Základná škola s materskou školou Bušince

Prihlásenie
 • Aktualizácia údajov
  28. 8. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014
  27. 6. 2014

  "Dnešný deň je pre Vás žiaci sviatočný deň. To preto, lebo je posledný v školskom roku 2013/2014 a vy za svoju celoročnú prácu obdržíte doklad, na ktorom je vytlačené vaše hodnotenie. Dnes akoby zazvonil symbolický zvonec a celoročnej našej, neviem či rozprávke, je koniec." To boli slová pána riaditeľa Mgr. Pavla Kukučku, ktorý nimi zahájil slávnostné ukončenie školského roku 2013/2014 na našej škole.

  V príhovore pán riaditeľ spomenul aj mená žiakov, ktorí reprezentujú našu školu a preto im bola udelená pochvala riaditeľom školy:

  I. trieda: Kristián Vámoš, Ladislav Bielik, Juraj Dobra, Peter Krahulec, Katarína Kériová, Adrián Olách, Daniel Ivan

  II.A: Matej Kušpál, Peter Baláž, Martin Bariak, Marek Kučák, Kristián Bercsényi, Alexandra Oláhová

  II.B: Michaela Kováčová, Simona Sukupčáková, Tibor Rácz, Monika Gorčiová, Martina Huszárová, Denis Oláh

  III. trieda: Nina Húdeková, Dominik Bača, Jennifer Ádámová, Richard Ambrózi, Natália Kováčová, Zdeno Berky

  IV.A: Martin Ivan, Marco Dívald, Patrik Kušpál, Adam Števka, Marika Galambová, Kristína Tóthová, Jana Botošová, Dominik Botoš, Viktória Noémi Hívešová, Richard Jarolímek

  IV.B: Mariela Krahulecová, Lucia Balážová, Dorota Filkusová, Kristián Vámoš, Nikolas Sabadoš, Irena Farkašová, Soňa Kučáková, Chanel Némethová, Ronald Oláh, Miroslava Oláhová, Alexandra Gorčiová

  V.A: Samuel Pallai, Aneta Barányiová, Martina Huďanová, Natália Gorčiová, Brett Peter Oláh, Norbert Szikora, Denisa Oláhová

  V.B: Bianka Horáčeková, Tomáš Kováč, Roxana Koć, Gabriela Gorčiová, Róbert Bablena, Peter Mitter

  VI.A: Simona Kováčová, Klára Kováčová, Natália Záchenská

  VI.B: Jozef Vámoš, Marián Chlpoš

  VII.A: Klaudia Sabóová, Natália Borecká, Alexandra Makšiová, Viktória Mondoková, Lukáš Pivka

  VII.B: Monika Molnárová

  VIII.A: Laura Bačová, Katarína Čampová, Andrea Ostrihoňová, Attila Tóth

  VIII.B: Lenka Lupová, Simona Lupová, Alexandra Hermanová, Martina Koć, Gabriela Kováčová

  IX.A: Patrícia Huďanová, Ján Krahulec, Zoltán Hegeduš, Martina Balážová, Monika Tóthová, Matúš Húdek, Ján Drugda, Kitti Divaldová, Jaroslav Damašek, Gabriel Ferkó, Viktória Koć, Petra Oláhová, Dominika Oláhová

  IX.B: Jozef Kováč, Michal Horváth, Nikoleta Mészárošová

  Po príhovore sa žiaci rozišli so svojimi triednymi učiteľmi do tried, kde dostali vysvedčenia, ktoré niektorých potešili, ale niektorým možno vtlačili aj slzičku do oka.

  Všetkým žiakom prajem v mene všetkých učiteľov našej školy krásne prázdniny, veľa zážitkov, pekné počasie a aby si oddýchli a načerpali sily do nového školského roka.

  Dovidenia 2. septembra 2014.

  Mgr. Helena Boriková

 • Banket IX.A triedy
  26. 6. 2014

  Dňa 25.6.2014 sa v popoludňajších hodinách konal v priestoroch našej školskej jedálne BANKET IX.A triedy.

  Po slávnostnom príchode žiakov, ktorí boli mimochodom veĽmi elegantne oblečení, sa začal krátky program. Žiaci zaspievali pesničku, v ktorej vyjadrili svoje poďakovanie učiteľom za všetku ich prácu počas ich štúdia na škole. Program viedla Viktória Koć, ktorá sa ujala svojej úlohy veľmi dobre a nezabudla vyzvať pána riaditeľa ku príhovoru. Po ňom nasledovala krátka paródia na rozprávku o Popoluške. Naši žiaci vytvorili humorné dialógy, ktoré nás veľmi pobavili.

