• Novinky

     • Slávik Slovenska
      • Slávik Slovenska

      • Výsledky školského kola súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2018:

       I. kategória:

       1. miesto - Sofia Vámošová /3. trieda/

       2. miesto - Marcel Rácz /3. trieda/

                          Ottó Adam /1.A/

       3. miesto - Ema Václavíková /1.A/

                          Bianka Ďurišová /3. trieda/

                          Dominika Bučková /1.B/

        

       II. kategória:

       1. miesto - Adrián Olách /5. trieda/

       2. miesto - Jakub Strhár /4.B/, Karol Rácz /4.B/

       3. miesto - Santiágo Motoška /4.A/, Tereza Oláhová /4.B/

        

       III. kategória:

       1. miesto - Denisa Oláhová /9. trieda/, Vivien Oláhová /8.A/

        

       Okresné kolo súťaže sa uskutočnilo 4. mája vo Veľkom Krtíši, kde žiačka Sofia Vámošová z 3. triedy zíslala 3. miesto v I. kategórii - GRATULUJEME!!!

        

       Mgr. Xénia Zólyomiová

     • Chemická olympiáda
      • Chemická olympiáda

      • Zákon zachovania hmotnosti, pH kyselín a zásad, kyslé dažde, valenčné elektróny, chemické reakcie a chemické rovnice, výpočty, kyselina sírová, modrá skalica alebo pentahydrát síranu meďnatého, tak toto všetko je chémia. S chémiou sa stretávame úplne všade. V domácnostiach sú to  pracie prášky, lieky, kozmetické výrobky, ocot, sóda bikarbóna a iné. 

       Chémia je celkom obľúbeným predmetom najmä vďaka experimentom - pokusom. Nie je to však ľahká veda, hlavne kvôli chemickým značkám, vzorcom a výpočtom. Na našej škole máme žiaka, ktorý všetko toto výborne ovláda. Je ním Martin IVAN (8.A).

       Dňa 26. 4. 2018 sa zúčastnil krajského kola chemickej olympiády v Banskej Bystrici. Spomedzi 34 súťažiacich (a to hlavne deviatakov) obsadil Martin Ivan 9. miesto v kategórii D /8. a 9. ročník/.

       Blahoželám  ku krásnemu umiestneniu a ďakujem za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Škultétyho zornička
      • Škultétyho zornička

      • “Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.” Ján Amos Komenský

       Dňa 9. apríla 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Škultétyho Zornička v školskej knižnici. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov: Bajanová Sofia, 1. ročník, Václavíková Ema, 1. ročník, Zahorecová Nikoleta, 1. ročník, Števka Oliver, 2. ročník, Záchenská Michaela, 2. ročník, Vámošová Laura, 4.B, Belová Karin, 4.B, Strhár Jakub, 4.B, Ivan Daniel, 5. ročník, Olách Adrián, 5. ročník, Sukupčáková Simona, 6.B, Ádám Béla, 7.A.

       Svoje recitačné umenie predviedli žiaci prvého až siedmeho ročníka v próze a v poézii. Na úvod sa recitátorom dostalo pár milých a povzbudivých slov, pri ktorých ich tréma určite opustila.

       Recitačné vystúpenia hodnotila porota v zložení Mgr. E. Pallaiovej, Mgr. A. Pokornej, Mgr. A. Bizovovej, ale i samotní žiaci, ktorí sa počas súťaže navzájom podporovali a držali si palce. Verím, že tradícia recitovania na počesť jedného z velikánov slovenskej literatúry pritiahne každým rokom čoraz viac nadšených recitátorov. Všetkým žiakom ďakujem za usilovnú prípravu a profesionálny umelecký prednes. Poďakovanie patrí aj všetkým kolegom, ktorí s trpezlivosťou a  láskou pripravovali žiakov na recitáciu.

       Vyhodnotenie školského kola:

       Poézia – I. kategória

       1. miesto - Oliver Števka – 2. ročník

       2. miesto – Michaela Záchenská – 2. ročník

       3. miesto – Ema Václavíková – 1. ročník

       Poézia – III. kategória

       3. miesto – Béla Ádám – 7.A

       Próza – I. kategória

       1. miesto – Jakub Strhár – 4.B

       2. miesto – Karin Belová – 4.B

       3. miesto – Nikoleta Zahorecová – 1. ročník

       Próza – II. kategória

       1. Adrián Olách – 5. r.

       2. Daniel Ivan – 5. r.

       3. Simona Sukupčáková – 6. B

       Prví dvaja vo svojej kategórii postúpili do okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 12. apríla v priestoroch Mestského kultúrneho strediska vo Veľkom Krtíši. 

