• Novinky

     • Poďakovanie
      • Poďakovanie

      • Vedenie školy spolu s pedagogickým zborom „ďakuje“ všetkým rodičom, ktorí sa podieľali pri výpomocných prácach uskutočňovaných v triedach, v budovách školy ako aj areáli školy.

       Menovite p. Ďurišovi, p. Krahulecovi a p. Apróovi. Pevne veríme, že aj iní rodičia budú pokračovať v tejto myšlienke a v budúcnosti podajú pomocnú ruku aj pri iných školských aktivitách.

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Máme nové parkovisko!
      • Máme nové parkovisko!

      • V mesiaci september a október 2018 sa uskutočnili práce spojené s vybudovaním nového parkoviska pre rodičov a zamestnancov školy.

       Za vybudovanie spomínaného parkoviska patrí naše poďakovanie pánovi Zahorecovi a starostovi obce Bušince Ing. Z. Véghovi. O celkovú úpravu sa postarali pani upratovačky a pani školníčka.

       Následne dňa 23. októbra boli osadené aj dopravné značky. Dúfame, že osadenie značiek sa stretne s porozumením a všetci ich budeme navzájom rešpektovať.

        

       Mgr. Erika Pallaiová

     • Timravina studnička
      • Timravina studnička

      • Literárna súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy, ktorá sa každoročne organizuje na počesť významnej slovenskej spisovateľke a to Božene Slančíkovej Timrave (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

       Čo videla, to napísala, a potom sa v nejednom dome červenali od hanby. Mala totiž ten vzácny dar vystihnúť realitu veľmi trefne a stručne. Nebrala si servítku pred ústa v žiadnom prípade, ale zakaždým presne ustriehla mieru. Neurážala, len poštuchovala a tak rafinovane, že jej to okolie doslova „žralo“...

       Dňa 22. 10. 2018 sa v bušinskej škole uskutočnilo školské kolo Timravina studnička. Cieľom recitačnej súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť k objavom krásy umeleckého slova, a tým aj k rodnej reči ako aj poskytnúť priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby.

       Spomínanej súťaže sa po úvodnom slove Mgr. Bizovovej zúčastnilo spolu 10 žiakov. Menovite Václavíková Ema, 2. ročník, Zahorecová Nikoleta, 2. ročník, Marcel Rácz, 4. ročník, Strhár Jakub, 5. A, Ivan Daniel, 6. ročník, Dobra Juraj, 6. ročník, Olách Adrián, 6. ročník, Andoková Dominika, 7. A, Oláhová Erika, 7. A a Görčiová Monika, 7. B.

       Recitačné výkony hodnotila štvorčlenná  porota, v zložení Mgr. A. Bizovová, Mgr. A. Pokorná, Mgr. E. Pallaiová, ako aj člen žiackeho parlamentu Peter Krahulec zo 6. triedy. Obecenstvo pozostávalo zo žiakov 7. A a 4. triedy, pozvaním nepohrdla ani pani zástupkyňa Mgr. H. Boriková.

       Všetkým zúčastneným patrí moje veľké poďakovanie, predovšetkým súťažiacim žiakom za ich odvahu, usilovnosť, snahu upútať a priblížiť slovenskú tvorbu hovoreným slovom. V neposlednom rade patrí veľká vďaka pedagógom, ktorí žiakov s trpezlivosťou pripravovali a usmerňovali.

        

       Vyhodnotenie školského kola:

       I. kategória

       1. miesto: Marcel Rácz /4. trieda/

       3. miesto: Ema Václavíková /2. trieda/

       3. miesto: Nikoleta Zahorecová /2. trieda/

        

       II. kategória

       1. miesto: Jakub Strhár /5. A/

       2. miesto: Adrián Olách /6. trieda/

       3. miesto: Daniel Ivan /6. trieda/

       4. miesto: Juraj Dobra /6. trieda/

        

       III. kategória

       3. miesto: Monika Görčiová /7. B/

        

       Marcel Rácz, Jakub Strhár a Adrián Olách sa zúčastnia okresného kola 8. novembra 2018 vo Veľkom Krtíši.

        

       Držme im palce...

        

       Mgr. Erika Pallaiová

       Foto: Bianka Ďurišová

     • POLEPETKO
      • POLEPETKO

      • Ak ste začuli čarovný zvon, to prišlo k nám divadlo Clipperton.

       Dňa 15.10.2018 k nám zavítalo divadlo Clipperton s divadelným predstavením Polepetko. Predstavenie rozosmialo našich škôlkárov, všetkých našich žiakov 1. stupňa a žiakov piateho a šiesteho ročníka. Deti sa na chvíľu preniesli do ríše rozprávok.