  Ďalším bodom programu boli krátke básničky, ktoré napísali žiaci na telo každého učiteľa, ktorý ich vyučoval a samozrejme aj každého žiaka IX.A. Tieto riadky boli veľmi výstižné a odrazili charakteristické črty mnohých z nás. Triedna učiteľka Mgr. Marta Fajčíková obdarila každého deviataka darčekom, ktorý im urobil veľkú radosť.

  Celý program spestrila svojim krásnym hláskom naša nádejná budúca hviezda hudobného šoubiznisu žiačka IX.A Dominika Oláhová, ktorá spievala pesničky nielen v angličtine, ale aj v češtine a slovenčine.

  Po pokrájaní torty, na ktorej mal každý žiak svoje srdiečko s menom, začala zábava, ktorá trvala do neskorej večera.

  Za všetkých zúčastnených pedágogov sa chcem poďakovať za príjemne strávené popoludnie a prajem našim deviatakom veľa úspechov v ďalšom  štúdiun a aby na nás spomínali len v dobrom, tak ako to urobíme aj my.

  Mgr. Helena Boriková

 • Drogu - NIE!
  26. 6. 2014

  Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonného obchodovania s nimi. Drogová problematika už dávno nie je problémom len ohraničenej skupiny konzumentov drog. Ohrozuje zdravie mladých ľudí, vývin a stabilitu budúcej spoločnosti.

  UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému – posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročne kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog. Cieľovom skupinou protidrogovej kampane sú najmä tínedžeri a mladí dospelí. Negatívne účinky drog na človeka sú rôzne, môžu viesť k depresiám, skratovým reakciám, nepravidelnej srdcovej činnosti, problémom s dýchaním a v niektorých prípadoch až k náhlej smrti.

  Tento deň sme si pripomenuli aj „my“ na našej škole. Okrem nástenky na hlavnej chodbe školy, ktorá na túto tému upozorňovala, sa informovanosť o negatívnych účinkoch drog (legálnych, ale aj nelegálnych) neustále medzi žiakmi zvyšuje, či už prostredníctvom prednášok organizovaných v spolupráci s odborníkmi alebo  početných rozhovorov na danú tému so žiakmi. 

  Škola je miestom výchovy a vzdelávania žiakov. Pre mladého človeka poskytuje nielen získavanie vedomostí, ale aj nadobudnutie správneho rozhodnutia, vedieť rozpoznať zlo, mať úctu voči sebe, ale aj druhým. Avšak hlavnú pozíciu pri výchove má rodina, ktorá formuje mladého človeka od narodenia. Rodičia majú byť príkladom a zároveň poradcom. Učiť deti odolať týmto nástrahám. Veď chceme z našich ratolestí vychovať správnych a zodpovedných ľudí.


  „Zdravie je najdôležitejšou kvalitou nášho života.“ (Aristoteles)

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Peer aktivisti
  23. 6. 2014

  Rovesnícky program univerzálnej prevencie – PEER program – je typ programu zameraný na univerzálnu prevenciu sociálno-patologických javov. Hlavným cieľom je pripraviť mladých ľudí- aktivistov na preventívnu prácu v školách. Rozvíjať komunikačné zručnosti, vedieť si povedať a obhájiť svoj názor, dokázať si vypočuť aj názor iného, rozvíjať sebaúctu, sebadôveru a sebavedomie, posilňovať orientáciu na žiaduce sociálne správanie.

  Absolventi sú spôsobilí podieľať sa na tvorbe univerzálnej prevencie zameranej na nežiaduce sociálne správanie ako je agresia, šikanovanie, kyberšikanovanie... a viesť skupiny rovesníkov na témy týkajúce sa prevencie sociálno-patologických javov.

  Dňa 23. 6. 2014 sa naši „peer aktivisti“ konkrétne (Laura Bačová 8. A a Martin Kučák 8. B) zúčastnili stretnutia PEER aktivistov, ktoré sa konalo v CPPPaP vo Veľkom Krtíši. CPPPaP uskutočňuje okrem iného aj činnosti a programy zamerané na prevenciu.  