       Traja z nich obstáli vo veľkej konkurencii, boli úspešní a priniesli si ocenenie:

       Oliver Števka – 3. miesto, poézia I. kategória

       Jakub Strhár – 3. miesto, próza I. kategória

       Adrián Olách – 3. miesto, próza II. kategória

       Oceneným srdečne blahoželám k úspechu a všetkým súťažiacim prajem veľa síl, elánu a chuti zapojiť sa aj do nasledujúcich ročníkov tejto významnej a úspešnej súťaže. Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktorí pripravovali žiakov na recitáciu.

       „Knihy sú pre ľudí tým, čím sú  pre vtákov krídla.“ John Ruskin

       Mgr. Andrea Bizovová

       foto: Mgr. Erika Pallaiová

     • Galéria talentov
      • Galéria talentov

      • Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a Základná škola Jána Bakossa v Banskej Bystrici vyhlásili už v tomto roku VIII. ročník celoslovenskej súťaže GALÉRIA TALENTOV 2018.

       Pri príležitosti tejto súťaže sa udeľujú aj Ceny Jána Bakossa. Jedná sa o viacodborovú súťaž, ale my sme sa zapojili do výtvarnej súťaže, pričom každá škola mohla nominovať do súťaže dvoch žiakov za každú kategóriu.

       Do I. kategórie boli nominované žiačky s nasledovnými prácami: Alexa Zólyomiová (2. trieda) – Jarný deň a Laura Vámošová (4.B) – Moja zoo. Do II. kategórie boli nominovaní žiaci s nasledovnými prácami: Richard František Jarolímek (VIII.A) – Môj svet a Samuel Pallai (IX. trieda) – Večná ikona. Práce  boli poslané aj s vyplnenými prihláškami.

       Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať detský talent. Touto cestou sa chcem poďakovať mojim žiakom, za krásne spracovanie témy.

       Žiak Richard František Jarolímek z 8.A triedy získal 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže vo svojej kategórii - GRATULUJEME!!!

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Biologická olympiáda kategória D
      • Biologická olympiáda kategória D

      • V biológii, rovnako ako v iných vedách, sa naše poznatky neustále rozširujú súčasne s tým, ako vedci spoznávajú svet okolo nás. Občas nový významný objav podnieti vznik celej novej oblasti vedy. Biológovia skúmajú život a formy existencie živých organizmov. A možno sa v budúcnosti stanú biológmi i žiaci našej školy.

       Dňa 15. marca 2018 a 5. apríla 2018 sa uskutočnilo školské kolo biologickej olympiády kategórie D.  Žiaci riešili dve úlohy, z botaniky - Význam techniky odtlačku pokožky cibule - a zo zoológie - Čo spôsobuje sfarbenie krídel motýľov.

       Poradie súťažiacich  žiakov:

       1. miesto - Kristián Bercsényi  (6. A) - 52 bodov /60 bodov max.

       2. miesto - Peter Baláž (6. A) - 47 bodov/60 bodov max.

       3. miesto - Peter Krahulec (5.tr. ) - 46 bodov/60 bodov max.

       4. miesto - Martin Bariak (6. A) - 43 bodov /60 bodov max.

       5. miesto - Marek Kučák (6. A) - 26 bodov/60 bodov max.

       Okresné kolo biologickej olympiády sa uskutočnilo 25. apríla 2018. Súťažiacich bolo 17. Najlepšie úspechy dosiahli títo žiaci: K. Bercsényi – 6. miesto a P. Baláž – 10. miesto.   

       Ďakujem za reprezentáciu našej školy.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Modrý deň
      • Modrý deň

      • Už tradične si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Bolo pekné vidieť v tento deň väčšinu žiakov a učiteľov v modrom oblečení.

       Voda je vzácna tekutina. Oplatí sa nám šetriť ju. Preto aspoň jeden deň v roku sme jej svojimi aktivitami chceli dokázať, aká je pre nás dôležitá.

       Žiaci ročníkov 1. – 4. pod vedením triednych učiteliek pracovali vo svojich triedach. Venovali sa zábavným aktivitám, napr.: kto skôr vypije pohár vody so slamkou, kto najrýchlejšie poskladá papierovú loďku, kto najkrajšie nakreslí kvapku vody ... Veľkú radosť mali deti z odtlačkov mokrých rúk na tabuľu a vodných hádaniek.

       Aj žiaci druhého stupňa si tento deň pripomenuli na vyučovacích hodinách. Pracovali pod vedením vyučujúcich jednotlivých vyučovacích predmetov. Venovali sa tvorbe projektov v anglickom jazyku, skladali slovenské a anglické básne o vode, zhotovovali tajničky a riešili zaujímavé matematické úlohy.

       Deviataci vytvorili krásne básničky o vode na hodinách anglického jazyka:

       Our best friend

       The source of our life is water,

       the water we must protect.

       And if not now, then later,

       it will always serve us well.

