosti

       2.Môj voľný čas

       V tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaže so 17 prácami a to v 3. kategóriách, pričom sme mali ocenených 3 žiakov. V prvej kategórii získal Marcel Rácz zo 4. triedy - 3.miesto, v druhej kategórii získal Juraj Dobra zo 6. triedy - 2. miestoNikolas Sabadoš z 9.triedy získal v tretej kategórii 1. miesto. Touto cestou chcem poďakovať všetkým žiakom, za ich usilovnosť a kvalitné práce, na ktorých sa odráža ich kreativita a oceneným zablahoželať k úspechu.

        

       Mgr. Katarína Bariaková