  Stretnutie malo charakter „športového dňa“. Pripravoval sa program pre iné deti rovnakého veku.  Skrývali sa rôzne veci v areály. Hral sa futbal, ale aj rôzne hry (ako napríklad: Na somára, Elektrina, Reťaz priateľstva, Evolúcia, Tichý telefón a iné). 

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Didaktické hry
  23. 6. 2014

  Dňa 19.6.2014 sa uskutočnili na našej škole Didaktické hry pod vedením Mgr. Márii Danielovej a Mgr. Danky Fekiačovej. Žiaci 1. stupňa absolvovali turistickú vychádzku do prírody, kde si všímali okolitú prírodu, rastlinky a živočíchy.

  Po príchode do areálu školy súťažili žiaci v behu, niektoré triedy si zahrali futbal.  Didaktické hry vyhodnotili pani učiteľky - Mgr. Danielová a Mgr. Fekiačová. Každý žiak dostal sladkú odmenu.

   

  Poďakovanie patrí aj Dominikovi Bačovi /žiakovi tretieho ročníka/, nášmu nádejnému fotografovi, ktorý prispel krásnymi fotografiami k spestreniu našej fotogalérie.

  Mgr. Alena Pokorná

 • Projekt NEJ - Nemecké básničky
  23. 6. 2014

  Nemecké básničky – súťaž trvala týždeň, čiže 3 vyučovacie hodiny.

  Zapojení do súťaže boli pokročilí nemčinári 2. stupňa. Súťaž bola zameraná na slovnú zásobu a gramatiku.

  Žiaci si mohli zvoliť tému spojenú s letom, školou a koncom školského roka.

  Každý žiak si robil sám aj ilustráciu vlastnej básničky.

  Vyhodnotenie sa robilo v každom ročníku osobitne:

  5. ročník – 1. miesto - Július Baláž, 2. miesto – Simonka Boskovičová, 3. miesto – Mário Botoš;

  6. ročník – 1. miesto – Veronika Bartušová, 2. miesto – Frederika Oláhová, 3. miesto – Mária Balážová a Laura Botošová;

  7. ročník – 1. miesto – Lukáš Kovács, 2. miesto – Mário Görči, 3. miesto – Veronika Šárköziová a Miroslava Botošová;

  9. ročník – 1. miesto – Simonka Gazdíková a Lukáš Andrisík, 2. miesto – Matúš Húdek, 3. miesto – Petra Oláhová a Miriam Slyšová.

  Jedna hodina bola venovaná vytvoreniu veľkého projektu, kde sa nachádzajú básničky z každého ročníka. Žiaci boli aktívni, snažili sa a z odmeny mali veľkú radosť.

  Mgr. Katarína Bariaková

 • Predpoveď počasia - projekt ANJ
  21. 6. 2014

  Koniec školského roka 2013/2014 bol na hodinách anglického jazyka spestrený tvorbou projektou na tému WEATHER FORECAST /Predpoveď počasia/.

  Žiaci VIII.A a VIII.B triedy dostali za úlohu využiť slovnú zásobu k téme Počasie pri tvorbe vlastnej predpovede počasia pre Slovensko na vybrané ročné obdobie.

  Niektorí žiaci pracovali vo dvojiciach, trojiciach alebo individuálne.

  Vytvorené projekty boli veľmi nápadité, doplnené rôznymi kresbami, symbolmi počasia a mapou Slovenska. Každý projekt obsahoval text, ktorý bol samozrejme v angličtine a obsahoval predpovede počasia pre jednotlivé časti Slovenska.

  Žiaci pracovali na projektoch veľmi usilovne, využívali naplno svoju fantáziu a dokázali ešte aj na konci školské roka pracovať na plný plyn!

  Mgr. Helena Boriková

 • 2. Účelové cvičenie
  20. 6. 2014

  Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov škôl je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri práci a pri mimopracovných činnostiach. Nezanedbateľná je tá skutočnosť, že ľudská činnosť vo všeobecnosti prírodu prevažne ničí, a to dokonca do takej miery, že je ohrozená samotná existencia ľudstva.

  Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza.  Za týmto účelom sa na školách organizujú účelové cvičenia.