        

       Nature, animals and people need it,

       without it we are all lost.

       Therefore we must take care more and more,

       because its value is extremely rising.

        

       We love water like no one else,

       we fight for it as lions.

       Immerse yourself in it,

       feeling like being in a fairy tale,

       imagine bubbles speaking.

       Samuel Pallai, Norbert Szikora

        

       Water

       They have dirty water,

       we have dirty souls.

       Why can´t we help them

       just for sure?

        

       But you are not like them.

       You are so different ...

       Your soul is clean just like

       the water from the water tap.

        

       But be careful, please.

       Other people can make it dirty,

       dirty just like the water from Asia.

        

       You should be careful with water,

       stop the tap when you don´t need it.

       When it starts to rain,

       collect all the water drops,

       you can water your garden,

       in your mind full of flowers.

       They will grow and they will be

       so nice just like your soul.

       Martina Huďanová, Natália Görčiová, Aneta Barányiová

        

       Mgr. Mária Danielová, Mgr. Soňa Filkusová, Mgr. Helena Boriková

     • Marec mesiac knihy
      • Marec mesiac knihy

      • Mesiac marec spájame nie len s príchodom jari, ale od roku 1955 aj s knihou. Kniha, najväčší a najlepší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

       Spolu so žiakmi sme sa rozhodli, že aj hodiny angličtiny môžu byť trošku iné ako tie ostatné a pár hodín sme sa i my venovali len čítaniu. Marec je mesiacom knihy. Spolu so žiakmi z 5. ročníka a 6.B sme sa venovali čítaniu rozprávkovej knihy – prečítali sme si rôzne rozprávky ako Tri malé prasiatka, O veľkej repe, Ako išlo vajce na vandrovku, ... a so žiakmi zo 7.A a 8.B sme zvládli prečítať knihu od Mary Shelley s názvom Frankenstein.

       Dôležitosť kníh je niečo, čo si všetci uvedomujeme. Ak naši žiaci čítajú, vzdelávajú sa, obohacujú si svoju slovnú zásobu, snívajú, dívajú sa na svet z inej perspektívy, podporujú svoju predstavivosť a fantáziu.

       PaedDr. Ing. Jana Kalmárová

     • Fantazijné zviera
      • Fantazijné zviera

      • Súkromná základná umelecká škola vyhlásila 6. ročník výtvarnej súťaže na tému: Fantazijné zviera. Formát práce maximálne A3 a technika bola ľubovoľná. Išlo o spracovanie témy, pri ktorej sa spojí viac zvierat do jedného a vytvorí sa zviera, ktoré bežne neexistuje, ale v našich predstavách áno. 

       Do súťaže sme poslali štyri práce a to nasledujúcich žiakov: Samuel Pallai /9. trieda/, Alexa Zólyomiová /2. trieda/, Daniel Ivan /5.trieda/ a Simona Sukupčáková /6.B/.

       Všetkým svojim žiakom chcem poďakovať za usilovnosť a kreatívne spracovanie témy.

       Gratulujeme Samuelovi Pallaiovi z 9. triedy, ktorý získal 2. miesto v celoslovenskom kole súťaže.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Hasičská súťaž - Požiar v domácnosti
      • Hasičská súťaž - Požiar v domácnosti

      • ÚZEMNÁ ORGANIZÁCIA DOBROVOĽNEJ POŽIARNEJ OCHRANY SR vo Veľkom Krtíši v spolupráci s OKRESNÝM RIADITEĽSTVOM HASIČSKÉHO ZBORU vo Veľkom Krtíši vyhlásili okresnú súťaž detí vo výtvarnom prejave pre školský rok 2017/2018 na tému: Požiar v domácnosti.

       Okresné kolo sa vyhlasovalo na základe celoslovenského kola – 15. ročníka celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave, ktorá bola vyhlásená spoločne s generálnym sekretariátom Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a prezidentom Hasičského záchranného zboru.

       Technika a formát práce boli ľubovoľné. Do súťaže sme poslali deväť prác a to nasledovných žiakov: Juraj Dobra /5.trieda/, Peter Krahulec /5.trieda/, Matej Dobra /1.A/, Daniel Ivan /5.trieda/, Marek Kučák /6.A/, Martin Bariak /6.A/, Peter Baláž /6.A/,Bryan Botoš /6.A/ a Dominik Bača /7.A/.

       Touto cestou chcem poďakovať svojim žiakom za pekné spracovanie témy a vytrvalosť, ktorú si výtvarné práce vyžadujú.

       Veľký úspech dosiahol so svojou prácou Daniel Ivan z 5. triedy, ktorý sa umiestnil v celoslovenskom kole súťaže na 1. mieste - GRATULUJEME!!!