       Mladý Polepetko popletie skoro všetko. Slová, príkazy aj dobré rady. Keď rozpráva, ani vlastná mať mu nerozumie. Popletený Polepetko si však získal srdce princeznej Arabely a podarilo sa mu prekabátiť aj čarodejníka Rumburaka, a ako to už v rozprávke býva, všetko sa šťastne skončilo.

       Rozprávka o Polepetkovi potešila všetkých, ktorí sa trápia nad svojou popletenosťou. Človek býva občas dopletený, popletený, zapletený – keď sa však riadi svojim srdcom, správnu cestu vždy nájde.  

        

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • BIELA PASTELKA
      • BIELA PASTELKA

      • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v roku 2018 organizuje už 17. ročník verejnej zbierky pod názvom Biela pastelka.

       Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré podporujú nevidiacich a slabozrakých ľudí v ich úsilí o samostatný a plnohodnotný život. Biela pastelka je nielen symbolom sveta nevidiacich, ale hlavne príležitosťou prejaviť ľudskú solidaritu a ušľachtilosť. 

       Ambasádorkou Bielej pastelky 2018 je úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová.

       Dňa 21. septembra 2018, t. j. v piatok sme sa do zbierky zapojili aj na našej škole už po tretíkrát. 1. a 2. vyučovacia hodina bola určená na spomínanú zbierku. Pripravení dobrovoľníci navštívili každú triedu. Do zapečatenej pokladničky žiaci prispievali dobrovoľným finančným príspevkom. Odmenou za príspevok bola plastová spinka s vyobrazením Bielej pastelky. Na našej škole sa aj vďaka vám podarilo vyzbierať 85 eur.

       Za pomoc pri realizovaní spomínanej zbierky na škole chcem úprimne poďakovať členom žiackeho parlamentu, menovite Leovi Dívaldovi, 5. A,  Petrovi Krahulecovi, 6. trieda a Michaele Kováčovej zo 7. B triedy, ale aj všetkým tým, ktorí podporili túto zbierku.

        

       Ďakujeme Vám, že nám aj v roku 2018 pomáhate písať príbeh Bielej pastelky...

        

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová 

     • Žiacky parlament ZŠ Bušince
      • Žiacky parlament ZŠ Bušince

      • Dňa 17. 9. 2018  sa na našej škole uskutočnilo prvé zasadnutie novovzniknutého žiackeho parlamentu (ŽP), ktorý tvorí spojovací mostík medzi žiakmi a pedagógmi. Cieľom ŽP je naučiť žiakov verejne vystupovať, prezentovať a vhodne argumentovať svoje názory i názory svojich spolužiakov, hlavne niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, kreativitu a umožniť sebarealizáciu žiakov.

       Členmi ŽP sú vybraní žiaci tretieho až deviateho ročníka, t. j. 18 členov. Za predsedu ŽP bol zvolený Adam Števka (9. trieda), jeho podpredsedom sa stal Ronald Oláh (9. trieda). Školskými moderátormi sa stali Adrián Olách (6. trieda) a Rebeka Ďurová (8. trieda). Nástenkárkami sú Monika Görčiová a Michaela Kováčová (7. B)

       Všetci členovia ŽP veria, že ich aktívna činnosť prispeje k lepšej spolupráci medzi vedením školy, pedagógmi a žiakmi a taktiež motivuje triedne kolektívy ako aj jednotlivcov pri realizácii rôznych aktivít, ktoré si pre nich členovia ŽP pripravia a o ktorých budú všetci informovaní prostredníctvom členov ŽP, nástenky na hlavnej chodbe školy, prípadne školského rozhlasu.

        

       Členovia žiackeho parlamentu

       školský rok 2018/2019

        

       3. tr.

       Adriana Berkyová

       Alexa  Zolyomiová

       4. tr.

       Bianka Ďurišová

       Marcel Rácz

       5. A

       Karin Belová

       Leo  Dívald

       5.B

       Radka Kováčová

       Michaela Kováčová

       6. tr.

       Peter Krahulec

       Adrián Olách

       7. A

       Peter Baláž

       Marek Kučák

       7. B

       Monika Görčiová

       Michaela Kováčová

       8. tr.

       Evelin Kissová

       Rebeka Ďurová

       9. tr.

       Ronald Oláh

       Adam Števka

        

       Vedúca ŽP: Mgr. Erika Pallaiová