  Na našej škole sa 20. júna konalo 2. účelové cvičenie pod vedením Mgr. Ivety Tóthovej. Účelové cvičenie bolo zahájené Behom zdravia a potom sa už žiaci rozbehli k jednotlivým stanovištiam, na ktorých plnili úlohy, ktoré im boli zadané. Na každom stanovišti sa hodnotili nielen vedomosti, ale aj správanie žiakov. Žiaci 2. stupňa plnili úlohy na týchto stanovištiach:

  1. Riešenie mimoriadnych udalostí
  2. Zdravotná príprava
  3. Pohyb a pobyt v prírode
  4. Dopravná výchova
  5. Výchova k bezpečnému správaniu
  6. Stavanie stanu

   

  Žiaci súťažili v dvoch kategóriách, kde prvú kategóriu tvorili žiaci piateho a šiesteho ročníka a druhú kategóriu žiaci siedmeho až deviateho ročníka. V prvej kategórii zvíťazili žiaci V.A triedy a v druhej kategórii žiaci VII.A triedy.

  Vyhodnotenie 2. účelového cvičenia:

  I. kategória: 1. miesto - V.A /58,5 bodov/, 2. miesto - VI.A /58 bodov/, 3. miesto - V.B /57 bodov/

  II. kategória: 1. miesto - VII.A /60 bodov/, 2. miesto - VIII.B /59 bodov/, 3. miesto - IX.A /56 bodov/

  Mgr. Helena Boriková

 • English poems 2
  11. 6. 2014

  Dňa 11.6.2014 sa uskutočnilo na hodine anglického jazyka 2.kolo súťaže v recitácii anglickej poézie. Žiaci V.A triedy recitovali básničku pod názvom "Do you know my name?".

  Súťažili 7 žiaci, ktorých hodnotila porota zložaná z troch žiačok VIII.A triedy: Katka Čampová, Andy Ostrihoňová a Laura Bačová. Porota prideľovala súťažiacim body a po skončení súťaže ich spočítali a vyhlásili nasledovné výsledky:

  1.miesto: Brett Peter Oláh

  2.miesto: Anetka Barányiová, Samko Pallai, Norko Szikora,

  Deniska Oláhová

  3.miesto: Rudko Oláh, Nikolas Berky

  Porote veľmi pekne ďakujem za hodnotenie a súťažiacim blahoželám k umiestneniam.

  Mgr. Helena Boriková

 • Banket deviatakov
  10. 6. 2014

  Vážení páni učitelia, pani učiteľky!

  Tento rok my, deviataci, ukončíme túto školu, ktorá nám bola deväť rokov druhým domov.

  Len Vám, učiteľom sa však chceme poďakovať. Vieme, že nie je ľahké dať všetkým dobré základy do budúcnosti. Ste tu s nami a boli ste tu s nami od prvej triedy.

  Ešte si pamätáme ako sme vkročili prvýkrát do tejto školy ohúrený jej veľkosťou, množstvom detí a chaosu. No, vy ste nás viedli ročníkmi a pomáhali ste nám získavať nové vedomosti. Od krivolakých čiarok až po roztrasené písmena abecedy. Po písmenách prišli nové slová a po nich vety, ktorými sa dnes snažíme vyjadriť našu obrovskú vďaku za vašu námahu. Stáli ste nad nami, povzbudzovali nás, keď nám niečo nevychádzalo. Ťažkými krokmi kráčali sme vpred až sme sa napokon dostali na druhý stupeň. Prišli namáhavejšie predmety a s nimi aj noví učitelia. Úlohy a písomky sa zdali ťažšie ale nakoniec sme ich zvládli s úsmevom (a ťahákmi).  A hoci teraz mnohí z nás možno povieme, ako sme radi, že odchádzame, určite nám bude chýbať niečo z toho, čo sme tu zažili.

  Táto škola nám dala vzdelanie, ktoré budeme potrebovať v budúcnosti. No ako povedal jeden múdry človek: „Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám." Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým našim učiteľom za trpezlivosť a snahu naučiť nás niečo nové a vychovať z nás normálnych, slušných a zodpovedných ľudí. A či sa to podarilo, to ukáže už len budúcnosť.

  Milí učitelia, týmto Vám chceme povedať obrovské: Ďakujeme!