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Grafický návrh obálky žiackej knižky
      • Grafický návrh obálky žiackej knižky

      • Aj v tomto školskom roku 2017/2018 vyhlásila spoločnosť ŠEVT výtvarnú súťaž – Grafický návrh obálky žiackej knižky. Jedná sa už o 18. ročník súťaže, kde si žiaci mohli vybrať z dvoch tém: krásy Slovenska, dopravný prostriedok budúcnosti alebo ľubovoľnú tému. Naši žiaci si zvolili ľubovoľnú tému, pričom sa do súťaže mohli poslať len tri práce.

       Žiaci pracovali na formát A4 a tému spracovávali ľubovoľnou technikou. Práca nesmela obsahovať text a mali sa používať sýte farby. Tento rok majú možnosť vyhrať aj žiaci, ktorých kresby sú originálne a pekné, avšak svojim spracovaním sú vhodné skôr na obálku zošita. Dve víťazné práce budú preto použité na tlač obálky zošitov.

       Do súťaže sme poslali práce nasledovných žiakov: Alexa Zólyomiová /2. trieda/, Nela Vámošová /2. trieda/ a Simona Sukupčáková /6.B/.

       Za usilovnosť, vytrvalosť a kreatívnu prácu chcem touto cestou poďakovať všetkým svojim žiakom, ktorí sa do tejto súťaže zapojili.

       Mgr. Katarína Bariaková

     • Prednáška s ornitológmi
      • Prednáška s ornitológmi

      • Slovenská ornitologická spoločnosť/Birdlive - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) sa usiluje chrániť voľne žijúce vtáctvo a jeho biotopy, pracujúc s ľuďmi smerom k trvalej udržateľnosti vo využívaní prírodných zdrojov.

       Dňa 28. marca 2018 sa na našej škole konala prednáška o ochrane vodných vtákov. Prednášky sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka. Páni lektori mali pripravenú zaujímavú prezentáciu s množstvom fotografií chránených vodných vtákov. Žiaci mohli vidieť napr. kaňu močiarnu, bučiačika močiarneho, bociana bieleho a rybárika riečneho. Veľmi zaujímavé bolo, že žiaci si mohli vypočuť aj hlasové prejavy niektorých vtákov.

       BOCIAN BIELY (Ciconia ciconia) – najviac hniezd má práve v našej dedine Bušince. Prilietava sem až 50 párov. Je to brodivý vták, z čeľade bocianovité. Typickým zvukovým prejavom je klopanie zobákom. Tým sa bociany zdravia na hniezde. Hlavnú časť potravy tvoria žaby, a iné obojživelníky, ryby, plazy, hmyz a jeho larvy, hraboše a krty. Samica znáša 2 – 5 vajec. Dva mesiace po vyliahnutí sa mláďatá učia lietať.

       Okrem chránených druhov vtákov sa žiaci oboznámili aj s opatreniami na obnovu a zlepšenie stavu mokradí a lúk v CHVÚ Poiplie. Na záver prednášky páni lektori rozprávali o odchyte a krúžkovaní vtákov a o práci priamo v teréne.

       PaedDr. Eva Cirbusová

     • Život a práca zrakovo postihnutých ľudí
      • Život a práca zrakovo postihnutých ľudí

      • Dňa 23. 3. 2018, t. j. v piatok sa na našej škole uskutočnila beseda pod názvom: „Život a práca zrakovo postihnutých ľudí“ /2. vyučovacia hodina pre 2. ročník a 3. a 4. vyučovacia hodina pre 7. ročníky/.

       Beseda sa realizovala v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Je to občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Poskytujú sociálne služby, obhajobu záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameranú na vytváranie rovnakých príležitostí. Odborní pracovníci naučia klientov zvládať základné každodenné činnosti priamo v domácom prostredí. 

       Pani Oláhová a Paučová informovali žiakov o spôsobe fungovania zrakovo postihnutých ľudí. Predstavili žiakom ako čítajú knihy nevidiaci a slabozrakí, žiaci mali možnosť vidieť lupy na čítanie, Braillovo písmo, počítač so špeciálnymi programmi pre nevidiacich a slabozrakých, pexeso, hodinky a ďalšie iné pomôcky. Vyskúšali si chôdzu so slepeckou palicou s klapkami na očiach, mali možnosť napísať si Braillovým písmom svoje meno a podobne. Mimoriadne pútavé rozprávanie doplnené vlastnými skúsenosťami zaujalo žiakov natoľko, že ich otázky nekončili ani cez prestávku.

       Moje úprimné poďakovanie patrí pani Oláhovej a Paučovej, vedeniu školy, ktoré umožnilo spomínanú besedu realizovať a v neposlednom rade žiakom, ktorí boli disciplinovaní a aktívne sa zapájali do besedy.

       Koordinátorka prevencie: Mgr. Erika Pallaiová