• Novinky

     • Slávnostné ukončenie školského roka
      • Slávnostné ukončenie školského roka

      • Dňa 29. júna sa pred hlavnou budovou našej základnej školy uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018.

       Po vypočutí slovenskej hymny sa k žiakom a prítomným rodičom a pedagógom prihovoril pán riaditeľ Mgr. Pavel Kukučka, ktorý osobitne oslovil našich prváčikov a odchádzajúcich deviatakov. 

       Pani zástupkyňa Mgr. Dana Strhárová vyhodnotila niektoré súťaže a odovzdala ceny najšikovnejším žiakom školy, ktorí nás úspešne prezentovali v súťažiach počas celého školského roka a spolu s pánom riaditeľom odovzdali knižné odmeny žiakom, ktorých navrhli triedni učitelia.

       Na záver sme si vypočuli príhovor starostu obce Bušince Ing. Zoltána Végha.

       Potom žiaci dostali vo svojich triedach vysvedčenia od svojich triednych učiteľov, okrem deviatakov, ktorí si ich prevzali na miestnom obecnom úrade.

       V mene všetkých učiteľov prajem všetkým našim žiakom PRÍJEMNÉ PREŽITIE LETNÝCH PRÁZDNIN!!!

       Mgr. Helena Boriková

     • Zberové aktivity
      • Zberové aktivity

      • Zber gaštanov sa uzavrel 25. novembra 2017 a bol odoslaný na ďalšie spracovanie. Zapojilo sa 11 žiakov a najviac gaštanov do zberu priniesol Krištof Berta z 2. triedy.

       Zber plastových fliaš a papiera sa uzavrel 15. júna 2018. Do zberu papiera sa zapojilo 31 žiakov, a najviac kíl priniesol do školy Alex Ďuro z 2. triedy. Do zberu plastov sa zapojilo 25 žiakov, na prvom mieste v tomto zbere sa umiestnil Szabolcs Ádám zo 4.A triedy. 

       Najlepším zberačom a triedam srdečne gratulujeme a povzbudzujeme aj ostatných, ktorí sa do zberu ešte nezapojili, aby separovaním odpadu prispeli k ochrane prírody a čistejšiemu prostrediu, v ktorom žijeme.

       Vyhodnotenie zberových aktivít za školský rok 2017/2018:

       1. pagaštan konský /1. miesto - 1.A; 2. miesto - 2. tr.; 3. miesto - 4.B/

       2. papier /1. miesto - 2. tr.; 2. miesto - 1.A; 3. miesto - 4.B/

       3. plasty /1. miesto - 4.A; 2. miesto - 5. tr.; 3. miesto - 1.A/

       Mgr. Marta Fajčíková