  Patrícia Huďanová, IX. A

 • Meine Familie - projekty
  6. 6. 2014

  Žiaci VII.A/B, ktorých učím nemecký jazyk mali za úlohu pripraviť projekt pod názvom Meine Familie /Moja Rodina/. Každý žiak dostal fotky členov jednej rodiny, ktorú mali predstaviť v podobe listu v mene jedného z členov danej rodiny svojmu kamarátovi. Žiaci pripravovali projekt na hodine nemeckého jazyka a tí, ktorí ho nedokončili v škole si ho zobrali domov, kde popracovali na jeho záverečnej podobe. V piatok 6. júna každý žiak prezentoval svoj projekt pred ostatnými spolužiakmi a predstavil rodinu, ktorú vytvoril. Žiaci boli veľmi šikovní, usilovní a pripravili veľmi pekné práce za ktoré som ich ohodnotila aj dobrými známkami.

  Som presvedčená, že práca na projektoch spestrila žiakom hodiny nemeckého jazyka.

  Mgr. Helena Boriková

 • Športové súťaže - úspechy
  5. 6. 2014

  Počas školského roku 2013/2014 sa naši žiaci zapojili do rôznych športových súťaží aj pod vedením pani učiteľky Mgr. Daniely Fekiačovej a dosiahli nasledovné úspechy:

  - okresné kolo vo florbale starších dievčat: 5.miesto

  - okresné kolo vo futbale starších dievčat: 5.miesto

  - krajské kolo v gymnastike - chlapci "B": 4.miesto

  - krajské kolo v gymnastike - dievčatá "B":

  - okresné kolo vo futbale McDonald Cup: 2.miesto

  - vianočný turnaj vo florbale starších žiačok: 3.miesto

  - vianočný turnaj vo florbale mladších žiačok: 4.miesto

  Všetkým gratulujeme a prajeme chuť športovať ďalej, lebo platí:

  V zdravom tele - zdravý duch!.

  Mgr. Helena Boriková

 • Nemčina hrou
  3. 6. 2014

  Zameranie záujmového útvaru Nemčina hrou sa snaží využiť obsah a poskytnúť činnosti, ktoré môžu žiakov zaujať. Veková kategória žiakov 9 a viac.

  Krúžok Nemčina hrou sa zameriava na jednoduchú nemeckú slovnú zásobu podľa plánu krúžkovej činnosti, čítaniu a prekladu textov, ale svoju pozornosť na odľahčenie venuje aj zhotovovaniu výrobkov z rôznych materiálov. Šikovnosťou si piataci získavajú obdiv nielen žiakov školy, ale aj návštevníkov školy. Ich práce sú umiestňované nielen na nástenke triedy, ale ja na hlavnej chodbe školy.

  Cieľom je:

  • priblížiť nemecký jazyk hravou formou,

  • poznať a realizovať hry a zábavné činnosti,

  • zhotoviť výrobky a produktyz rôznych materiálov,

  • poznať niektoré kultúrne a spoločenské zvyky, tradície...

  • získavať nové schopnosti, zručnosti, vedomosti.

   

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Krúžok šikovné ručičky
  3. 6. 2014

  Krúžok Šikovné ručičky sa venuje zhotovovaniu výrobkov z rôznych materiálov.

  Naše výrobky vytvárame k rôznym príležitostiam, svetovým dňom, či sviatkom.

  Kreativite a fantázií sa medze nekladú. 

  Je určený pre vekovú kategóriu 8 a viac.

   

  Cieľom je:

  • priblížiť činnosť krúžku hravou, zábavnou formou,

  • realizovať zábavné činnosti a hry,

  • zhotoviť výrobky a produkty z viacerých materiálov,

  • poznať niektoré kultúrne a spoločenské zvyky a tradície...

  • získavať nové schopnosti, zručnosti, vedomosti,

  • rozvoj tvorivosti, fantázie, súťaživosti, čitateľskej gramotnosti.

   

  Mgr. Erika Pallaiová

 • Svetový deň bez tabaku
  3. 6. 2014

  Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila deň 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. Tento deň sme si pripomenuli aj v bušinskej škole. Negatívne účinky tabaku, tabakových výrobkoch,  žiaci II. stupňa našej školy (konkrétne 5. A, 5. B, 8. B) vyjadrili protestom vo forme výtvarného prejavu na danú tému. V rámci nástenky na hlavnej chodbe školy boli tieto práce prezentované.

  Nielen v tento deň, ale počas celého školského roka vynakladáme maximálne úsilie budovať u žiakov pocit zodpovednosti za svoje zdravie, ale aj zdravie iných. Vytvárame zdravú školskú klímu v rámci neustáleho pôsobenia v podobe preventívnych aktivít, rozhovoru, či informovanosťou  a vštepujeme žiakom hodnoty, ktoré patria medzi najdôležitejšie v živote každého človeka. 

  Nosíš v sebe priveľa slabostí,

  ak ich nemôžeš úplne premôcť

  aspoň im nedovoľ, aby získali prevahu. 

  K. Čapek

  Mgr. Erika Pallaiová, Ing. Jana Kalmárová

 • Zomierajú postojačky
  3. 6. 2014

  Začiatkom roka 2014 štátny podnik LESY SR vyhlásil súťaž pre žiakov základných a stredných škôl o najkrajší plagát k filmu Zomierajú postojačky, do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy, konkrétne žiačky VII.A triedy - Viktória Mondoková, Natália Borecká, Alexandra Makšiová a Klaudia Sabóová.

  Do súťaže sa zapojilo 314 škôl s 556 plagátmi. Z užšieho výberu 100 prác o víťazoch rozhodli bodovacím systémom 35 hodnotiteľov z radov pracovníkov štátneho podniku LESY SR, ale aj ďalší odborníci vrátane tvorcu televíznej relácie Halali Alojz Kaššák.

  Naša škola obdržala diplom za účasť ako symbol vďaky. Súťaž podľa organizátorov splnila svoj účel a priviedla deti k zamysleniu sa nad problémami našej prírody.

  Mgr. Helena Boriková

 • Dilongstar 2014
  2. 6. 2014

  Naše žiačky Denisa Oláhová (5.A)Dominika Oláhová (9.A) sa 23.5. a 24.5. zúčastnili na celoslovenskej súťaži s medzinárodnou účasťou Dilongstar 2014 v Trstenej. Organizátorom súťaže bola Základná škola Rudolfa Dilonga v Trstenej a konala sa už po ôsmy krát.

  Tento rok odspievalo 72 spevákov z celého Slovenska. Semifinále sa  konalo v piatok a najlepší speváci postúpili do sobotňajšieho finále. Medzi nimi bola aj naša žiačka Dominika, ktorá sa svojím krásnym hláskom prespievala na 2. miesto v III. kategórii.

  Hlavnou hviezdou tohtoročnej súťaže bol Peter Cmorík, ktorý vo finále súťaže odpálil svoje najväčšie hity. Našim žiačkam gratulujeme k úspešnej reprezentácii seba a aj našej školy.

  Mgr. Xénia Zólyomiová

 • EXKURZIA DOLNÁ STREHOVÁ
  28. 5. 2014

  Dňa 28.5.2014 sa žiaci piateho až ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie do Dolnej Strehovej, kde si pozreli vystúpenie kúzelníkov z Detvy a prezreli si múzeum Imreho Madácha.

  Naši žiaci sa zapojili do programu žiakov základnej školy v Dolnej Strehovej, ktorý bol pripravený pre žiakov ku Dňu detí. Krásne slnečné počasie im spestrilo predstavenie dvoch mladých, šikovných kúzelníkov, ktorí predvádzali svoju šikovnosť na pódiu pred budovou školy.

  Po vydarených číslach kúzelníkov sme sa so žiakmi presunuli do priestorov kaštieľa Imreho Madácha, ktorý v súčasnosti slúži ako múzeum pre širokú verejnosť. Žiaci si prezreli jednotlivé miestnosti v kaštieli, ktoré sú zariadené pôvodným nábytkom a predmetmi osobnej potreby dokumentujúcich život a dielo známeho spisovateľa a dramatika Imre Madácha, autora známeho diela Tragédia človeka.

  Mgr. Helena Boriková

 • DEŇ MATIEK A OTCOV
  12. 5. 2014

  Dňa 11.5.2014 sa v našej obci uskutočnil Deň matiek a otcov. V programe sa predstavili aj žiaci ZŠ zo záujmových útvarov - DFS Konvalinka, Rómsky krúžok a Krúžok moderného spevu a tanca. Do vienku kytice prispeli svojou troškou aj deti z MŠ.

  "Ďakujeme našim rodičom za lásku a obetavú prácu, za to, že ich máme." Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim deťom, žiakom a pedagógom, ktorí program pripravili.

   

  Mgr. Dana Strhárová